História

História vzniku a činnosti zväzu

^
2000
 • ustanovujúce zhromaždenie zástupcov organizácií priemyselného výskumu a vývoja v Trnave k založeniu ZPVVO
 • zápis ZPVVO do registra zamestnávateľských združení na MV SR
 • vstup ZPVVO do Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
^
2001
 • vstup ZPVVO do Združenia priemyselných zväzov Slovenska (následne Zväz priemyslu Slovenska)
^
2002
 • zapojenie zástupcov ZPVVO do prípravy a riadenia štátnych programov VaV
^
2003
 • účasť zástupcov ZPVVO v expertnej komisii na novelizácii zákona č.132/2002 Z.z. o vede a technike a zákona č.203/2001 o Agentúre na podporu VaT
 • vymenovanie zástupcu ZPVVO za predsedu Správnej rady Inovačného fondu, n. f.
^
2004
 • účasť odborníkov ZPVVO na vypracovaní prognostickej štúdie rozvoja VaT do roku 2020 za oblasť priemyselného VaV a obnoviteľných zdrojov energie
^
2005
 • vstup ZPVVO do Republikovej únie zamestnávateľov
 • vstup ZPVVO do Združenia podnikateľov Slovenska
^
2006
 • účasť zástupcov ZPVVO na vypracovaní Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015
 • zapojenie ZPVVO do formulovania zamerania sektorových operačných na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci čerpania ŠF EU
^
2007
 • zapojenia odborníkov ZPVVO do rozpracovania Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030
^
2008
 • účasť ZPVVO na vypracovaní novely zákona č.172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory VaV
^
2009
 • účasť ZPVVO na vypracovaní zákona č.185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj
 • účasť zástupcov ZPVVO na formulovaní zamerania a koordinácii výziev APVV v rámci programu VMSP
^
2010
 • participácia ZPVVO na vypracovaní priorít ZPS za oblasť výskumu, vývoja a inovácií
^
2011
 • udelenie štátneho vyznamenania – Pribinov kríž I.triedy prezidentovi ZPVVO a generálnemu riaditeľovi EVPÚ,a. s,. doc. Ing. Jozefovi Budayovi, CSc.
^
2012
 • zvolenie prezidenta ZPVVO za predsedu Výboru pre vedu, výskum a inovácie pri RUZ
^
2013
 • participácia ZPVVO na vypracovaní Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3 SK)
^
2014
 • participácia na vypracovaní Operačného programu výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 (OP VaI)
 • podpísanie memoranda o spolupráci ZPVVO a ZSVZS
^
2015
 • participácia na vypracovaní Akčného plánu implementácie RIS3 SK na roky 2014-2016
 • podpísanie memoranda o spolupráci ZPVVO a CVTI SR
 • menovanie zástupcu RUZ(ZPVVO) do Rady Výskumnej agentúry a Rady Technologickej agentúry
^
2016
 • participácia na vypracovaní Koncepcie inteligentného priemyslu pre Slovensko
^
2017
 • menovanie zástupcu RUZ (ZPVVO) do Stálej komisie Rady vlády SR pre VTaI pre implementáciu RIS3
 • menovanie zástupcov ZPVVO do Odborného a koordinačného orgánu MŠVVaŠ SR pre prípravu návrhov ŠPVV a do pracovných skupín pre jednotlivé ŠPVV pre rok 2017 – 2022
^
2018
 • participácia na vypracovaní Implementačného plánu RIS3 SR a domén inteligentnej špecializácie na roky 2017-2020
 • zapojenie odborníkov ZPVVO do vypracovania návrhu Akčného plánu inteligentného priemyslu SR na roky 2017-2020
 • zapojenie odborníkov ZPVVO do vypracovania návrhu štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2017-2022
 • vymenovanie zástupcu ZPVVO do Expertnej skupiny na prípravu zámeru nového zákona o SAV
^
2019
 • vymenovanie zástupcu ZPVVO do Pracovnej skupiny pre vypracovanie Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky
 • účasť zástupcu ZPVVO na príprave založenia združenia Európske centrum digitálnych inovácií na Slovensku (ECDI) a formovaní návrhu Stanov združenia ECDI

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?