VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

Rybníky 954, 011 68 Žilina
www.vutch.sk

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. v Žiline pôsobí 40 rokov na trhu ako odborné špecializované pracovisko v nasledovných oblastiach:
- výskum, vývoj a inovácie textilných materiálov so širokým spektrom použitia, vrátane technických textílií a textílií pre špeciálne aplikácie
- výskum, vývoj a inovácie v oblasti textilného zošľachťovania a povrchových úprav textilných i netextilných materiálov
- výskum a vývoj strojov a zariadení pre textilné technológie, textilné úpravy, skúšobníctvo a čistiarne odpadových vôd
- posudzovanie zhody osobných ochranných prostriedkov podľa Smernice EÚ č. 89/686/EHS a hračiek podľa smernice EÚ č. 88/378/EHS, Notifikované miesto č. 1296
- skúšanie koloristických, fyzikálno-mechanických vlastností a úžitkových parametrov textilných materiálov
- analýza obsahu chemických látok, resp. aditív v textilných materiáloch a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti, analýza priemyselných odpadov.
Skúšobné laboratóriá sú akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17025, certifikačný orgán certifikujúci výrobky je akreditovaný podľa STN EN 45011 a inšpekčný orgán má zavedený systém kvality v zmysle STN EN ISO/IEC 17020.
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. je kooptovaným členom medzinárodného združenia ÖKO-TEX so sídlom v Zürichu orientovaným na textilnú humánnu ekológiu.
Celý rozsah vlastných podnikateľských aktivít je pokrytý certifikátom na systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009.

english

The company VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. operates on the market 40 years as a professional specialized facility in areas as follows:
- research, development and innovations of textile materials designed for various applications including technical textiles and textiles for special applications
- research, development and innovations in the field of textile finishing and surface finishes of textile as well as non-textile materials
- research and development of machines and equipment for textile technologies, textile finishing, testing and sewage treatment plants
- conformity assessment of personal protective equipment according to the EU Directive No. 89/686/EEC and toys according to the EU Directive No. 88/378/ EEC, Notified Body No. 1296
- testing of colouristic, physico-mechanical properties and performance characteristics of textile materials
- analysis of content of chemical substances and/or additives in textile materials and evaluation of their health safety, analysis of industrial wastes.
The testing laboratories are accredited according to STN EN ISO/IEC 17025, the Certification Body for certification of products is accredited according to STN EN 45011 and the Inspection Body has a quality management system introduced in accordance with STN EN ISO/IEC 17020.
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. is a co-opted member of the Interational Association ÖKO-TEX for reseach and testing in the fi eld of textile ecology with the seat in Zürich. The Institute has been awarded a certificate of quality management system according to the standard STN EN ISO 9001:2009 for the whole range of enterpreneurial activities.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu