Hlavné aktivity

Zastúpenie a členstvo

N

Zväz priemyslu Slovenska - ukončené zánikom zväzu

N

Republiková únia zamestnávateľov SR (RÚZ SR)

N

Prezídium RÚZ SR

N

Výbor pre vedu, výskum a inovácie RÚZ SR

N

Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS)

N

Generálna rada ZPS

N

Dozorná rada ZPS

N

Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie

N

Stála komisia Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie

N

Rada Výskumnej agentúry

N

Rada Technologickej agentúry

N

Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)

N

Rady programov APVV

N

Rady štátnych programov výskumu a vývoja v rokoch 2006 - 2010

N

Monitorovací výbor Operačného programu výskum a inovácie - do ukončenia činnosti výboru

N

Monitorovací výbor Operačného programu integrovaná infraštruktúra

N

Monitorovací výbor Operačného programu vzdelávanie – do ukončenia činnosti výboru

N

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku – do ukončenia činnosti výboru

N

Komisia MŠVVaŠ SR pre schvaľovanie žiadostí o stimuly pre VaV

N

Hodnotiteľská komisia MŠVVaŠ SR na hodnotenie spôsobilosti právnických osôb a fyzických osôb uskutočňujúcich VaV

N

Komisia MŠVVaŠ SR pre posudzovanie návrhov na udelenie Ceny za vedu a techniku

N

Hodnotiaca komisia pre vyhodnotenie súťažných návrhov súťaže Inovatívny čin roka

N

Komisia MŠVVaŠ SR pre popularizáciu VaT – do ukončenia činnosti

N

Rada Národného programu kvality SR

N

Slovenská akreditačná rada ÚNMS SR

N

Horizontálny akreditačný výbor SNAS

N

Pracovná skupina pre prípravu Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky

N

Komisia pre schvaľovanie žiadostí o dotáciu v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu MVTS v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

N

Správna rada Inovačného fondu n. f.

N

Pracovná skupina MŠVVaŠ SR pre hodnotenie OP VaI

N

Pracovná skupina MŠVVaŠ SR pre procesy hodnotenia v rámci OP VaI

N

Expertná skupina MŠVVaŠ SR pre prípravu zámeru nového zákona o SAV

N

Odborný a koordinačný orgán pre prípravu ŠPVaV na roky 2018 – 2022 s výhľadom do roku 2027

N

Pracovné skupiny pre prípravu ŠPVaV na roky 2018 – 2022 s výhľadom do roku 2027

Vypracovávanie prognóz, štúdií, analýz, stanovísk a podkladov pre strategické dokumenty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií

N

Prognóza rozvoja a využívania vedy a techniky do roku 2015 (panel Priemyselné výrobky a technológie a panel Nové alternatívne zdroje energie), úloha ŠPVaV, odberateľ MŠ SR, 2003-2005

N

Previazanosť VaV v SR s rozvojom priemyselných odvetví a návrh budúcich intervencií zo zdrojov štrukturálnych fondov na roky 2007-2013, odvetvová štúdia, odberateľ MH SR, 2004

N

Úloha vedy a výskumu v Lisabonskej stratégii pre Slovensko, analytická štúdia, odberateľ AZZZ SR, 2005

N

Návrh systému prípravy, zhromažďovania a propagácie informácií o výsledkoch VaV v hospodárskej tlači, úloha APVV, realizátor ZPVVO, 2006-2009

N

Dlhodobá vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti (kapitola Rozvoj vedy a výskumu), úloha koordinovaná EÚ SAV, odberateľ vláda SR, 2007-2009

N

Návrh systému hodnotenia kvality výstupov VaV, odvetvová úloha, odberateľ MŠ SR, 2008

N

Charakteristika systémových opatrení v oblasti stimulov vo výskume a vývoji v podnikateľských organizáciách VaV a dopad na ekonomiku, odvetvová úloha, odberateľ MŠ SR, 2009

N

Systémovo-technická analýza národných etalónov vyhlásených v SR, odvetvová úloha, odberateľ SMU, 2013

N

Analýza štruktúry školstva z pohľadu zamestnávateľov, odvetvová analýza, odberateľ RUZ, 2013

N

Analýza stavu aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja v podnikateľskom sektore, prierezová analýza, odberateľ RUZ, MŠVVaŠ SR, MH SR, 2014

N

Slovenský výskum a vývoj – 25 rokov, knižná publikácia, koordinátor SIEA, odberateľ SIEA, 2015

N

Návrh na zlepšenie činnosti Inovačného fondu,n.f., rezortná úloha, odberateľ MH SR, 2016

N

Návrh zamerania štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2017-2022, rezortná úloha, odberateľ MŠVVaŠ SR,2017-2018

N

Spolupráca na spracovaní dokumentu zamestnávateľských zväzov a organizácií „Ako ďalej v oblasti VVI – Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja Výskumu – vývoja – Inovácií v SR“, 2018 - 2019

N

Predloženie stanoviska ZPVVO k možnostiam podávania žiadostí o stimuly pre Výskum a vývoj, 2018

N

Podiel a spolupráca pri vypracovaní návrhu na zmenu kritérií pre žiadateľov z podnikateľského sektoru pre žiadosti o NFP v rámci OP VaI, 2018

N

Vypracovanie stanoviska k rozvoju MVTS SR pre RV pre VTI, 2018

N

Spracovanie spoločného listu so stanoviskom RÚZ SR, SOPK a ZPVVO podpredsedovi vlády SR k podpore dlhodobej MVTS medzi akademickými a podnikateľskými subjektmi so SÚJV Dubna v RF, 2018 - 2019

N

Vypracovanie podkladov pre programové vyhlásenie RÚZ SR v oblasti VVI na roky 2020 – 2024

N

Podiel pri príprave budovania Združenia ECDI na Slovensku, príprava návrhu Stanov združenia

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?