Zameranie činnosti ZPVVO

Zameranie činnosti ZPVVO na obdobie na roky 2019 – 2020

Činnosť Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií (ZPVVO), v súlade s dlhodobým poslaním zväzu, bude rozvíjať úlohy, ktoré pre podnikateľskú a decíznu sféru vymedzili resp. stanovia nasledovné koncepčné materiály v oblasti podpory hospodárskeho rastu a dlhodobej orientácie výskumu, vývoja a inovačného rozvoja na Slovensku. Sú to:

  • Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK – gestor MŠVVaŠ SR a MH SR)
  • Operačný program Výskum a inovácie na roky 2014-2020 (gestor MŠVVaŠ SR a MH
    SR)
  • Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko (gestor MH SR)

Pozornosť ZPVVO sa zameria najmä na naplnenie zámerov prijatých vládou SR pre obdobie rokov 2016-2020 v rámci:

  • Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020 (uznesenie vlády SR č.141/2016)
  • Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2019 (uznesenie vlády SR č.195/2019)
V jednotlivých oblastiach sa činnosť zväzu v rokoch 2019- 2020 zameria na:

I. Systémová a legislatívna podpora výskumu a vývoja

a) Aktívne sa podieľať na realizácii Implementačného plánu stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK). Zamerať sa pritom na presadenie postavenia priemyselného výskumu a vývoja v štruktúre priorít aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja, na zvyšovanie efektívnosti využívania disponibilných zdrojov, smerovaných na podporu výskumu a vývoja a zlepšenie účinnosti transferu poznatkov vedy a výskumu do praxe.

b) Spolupracovať na dotvorení a aktívnej činnosti odborných platforiem pre podrobnejšiu profiláciu domén inteligentnej špecializácie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ako východiska dopytovo-orientovaných výziev OP VaI. Zároveň participovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom hospodárstva SR na príprave a opätovnom vyhlásení dopytovo-orientovaných výziev Operačného programu pre výskum a inovácie v priebehu roka 2019.

c) V spolupráci s RÚZ, AZZZ SR, K500 a APZ presadiť, aby sa dostali východiská a požiadavky zamestnávateľov v oblasti výskumu a inovácií formulované v spoločnom dokumente „Ako ďalej v oblasti VVI – Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti VVI v SR“ sa dostali na rokovanie Vlády SR a boli prijaté návrhy uznesení schválené na zasadaní RVVTI dňa 21. 2. 2019 a boli využité ako podklad pre zostavenie Akčného plánu RIS3 SK na roky 2019-2020. Zároveň presadiť reformu školstva s dôrazom na rozšírenie a skvalitnenie výučby matematiky a ostatných prírodných vied na všetkých stupňoch štúdia, rozšíriť a skvalitniť výučbu cudzích jazykov okrem angličtiny na ďalší povinne voliteľný cudzí jazyk, zásadné zvýšenie podpory školstva zo štátneho rozpočtu, najmä technicky a prírodovedne orientovaných VŠ s dôrazom na podporu výchovy študentov v technických a prírodovedných študijných odboroch tak, aby absolventi boli lepšie pripravení pre potreby praxe. Presadiť diverzifikáciu VŠ s dôrazom na podporu zo ŠR kvalitu výchovy a vzdelávania a  orientáciu spolupráce s praxou v oblasti vedy a výskumu v záujme napĺňania stratégie rozvoja hospodárstva SR , napr. na STU BA, UK BA, UPJŠ KE, TU KE, UNI ZA, SPU NR a TU ZVO.

d) Aktívne sa podieľať na zlepšovaní systému financovania výskumu a vývoja v SR. Podporiť zvyšovanie podielu účelového financovania výskumu voči inštitucionálnemu, ktorý bude predmetom verejnej súťaže pre všetky sektory VaT. Cieľovo sa priblížiť k prerozdeľovaniu zdrojov štátneho rozpočtu na podporu financovania aplikovaného a základného výskumu v pomere 70:30 percent.

e) Aktívne participovať na činnosti Výskumnej agentúry a Technologickej agentúry na vytváraní predpokladov pre primerané formulovanie výziev v oblasti výskumu a vývoja pre podnikateľský sektor.

f) Aktívne sa podieľať na príprave metodického manuálu pre uplatnenie ustanovení novely zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorá umožňuje podnikateľskej sfére uplatňovať odpočet výdavkov vynaložených na výskum a vývoj. V rámci novely zákona č.595/2003 Z. z. podporiť zvýšenie podielu nákladov na výskum a vývoj podnikateľov, ako odpočítateľnej položky zo základu dane z príjmu na úroveň 200 percent a jeho doplnenie o superodpočet na mladých vedecko-výskumných pracovníkov vo výške 250 percent..

g) Aktívne sa podieľať na podpore  vyhlásenia štátnych programov výskumu a vývoja, formulovaných ako objednávku štátu na riešenie výskumu a vývoja pre vybraté oblasti hospodárskeho rozvoja ešte v roku 2019.

h) Aktívne sa podieľať na činnosti monitorovacieho výboru Operačného programu Výskum a inovácie (gestor MŠVVaŠ SR a MH SR) a presadzovať oprávnené požiadavky členov ZPVVO.

ch) V spolupráci so zamestnávateľskými zväzmi uplatňovať požiadavku na urýchlené spustenie programu APVV, zameraného na podporu VaV v podnikoch, ktorý vláda SR schválila uznesením č.69 z 24.2.2016.

