VÚEZ, a.s.

VÚEZ, a.s.

Hviezdoslavova 35, P.O.Box 153, 934 39 Levice
www.vuez.sk

Činnosť VÚEZ v oblasti VaV je zameraná v prevažnej miere na aplikovaný výskum havarijných systémov jadrových elektrární (JE) ako aj na zvyšovania tesnosti hermetickej zóny. V tejto súvislosti sa jedná o nasledovné aktivity:
- Analýza použitých izolácií, použitých farieb, káblov a iných materiálov, ktoré tvoria súčasti trosiek rozmetaných v chladive po havárii
- Sledovanie interakcie medzi troskami a chladivom pri reálnych post-havarijných podmienkach, ich vplyv na účinnosť a funkčnosť filtračných jednotiek
- Výroba skúšobných zariadení, merania a regulácia, výroba prototypov filtrov, realizácia kvalifikačných testov, vyhodnotenie výsledkov
- Implementácia výsledkov testov do nového projektu sitových konštrukcií pre špecifické podmienky danej JE.
- Skúšky materiálov na radiačnú záťaž. Injektážne polyuretánové hmoty a tesniace materiály na báze syntetického kaučuku EPDM
- Modifikácia, návrh a odskúšanie tvarovaného dvojradového tesnenia pre lokálne skúšky hermetických uzáverov
- Monitoring hermetickej výstelky

english

VÚEZ activities in the field of R&D are aimed predominantly at applied research of emergency systems for nuclear power plants (NPP) as well as leak tightness enhancement of NPP hermetic compartments. The following activities are concerned:
- Analysis of used insulation materials, used paints, cables and other materials that can be encountered in the debris distributed in the coolant after an accident
- Monitoring the interaction of debris and coolant under real post-accident conditions, impact of the debris on efficiency and functionality of filtering elements
- Manufacture of experimental facilities, instrumentation and control, manufacture of prototype filters, performance of qualification tests, evaluation of results
- Implementation of test results in new designs of plant-specific strainer structures
- Tests of materials under radiation load. Injection polyurethane materials and sealants based on EPDM synthetic rubber
- Modifi cation, design and testing of shaped double seals for local leak tests of air locks
- Monitoring of hermetic liner

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu