Výskumný ústav dopravný, a. s.

Výskumný ústav dopravný, a. s.

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
www.vud.sk

Výskumný ústav dopravný, a.s sa dlhé roky zaoberá vývojom, výskumom a skúšaním v rezorte dopravy. Jeho aktivity pokrývajú hlavne oblasti techniky, technológie, prevádzky, ekonomiky, legislatívy, riadenia a organizácie dopravy, informatiky a automatizácie v doprave, ekológie, energetiky, bezpečnosti a kvality dopravy, dopravnej infraštruktúry, dopravného zabezpečenia a riadenia cestovného ruchu, dopravnej politiky, skúšobníctva a certifikácie v doprave. Okrem výskumných činností ústav vypracúva analýzy a štúdie pre dôležité aktuálne problémy dopravnej problematiky, výhľadové strategické podklady pre jej budúce smerovanie pre riadiace orgány SR a návrhy legislatívy a technických predpisov. V poslednej dobe boli jeho výskumné a odborné kapacity využívané pri zavádzaní systému elektronického mýta, riečnych informačných systémov, návrhu logistickej siete v SR a pri posudzovaní rentability projektov PPP.

VUD,a.s. je členom uznávaných medzinárodných organizácií ECTRI – Európske fórum výskumných organizácií v doprave a FEHRL – Európske združenie pre výskum v cestnej doprave.

Od roku 1999 je Výskumný ústav dopravný držiteľom certifikátu systému kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001/ISO 9001:2000.

english

Transport research Institute, Inc. has dealt with research, development and testing in transport field for years. Its activities primarily cover the areas ot technics, technology, performance, economy, legislation, management and arrangement of transport, informatics and automation in transport, ecology, energetics, safety, security and quality of transport, transport infrastructure, travel movement management, transport policy, testing and certification in transport. Besides research activities the Institute works out analyses and studies for important up-to-date problems of transport issues, development plans for tranport expectations in future for managing transport authorities in Slovak republic and legislation and tecnical specification proposals. In the last time the research and professional capacities have been used in the process of introducing the electronic toll system, river information services, proposal of Slovak logistic network and in appraisal of Public Private Partnership rentability.

VUD, a.s. is a member of respected international companies ECTRI – European Conference of Transport Research Institutes and FEHRL – Forum of European National Highway Research Laboratories

Since 1999 the Institute is the holder of Certificate of Quality system according the STN EN ISO 9001:2001/ISO 9001:2000 standard.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu