Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
www.vupc.sk

Základom činnosti VÚPC je výskum a vývoj v oblastiach:
- výroba buničín a papierov, spracovanie sekundárnych vlákien, zušľachťovanie a spracovanie papierov a lepeniek, spracovanie dreva, znižovanie negatívneho vplyvu výroby na životné prostredie
- racionalizácia spotreby palív a energií, chemicko-inžinierske výpočty, simulácie výrobných postupov na počítačoch a návrhy užívateľských programov
- spracovanie technických, ekonomických a marketingových štúdií a informačné činnosti
- skúšobníctvo buničín, papierov, lepeniek, dreva a drevárskych a papierenských výrobkov, chemické analýzy, poloprevádzkové overenia technologických postupov, normalizačná a metrologická činnosť
- vývoj, výroba a servis špeciálnych prístrojov a zariadení, meracích a automatizačných prvkov
Poloprevádzkové zariadenia VÚPC (univerzálny papierenský stroj) sa používajú v procese prenosu výsledkov výskumu do praxe, na overovanie nových technológií aj na experimentálnu a malotonážnu komerčnú výrobu rôznych druhov špeciálnych papierov a kartónov. Laboratória VÚPC a.s., Bratislava sú akreditované podľa normy ISO/IEC 17025:2005 a majú štatút „Qualifi ed Laboratory of CEPI-CTS“ (CEPI-CTS – Comparative Testing Service of the Confederation of European Paper Industries). VÚPC a.s., Bratislava má implementovaný Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008.

english

The basic activities of VUPC is research and development in following areas:
- pulp and paper production, processing of secondary fi bres, surface treatment and converting of pulp and paper, wood processing, decreasing of negative impact of production on the environment
- rationalization of energy and fuel consumption, chemical engineering calculations, simulation of production processes and software development
- processing of technical, economic and marketing studies, information service
- testing of pulp, paper, cardboard and products made of them, testing of wood products, chemical analysis, pilot plant testing of technological processes, standardisation and metrology
- development, manufacture and service of special instruments and equipment, measuring and automation devices.

Pilot plant operating instruments of VÚPC (universal paper machine) which is used in the process of implementation of research results, for verifi cation of new technologies and for experimental and small-scale commercial production of different sorts of special papers and paperboards. Laboratories of VÚPC a.s., Bratislava are accredited in relation to ISO/IEC 17025:2005 standard and have a statute of „Qualified Laboratory of CEPI-CTS“ (CEPI-CTS is a Comparative Testing Service of the Confederation of European Paper Industries). VÚPC a.s., Bratislava has an implemented system of quality management based on EN ISO 9001:2008 standard.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu