Galéria prezidentov ZPVVO

Dr. h. c., doc. Ing. Jozef Buday, CSc.
Prezident ZPVVO od 11. 5. 2001

Dr. h. c., doc. Ing. Jozef Buday, CSc. sa narodil 19. 3. 1951 v Prosnom. Po absolvovaní SVŠ v Považskej Bystrici, v roku 1969, nastúpil na štúdium na Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave. Štúdium v odbore Elektrotechnológia – experimentálna elektrofyzika ukončil v roku 1974. Vedeckú hodnosť CSc. získal na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline v roku 1990. V roku 2007 sa habilitoval na Žilinskej univerzite v Žiline za docenta. V roku 1974 nastúpil do zamestnania na Elektrotechnický výskumný ústav – ZŤS , Nová Dubnica. Je ženatý a má syna.

Využitím svojich teoretických a odborných vedomostí a skúsenosti, riadiacich a komunikačných schopností sa v priebehu rokov z vývojového pracovníka, cez funkciu vedúceho oddelenia a vedúceho odboru, vypracoval na generálneho riaditeľa Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu, a. s., Nová Dubnica. Tento post zastáva nepretržite od 1. 1. 1991. Je členov riadiacich orgánov RÚZ SR, viacerých vedeckých rád univerzít, odborných komisií, atď.

Je autorom viac ako 47 pôvodných vedeckých a odborných prác vo vedeckých a odborných zborníkoch, časopisoch, skrípt, učebníc a monografie. Bol zodpovedným riešiteľom, resp. spoluriešiteľom 16 výskumných úloh a štúdií, viacerých koncepčných materiálov. Je spoluautorom 12 patentov a 22 úžitkových vzorov.

Ing. Ján Korec, CSc.
Prezident ZPVVO 2000 – 2001
Ing. Ján Korec, CSc. sa narodil 20. mája 1948 v Zlatých Moravciach. Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, dnešnej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 1973 pracoval v Atómových elektrárňach Bohunice. Od roku 1977 pôsobil vo Výskumnom ústave jadrovej energetiky (VÚJE) v Trnave v riadiacich funkciách. Bol vedúcim významných výskumných projektov v oblasti automatizovaných informačných systémov jadrovej energetiky. Rozhodujúcim spôsobom prispel k reštrukturalizácii a prebudovaniu VÚJE na výskumno-vývojovú spoločnosť európskeho významu. Od založenia VÚJE Trnava, a. s. v roku 1993, bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom. Predsedom Rady riaditeľov Centra pre rozvoj energetiky bol od roku 1997. Prezidentom Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií bol od roku 2000. Ing. Ján Korec, CSc. tragicky zahynul 23. februára 2001.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?