Hlavné aktivity

Zastúpenie a členstvo

N

Zväz priemyslu Slovenska - ukončené zánikom zväzu

N

Republiková únia zamestnávateľov SR (RÚZ SR)

N

Prezídium RÚZ SR

N

Výbor pre vedu, výskum a inovácie RÚZ SR

N

Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS)

N

Generálna rada ZPS

N

Dozorná rada ZPS

N

Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie

N

Stála komisia Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie

N

Rada Výskumnej agentúry

N

Rada Technologickej agentúry

N

Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)

N

Rady programov APVV

N

Rady štátnych programov výskumu a vývoja v rokoch 2006 - 2010

N

Monitorovací výbor Operačného programu výskum a inovácie - do ukončenia činnosti výboru

N

Monitorovací výbor Operačného programu integrovaná infraštruktúra

N

Monitorovací výbor Operačného programu vzdelávanie – do ukončenia činnosti výboru

N

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku – do ukončenia činnosti výboru

N

Komisia MŠVVaŠ SR pre schvaľovanie žiadostí o stimuly pre VaV

N

Hodnotiteľská komisia MŠVVaŠ SR na hodnotenie spôsobilosti právnických osôb a fyzických osôb uskutočňujúcich VaV

N

Komisia MŠVVaŠ SR pre posudzovanie návrhov na udelenie Ceny za vedu a techniku

N

Hodnotiaca komisia pre vyhodnotenie súťažných návrhov súťaže Inovatívny čin roka

N

Komisia MŠVVaŠ SR pre popularizáciu VaT – do ukončenia činnosti

N

Rada Národného programu kvality SR

N

Slovenská akreditačná rada ÚNMS SR

N

Horizontálny akreditačný výbor SNAS

N

Pracovná skupina pre prípravu Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky

N

Komisia pre schvaľovanie žiadostí o dotáciu v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu MVTS v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

N

Správna rada Inovačného fondu n. f.

N

Pracovná skupina MŠVVaŠ SR pre hodnotenie OP VaI

N

Pracovná skupina MŠVVaŠ SR pre procesy hodnotenia v rámci OP VaI

N

Expertná skupina MŠVVaŠ SR pre prípravu zámeru nového zákona o SAV

N

Odborný a koordinačný orgán pre prípravu ŠPVaV na roky 2018 – 2022 s výhľadom do roku 2027

N

Pracovné skupiny pre prípravu ŠPVaV na roky 2018 – 2022 s výhľadom do roku 2027

Vypracovávanie prognóz, štúdií, analýz, stanovísk a podkladov pre strategické dokumenty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií

N

Prognóza rozvoja a využívania vedy a techniky do roku 2015 (panel Priemyselné výrobky a technológie a panel Nové alternatívne zdroje energie), úloha ŠPVaV, odberateľ MŠ SR, 2003-2005

N

Previazanosť VaV v SR s rozvojom priemyselných odvetví a návrh budúcich intervencií zo zdrojov štrukturálnych fondov na roky 2007-2013, odvetvová štúdia, odberateľ MH SR, 2004

N

Úloha vedy a výskumu v Lisabonskej stratégii pre Slovensko, analytická štúdia, odberateľ AZZZ SR, 2005

N

Návrh systému prípravy, zhromažďovania a propagácie informácií o výsledkoch VaV v hospodárskej tlači, úloha APVV, realizátor ZPVVO, 2006-2009

N

Dlhodobá vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti (kapitola Rozvoj vedy a výskumu), úloha koordinovaná EÚ SAV, odberateľ vláda SR, 2007-2009

N

Návrh systému hodnotenia kvality výstupov VaV, odvetvová úloha, odberateľ MŠ SR, 2008

N

Charakteristika systémových opatrení v oblasti stimulov vo výskume a vývoji v podnikateľských organizáciách VaV a dopad na ekonomiku, odvetvová úloha, odberateľ MŠ SR, 2009

N

Systémovo-technická analýza národných etalónov vyhlásených v SR, odvetvová úloha, odberateľ SMU, 2013

N

Analýza štruktúry školstva z pohľadu zamestnávateľov, odvetvová analýza, odberateľ RUZ, 2013

N

Analýza stavu aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja v podnikateľskom sektore, prierezová analýza, odberateľ RUZ, MŠVVaŠ SR, MH SR, 2014

N

Slovenský výskum a vývoj – 25 rokov, knižná publikácia, koordinátor SIEA, odberateľ SIEA, 2015

N

Návrh na zlepšenie činnosti Inovačného fondu,n.f., rezortná úloha, odberateľ MH SR, 2016

N

Návrh zamerania štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2017-2022, rezortná úloha, odberateľ MŠVVaŠ SR,2017-2018

N

Spolupráca na spracovaní dokumentu zamestnávateľských zväzov a organizácií „Ako ďalej v oblasti VVI – Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja Výskumu – vývoja – Inovácií v SR“, 2018 - 2019

N

Predloženie stanoviska ZPVVO k možnostiam podávania žiadostí o stimuly pre Výskum a vývoj, 2018

N

Podiel a spolupráca pri vypracovaní návrhu na zmenu kritérií pre žiadateľov z podnikateľského sektoru pre žiadosti o NFP v rámci OP VaI, 2018

N

Vypracovanie stanoviska k rozvoju MVTS SR pre RV pre VTI, 2018

N

Spracovanie spoločného listu so stanoviskom RÚZ SR, SOPK a ZPVVO podpredsedovi vlády SR k podpore dlhodobej MVTS medzi akademickými a podnikateľskými subjektmi so SÚJV Dubna v RF, 2018 - 2019

N

Vypracovanie podkladov pre programové vyhlásenie RÚZ SR v oblasti VVI na roky 2020 – 2024

N

Podiel pri príprave budovania Združenia ECDI na Slovensku, príprava návrhu Stanov združenia

Rýchly kontakt

+421 02 456 41 451

+421 905 532 736

zpvvo@zpvvo.sk

Geologická 1, 821 06 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť