Poslanie a ciele

Poslanie a ciele ZPVVO

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií je dobrovoľná nezisková záujmová organizácia v zmysle zákona 83/1990 Zb. Je nezávislou organizáciou, združujúcou výskumné organizácie v SR, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, vzdelávanie, certifikácia a s tým priamo súvisiace činnosti ako je projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení.
Poslaním a hlavným cieľom ZPVVO je najmä:
N
obhajovať záujmy svojich členov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi a organizáciami, ktoré sa dotýkajú prípravy strategických, koncepčných a rozvojových zámerov vedy, výskumu, inovácií a systému ich financovania, ako aj  prípravy mladej generácie pre priemyselnú prax,
N
zastupovať svojich členov pri príprave a prerokovaní výskumno-vývojových programov v rámci vednej, technickej a priemyselnej politiky s orgánmi štátnej správy a ich agentúrami,
N
koordinovať činnosť a spoluprácu s jednotlivými sektormi vedy a techniky pri príprave strategických, koncepčných a rozvojových zámerov výskumu, vývoja a inovácií a prípravy mladej generácie pre priemyselnú prax, koordinovať spoluprácu s príslušnými agentúrami podporujúcimi vedu a výskum pri príprave a realizácii rozhodujúcich výskumných programov, podporovať rozvoj technickej normalizácie a jej harmonizácie s EÚ, koordinovať rozvoj skúšobníctva, metrológie a presadzovať systémy kvality, podporovať rozvoj informatizácie a digitalizácie priemyslu, hospodárstva a verejnej správy SR, napomáhať rozvoju medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,
N
v spolupráci so štátnou správou, koordinačnými orgánmi a miestami rozvíjať nástroje a kontakty podporujúce účasť zväzu a jeho členov v medzinárodných programoch a organizáciách,
N
vykonávať prognostické, koncepčné, analytické a výskumné činnosti v oblasti vedy, techniky a inovácií v priemysle,
N
zúčastňovať sa tvorby a novelizácie právnych predpisov, súvisiacich s činnosťou členov, presadzovať prostredníctvom zamestnávateľských zväzov a Republikovej únie zamestnávateľov SR rozširovanie priamych a nepriamych nástrojov štátnej podpory priemyselného výskumu, vývoja a inovácií, napomáhať zjednoteniu formulácií a cieľov vo sfére výskumu, vývoja a inovácií formou konzultácií a diskusií so zamestnávateľskými zväzmi a organizáciami a vnútro zväzovými diskusiami, seminármi a konferenciami.
N
zjednocovať záujmy a odstraňovať rozpory medzi členmi Zväzu;
N
informovať členov o závažných poznatkoch vo všetkých oblastiach činnosti;
N
pôsobiť v záujme členov Zväzu podľa ich rozhodnutí a potrieb.

Systémové väzby súčinnosti ZPVVO pri koordinácii výskumu a vývoja v SR

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?