Členstvá a partnerstvá

Asociace výzkumních organizací ČR (AVO ČR)

Spolupráca sa datuje od roku vzniku ZPVVO teda od roku 2000.

Sídlo:
Smetanovo nábřeží 195/5
110 00 Praha 1 – Staré město
Česká republika

Korešpondenčná adresa a kancelária:
Novotného lávka 200/5
11000 Praha 1

Telefón:
+420 277 278 370

AVO jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje téměř 8 tisíc lidí činných v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol. Stala se neopominutelným partnerem při projednávání všech důležitých otázek vztahujících se k aplikovanému výzkumu a vývoji a její názory nejsou přehlíženy.

Asociace vykonává řadu aktivit, které naplňují zejména její poslání spočívající v účinné pomoci při procesu revitalizace českého aplikovaného výzkumu a vývoje jako neodmyslitelného nástroje pro převod výsledků badatelského výzkumu do provozní praxe českého průmyslu a zemědělství se zajištěním návratnosti vložených finančních prostředků Asociace si stanovila jako své poslání účinnou pomoc:

při transformaci aplikovaného výzkumu a vývoje do podmínek standardní tržní ekonomiky při jeho dalším oživení a rozvoji. Aplikovaný výzkum a vývoj prochází již několik let složitým procesem zásadních přeměn a v celkové hektické atmosféře obrovských a rychlých transformačních kroků naší společnosti byl vystaven přirozeným rizikům ztrát i jeho vysoce výkonných složek. Navíc vládní sektor věnoval otázkám podpory vytváření inovačního prostředí dosud jen minimální pozornost.

Za této situace se potvrdila účelnost a smysl vzniku Asociace. V současné etapě chce Asociace soustředit svou pozornost na podporu a pomoc svým členům při restrukturalizačních procesech. Chce jim pomoci adaptovat se na utvářející se standardní tržní podmínky a postupně efektivně začlenit český výzkum a vývoj do nového evropského prostoru.

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)

Spolupráca so Zväzom slovenských vedecko-technických spoločnosti (ZSVTS) na základe Memoranda o spolupráci podpísaného medzi ZSVTS a ZPVVO v roku 2014.

Adresa:
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 5020 7649
Mob.: +421 902 917 594
E-mail: zsvts@zsvts.sk
Web: www.zsvts.sk

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické a nepolitické združenie záujmových odborných vedeckotechnických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier.

Bol ustanovený na slovenskom zjazde bývalej Československej vedeckotechnickej spoločnosti dňa 17.3. 1990.

Reprezentuje viac ako 15-tisícovú členskú základňu, združenú v 44 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a odborných vysokých škôl v Slovenskej republike.

Odborným poslaním Zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v SR, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky.

Využitie tvorivého potenciálu členov ZSVTS môže výrazne prispieť k rozvoju našej spoločnosti. Ide o vypracovanie prierezových analýz a štúdií k odborným problémom, vypracovanie znaleckých a odborných posudkov pre vládne a mimovládne organizácie, účasť vybraných odborníkov ZSVTS v pracovných a poradných orgánoch a tímoch, o podporu medzinárodných záujmov našej republiky vo viacerých medzinárodných mimovládnych organizácií technického charakteru, na činnosti ktorých ZSVTS participuje.

Ako nezávislá organizácia môže byť ZSVTS významným a kvalifikovaným permanentným spolupracovníkom vládnych orgánov pri organizovaní a vyhodnocovaní konkurzných konaní na riešenie významných celospoločenských problémov, pri tvorbe a posudzovaní návrhov zákonov a iných predpisov z pohľadu možných dopadov pri ich realizácii, pri riešení konkrétnych programov jednotlivých rezortov.

O rozmanitosti a bohatosti aktivít Zväzu vypovedá Odborný program ZSVTS, ktorý Zväz spracováva a vydáva na každý rok. Každoročne je pripravený celý rad zaujímavých podujatí určených odborníkom (konferencií, seminárov, sympózií, výstav, tematických zájazdov, firemných dní), ale aj širokej verejnosti, ktorej sú určené predovšetkým školenia, prednášky, kurzy. Podujatia uvedené na webstránke sú praktickou ukážkou profesionálneho prístupu k riešeniu najaktuálnejších problémov a záujem, ktorý ich sprevádza, potvrdzuje správnosť orientácie aktivít Zväzu.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Spolupráca so Centrom vedecko-technických informácií (CVTI SR) na základe Memoranda o spolupráci podpísaného medzi CVTI SR a ZPVVO v roku 2015.

Adresa:
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

Sekretariát riaditeľa:
Tel.: 02/69 253 102
E-mail: sekretariat@cvtisr.sk

podateľňa: po – pia: 10,00 – 14,30
výpožičná služba: 02/69 253 152, 02/69 253 153, vypozicky@cvtisr.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a zároveň vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.

Okrem knižničných a vzdelávacích služieb vydáva rôzne publikácie, napr. ItLib alebo vedecko-popularizačný časopis Quark. CVTI SR je metodickou knižnicou s celoštátnou pôsobnosťou.

SLOVENSKÉ CENTRUM DIGITÁLNYCH INOVÁCIÍ

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií je zmluvným partnerom Slovenského centra digitálnych inovácií.

Projekt Slovenské centrum digitálnych inovácií je financovaný Európskou úniou NextGenerationEU a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na základe Výzvy č. 17I03-04-V01-00004.

Informácie o Pláne obnovy a odolnosti SR nájdete na www.planobnovy.sk.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?