i) Naďalej zabezpečovať účasť zástupcov ZPVVO a podnikateľskej sféry v hodnotiteľskej komisii pre udelenie spôsobilosti vykonávať VaV v zmysle ods.3, § 26a zákona NR SR č.233/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.172/2005 o organizácii štátnej podpory VaV.

j) Prostredníctvom RÚZ uplatňovať nomináciu zástupcu ZPVVO v Stálej komisii pre RIS3 zriadenej pri Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

k) Podieľať sa na novelizácii metodických materiálov a výnosov pripravovaných MŠVVaŠ SR, MH SR, MF SR a novozriadenými agentúrami pre oblasť vedy a techniky. Koordinovať uplatnenie zásadných pripomienok členov ZPVVO a v oblasti štátnej podpory VaV požadovať akceptovanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č.1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia k Európskym fondom.

l) Presadzovať vytvorenie finančných a organizačných podmienok pre vypísanie opakovanej výzvy na Podnikové výskumno-vývojové centrá v rámci OP VaI a zároveň zabezpečiť objektívne a nezávislé hodnotenie a výber projektov v rámci podaných žiadostí.

II. Spolupráca s jednotlivými sektormi vedy a techniky a orgánmi regionálnej samosprávy

a) Koordinovať, prostredníctvom Výboru pre vedu, výskum a inovácie pri Republikovej únii zamestnávateľov, vytváranie nových neštandardných zoskupení pracovísk SAV, vysokých škôl, aplikovaného výskumu a podnikateľskej sféry pre realizáciu transferu poznatkov vedy a výskumu do praxe formou klastrov.

b) Prehlbovať spoluprácu s orgánmi regionálnej samosprávy (VÚC) s cieľom dohodnúť účasť organizácií ZPVVO na realizácii zámerov regionálnych inovačných stratégií. V nadväznosti na vyhlásené výzvy na čerpanie zdrojov štrukturálnych fondov koordinovať prípravu spoločných inovačných projektov pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti regiónov.

c) Podieľať na príprave a priebehu odborných workshopov orientovaných na objektívny dialóg medzi zamestnávateľmi a jednotlivými sektormi vedy a techniky o rozvojových potrebách priemyslu a možnostiach riešenia týchto problémov v rámci uplatňovania podpory výskumu a vývoja formou stimulov pre domácich investorov.

d) Zasadzovať sa a cielene podporovať uplatňovanie schémy štátnej podpory výskumu a vývoja formou stimulov pre výskum a vývoj tak, aby boli podporené také témy VaV, ktoré prispejú k rozvoju trendov VaV v podnikateľskej sfére v súlade s potrebami podnikateľského sektora, Programovým vyhlásením vlády SR v oblasti podpory podnikateľskej sféry a s uzneseniami vlády SR k podpore hospodárskeho rastu.

III. Využívanie MVTS a štrukturálnych fondov EU na podporu VaV

a) V spolupráci s MŠVVŠ SR,  sieťou národných koordinátorov (NCP). Národných kontaktných bodov a Styčnou kanceláriou v Bruseli venovať zvýšenú pozornosť využívaniu nástrojov podporného programu EÚ pre vedu, výskum a inovácie – HORIZONT 2020. Hľadať východiská, najmä pre zvýšenie úspešnosti projektov MSP v rámci programu SME Instrument a Fast Track to Inovation.

b) V spolupráci s MŠVVŠ SR sa aktívne podieľať na príprave účasti podnikateľského sektora na novom Rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027 Horizont Európa.

c) V spolupráci s MŠVVaŠ SR a MH SR presadzovať včasné vypracovanie metodických príručiek pre vyhlásenie výziev v rámci OP VaI a nastavenie finančných nástrojov tak, aby sa zamedzilo ďalšiemu odďaľovaniu  začatia riešenia projektov VaV a čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov OP VaI.

d) Presadzovať spružnenie systému podpory aplikovaného VaV a inovačných projektov zo zdrojov štrukturálnych fondov. Požadovať zavedenie zálohového financovania riešenia projektov výskumu pre podnikateľský sektor, ako je to umožnené pracoviskám verejného a vysokoškolského sektoru. Refundačné financovanie uplatňovať len na nákup prístrojov a zariadení súvisiacich s riešením projektu. Umožniť obnovu infraštruktúry výskumu a vývoja aj pre výskumné organizácie podnikateľského sektoru VaT.

e) Pokračovať v spolupráci s Asociáciu výskumných organizácií ČR a využívať získané poznatky na zefektívňovanie systému riadenia a podpory aplikovaného výskumu a vývoja v SR.

IV. Informačná, popularizačná a organizačná činnosť

a) Pokračovať v informačnej činnosti o legislatívnom procese, programových smeroch, metodických smerniciach a ďalších aktivitách z oblasti vedy, techniky a inovácií, ako i z nadväzných oblastí, dôležitých pre členov ZPVVO.

b) Podieľať sa na organizácii akcií „Týždňa vedy na Slovensku“ a na obnovení organizovania národnej konferencie zameranej na aktuálne problémy riadenia a podpory výskumu a vývoja na Slovensku. 

c) Podieľať sa na činnosti komisie pre hodnotenie žiadostí o udelenie Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu za vedu a techniku a presadzovať vyvážené ocenenie pre jednotlivé sektory vedy a techniky.

d) Podieľať sa na organizácii súťaže „Inovatívny čin roka“ a prezentácii výsledkov priemyselného výskumu a vývoja v rámci odborných výstav.

e) Využiť 20. výročie založenia ZPVVO na propagáciu činnosti zväzu a jeho členskej základne.

Bratislava, 27. 06. 2019

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?