Zameranie činnosti ZPVVO

Zameranie činnosti ZPVVO na obdobie na roky 2019 – 2020

Činnosť Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií (ZPVVO), v súlade s dlhodobým poslaním zväzu, bude rozvíjať úlohy, ktoré pre podnikateľskú a decíznu sféru vymedzili resp. stanovia nasledovné koncepčné materiály v oblasti podpory hospodárskeho rastu a dlhodobej orientácie výskumu, vývoja a inovačného rozvoja na Slovensku. Sú to:

  • Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK – gestor MŠVVaŠ SR a MH SR)
  • Operačný program Výskum a inovácie na roky 2014-2020 (gestor MŠVVaŠ SR a MH
    SR)
  • Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko (gestor MH SR)

Pozornosť ZPVVO sa zameria najmä na naplnenie zámerov prijatých vládou SR pre obdobie rokov 2016-2020 v rámci:

  • Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020 (uznesenie vlády SR č.141/2016)
  • Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2019 (uznesenie vlády SR č.195/2019)
V jednotlivých oblastiach sa činnosť zväzu v rokoch 2019- 2020 zameria na:

I. Systémová a legislatívna podpora výskumu a vývoja

a) Aktívne sa podieľať na realizácii Implementačného plánu stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK). Zamerať sa pritom na presadenie postavenia priemyselného výskumu a vývoja v štruktúre priorít aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja, na zvyšovanie efektívnosti využívania disponibilných zdrojov, smerovaných na podporu výskumu a vývoja a zlepšenie účinnosti transferu poznatkov vedy a výskumu do praxe.

b) Spolupracovať na dotvorení a aktívnej činnosti odborných platforiem pre podrobnejšiu profiláciu domén inteligentnej špecializácie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ako východiska dopytovo-orientovaných výziev OP VaI. Zároveň participovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom hospodárstva SR na príprave a opätovnom vyhlásení dopytovo-orientovaných výziev Operačného programu pre výskum a inovácie v priebehu roka 2019.

c) V spolupráci s RÚZ, AZZZ SR, K500 a APZ presadiť, aby sa dostali východiská a požiadavky zamestnávateľov v oblasti výskumu a inovácií formulované v spoločnom dokumente „Ako ďalej v oblasti VVI – Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti VVI v SR“ sa dostali na rokovanie Vlády SR a boli prijaté návrhy uznesení schválené na zasadaní RVVTI dňa 21. 2. 2019 a boli využité ako podklad pre zostavenie Akčného plánu RIS3 SK na roky 2019-2020. Zároveň presadiť reformu školstva s dôrazom na rozšírenie a skvalitnenie výučby matematiky a ostatných prírodných vied na všetkých stupňoch štúdia, rozšíriť a skvalitniť výučbu cudzích jazykov okrem angličtiny na ďalší povinne voliteľný cudzí jazyk, zásadné zvýšenie podpory školstva zo štátneho rozpočtu, najmä technicky a prírodovedne orientovaných VŠ s dôrazom na podporu výchovy študentov v technických a prírodovedných študijných odboroch tak, aby absolventi boli lepšie pripravení pre potreby praxe. Presadiť diverzifikáciu VŠ s dôrazom na podporu zo ŠR kvalitu výchovy a vzdelávania a  orientáciu spolupráce s praxou v oblasti vedy a výskumu v záujme napĺňania stratégie rozvoja hospodárstva SR , napr. na STU BA, UK BA, UPJŠ KE, TU KE, UNI ZA, SPU NR a TU ZVO.

d) Aktívne sa podieľať na zlepšovaní systému financovania výskumu a vývoja v SR. Podporiť zvyšovanie podielu účelového financovania výskumu voči inštitucionálnemu, ktorý bude predmetom verejnej súťaže pre všetky sektory VaT. Cieľovo sa priblížiť k prerozdeľovaniu zdrojov štátneho rozpočtu na podporu financovania aplikovaného a základného výskumu v pomere 70:30 percent.

e) Aktívne participovať na činnosti Výskumnej agentúry a Technologickej agentúry na vytváraní predpokladov pre primerané formulovanie výziev v oblasti výskumu a vývoja pre podnikateľský sektor.

f) Aktívne sa podieľať na príprave metodického manuálu pre uplatnenie ustanovení novely zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorá umožňuje podnikateľskej sfére uplatňovať odpočet výdavkov vynaložených na výskum a vývoj. V rámci novely zákona č.595/2003 Z. z. podporiť zvýšenie podielu nákladov na výskum a vývoj podnikateľov, ako odpočítateľnej položky zo základu dane z príjmu na úroveň 200 percent a jeho doplnenie o superodpočet na mladých vedecko-výskumných pracovníkov vo výške 250 percent..

g) Aktívne sa podieľať na podpore  vyhlásenia štátnych programov výskumu a vývoja, formulovaných ako objednávku štátu na riešenie výskumu a vývoja pre vybraté oblasti hospodárskeho rozvoja ešte v roku 2019.

h) Aktívne sa podieľať na činnosti monitorovacieho výboru Operačného programu Výskum a inovácie (gestor MŠVVaŠ SR a MH SR) a presadzovať oprávnené požiadavky členov ZPVVO.

ch) V spolupráci so zamestnávateľskými zväzmi uplatňovať požiadavku na urýchlené spustenie programu APVV, zameraného na podporu VaV v podnikoch, ktorý vláda SR schválila uznesením č.69 z 24.2.2016.

