Užitočné odkazy

Republiková únia zamestnávateľov

Digital Park III
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
tel: +421 2 33014280-3
fax: +421 2 33014690
mail: sekretariat@ruzsr.sk
web: www.ruzsr.sk

Združenie podnikateľov Slovenska

Cukrová 14
813 39 Bratislava
Slovenská Republika
Tel.: +421 2 59 32 43 44, +421 2 59 32 43 43
Fax.: +421 2 59 32 43 50

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
www.cvtisr.sk

HORIZONT 2020
Lamačská cesta 8/A
3. posch. / č. 343
Mgr. Iveta Hermanovská
02/69 253 169
iveta.hermanovska@cvtisr.sk

CREPČ / CREUČ
Lamačská cesta 8/A
4. posch. / č.441
Mgr. Ľudmila Hrčková
02/69 253 143
ludmila.hrckova@cvtisr.sk

Open Access
Lamačská cesta 8/A
4. posch. / č. 439
Ing. Jozef Dzivák
02/69 253 112
jozef.dzivak@cvtisr.sk

SK CRIS / CIP VVI
Lamačská cesta 8/A
2. posch. / č. 212
Ing. Danica Zendulková
02/69 253 133
danica.zendulkova@cvtisr.sk

PATLIB
Lamačská cesta 8/A
4. posch. / č. 437
PhDr. Ľubomír Kucka
02/69 253 108
lubomir.kucka@cvtisr.sk

SLORD
Brusel
Mgr. Andrej Kurucz
andrej.kurucz@cvtisr.sk
lubomir.kucka@cvtisr.sk

CRZP a APS
Lamačská cesta 8/A
2. posch. / č. 220
Mgr. Július Kravjar
02/69 253 206
julius.kravjar@cvtisr.sk

MATLAB
Lamačská cesta 8/A
2. posch. / č. 220
Mgr. Július Kravjar
02/69 253 206
julius.kravjar@cvtisr.sk

Transfer technológií
Lamačská cesta 8/A
4. posch. / č. 437
Mgr. Miroslav Kubiš
02/69 253 110
miroslav.kubis@cvtisr.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stromová 1, 813 30   Bratislava
Tel. +421 2/59374111, e-mail: info@minedu.sk
www.minedu.sk

Sekcia vedy a techniky
Andrej Rusnák (poverený riadením sekcie)
Tel.: 02/59374 711
sekretariat.svt@minedu.sk

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Rastislav Igliar (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 561
sekretariat.ssfeu@minedu.sk

APVV

Sekretariát: +421 2 572 04 501
E-mail: agentura@apvv.sk
www.apvv.sk

Adresa sídla
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23
811 07  Bratislava

Korešpondenčná adresa
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, P.O.BOX 839 04
839 04  Bratislava 32

Výskumná agentúra

Generálny riaditeľ Výskumnej agentúry
 Ing. Stanislav Sipko
Sekretariát generálneho riaditeľa
Telefón: +421 2/210 13 200
E-mail: kancelariagr@vyskumnaagentura.sk

Poštová adresa
Výskumná agentúra
Sliačska 1
831 02 Bratislava
GPS súradnice: 48.172313, 17.126403
https://www.vyskumnaagentura.sk

Podateľňa
Podateľňa Výskumnej agentúry sa nachádza na prízemí Sliačska 1, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2/210 13 600
Pondelok – piatok od 8:00 do 15:30
Obedňajšia prestávka trvá od 11:30 do 12:00

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
www.mhsr.sk

Ústredňa
02/4854 1111

Podateľňa MH SR
pondelok – piatok: 08.30 – 11.30 h. 12.00 – 15.00 h.

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Ing. Martin Húska
generálny riaditeľ
02/4854 7121
02/4854 7221
monika.nemcekova@mhsr.sk

Sekcia podnikateľského prostredia a inovácií
Ing. Mgr. Miriam Letašiová
generálna riaditeľka
02/4854 7142
alzbeta.lipovska@mhsr.sk

Odbor inovácií a aplikovaného výskumu
Mgr. Martin Svoboda
riaditeľ odboru
02/4854 1803
martin.svoboda@mhsr.sk

Technologická agentúra – SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
tel.: 02/58 248 111, fax: 02/5342 1019
e-mail: office@siea.gov.sk
web: www.siea.sk

Sekcia inovácií
Pracovisko: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

INOVAČNÝ FOND n. f.

zapísaný v registri neinvestičných fondov pod č. OVVS-501/48/97-NF

 Adresa:
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
IČO: 31820824
DIČ: 2021281350
Tel. č.: 02/4854 1537 v čase od 9:00 – 14:00
E-mail: spravca@inovacnyfond.sk
www.inovacnyfond.sk

Inovačný fond n. f. poskytuje podporu nositeľom projektov vo forme poskytnutia návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených úrokových podmienok. Podporuje riešenie projektov aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, využitie a ochrana patentov, priemyselných a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou s reálnou nádejou uplatnenia na domácom a európskom, respektíve svetovom trhu.

 

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?