i) Naďalej zabezpečovať účasť zástupcov ZPVVO a podnikateľskej sféry v hodnotiteľskej komisii pre udelenie spôsobilosti vykonávať VaV v zmysle ods.3, § 26a zákona NR SR č.233/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.172/2005 o organizácii štátnej podpory VaV.

j) Prostredníctvom RÚZ uplatňovať nomináciu zástupcu ZPVVO v Stálej komisii pre RIS3 zriadenej pri Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

k) Podieľať sa na novelizácii metodických materiálov a výnosov pripravovaných MŠVVaŠ SR, MH SR, MF SR a novozriadenými agentúrami pre oblasť vedy a techniky. Koordinovať uplatnenie zásadných pripomienok členov ZPVVO a v oblasti štátnej podpory VaV požadovať akceptovanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č.1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia k Európskym fondom.

l) Presadzovať vytvorenie finančných a organizačných podmienok pre vypísanie opakovanej výzvy na Podnikové výskumno-vývojové centrá v rámci OP VaI a zároveň zabezpečiť objektívne a nezávislé hodnotenie a výber projektov v rámci podaných žiadostí.

II. Spolupráca s jednotlivými sektormi vedy a techniky a orgánmi regionálnej samosprávy

a) Koordinovať, prostredníctvom Výboru pre vedu, výskum a inovácie pri Republikovej únii zamestnávateľov, vytváranie nových neštandardných zoskupení pracovísk SAV, vysokých škôl, aplikovaného výskumu a podnikateľskej sféry pre realizáciu transferu poznatkov vedy a výskumu do praxe formou klastrov.

b) Prehlbovať spoluprácu s orgánmi regionálnej samosprávy (VÚC) s cieľom dohodnúť účasť organizácií ZPVVO na realizácii zámerov regionálnych inovačných stratégií. V nadväznosti na vyhlásené výzvy na čerpanie zdrojov štrukturálnych fondov koordinovať prípravu spoločných inovačných projektov pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti regiónov.

c) Podieľať na príprave a priebehu odborných workshopov orientovaných na objektívny dialóg medzi zamestnávateľmi a jednotlivými sektormi vedy a techniky o rozvojových potrebách priemyslu a možnostiach riešenia týchto problémov v rámci uplatňovania podpory výskumu a vývoja formou stimulov pre domácich investorov.

d) Zasadzovať sa a cielene podporovať uplatňovanie schémy štátnej podpory výskumu a vývoja formou stimulov pre výskum a vývoj tak, aby boli podporené také témy VaV, ktoré prispejú k rozvoju trendov VaV v podnikateľskej sfére v súlade s potrebami podnikateľského sektora, Programovým vyhlásením vlády SR v oblasti podpory podnikateľskej sféry a s uzneseniami vlády SR k podpore hospodárskeho rastu.

III. Využívanie MVTS a štrukturálnych fondov EU na podporu VaV

a) V spolupráci s MŠVVŠ SR,  sieťou národných koordinátorov (NCP). Národných kontaktných bodov a Styčnou kanceláriou v Bruseli venovať zvýšenú pozornosť využívaniu nástrojov podporného programu EÚ pre vedu, výskum a inovácie – HORIZONT 2020. Hľadať východiská, najmä pre zvýšenie úspešnosti projektov MSP v rámci programu SME Instrument a Fast Track to Inovation.

b) V spolupráci s MŠVVŠ SR sa aktívne podieľať na príprave účasti podnikateľského sektora na novom Rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027 Horizont Európa.

c) V spolupráci s MŠVVaŠ SR a MH SR presadzovať včasné vypracovanie metodických príručiek pre vyhlásenie výziev v rámci OP VaI a nastavenie finančných nástrojov tak, aby sa zamedzilo ďalšiemu odďaľovaniu  začatia riešenia projektov VaV a čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov OP VaI.

d) Presadzovať spružnenie systému podpory aplikovaného VaV a inovačných projektov zo zdrojov štrukturálnych fondov. Požadovať zavedenie zálohového financovania riešenia projektov výskumu pre podnikateľský sektor, ako je to umožnené pracoviskám verejného a vysokoškolského sektoru. Refundačné financovanie uplatňovať len na nákup prístrojov a zariadení súvisiacich s riešením projektu. Umožniť obnovu infraštruktúry výskumu a vývoja aj pre výskumné organizácie podnikateľského sektoru VaT.

e) Pokračovať v spolupráci s Asociáciu výskumných organizácií ČR a využívať získané poznatky na zefektívňovanie systému riadenia a podpory aplikovaného výskumu a vývoja v SR.

IV. Informačná, popularizačná a organizačná činnosť

a) Pokračovať v informačnej činnosti o legislatívnom procese, programových smeroch, metodických smerniciach a ďalších aktivitách z oblasti vedy, techniky a inovácií, ako i z nadväzných oblastí, dôležitých pre členov ZPVVO.

b) Podieľať sa na organizácii akcií „Týždňa vedy na Slovensku“ a na obnovení organizovania národnej konferencie zameranej na aktuálne problémy riadenia a podpory výskumu a vývoja na Slovensku. 

c) Podieľať sa na činnosti komisie pre hodnotenie žiadostí o udelenie Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu za vedu a techniku a presadzovať vyvážené ocenenie pre jednotlivé sektory vedy a techniky.

d) Podieľať sa na organizácii súťaže „Inovatívny čin roka“ a prezentácii výsledkov priemyselného výskumu a vývoja v rámci odborných výstav.

e) Využiť 20. výročie založenia ZPVVO na propagáciu činnosti zväzu a jeho členskej základne.

Bratislava, 27. 06. 2019

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Geologická 1, 821 06 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť