Profily členov

Členská základňa ZPVVO k 12. 7. 2023

Beset, spol. s r.o.

Jelenia 18, 81105 Bratislava, Slovenská republika

www.beset.sk

Spoločnosť Beset, s. r. o. sa zaoberá výskumom a vývojom informačných a komunikačných technológií (IKT), ich riešením pre zber, úpravu a analýzu veľkého množstva údajov, bezpečnosťou IKT, automatizáciou, výrobnými procesmi, ERP systémami. Od roku 1993 patri k významným dodávateľom IT riešení na slovenskom trhu.V roku 1994 bola prvou IT spoločnosťou na Slovensku, ktorá získala certifikát kvality podľa ISO 9001. V 90-tych rokoch 20. storočia,ako pobočka významnej anglickej spoločnosti ICL, dodávala hardvér, soft ver, poskytovala konzultácie a školenia pri realizácii PHARE projektov. Od roku 1997 spoločnosť rozšírila portfólio o implementáciu podnikových ERP riešení pre výrobne podniky na Slovensku. Po roku sa postupne z dodávateľa hardvéru preorientovala na vývoj, implementáciu, dodavku a podporu informačných systémov na mieru pre významne inštitúcie na Slovensku. Japonska spoločnosť Fujitsu prevzala firmu v roku 2002 a o dva roky ju predala slovenskému subjektu. Vtedy sa zmenil názov spoločnosti na Beset. Beset ma viac ako 50 zamestnancov s centrálou v Bratislave. Na pobočke v Banskej Bystrici ma špecializovane výskumno-vývojové pracovisko, ktoré sa zaoberá výskumom IKT riešení pre zber, úpravu a analýzu veľkého množstva údajov so zameraním na ekonomické údaje. Na pobočke v Trenčíne je pracovisko zamerane na ERP systémy a IT bezpečnosť. Od roku 2005 je držiteľom certifikátu pre informačnú bezpečnosť podľa ISO 27001 aj certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001. Od roku 2009 disponuje Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti pre vyšší stupeň utajenia „Dôverne“. V roku 2015 sa spoločnosť zamerala na trendy a moderne postupy, začala spolupracovať s vedeckými organizáciami a získala Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Certifikát systému manažmentu IT služieb podľa ISO 20000 pribudol v roku 2017. Už viac ako 25 rokov kontinuálne udržiava systémové prístupy, prispôsobuje sa trendom, optimalizuje všetky činnosti a procesy v organizácii pri poskytovaní produktov a služieb.

 

Najvýznamnejšie výsledky

Beset, spol. s r. o. riešila v rokoch 2015 – 2018 so spoločnosťou Merchant, s. r. o., projekt v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj MŠVVaŠ SR, s názvom: Projekt priemyselného výskumu technológie autonómneho výrobného cyklu v súlade s konceptom Industry 4.0 – AV-SFactory. Východiskom výskumných prác bola rozsiahla analýza potrieb výrobných podnikov dunajského regiónu. Poukázala na širokú skupinu požiadaviek a problémov výrobného cyklu. Medzi hlavne výzvy patri zníženie nákladov, vyplývajúcich z prestojov počas modifikácie výrobných procesov, zníženie času trvania zásahu, či už servisného alebo modifikačného, zvýšenie kvality interakčného rozhrania medzi operátorom a výrobným procesom. Významnou je aj problematika a požiadavka na komplexne prepojenie výrobných procesov s manažérskymi informačnými systémami, ako aj zavedenie metodik prediktívneho predpovedania porúch a prestojov.

 

Transfer výstupov do praxe

Intenzívna interakcia s malými a strednými výrobnými firmami, najmä z oblasti automotíve, ale aj s poprednými výskumnými pracoviskami významných európskych i celosvetových spoločnosti (BSH, Airbus, Festo, atď.) potvrdila vhodnosť voľby metodik a postupov výskumu z projektu AV-SFactory. Prejavilo sa to ich záujmom o spoluprácu s tímom Beset, spol. s r. o. a snahou o vytvorenie zastrešujúcich štruktúr kooperujúcich tímov (klastra) európskeho významu.

Biomedical Engineering, s.r.o.

Tolstého 3, 040 01 Košice, Slovenská republika

www.biomedicalengineering.sk

V  slovenskej firme  Biomedical Engineering, s. r. o., sa vyrábajú implantáty spôsobom DLMS, teda Direct Laser Metal Sintering. Ide o druh 3D tlače, pri ktorej laserový lúč „spečie“ práškovú vrstvu. Hrúbka vrstvy prášku má pri nanášaní 0,03 milimetra. Je to mimoriadne precízny postup. Firma je držiteľom ISO certifikátu 13485:2016. Na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv má spoločnosť zaregistrovaných viacero kódov pre rôzne oblasti rekonštrukčnej chirurgie. Úzko spolupracuje s Katedrou biomedicínskeho inžinierstva a merania Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, pod vedením prof. Ing. Jozefa Živčáka, PhD.  a doc. Ing. Radovana Hudáka, PhD. Spoločnosť Biomedical Engneering je  dôkazom, že najnovšie poznatky z vedecko-výskumnej oblasti sú použiteľné a aj využívané v praxi, o čom svedčí aj množstvo uskutočnených operácií, na ktorých sa spoločnosť podieľala.

             Počas svojej histórie firma zaznamenala viacero úspechov aj na medzinárodnej úrovni. Vyrobila, napríklad implantát, ktorý nahradil pacientovi 84 percent tváre. Bola  to unikátna operácia, pre ktorú musel byť implantát špeciálne uspôsobený. Operatérom bol prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., prednosta Maxilo-faciálnej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, ktorý je priekopníkom implantátov Biomedical Engneering. Spoločnosť vyrobila aj náhradu sánky pre adolescentú pacientku, kde bolo potrebné, aby implantát dokázal „rásť“ spolu s pacientkou. Túto unikátnu operáciu viedla operatérka doc. MUDr. Dagmar Statelovou, CSc. na klinike  Univerzitnej nemocnice v Martine. Začiatkom roku 2017 sa spoločnosti podaril ďalší unikát v európskeho významu - náhrada hrudnej kosti a časti troch párov rebier u 71- ročnej pacientky s diagnostikovaným tumorom. Bola to osobitne náročná a jedinečná operácia pod vedením doc. MUDr. Antona Dziana, PhD. K ďalším úspechom patrí spolupráca spoločnosti s prof.MUDr. Brunom Rudinským, CSc., z kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. Spoločne sa podarilo vyvinúť operačný postup. Výrobou šablóny na resekciu, teda na výrez potrebného tkaniva, možno uskutočniť dve náročné operácie počas jedného zákroku. Prvá operácia spočíva v odstránení kostného tkaniva, napadnutého fybróznou dyspláziou a následne sa, po preliečení, uskutočňuje druhá operácia, pri ktorej sa aplikuje implantát. Výhodou novo vyvinutého postupu je, že obe operácie prebiehajú počas jedného zákroku. Zatiaľ bol takýmto spôsobom operovaný jeden pacient. Znamená to, že organizmus pacienta nebol dvakrát vystavený anestéze  a rekonvalescencia prebehla bez komplikácií. Ušetrili sa aj financie, pretože pacient nemusel byť opakovane hospitalizovaný.

             Výhoda popísaného postupu spočíva v tom, že bola najskôr na plastovom modeli lebky pacienta jedna ku jednej určená presná línia resekcie. Týmto krokom bolo možné zabezpečiť presne definovaný defekt, na ktorý následne spoločnosť navrhla a vyrobila implantát. Okrem samotného implantátu, vznikla aj šablóna, podľa ktorej prebiehala operácia.

             Firma spolupracuje s viacerými klinikami vo svete. Napríklad v Brazílii, Indii a Slovinsku. Vďaka tomu sa spoločnosti darí zachytávať viaceré svetové trendy, aj sa im kvalitou vyrovnávať. Biomedical Engineering je slovenská firma, dosahujúca svetové kvality, čo už dokázala pri unikátnych a úspešných operáciách.

BIONT, a.s.

Karloveská 63, 842 29 Bratislava 4, Slovenská republika

www.biont.sk

BIONT, a. s. je spoločnosť orientovaná na oblasť nukleárnej medicíny, s užším zameraním na Pozitrónovú Emisnú Tomografiu (PET). Jej hlavným poslaním je vyrábať a distribuovať rádiofarmaká pre logisticky dosiahnuteľné PET centrá a zabezpečovať PET/CT a SPECT/CT vyšetrenia pre pacientov zo SR i zahraničia. S hlavnou činnosťou úzko súvisí aj výskum a vývoj prípravy rádionuklidov, rádiofarmák, výrobného zariadenia a v neposlednej miere aj vzdelávanie, školenia a šírenie vlastného know-how.

 

             Najvýznamnejšie výsledky

Počas krátkej doby od svojho vzniku - 21.1.2005, sa spoločnosť zaradila medzi popredných výrobcov PET rádiofarmák, ako aj poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore nukleárna medicína. Už v prvom roku existencie sa začali vyšetrenia pacientov pomocou PET/CT a SPECT/CT tomografov. Zároveň bola spustená skúšobná výroba rádiofarmaka 18F-Fludeoxyglukózy (18F-FDG) v rámci licencie Ústavu jadrovej fyziky ČAV, Řež v ČR. Od roku 2006 dodáva spoločnosť 18F-FDG väčšine slovenských PET centier. Prvý vlastný produkt – rádiofarmakum „biontFDG,“ bol zaregistrovaný na Slovensku v roku 2008 a v súčasnosti je registrovaný v štyroch štátoch EÚ. V roku 2009 sa začali pravidelné dodávky rádiofarmák aj do zahraničia. Licenciu na výrobu biontFDG kúpila turecká spoločnosť Eczacıbaşı-Monrol, ktorá ju od roku 2015 realizuje vo svojom závode v Bulharsku.

V súvislosti s rastúcim záujmom o nové rádiofarmaká sa sortiment výroby postupne rozširuje. Spoločnosť má v súčasnosti, okrem FDG, vo výrobnom programe osem rádiofarmák značených rádionuklidmi 11C, 18F, 64Cu, 68Ga a pripravuje sa výroba ďalších produktov. Do konca roku 2019 bolo realizovaných vyše 5100 výrob pre domácich i zahraničných odberateľov. V  súčasnosti dodáva rádiofarmaká štyrom PET centrám v SR, jednému v ČR a desiatim v Rakúsku.

PET centrum BIONT, a. s. je v oblasti PET/CT diagnostiky od začiatku činnosti vrcholovým pracoviskom v SR. V súčasnosti vykonáva vyše 3200 PET/CT vyšetrení ročne na dvoch PET/CT tomografoch. Najčastejšie používaným rádiofarmakom u onkologických ochorení je 18F-FDG, kde sa vyšetrujú pacienti najmä s lymfoproliferatívnymi ochoreniami, nádormi gastrointestinálneho traktu a malígnym melanómom. V roku 2013 začalo rutinné vyšetrovanie pacientov s nádormi mozgu pomocou rádiofarmák na báze značených aminokyselín (11C-metionín a 18F-FET). Pri vyhodnocovaní vyšetrení sa od začiatku používali semikvantitatívne metódy a fúzia PET obrazov s obrazmi magnetickej rezonancie. Diagnostika pacientov s karcinómom prostaty začala v roku 2014 s rádiofarmakom 11C-cholín, ktoré bolo od roku 2018 nahradené moderným rádiofarmakom 68Ga-PSMA. Pracovisko sa venuje aj diagnostike neuroendokrinných nádorov. Od roku 2017 nahradilo dovtedy používané klasické SPECT vyšetrenia PET/CT vyšetrením s rádiofarmakom 68Ga-DOTATOC. Nezanedbateľné sú skúsenosti pracoviska aj v neonkologickej PET diagnostike, najmä u pacientov s horúčkami neznámeho pôvodu, vaskulitídami, sarkoidózou, v lokalizácii epileptogénnej zóny u pacientov s refraktérnou epilepsiou, v diagnostike demencií, Parkinsonovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení.

V oblasti konvenčnej nukleárnej medicíny sa pracovisko zameriava najmä na diagnostiku zápalových ložísk pomocou autológne označených leukocytov, diagnostiku Parkinsonovej choroby, scintigrafiu prištítnych teliesok, ale realizuje aj bežné vyšetrenia ako je scintigrafia skeletu alebo sentinelová lymfoscintigrafia u pacientov s malígnym melanómom a s karcinómom prsníka. Ročne sa na jednom SPECT/CT tomografe vykoná viac ako 1000 scintigrafických vyšetrení.

PET centrum BIONT, a. s. sa podieľa na riešení viacerých klinických štúdií a výsledky svojej práce pravidelne prezentuje na odborných podujatiach v SR aj zahraničí.

 

             Transfer výstupov do praxe

Vo svojej výskumnej činnosti sa pracovníci BIONTu zameriavajú na aktuálne potreby rozvoja spoločnosti, predovšetkým zavádzaním výroby nových rádiofarmák a vývojom výrobných zariadení. Takto boli vyvinuté technológie na výrobu rádionuklidov 11C, 64Cu a 89Zr, ako aj technológie značenia rôznych molekúl (Metionín, Cholín, FET, PSMA). Najvýznamnejšie výstupy z vývoja zariadení sú Vysokoprodukčný terč pre výrobu 11C metánu, ocenený ako inovatívny čin roku 2016 a zariadenie na získavanie kovových rádionuklidov z tuhých terčov, ktoré v roku 2019 získalo certifikát správnej výrobnej praxe.

EVPÚ, a. s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika

www.evpu.sk

EVPÚ, a. s., (Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a. s.) je už viac ako 50 rokov výskumno-vývojovou a súčasne výrobnou spoločnosťou v oblasti elektrotechnického priemyslu. Špecializuje sa na výskum, vývoj, výrobu a dodávky zariadení výkonovej elektrotechniky, riadiacich a regulačných obvodov, projektovanie a skúšobníctvo. Cieľom spoločnosti je vývoj sofistikovaných zariadení, dosahujúcich vysokú spoľahlivosť a vysoký užívateľský komfort. Vyznačujú sa kvalitnou diagnostikou, jednoduchým servisom a dlhou životnosťou.

             Spoločnosť disponuje, okrem výskumno-vývojových kapacít, aj výrobnou prevádzkou, ktorá zabezpečuje výrobu, montáž a skúšky pre kusovú a malosériovú výrobu.

             Celý rozsah podnikateľských aktivít je pokrytý certifikátmi na systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2015 a IRIS.

Nosné programy súčasnej produkcie predstavujú zariadenia pre dopravu, prúdové zdroje, mechatronické systémy, systémy obranného priemyslu a služby v oblasti skúšobníctva a certifikácie.

             Komplexná ponuka výskumu, výroby a dodávok zariadení vo sfére výkonovej elektroniky, riadiacich systémov, individuálnych zákazníckych riešení i služieb v oblasti skúšobníctva a certifikácie, posunula ústav na popredné miesta v objemoch produkcie na domácom aj stredoeurópskom trhu.

 

Najvýznamnejšie výsledky aplikované v praxi

             Medzi najvýznamnejšie výsledky z oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ktoré sú zároveň aplikované v praxi možno zaradiť:

 • statické výkonové meniče pre napájanie pomocných pohonov koľajových vozidiel, trakčné meniče pre hnacie dráhové vozidlá. Tieto zdroje sú založené na vlastnom riadiacom systéme s využitím výkonových polovodičových prvkov a nanomateriálov pre elektrotechniku,
 • statické výkonové meniče určené pre zabezpečenie časovo dlhodobo stabilnej dodávky elektrického prúdu vychyľovacích elektromagnetov a elektromagnetov, zabezpečujúcich fokusáciu zväzku v transportnom systéme urýchľovačov nabitých častíc pre výskum v oblasti jadrovej fyziky,
 • výskum mechatronických systémov, v rámci ktorých boli navrhnuté polohovacie systémy s veľmi vysokou presnosťou a stabilizáciou polohovania, ku ktorým boli implementované sofistikované optoelektronické zariadenia,
 • systémy obranného priemyslu: diaľkovo ovládané zbraňové stanice TURRA30 a GLADIUS, modulárne komponenty pre modernizáciu bojových vozidiel ako aj nezávislý panoramatický pozorovací a zameriavací prístroj veliteľa CMS-1.

 

              EVPÚ, a. s. Nová Dubnica podporil boj s koronavírusom  darovaním zariadení, vyvinutých v rámci priemyselného výskumu a vývoja. V rezorte Ministerstva obrany SR bude pomáhať nový inteligentný systém merania telesnej teploty a ďalších päť špecializovaných prístrojov.

Inteligentný systém merania telesnej teploty je schopný odmerať teplotu v priebehu jednej minúty až 100 ľuďom. Je výsledkom výskumu a vývoja a je vyvinutý v spolupráci s EVPÚ Defence, a. s.

Druhým zariadením, ktoré je výsledkom spolupráce v rámci výskumu a vývoja s Ústavom pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV, je prístroj – generátor vyrábajúci a dodávajúci chorým kyslík a vodík. Je potrebný pri liečbe srdcovo-cievnych a respiračných ochorení, vrátane ochorenia COVID-19.

Zariadenia odovzdali prezident RÚZ SR  RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA a prezident ZPVVO, doc. Ing. Ján Buday, CSc. predstaviteľom vlády SR, predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi a ministrovi obrany SR Jaroslav Naďovi 13. mája 2020.

K W D s. r. o.

Hronská 1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

www.kwd.sk

K W D je strojárska spoločnosť poskytujúca služby v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja. Komplexne zastrešuje projekty - od návrhu koncepcie produktu až po jeho zavedenie do výroby. V rámci vývoja produktu spoločnosť zabezpečuje, okrem koncepčného a vizuálneho návrhu, aj vypracovanie technického projektu, kompletnú 3D a 2D konštrukčnú dokumentáciu, výpočty a analýzy, ako aj prototypovú alebo zákazkovú výrobu.

             Spoločnosť K W D pôsobí na trhu od roku 1997. Počas tohto obdobia úspešne riešila niekoľko desiatok projektov výskumu a vývoja nielen pre slovenských zákazníkov, ale aj viacerých zahraničných partnerov z Európy a Kanady. Zameriava sa najmä na projekty pre automobilový, gumárenský, stavebný, banský a metalurgický priemysel. Aktívna je aj pri vývoji mobilných poľnohospodárskych a lesných strojov i koľajových vozidiel pre špeciálne účely.

 

             Najvýznamnejšie výsledky

 • Malé motorové vozidlo pre telesne postihnuté osoby,
 • polootočný kolesový nakladač HON 200,
 • banský kĺbový nakladač,
 • banský koľajový žeriav (Ruská federácia),
 • lodný nakladač cementu (Čína),
 • lodný vykladač oxidu hlinitého (Ruská federácia).

 

             Transfer výsledkov do praxe

              Medzi najvýznamnejšie výsledky výskumu, vývoja, inovácií a ich využitie v praxi možno považovať:

 • modernizácia pogumovacej linky V 4 v prevádzke Continental,
 • deliace zariadenie na rezanie dosiek z minerálnej vlny,
 • dieselové úzkorozchodné lokomotívy DS (Egypt),
 • kolesové traktory strednej výkonovej triedy,
 • stabilačná veža na dochladzovanie palivových nádrží,
 • univerzálny nosič náradia MT 8-322.

MATADOR Industries, a.s.

Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika

www.matador-group.eu

Spoločnosť MATADOR Industries, a. s. je strojárenskou spoločnosťou, ktorá poskytuje široké spektrum výroby. Pozostáva z presného CNC obrábania, vývoja a konštrukcie, ktoré sú podporené vysokými kvalitatívnymi štandardmi. Má bohaté skúsenosti s obrábaním, zabezpečuje vŕtanie, frézovanie alebo sústruženie. Moderné strojové vybavenie v rukách  skúsených zamestnancov umožňuje pracovať na zákazkách z rôznych materiálov, zložitých tvarov a veľkostí. Okrem toho ponúka spoločnosť prepracovaný vývoj a montáž jednoúčelových zariadení na zákazku pre rôzne priemyselné odvetvia.

             Najvýznamnejšie výsledky a transfer do praxe

             V oblasti výskumu a vývoja sa spoločnosť orientuje na jednoúčelové stroje a zariadenia s vysokým stupňom automatizácie. Zameraná je predovšetkým na automatizáciu manuálnych operácií, zahŕňajúcu automatizáciou manipulácií v rôznych typoch priemyslu. Tieto vývojové aktivity boli úspešne realizované v komerčných projektoch – napríklad v sklárskom priemysle (RONA – manipulácia so sklom), v ložiskovom priemysle (KOYO, KINEX – automatizácia neobrábacích operácií a kontrola  kvality).

             Do roku 2017 sa spoločnosť, okrem vývoja jednoúčelových strojov, zameriavala na vývoj a výrobu robotických pracovísk spájania a na vývoj, výrobu a odladenie nástrojov na lisovanie častí karosérií pre automobilový priemysel. V tomto segmente boli realizované mnohé  sofistikované komerčné zákazky s reálnym transferom vývojových a inovačných aktivít.

             Na podporu výskumu a vývoja sa MATADOR Industries úspešne uchádzala o poskytnutie stimulov na výskum a vývoj. V rokoch 2015 – 2018  zrealizovala projekt s názvom: Výskum pokročilých technológií tvárnenia a spájania materiálov a robotizácie technologických procesov vo výrobe komponentov dopravných prostriedkov. Poznatky z tohto projektu boli úspešne prenesené do širokého portfólia rôznych komerčných projektov. Naň nadväzuje projekt nazvaný Výskum a vývoj modulárnych rekonfigurovateľných výrobných systémov s využitím princípov Smart Industry pre oblasť automotive s pilotnou aplikáciou v ložiskovom priemysle. Projekt je v štádiu riešenia s očakávanou realizáciou v praxi po jeho ukončení v roku 2021.

             V roku 2015 získal MATADOR Industries, a. s. prvé miesto v 9. ročníku súťaže o Cenu ministra hospodárstva Slovenskej republiky Inovatívny čin roka v kategórii Technologická inovácia za súťažný návrh Aplikácia kolaboratívneho robota. Bolo to ocenenie za nasadenie KUKA LBR iiwa robota vybaveného senzormi. Je určený do prostredia, kde sa voľne pohybujú ľudia. Bol implementovaný do zariadenia na montáž prevodoviek vo výrobnom závode Vrchlabí ŠKODA Auto, pričom aplikácia kolaboratívneho robota bola realizovaná prvýkrát v celom koncerne Volkswagen. Medzi ďalšie výskumno-vývojové aktivity patrí vývoj Vision systému MATADOR. Má široký potenciál nasadenia v aplikáciách „bin picking“ alebo na kontrolu kvalitatívnych parametrov v rámci produkčnej linky.

ME-Inspection SK, spol. s r.o.

Drobného 25A/3585, 841 01 Bratislava, Slovenská republika

www.me-inspection.sk

ME-Inspection SK je malá spoločnosť s viac ako 30 zamestnancami založená v roku 2007 v Bratislave. Špecializuje sa na vývoj, výrobu a realizáciu bezdotykových meracích systémov, na meranie rozmerov (hrúbka, šírka, dĺžka), silových účinkov, na dynamické meranie hmotnosti, inšpekčných systémov, zameraných na kvalitu povrchu výrobkov, kompletnosť výrobkov a výrobu strojov prevažne pre gumárenský a automobilový priemysel. Realizuje štandardný predaj vyrobených produktov, ale zároveň realizuje OEM vývoj a následnú výrobu systému špecifickému zákazníkovi.
Spoločnosť pôsobí vo vyše 30 výrobných závodoch, v 22 krajinách na 4 kontinentoch. Medzi hlavných zákazníkov patria spoločnosti Continental, Goodyear a Pirelli. Od roku 2012 každoročne firmu oceňujú zákazníci najvyšším hodnotením dodávateľa - ratingom “A”. Hodnotenie zákazníkov je komplexným ukazovateľom kvality výrobkov, včasnosti dodávok, rýchlosti inštalácie, kvality a rýchlosti servisného zásahu, dôveryhodnosti a uspokojovania potrieb zákazníkov – neustáleho zlepšovania výrobkov a vývoja nových produktov.
ME-Inspection SK kladie dôraz na:
• dlhodobú a stabilnú spoluprácu so zákazníkmi zabezpečenú dôsledným dodržiavaním dohôd, korektným prístupom a otvorenosťou,
• dlhodobú, čestnú a férovú spoluprácu s výrazným sociálnym podtónom so zamestnancami. Prioritou spoločnosti je nízka fluktuácia zamestnancov, čo kladie vysoké nároky na výber zamestnancov, kde je dôležitá profesionalita a odbornosť uchádzača a kompaktnosť tímu / kolektívu,
• dlhodobú spoluprácu s vysokými a strednými školami. Firma realizuje školiaci program pre študentov, od spolupráce pri stredoškolskej odbornej činnosti, cez praktickú maturitu, vysokoškolskú odbornú činnosť, bakalárske a diplomové práce. Prioritou je kvalitné vzdelanie spolupracujúceho študenta, ktorý výsledkami na škole a medzi spolužiakmi robí tú najlepšiu reklamu spoločnosti,
• dlhodobé budovanie korektných vzťahov s dodávateľmi včasným platením faktúr, férovým reklamačným konaním a stabilnou spoluprácou.

Najvýznamnejšie výsledky
V porovnaní s domácou konkurenciou možno konštatovať len čiastočné prekrytie malého počtu produktov. Čo sa týka zahraničnej konkurencie, rozloženiu a rozsahu portfólia produktov spoločnosti konkurujú viaceré firmy, prevažne z krajín EÚ a USA. Na jeden konkrétny produkt pripadajú maximálne 2 alebo 3 konkurujúce spoločnosti v celosvetovom meradle v porovnateľnom stupni kvality produktu. Rozsahom portfólia meracích a inšpekčných systémov v gumárenskom priemysle nemá spoločnosť ME-Inspection SK konkurenciu.
Všetkým produktom, ktoré ME-Inspection SK predáva, predchádzal interný vývojový proces. Pozostáva z vývoja mechanickej časti zariadení, elektrického návrhu, návrhu riadenia systému, zberu spracovania a vyhodnotenia nameraných dát, spracovaniu nameraných dát. Vzhľadom na komplexnosť vyvíjaných systémov sa vývoj produktu realizuje výhradne internými kapacitami tak, aby sa dosiahli vysoké požiadavky na kvalitu produktu, jeho efektívnu výrobu a ľahkú opraviteľnosť, s prihliadnutím na prediktívnu údržbu s podporou prvkov Industry 4.0.
Najvýznamnejším výsledkom vo výskume, vývoji a inováciách sú presné a extrémne rýchle merania fyzikálnych veličín a spracovanie dát v štandardnom priemyselnom prostredí.

Transfer výstupov do praxe
Sú to produkty na kontrolu farebného značenia pneumatík, kontrolu kompletnosti potlače na bočnici pneumatiky, meranie uniformity a hádzavosti pneumatík.
Medzi najpredávanejšie produkty spoločnosti, (podľa počtu kusov), patrí systém na online meranie kvality behúňových profilov v procese výroby pneumatík. Pozostáva z merania hrúbky (presnosť ±8µm), šírky profilu (presnosť ±100µm), dĺžky profilu (presnosť ±500µm ) a hmotnosti profilu (presnosť ±10g ( max. zaťaženie 50kg) / presnosť ±2g (max. zaťaženie 10kg)) pri pohybe profilu 60 - 90 m / min v štandardných výrobných podmienkach.
Z pohľadu výpočtového výkonu spracovania veľkých dát a spracovania obrazu patrí medzi najzložitejšie produkty systém na kontrolu povrchu bočnice pneumatiky. Kontroluje kvalitu a kompletnosť potlače, nachádzajúcej sa na pneumatike. Správnosť produktu sa posudzuje ako rozdiel požadovanej potlače voči nameraným 3D dátam. Z merania jednej bočnice pneumatiky, so šírkou meracieho pásma 50 mm, vzniká 500MB súbor 3D dát (point cloude), ktorý sa spracováva na serveri s dvomi grafickými kartami Tesla V100. Na kontrolu jednej pneumatiky sú potrebné priemerne 2GB dát. Najmenšia detekovateľná chyba na bočnici pneumatiky predstavuje štvorec s rozmermi 0,2 mm x 0,2 mm x 0,2 mm.
Medzi najkomplexnejšie produkty, z pohľadu integrácie vývoja a výroby extrémne presnej mechaniky, náročnosti a komplexnosti riadiaceho systému, spracovania obrazu a komplexnej stability systému, patrí tester uniformity pneumatík s integrovaným systémom na meranie hádzavosti pneumatiky a vyhodnotenie defektov montáže pneumatiky.

MicroStep, s.r.o.

Vajnorská 158, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

www.microstep.sk

Výskum, vývoj a výroba CNC technologických komplexov na delenie materiálov plazmou, kyslíkom, laserom a vodným lúčom, charakterizuje vedeckú, výskumnú, vývojovú, inovačnú a výrobnú orientáciu spoločnosti MicroStep, spol. s r. o. Zaoberá sa vývojom, výrobou a dodávkou zložitých energolúčových CNC rezacích centier (plazma, laser, kyslík, vysokotlaková voda), ktoré umožňujú tvarové rezanie plechov a rôznych 3D útvarov, ako sú rúry, profily rôznych prierezov, viek tlakových nádob, atď. V týchto systémoch môžu byť kombinovane rôzne rezacie technológie (napr. plazma a kyslík, plazma a vysokotlaková voda, atď.). Tieto sú ešte doplnene o technológiu vŕtania presných otvorov, rezania závitov do otvorov, ako aj technológiou popisovania dielcov (vibračným perom, laserom, injektor, atď.). Ide o zákaznícky orientovane systémy, zostavovane podľa špecifických požiadaviek konkrétnej produkcie. Produkty firmy sa využívajú v širokej oblasti strojárskej výroby, všade tam, kde je potrebne presne tvarové rezanie dielcov. Ako príklad možno uviesť výrobu lodí, rôznych strojov, segmentov oceľových konštrukcií, atď. Počas svojej existencie, od roku 1991, dodala firma 2600 CNC strojov do 53 štátov sveta. Ročná produkcia firmy predstavuje asi 200 strojov v objeme približne 34 miliónov EUR, pričom 95 % produkcie sa exportuje. Firma ma 450 zamestnancov, z toho 45 pracuje vo výskume a vývoji. Disponuje vybudovanou výskumnou a výrobnou základňou sústredenou v novovybudovanom Administratívnom a vývojovom centre v Bratislave a dvoch výrobných závodoch v Partizánskom a Hriňovej. Vysokou kvalitou dodávaných systémov, ako aj špičkových inovatívnych riešení, sa firma MicroStep zaradila medzi najvýznamnejších dodávateľov v predmetnej oblasti v globálnom meradle.

 

Najvýznamnejšie výsledky a ich transfer do praxe

Výskumne a inovačne aktivity firmy MicroStep, spol. s r. o. sú zamerané na zvýšenie presnosti rezacieho procesu, najmä v oblasti rezania tvarovo zložitých rezných hrán potrebných pre následne zváracie procesy a automatizovanie procesov nakládky, vykládky a triedenia vyrezaných dielcov. Cieľom je produkovať vysoko sofistikované výrobné bunky, ktoré možno zapojiť do procesu automatizovanej výroby podniku tak, aby zodpovedali trendom vízie Industry 4.0. S tým súvisia aj procesy preventívnej údržby a simulácie výrobného procesu s možnosťou jeho využitia v nadradených informačných systémoch plánovania produkcie na úrovni podniku.

Pri vývoji týchto systémov firma spolupracuje s pracoviskami STU v Bratislave. Ide o spoluprácu s FEI STU a SjF STU pri riešení výskumných úloh formou projektov z APVV a formou stimulov na výskum a vývoj, poskytovaných MŠVVaŠ SR. Spolupráca je zameraná na riešenie úloh, ktoré majú charakter priemyselného výskumu, pričom ide o riadenie a konštrukčne riešenia mechatronických systémov – CNC strojov na delenie materiálov.

 MICROSTEP – HDO, s. r. o.

Vajnorská 158, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

https://www.microstep-hdo.sk/

Microstep – HDO, s. r. o. je  dodávateľom riešení pre obchodovanie s energiami, energetiku a priemysel. Naše riešenia sú zamerané na dodávateľov energií koncovým zákazníkom, obchodníkov s energiami a manažovanie energií v priemysle. Systémy HDO dodávané našou spoločnosťou využívajú distribučné spoločnosti na Slovensku i v Českej republike.

Naše produkty nachádzajú uplatnenie pomerne v širokom okruhu firiem. Od teplárenstva cez energetiku až po priemysel. Využívajú sa pri výrobe elektriny, v distribučných sústavách, v automatizácii riadenia výroby, v spracovaní meraných dát a v ďalších oblastiach.

Pôsobíme na trhu s produktami pre podporu obchodovania s elektrickou energiou, ponúkame produkty pre meracie, komunikačné a riadiace systémy. Naše špičkové HDO systémy sú naším tromfom. Vyvíjame a dodávame komplexné riešenia v produktových radoch XENERGIE, XAURON a VARIOSTEP, ktoré bližšie predstavujeme na našej www-stránke.

NES Nová Dubnica s.r.o.

M. Gorkého 820/27, 018 51 Nová Dubnica

www.nes.sk

Vedeckovýskumná činnosť spoločnosti NES Nova Dubnica, s. r. o. sa venuje predovšetkým oblasti výkonovej elektroniky. Sú to napájacie zdroje pre špeciálne aplikácie, kde sa vyžaduje vysoká kvalita výstupného signálu v zmysle presnosti a zvlnenia. Ide hlavne o napájacie zdroje pre katódovú ochranu potrubí, pripadne iných objektov a pre galvanicky priemysel, kde sa vyžadujú zdroje s vysokým výstupným prúdom.

 

Najvýznamnejšie výsledky a ich transfer do praxe

Z kategórie špeciálnych zdrojov spoločnosť vyvíja a vyrába najmä zdroje s vysokým výstupným napätím, ako aj zdroje pre plazmatróny. Vyvíjane produkty sú založene na baze najnovších polovodičových prvkoch, čo umožňuje dosiahnuť ich vysokú účinnosť. Druhou oblasťou, v ktorej sa spoločnosť angažuje, je vývoj trakčnej techniky, ako sú trakčne usmerňovače, regulátory výkonu dieselelektrických lokomotív, frekvenčne meniče a prevodníky medzi rôznymi druhmi elektrických veličín.

Spoločnosť NES Nova Dubnica, s. r. o. sa venuje aj vývoju testovacích zariadení a meracej techniky. Ide o vývoj meračov izolačného odporu, testerov a ďalších špeciálnych komponentov. Vyvinuté testovacie zariadenia sú nasadene v rôznych odvetviach priemyslu, od gumárenského až po železničné a koľajové vozidla. Firma sa angažuje aj v oblasti elektromobility. Konkrétne sa zaoberá vývojom modulov zdroja pre nabíjačky vozidiel na elektricky pohon.

V oblasti špeciálnych aplikácii je nutné spomenúť vývoj a výrobu zdroja pre robotické pracovisko v Európskej Organizácii pre jadrový výskum – CERN. Zaujímavou aplikáciou bola dodávka napájacích zdrojov pre nanášanie supravodivých materiálov pre České vysoké učení technické. Ako príklad, úspešne vyvinutého produktu a jeho nasadenie do praxe pre špeciálne aplikácie, možno uviesť aj vodou chladený napájací zdroj. Využíva sa na napájanie zariadenia, slúžiaceho na ťahanie kryštálov satiru. Aj v tomto prípade boli kladene veľmi vysoké nároky na presnosť a stabilitu výstupného napätia zdroja. Spoločnosť vyvinula a úspešne nasadila do praxe tester, ktorý slúži na testovanie rychlovypínačov. Rychlovypínače predstavujú dôležitý ochranný prvok motorov dopravných prostriedkov a trakčných meniarni. Ich spoľahlivá funkcia dokáže ochrániť motor vozidla do niekoľkých milisekúnd. Pre ich správne fungovanie je potrebná pravidelná kontrola. Práve na tento účel slúži tester rychlovypínačov.

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika

www.pzvar.sk

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. je výskumno-vývojová spoločnosť, realizujúca výskum a  vývoj v oblastiach high - tech technológií zvárania, automatizácie technologických postupov, vývoji a dodávkach jednoúčelových zváracích strojov, vysoko produktívnych robotizovaných zváracích liniek, elektronovolúčových zváracích komplexov, plazmových rezacích centier, vo zváraní laserom a elektrónovým lúčom pre zákazníkov, materiálovej diagnostike, certifikácii osôb vo zváraní a NDT, certifikácii systémov kvality, certifikácii výrobkov, vzdelávaní, vydávaní odbornej literatúry a časopisu ZVÁRAČ - profesionál.

             Strategickým cieľom spoločnosti je zvyšovať svoju konkurencieschopnosť na základe využívania výsledkov vlastného výskumu, vývoja a inovácií,  s dôrazom budovať spoločnosť ako „Centrum high-tech technológií vo zváraní“. Spoločnosť je držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj od MŠVVaŠ SR v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. a držiteľom Certifikátu kvality podľa EN ISO 9001:2015. Spoločnosť je v súčasnosti jedným z lídrov vo zváraní komponentov z hliníkových zliatin v strednej Európe. Priamu konkurenciu má predovšetkým v Nemecku, Francúzsku a Anglicku. Doteraz exportovala pre Nemecko viac ako 6 000 000 kusov zváraných komponentov do systémov nezávislého vykurovania osobných a nákladných automobilov. Za posledné dva roky vyrobila na elektrónovolúčových zváracích komplexoch viac ako 750 000 komponentov do systému vykurovania elektromobilov, ktoré boli dodané automobilkám v krajinách EÚ, Japonska a Číny. Vytvorilo sa viac ako 20 nových pracovných miest.

              Najvýznamnejšie výsledky

             Dosiahnuté výsledky vlastného výskumu a vývoja sú dlhodobo oceňované v kategórii Výrobkových aj Technologických inovácií  v súťaži Ministerstva hospodárstva (MH) SR:

 1. Cena ministra hospodárstva SR  za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií"INOVATÍVNY ČIN ROKA 2018" v kategórii „Výrobková inovácia“ za súťažný návrh „Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G“.
 2. Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2016" v kategórii „Výrobková inovácia“ za súťažný návrh „Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EWB TWIN BEAM AUTOMATIC SYSTEM 1G".
 3. Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2015" v kategórii „Inovácia služby“ za súťažný návrh „Výučbový portál e-learning”.
 4. Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2013" v kategórii „Výrobková inovácia“ za súťažný návrh „Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EZ 30JS JUMBO”.
 5. Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2012" v kategórii „Výrobková inovácia“ za súťažný návrh „Automatizovaný technologický komplex PZ VESSELWELD 2000”.
 6. Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2010" v kategórii „Technologická inovácia „za súťažný návrh: "High-tech technológia laserového zvárania absorpčných puzdier na uskladnenie vyhoretého jadrového paliva".

             Transfer výstupov do praxe

             Vývoj inovatívnych zváracích zariadení. Zariadenia pre zváranie elektrónovým lúčom sú určené na automatizované zváranie dielcov vo vákuových zváracích komorách. Sú dodávané so strednofrekvenčným energoblokom s pulznou reguláciou výkonu od 0 do 30 kW a s urýchľovacím napätím 30 až 60 kV, s vysokou stabilitou zváracích parametrov. Proces zvárania je plne automatizovaný s využitím distribuovaného riadiaceho systému. Zariadenia sú dodávané "na kľúč" spolu s technologickými postupmi zvárania.

Najvýznamnejšie aplikácie elektrónovolúčových zváracích komplexov:

 1. PZ EZ ZPH na zváranie komponentov hydromotorov
 2. PZ EZ 30JS JUMBO pre jadrovoenergetický priemysel
 3. Výučbový elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EWB TWIN BEAM AUTOMATIC pre MTF STU so sídlom v Trnave
 4. Tri komplexy PZ EZ Twin automatic system 1G pre zváranie komponentov z hliníkových zliatin pre automobilový priemysel novej generácie.

V oblasti laserového zvárania: Automat PZ LBW02 AUTOMOTIVE pre laserové rotačné zvary.

Inovatívne technológie zvárania. Najvýznamnejšie aplikácie:

 1. Zváranie absorpčných puzdier pre vyhorené palivo reaktora VVR 440 a VVR 1000
 2. Technológia zvárania tlakovo liatych Al zliatin
 3. Technológia zvárania rotorov turbokompresorov z Ti zliatin
 4. Laserové zváranie komponentov veterných elektrární a súčiastok pre automotive
 5. Robotizované zváranie komponentov „crash boxov“ pre automotive.

Slovenská legálna metrológia, n. o.

Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

www.slm.sk

Slovenska legálna metrológia (SLM) je národná autorita pre legálnu metrológiu SR, zameraná na aplikovaný výskum v nasledovných oblastiach:

 • vývoj metód a prostriedkov (etalónovo) prenosu hodnôt jednotiek a stupníc fyzikálnych veličín,
 • vývoj metód skúšania a ka librácie meradiel pre potreby výrobcov meradiel v SR a v zahraničí,
 • vývoj meracích systémov a zariadení na riešenie neštandardných problémov merania v priemysle.

Výskumne aktivity ústavu sú financované prostredníctvom vlastných zdrojov a domácich grantových agentúr. K najvýznamnejším, v súčasnosti riešeným projektom, patria projekty podporovane Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

SLM je najväčšia autorizovaná osoba na výkon overovania určených meradiel v zmysle zákona č.157/2018 Z. z. o metrológii. Je vydávajúcou autoritou SK1 v rámci OIML-CS certifikačného systému podľa medzinárodných odporúčaní OIML R 76 (Váhy s neautomatickou činnosťou), a OIML R 49 (vodomery). Činnosť organizátora MLPM sa v SLM riadi a vykonáva v zmysle normatívnych požiadaviek uvedených v ISO/IEC 17043:2010 a je národným koordinátorom pre Slovensku republiku v celosvetovom systéme EPTIS. Aktívne sa zapája do medzinárodnej spolupráce a podieľa sa na riešení úloh v rámci Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu OIML, Európskej spolupráce v legálnej metrológii WELMEC a Európskej asociácie národných metrologických organizácií EURAMET. Úzko spolupracuje s externými organizáciami, najmä v oblasti vedy, partnerskými organizáciami v metrológii, s orgánmi štátnej správy SR, kde dochádza ku vzájomne prospešnej výmene informácií a skúseností.

 

Najvýznamnejšie výsledky

Spôsob a zariadenie na skúšanie a kalibráciu plavákových hladinomerov. Je to unikátny merací systém, umožňujúci vykonať metrologickú kontrolu priamo na mieste používania meradla. Jedinečnosť tohto systému spočíva v jeho mobilite, ktorá skráti dobu skúšania a eliminuje riziko spojene s prepravou plavákových hladinomerov do laboratórií. Etalonažne zariadenie umožňuje vykonať celu požadovanú sekvenciu skúšok pri zachovaní požiadaviek na presnosť a kvalitu metrologickej kontroly. V porovnaní s renomovanými laboratóriami, predstavuje novu generáciu meracích systémov, lebo doterajšie meracie systémy boli zložite, viazane na stacionárne zariadenia v laboratóriu a merací rozsah obmedzený priestorovými rozmermi zariadenia.

Zariadenie na kalibráciu nápravových a závesných váh. Unikátne riešenie kalibrácie a overovania nápravových a závesných váh, ktoré sú charakterizovane extrémne malým nosičom zaťaženia, resp. osovým zaťažením. Automatizovaný systém umožňuje vykonať kompletnú sekvenciu metrologickej kontroly väziaceho pristroja pri plnom meracom zaťažení, v podmienkach opakovateľnosti a v súlade s predpísanými normatívnymi požiadavkami. Všetky pohyblivé súčasti, vrátane záťažových prvkov a pohonu sú umiestnene pod úrovňou podlahy s cieľom eliminovať všetky bezpečnostne rizika. Zariadenie možno využiť v kalibračných a skúšobných laboratóriách výrobcov, servisných organizácii, autorizovaných subjektov na overovanie uvedeného druhu meradiel. Možno ho použiť aj na skúšanie snímačov sily. Je jedinečným riešením, v porovnaní s inými metrologickými laboratóriami, vo svete.

 

Transfer výstupov do praxe

Meracie systémy na komplexné overovanie a kalibrovanie rýchlomerov. Merací systém novej generácie, na overovanie a kalibrovanie cestných radarových rýchlomerov, umožňuje meranie frekvencie, vyžarovacej charakteristiky, výkonu a základného meracieho uhla antény, pričom hodnota frekvencie sa počíta na základe Dablérovho javu a simuluje sa tzv. rozdielová frekvencia. Je riadený pomocou aplikácie naprogramovanej v LabVIEW a umožňuje vytvárať rôzne postupnosti simulácie signálov.Systém komplexne pokrýva požiadavky Policajného zboru SR. Implementácia tohto systému bola podnetom k novelizácii vyhlášky ÚNMS SR 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole a skrátila dobu realizácie metrologického výkonu o 35 percent.

Automatizovaný merací systém pre overovanie a kalibráciu výdajných stojanov pohonných hmôt. Merací systém novej generácie je univerzálny a vhodný pre všetky modely

v triede ľahkých dodávkových vozidiel. Riadiaci soft ver využíva kamery s funkciou rozpoznávania obrazu s cieľom odčítať hodnoty objemu pohonných hmôt na stavoznaku, čo zabezpečuje automatizáciu spracovania údajov získaných z meraní. Softvér navyše riadi stavy plnenia odmerných nádob, (etalónovo), zásobných nádrži, vypustenie pohonných hmôt z nádrží, meranie počas „odpeňovania“ námeru, import nameraných dát do informačného systému. Implementácia meracieho systému skrátila dobu realizácie overenia výdajného stojana takmer o 20 percent.

Metrologická kontrola vážiacich zariadení. Metrologická kontrola väziacich zariadení obsahuje softvérovú aplikáciu OVAH, zabezpečujúcu komplexný proces overovania váh s neautomatickou činnosťou, dokumentovania priebehu, vyhodnotenie, export a archiváciu. Aplikácia prináša automatizáciu, efektívne, intuitívne, prediktívne riešenie pre zvýšenie kvality a transparentnosti pri výkone metrologickej kontroly váh používaných v maloobchodných prevádzkach, lekárňach, atď. Implementácia tejto aplikácie skrátila dobu realizácie overenia váh takmer o 20 percent.

VIPO a.s.

Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovenská republika

www.vipo.sk

Akciová spoločnosť VIPO pôsobí v oblasti výskumu, vývoja a výroby strojnotechnologických zariadení pre gumárenský priemysel, adhezív pre priemyselné aplikácie, gumárenských technológií a materiálov a priemyselných aplikácií informačných a komunikačných technológií. Pôsobí aj ako autorizovaná skúšobňa a notifikovaná osoba NB 2369 na posudzovanie zhody osobných ochranných prostriedkov a je kompetentná na skúšanie a posudzovanie materiálov kožiarskeho, galantérneho, kožušníckeho a obuvníckeho priemyslu na základe akreditácie Slovenskou národnou akreditačnou službou.

             Vo výskume a vývoji pôsobí 33 pracovníkov v oblasti výrobných strojov a zariadení, 29 pracovníkov v oblasti technológie makromolekulárnych látok a 5 pracovníkov v oblasti priemyselných aplikácií informačných a komunikačných technológií.

             Počas doterajšieho pôsobenia bola VIPO a.. nositeľom viac ako dvadsiatich projektov výskumu a vývoja spolufinancovaných z verejných zdrojov. Okrem iného projektov štátnych programov výskumu a vývoja, štátnych objednávok výskumu a vývoja, projektov spolufinancovaných v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a projektov v rámci operačného programu „Výskum a vývoj“. Firma sa ako partner zúčastnila dvoch medzinárodných projektov rámcových programov EÚ pre výskum a technický rozvoj.  Ako nositeľ vystupovala v projekte programu EUROSTARS-2 „Optimisation of Rubber Extrusion Systems Used in Tyre Bead Making by Mathematical Modelling“.

             Produkty spoločnosti získali viaceré ocenenia. V roku 2008 to bola  Cena Slovenského zväzu strojárskeho priemyslu za päťnásobnú linku na navíjanie pätkových lán a v roku 2013 Cena ministra hospodárstva Slovenskej republiky za automatickú linku na jadrovanie pätkových lán automobilových plášťov.

             Spoločnoť je exportne orientovaná. Viac ako 90 percent jej tržieb prichádza od zahraničných zákazníkov. Predovšetkým sú to svetoví výrobcovia pneumatík - Continental AG, Hannover, Spolková republika Nemecko, Apollo Tyres Ltd., Chennai, Tamil Nadu, India, Madras Rubber Factory (MRF), Ltd., Chennai, India a ďalší poprední producenti osobných, nákladných i veľkorozmerových plášťov. Vzhľadom ku svojmu pôsobeniu na globálnom trhu firma súťaží s americkou, nemeckou, holandskou, japonskou a čínskou konkurenciou.

             Najvýznamnejšie výsledky

             Viaceré výstupy výskumno-vývojových aktivít VIPO a. s. sú predmetom chráneného duševného vlastníctva, napríklad:

 • Patent 306 283 „Způsob úpravy výstužného drátu pro zvýšení adheze elastomerní směs.“
 • Úžitkový vzor 32 862 „Zařízení ke kontrole linky k výrobě patkových lanek.“
 • Úžitkový vzor 32 038 „Zařízení k povrchové úpravě drátu aplikací nánosu chemického činidla.“
 • Úžitkový vzor 32 441 „Zařízení k úpravě povrchu drátu plazmovým výbojem.“
 • Úžitkový vzor 30 798 „Zařízení k fixaci konců drátů patkových lan.“
 • Úžitkový vzor 6857 „Zariadenie na tvarovanie profilu ojadrovaného pätkového lana.“
 • Úžitkový vzor 6885 „Zariadenie na prichytenie začiatku navíjaného drôtu pätkového lana.“
 • Úžitkový vzor 6911 „Zariadenie na strihanie navíjaného drôtu pätkového lana.“
 • Úžitkový vzor 7366 „Zariadenie a spôsob na fixáciu koncov drôtov pätkových lá.“
 • Úžitkový vzor 7371 „Zariadenie a spôsob na navádzanie a ukladanie drôtu na výrobu pätkových lán.“
 • Úžitkový vzor 8383 „Zariadenie a spôsob na snímanie uchopenia začiatku drôtu pätkového lana.“

             Transfer výstupov do praxe

             Medzi najúspešnejšie produkty VIPO a. s., predstavujúce výstupy na základe vlastného výskumu a vývoja, ako aj spolupráce s akademickými partnermi patria:

LIBEPAL PLUS – linka na navíjanie viacdrôtových pätkových lán s plne  automatizovaným výstupom a automatickou zmenou nastavení linky podľa typu vyrábanej produkcie.

LIHEXAL 6 – linka na súčasné navíjanie šiestich jednodrôtových pätkových lán v jednom cykle s automatickým obaľovaním koncov lán bez predĺženia doby pracovného cyklu.

VIPOTERM HM 120M.45 – tavné lepidlo na balenie v potravinárskom priemysle, vyvinuté na báze moderných polyolefínových plastomérov (POP), katalyzovaných metalocénom, s obsahom minimálne 20 percent polymérov z obnoviteľných zdrojov. Ide o veľmi rýchlo tuhnúce lepidlo bez zápachu s vysokou tepelnou stabilitou, bez tvorby vlasu pri nanášaní, s výbornými adhéznymi vlastnosťami pri vysokých i nízkych teplotách, použiteľné aj na ťažko lepiteľné materiály. Jeho priaznivé viskozitné parametre umožňujú aplikáciu pri zníženej teplote a tenších nánosoch, čo výrazne prispieva k úspore nákladov na materiále a energiách.

Smart Maintenance Module (SMM) – systém inteligentného monitoringu a prediktívnej údržby výrobných zariadení s využitím nástrojov umelej inteligencie, umožňujúci zber údajov pre komplexný stavový monitoring, deskriptívnu analytiku a generovanie prediktívnych modelov na predikciu špecifických dôsledkov, napr. riziko vzniku poruchy, pokles kvality produkcie a pod. Systém SMM prestavuje vysoký stupeň digitalizácie výrobného systému zahŕňajúci okrem iného 3-D digitálne mapy a virtuálne modely zariadení a ich komponenty, čo umožňuje vypracovať súbory tréningových materiálov pre operátorov a servisný personál s využitím prostriedkov rozšírenej a virtuálnej reality. Pre tieto účely poskytuje systém realistické virtuálne modely príslušných častí zariadenia, na základe ktorých možno zostaviť interaktívne animácie simulujúce príslušné obslužné a servisné úkony.

VÚEZ, a.s.

Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice, Slovenská republika

www.vuez.sk

Spoločnosť VÚEZ, a. s. má bohatú históriu, ktorá siaha viac ako 45 rokov do minulosti. Za tieto roky prešla niekoľkými organizačnými zoskupeniami a transformáciami, aby dosiahla svoju súčasnú podobu. Od svojho vzniku sa spoločnosť úspešne rozširovala a neustále rozširuje portfólio ponúkaných služieb o nové inovácie a produkty.

VÚEZ, a. s. sa vyprofilovala na výskumno – vývojovú, inžiniersku, výrobnú a montážnu organizáciu s vysokým podielom intelektuálnych, vývojových, predvýrobných etáp a kontrolných činností.

Aktívne sa podieľa na neustálom zvyšovaní bezpečnosti, prevádzkovej spoľahlivosti a zlepšovaní ekologických parametrov technologických zariadení a stavebných objektov s dôrazom na energetické zariadenia. Je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Portfólio ponúkaných služieb:

 • zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární,
 • výskum a vývoj energetických zariadení a robotických systémov,
 • automatizácia priemyselných procesov a digitalizácia v priemysle,
 • servisné merania a diagnostika,
 • garančné skúšky energetických zariadení,
 • výroba a montáž elektrických a tlakových zariadení,
 • injektáž železobetónových konštrukcií proti priesakom,
 • implementácia robotických systémov.

Najvýznamnejšie výsledky

V rámci projektu dostavby jadrovej elektrárne Mochovce sme úspešne vykonali periodickú integrálnu skúšku tesnosti (nultý PERIS) na 3.bloku elektrárne Mochovce, ktorá bola schválená Úradom jadrového dozoru SR a bola nevyhnutným predpokladom na spustenie bloku do prevádzky.

Spoločnosť v roku 2019 začala v spolupráci s Ústavom robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave realizovať projekt „Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby (IZVAR)“, ktorého cieľom bol celkový návrh efektívneho robotického pracoviska zvárania malého počtu výrobkov s vysokou premenlivosťou a zároveň diagnostiky zvarov s využitím ultrazvuku. Realizáciou a dosiahnutými výsledkami sme získali tri úžitkové vzory na nasledovné technické riešenia:

 • Robotický systém na adaptívne spájanie súčasti pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby
 • Systém inteligentnej robotickej ultrazvukovej diagnostiky
 • Systém robotického polohovania zváraných súčastí pomocou silovo – momentového snímača

Inovácie, ktoré sme dosiahli projektom IZVAR boli prezentované na najväčšej výstave zameranej na robotiku a automatizáciu v Európe – AUTOMATICA 2023 v Mníchove. Efektívna spolupráca s Ústavom robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave následne pokračuje projektom, ktorého cieľom je výskum a vývoj inteligentného riadiaceho systému robotizovaného zváracieho pracoviska. Návrh tohto systému zohľadňuje  moderný koncept priemyselnej výroby – Priemysel 4.0

Transfer výstupov do praxe

V oblasti aplikovaného výskumu, ktorý je zameraný na bezpečnostné a havarijné systémy jadrových elektrární pôsobíme viac ako 25 rokov. V rámci výskumného pracoviska máme vybudované viaceré skúšobné zariadenia, ktoré slúžia na  experimentálne overovanie funkčnosti dôležitých komponentov havarijných systémov. Jedným z významných príkladov je skúšobné zariadenie VIKTORIA. Toto zariadenie umožňuje detailné testovanie a simuláciu rôznych scenárov a podmienok, ktoré by mohli nastať v prípade havárie jadrovej elektrárne. Tieto experimenty sú neoceniteľné pre overenie efektívnosti a spoľahlivosti havarijných systémov a prispievajú k neustálemu zlepšovaniu ich funkcionality. V tejto oblasti veľmi úzko spolupracujeme so spoločnosťou IRSN(Francúzsko).

Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

Štúrova 2 05921 Svit, Slovenská republika

www.vuchv.sk

Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. vo Svite vznikol  1. januára 1951 ako sektorový ústav s pôvodným názvom Výskumný ústav umelých vlákien na základe potreby vybudovať vlastnú vedecko-výskumnú a technologickú základňu pre výskum, vývoj a výrobu chemických vlákien vo vtedajšom Československu.

Odvtedy už viac ako 65 rokov pôsobí v oblasti základného výskumu, aplikovaného výskumu a realizácie výsledkov výskumu v priemyselnej praxi v oblasti koncentrátov aditív, pigmentov a modifikátorov, štandardných a modifikovaných chemických vlákien ako i štandardných a špeciálnych analytických metód hodnotenia polymérnych systémov. Súčasťou ústavu je štátna skúšobňa.

Spoločnosť sa tiež zaoberá projektovou prípravou zavádzania nových výrob chemických vlákien, vývojom strojno-technologických zariadení  a modernizáciou výrob chemických vlákien. VÚCHV taktiež vyvíja a vyrába prototypové zariadenia, pilotné linky a špeciálne zariadenia pre technológie chemických vlákien, ale aj pre iné priemyselné aplikácie ako je potravinársky, automobilový alebo strojársky priemysel. 65 rokov skúseností s výskumnými a vývojovými projektami je podložených vyše 470 patentami a autorskými osvedčeniami, 1160 publikáciami, rozsiahlou infraštruktúrou a v neposlednom rade tímom špičkových odborníkov.

Realizujeme národné, medzinárodné a priemyselné projekty základného a aplikovaného výskumu v nasledovných oblastiach:

 • koncentráty, resp. kompaundy farbiacich prostriedkov a aditív pre modifikáciu chemických vlákien, fólií a plastov,
 • modifikované mono- a bi-komponentné strižové a nekonečné vlákna s definovanými štruktúrnymi, fyzikálno-mechanickými a aplikačnými vlastnosťami pre textilné a technické aplikácie,
 • komplexné hodnotenia vlastností koncentrátov, vlákien a textilných materiálov v laboratóriách akreditovaných podľa ISO/IEC 17025:2005.

Naše vývojové aktivity v oblasti strojno-technologických celkov a liniek sú zamerané hlavne na:

 • zvlákňovacie a extrúzne linky
 • technológie spracovania polymérov a chemických substancií
 • recyklačné a aglomeračné technológie
 • povrchovú úpravu materiálov plazmou založenej na DCSBD technológiu
 • jednoúčelové stroje a zariadenia
 • automatizačné a riadiace systémy
 • konštrukčné činnosti (3D CAD Solidworks a SolidCAM)

S našimi partnermi z akademickej oblasti ale aj z oblasti priemyslu sa podieľame na riešení medzinárodných výskumných a vývojových úloh. Okrem iného sme sa napríklad podieľali na riešení medzinárodného projektu v rámci 7. Rámcového programu EU pod názvom SAFEPROTEX, ktorého cieľom bol vývoj ochranných odevov s niekoľkonásobnými bariérovými vlastnosťami. Sme taktiež držiteľmi oprávnenia na vykonávanie výskumu a vývoja vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Už viac ako 20 rokov patrí neodmysliteľne do oblasti našej pôsobnosti skúšobníctvo a certifikácia. Divízia skúšobníctva VÚCHV pozostáva z akreditovaných skúšobných laboratórií fyzikálnych, analytických a textilných (SL-FAT) podľa STN EN ISO/IEC 17025:2018, reg. č. 012/S-020 a akreditovaného certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky (COCV) podľa ISO/IEC 17065, reg. č. 012/P-006.

Akreditácia nám bola udelená Slovenskou národnou akreditačnou službou (www.snas.sk) a je pravidelne aktualizovaná.

O vysokej kvalifikácii, skúsenostiach a autorite pracovníkov divízie skúšobníctva svedčí tiež to, že v spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR získala naša divízia:

 • autorizáciu – Autorizovaná osoba SKTC-118 na zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti
  hračiek a o zmene a doplnení č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
  veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov
 • notifikáciu pre EU – Notifikovaná osoba 1634 na smernicu EP a Rady 2009/48/EC Safety of toys. (Notified bodies nando – http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm)

 

Skúšobné laboratóriá (SL-FAT)

Testovanie, najmä vláknitých materiálov, sa v našom ústave vykonávalo od samotného vzniku VÚCHV, najmä v rámci riešenia výskumných projektov. V roku 1993 bola Skúšobným laboratóriám fyzikálnym, analytickým a textilným udelená akreditácia od SNAS, a to ako prvému subjektu v ére samostatnosti Slovenskej republiky. Od akreditácie realizujeme skúšanie textilu a odevov pre účely reklamácie tak pre firmy ako aj pre fyzické osoby.

Akreditované skúšobné laboratóriá sú objektívne, nestranné a nezávislé. Naši pracovníci dbajú na dôvernosť informácií a sú pripravení plniť požiadavky zákazníkov v čo najkratších termínoch.

Činnosť SL-FAT je zameraná na nasledovné oblasti:

 • vlákna, priadze, textílie, textilné galantérne výrobky, textilné výrobky
 • textilné hračky
 • polymérne materiály
 • vybrané zložky životného prostredia – odpadové vody, vodné výluhy, kaly, zeminy, odpady a pod.
 • poradenstvo v oblasti riešenia problémov vo výrobnom procese vlákien, plošných textílií, polymérnych materiálov a pod.

 

Naše laboratóriá:

 • laboratórium atómovej absorpčnej spektroskopie (AAS)
 • laboratórium UV-VIS spektroskopie
 • laboratórium svetelnej mikroskopie
 • laboratórium ekoanalytiky
 • laboratórium plynovej chromatografie (GC/MS)
 • laboratórium FT-IR spektroskopie
 • laboratórium termických a termogravimetrických metód (DSC a TGA)
 • laboratórium hodnotenia horľavosti
 • textilné laboratórium
 • laboratórium koloristiky

V našich laboratóriách testujeme nasledovné charakteristiky:

 • zdravotná nezávadnosť (hygienicko-ekologické vlastnosti)
 • pevnosť, ťažnosť, Youngov modul vlákien
 • pevnosť, ťažnosť textílií a polymérnych fólií až do 5000 N
 • termické a termogravimetrické vlastnosti
 • koloristické vlastnosti
 • horľavosť aj pre komodity určené pre automobilový priemysel v zmysle noriem jednotlivých automobiliek
 • antistatické vlastnosti
 • svetelná stabilita
 • morfológia a makromorfologická štruktúra
 • mikroskopické skúšky (priečne rezy vlákien, pozdĺžne pohľady vlákien, hodnotenie defektov materiálov a pod.)
 • identifikácia neznámych substancií
 • určenie technických charakteristík materiálov
 • reologické vlastnosti polymérov
 • iné fyzikálno-mechanické vlastnosti

 

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky (COCV)

V rámci akreditovanej činnosti COCV posudzuje zhodu nasledovných komodít:

 • výrobky textilného, odevného, galantérneho priemyslu, textilné vlákna a priadze
 • textilné hračky

s  požiadavkovými normami, národnou a európskou legislatívou, technickými požiadavkami klienta a s technickými požiadavkami verejného obstarávateľa. V rámci pôsobnosti Autorizovanej osoby SKTC-118 / Notifikovanej osoby 1634 na textilné hračky posudzuje zhodu s kritériami určenými v smernici EP a Rady 2009/48/EC v súvislosti so zákonom SR 78/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Odborní pracovníci COCV vykonávajú odborné posudzovania reklamovaných textilných výrobkov v rámci zákona 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane spotrebiteľa.

 

Dlhoročné know-how a skúsenosti z oblasti výskumu a vývoja chemických vlákien tvoria základ našej kompetencie v chemickej výrobe.

V priebehu rokov realizácie chemickej výroby sme vybudovali výrobné kapacity založené na našich vlastných technológiách, čím sme sa stali spoľahlivým partnerom pre malotonážne dodávky polymérnych koncentrátov aditív, farebných koncentrátov a polypropylénových a polyetylénových strižových vlákien.

Naše produkty:

 • COLORSVIT– polymérne koncentráty farbiacich prostriedkov
 • COLORSVIT– polymérne koncentráty aditív
 • KALCIFIL– polypropylénové (PP) a polyetylénové (PE) strižové vlákna pre stavebný priemysel
 • FIBROSAN– polypropylénové (PP) kompozitné strižové vlákna pre sorpciu ropných látok

 

Vývoj, konštrukcia a výroba technologických zariadení a celkov pre produkciu chemických vlákien patrí neodmysliteľne do portfólia našich činností.

 Už v roku 1955 sme skonštruovali prvý kontinuálny zvlákňovací stroj a od tej doby sme sa podieľali na konštrukcii a výrobe viac ako 100 technologických celkov pre výrobu chemických, syntetických a celulózových vlákien. Naše skúsenosti a technológie úspešne využívame aj v kooperačnej výrobe komponentov a náhradných dielov.

V súčasnosti realizujeme konštrukciu, výrobu a opravy zariadení a technologických celkov pre oblasti:

 • výroba chemických vlákien a spracovanie polymérov (extrúzne, zvlákňovacie a dĺžiace linky, farbenie v hmote, dávkovacie, vytláčacie, sušiace zariadenia, produkčné potrubia),
 • všeobecný chemický priemysel (ohrevné systémy, sušiarne materiálov, zmiešavacie, dávkovacie, filtračné a čistiace zariadenia, podesty a platformy, nerezové nádoby a nádrže),
 • potravinársky priemysel (tabletovacie, dávkovacie, dopravníkové a prepichovacie zariadenia, nerezový program),
 • recyklačný priemysel (recyklačné linky pre spracovanie textilných odpadov, aglomeračné linky, mlecie zariadenia),
 • iné priemyselné odvetvia (logistické systémy, automatizované manipulátory, jednoúčelové zariadenia a riešenia na mieru),
 • povrchová úprava materiálov plazmou využívajúca DCSBD technológiu.

Možnosti strojárskej výroby:

 • výroba náhradných dielov a komponentov bez, resp. podľa dodanej dokumentácie,
 • výroba pogumovaných valcov (nevyvažovaných aj vyvažovaných),
 • generálne opravy, rekonštrukcie a renovácie strojných a elektrických častí zariadení,
 • opravy vstrekovacích foriem,
 • kooperačná výroba,
 • dodávka automatizácie a riadiacich systémov liniek, strojov a zariadení.

VUJE, a.s.

Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika

www.vuje.sk

VUJE, a. s., je lídrom   na trhu v oblasti jadrovej energetiky, služieb na podporu a prevádzku prenosových a distribučných sústav. Realizuje projekty komplexne, formou dodávky na kľúč, od úvodnej dokumentácie až po konečné testovanie. Je rešpektovanou a uznávanou autoritou s množstvom medzinárodných úspechov. Vstupuje do piatej dekády poskytovania služieb a dlhodobé skúsenosti ju predurčujú, prinášať inovatívne riešenia. 

V súčasnosti sa venuje aj problematike inovácii jadrových technológii. V oblasti bezpečnosti jadrových zariadení sa výskumu venovali rozsiahle projekty, predmetom ktorých boli teoretické a analytické rozbory bezpečnostných a prevádzkových problémov reaktorov VVER, riešené v minulých desaťročiach. VUJE, a.s., disponuje rozhodujúcimi skúsenosťami, najmä v oblasti jadrovej bezpečnosti a neutrónovej kinetiky v rozsahu od normálnych prevádzkových stavov až po najzávažnejšie ťažké havárie s deštrukciou paliva, vrátane výskumu šírenia rádioaktívnych štiepnych produktov do okolia a narábania s rádioaktívnymi odpadmi.

Spoločnosť VUJE, a. s. je členom medzinárodného združenia „V4G4 Centre of Excellence“, zameraného predovšetkým na vývoj rýchlych plynom chladených reaktorov a na vybudovanie demonštračného reaktora tejto technológie. V uvedenom združení koordinuje vývojové aktivity. VUJE, a.s. je členom European Sustainable Nuclear Industrial Initiative (ESNII), ktorej úlohou je podpora výskumu a vývoja nových typov jadrových reaktorov IV. generácie a zabezpečenie energetickej bezpečnosti EÚ. Aktívne sa zúčastňuje veľkého počtu rôznych medzinárodných výskumných projektov, z ktorých napr. GoFastR, SARGEN IV, ALLLIANCE, VINCO, ESNII Plus sú osobitne orientované na vývoj a výskum reaktorov IV. generácie a budovanie infraštruktúry, zameranej na pokročilé technológie nových typov reaktorov.

              Najvýznamnejšie výsledky

            Projekt Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR vytvoril predpoklady, pre efektívne posúdenie životnosti zariadení jadrových elektrární a navrhol  možnosti predĺženia ich životnosti.

             V projekte Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí bolo vykonaných takmer 50-tisíc meraní na približne 18-tisíc miestach Slovenska. Výsledkom je mapa elektromagnetického poľa na Slovensku, hlavne v obytných zónach.

Riešením bezpečnosti pri seizmických udalostiach sa zaoberal ďalší projekt Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti. Jeho témou bolo experimentálne testovanie zemetrasenia na rôzne komponenty elektrárne.

             ISDC Soft je softvér, ktorý bol vo VUJE, a.s., vyvinutý pre stanovovanie a optimalizáciu nákladov a ďalších parametrov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na báze medzinárodného štandardu ISDC a bol riešený v projekte Vývoj softvérovej platformy pre výpočtové stanovovanie a optimalizáciu nákladov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na báze medzinárodného štandardu ISDC pre zaistenie bezpečného a efektívneho vyraďovania.

Projekt Zvýšenie účinnosti prenosu elektrickej energie je zameraný na výskum metodiky určenia vlastnej nesymetrie v prenose a distribúcii elektrickej energie s využitím výsledkov meraní synchrónnych fázorov, ktorá bude využiteľná v procese zvyšovania efektívnosti prenosu, najmä prevádzkovateľmi elektroenergetických sietí.

             Transfer výstupov do praxe

             Pre oblasť elektroenergetiky spoločnosť vyvíja a dodáva špecializované meracie a monitorovacie systémy, podľa individuálnych potrieb zákazníka. Tieto systémy spĺňajú špecifické podmienky aplikácie, môžu byť diaľkovo konfigurovateľné, prípadne plne automatizované s odosielaním dát. Navrhované riešenia sú komplexné, obsahujú softvérovú nadstavbu umožňujúcu konfiguráciu systému, archiváciu dát.

VUJE, a. s., vyvinula systém ARAMIS - integrovaný softvérový nástroj pre on-line monitorovanie a vyhodnocovanie radiačnej situácie v jednotlivých objektoch areálu jadrovej elektrárne. Systém zahŕňa tiež prediktívne algoritmy pre extrapoláciu vývoja situácie a poskytovanie podkladov pre kvalifikované riadenie činnosti obsluhy počas havárií s únikom rádioaktivity do vnútorných priestorov blokov.

Pracovníci spoločnosti vyvinuli a realizovali systémy na meranie koncentrácie vodíka počas havárií so stratou chladiva pre bloky VVER. Vyvíjajú a aplikujú aj  technológie úpravy, spracovania a ukladania rádioaktívnych odpadov.

VUJE, a. s. vyvíja a vyrába moderné, diaľkovo ovládané manipulátory a mechanizačné prostriedky pre prevádzkové kontroly materiálu vybraných zariadení a opravy zariadení jadrových elektrární. Diaľkovo ovládané manipulátory sa využívajú pri nedeštruktívnych skúškach všetkých hlavných zariadení jadrovo-energetických blokov.

VUKI a.s.

Rybničná 38, 831 07 Bratislava 36, Slovenská republika

www.vuki.sk

Výskumný ústav káblov a izolantov, predchodca VUKI a.s., vznikol v roku 1950, v bývalom Československu, ako výskumná základňa podnikov Kablo a Elektro.  Firma v súčasnosti využíva know-how svojho predchodcu pri inžinierskej výrobe káblov, vodičov a impregnantov, realizáciou výsledkov vlastných výskumných a vývojových aktivít.

VUKI a.s. sa orientuje na výskum, vývoj a výrobu káblov, vodičov, elektroizolačných lakov a živíc. Zásluhou vlastného výskumu, vývoja a inovačných aktivít predstavuje stabilný stredný podnik, s výhradne slovenským kapitálom. Už od roku 1950 sa zameriava na výrobu špecialít a inžinierskych riešení vo sfére káblového a elektrotechnického priemyslu.

             Firma sa aj v súčasnosti orientuje na výrobu špeciálnych káblov a vodičov, predovšetkým inžinierske riešenia a výrobu pre konkrétnych zákazníkov.

Aktivity vo výskume, vývoji a realizácii špeciálnych konštrukcií, predovšetkým priemyselných káblov pre energetiku určených pre prenos energie alebo signálov v náročných geografických a environmentálnych podmienkach sú, okrem zvýšenia vývozu, aj významnou príležitosťou pre ďalší rozvoj. Firme sa podarilo dostať do databázy spoľahlivých dodávateľov kabeláže viacerých významných projekčno-realizačných inštitúcií, zaoberajúcich sa výstavbou priemyselných a energetických komplexov na celom svete.

VUKI a.s. je v súčasnosti vo výskume, vývoji a realizácii elektroizolačných materiálov pre elektrické točivé stroje a transformátory, jediným výrobcom lakov a živíc v strednej Európe. Zásluhou vlastného výskumu a vývoja konkurujú tieto výrobky svetovým a európskym producentom, medzi ktorých patria - Axalta, Elantas, Von Roll a AEV. Systematický výskum, vývoj a realizácia v tejto oblasti pomáha spoločnosti udržiavať si takúto pozíciu už takmer 30 rokov.

Najvýznamnejšie výsledky

Viaceré výrobky sú chránené patentami, ocenené na medzinárodných veľtrhoch (Zlatá Incheba, Slovak Gold, Elosys, Amper, Inovatívny čin). Za posledných 15 rokov firma získala 3-krát ocenenie Zlatý Amper, 10-krát ocenenie Elektrotechnický výrobok roka na veľtrhu Elosys a 6-krát prvé až tretie miesto v súťaži Inovatívny čin roka. Firma, od svojho založenia, podala niekoľko desiatok prihlášok patentov. V rokoch 2018-2019 participuje, ako pôvodca alebo vlastník, na jednom patente, štyroch prihláškach patentu a dvoch prihláškach úžitkových vzorov.

     VUKI, a. s., je držiteľom certifikátov ISO 9001, 14001. Od roku 2001 je držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Postupne, od roku 2005, rieši 18 výskumných projektov s podporou APVV. Od roku 2004 spoločnosť realizovala  6 projektov s príspevkom zo Štrukturálneho fondu EÚ.

VÚRUP, a.s.

Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava 23, Slovenská republika

www.vurup.sk

VÚRUP, a.s. je samostatný právny subjekt. Jeho pôsobenie je zamerané najmä na skúšobníctvo, inšpekčnú činnosť, poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, hodnotenie procesných rizík, vypracovanie dokumentácie v súlade so zákonom č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, meranie faktorov pracovného prostredia a technologické merania emisií, vrátane implementácie programu LDAR. Zameriava sa aj na aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy a palív, petrochemických výrobkov, aditív, výrobu malotonážnych výrobkov a špecialít, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže.

 

Spoločnosť má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2015 pre rozsah: Skúšanie, inšpekcia výrobkov a poskytovanie služieb; Výroba a predaj špecialít; Geologický prieskum a sanácia horninového prostredia; Návrh a vývoj.

Akreditované skúšobné laboratóriá preukazujú spôsobilosť vykonávať akreditované činnosti nestranne a dôveryhodne plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017.

Inšpekčný orgán typu C preukazuje spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť plnením akreditačných požiadaviek normy ISO/IEC 17020: 2012.

Najvýznamnejšie výsledky

VÚRUP, a.s. je rešpektovanou spoločnosťou nielen na Slovensku, ale aj v krajinách V4.

Aplikovaný výskum a vývoj je jedným z prostriedkov realizácie stratégie udržateľného spracovania fosílnych zdrojov. V spoločnostiach skupiny MOL sa ropa spracováva komplexne. Okrem kvality výrobkov, hodnotených spotrebiteľmi, je dôležitá aj sféra ochrany životného prostredia a bezpečnosti. V posledných rokoch sa spoločnosť zameriava aj na plnenie smernice EÚ o využití obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe palív. Zlepšovanie kvality výrobkov sa spája so znižovaním nákladov a negatívnych dopadov na prostredie. Inovácie v oblasti automobilového priemyslu sú prepojené s inováciami v ropnom a petrochemickom priemysle. V aplikovanom výskume, v súlade s deľbou kompetencií, spoločnosť kooperuje pri riešení aplikovaného výskumu so slovenskými univerzitami pri riešení čiastkových problémov znižovania emisií skleníkových plynov, cirkulárnej ekonomiky a využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Príkladom je aj medzinárodná spolupráca na riešení projektu „Virtual reality and human factors applications for improving“ v rámci projektu EU NMP2-CT-2005-515831. Jeho cieľom bolo vyvinúť a otestovať vo virtuálnej realite prostriedok, ktorý by pomáhal znižovať podiel ľudského faktoru na závažných priemyselných haváriách (tento podiel je, zatiaľ, 80 až 90 percentný).

Transfer výstupov do praxe

Jedným z najvýznamnejších výsledkov transferu výsledkov výskumu, vývoja a inovácií do praxe je systém hydraulickej ochrany podzemných vôd (HOPV). Hlavným cieľom prác, realizovaných útvarom HOPV spoločnosti VÚRUP, a.s. v rámci tohto systému je kontinuálna ochrana zásob podzemnej vody v hornej časti Žitného ostrova pred kontamináciou voľnými, ako aj vo vode rozpustenými ropnými látkami, pochádzajúcimi z rafinérskeho komplexu SLOVNAFT, a. s., i postupná sanácia staršieho znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody v areáli rafinérie. Pri sanácii je použitá metóda tzv. hydraulickej ochrany, realizovaná sanačným čerpaním podzemnej vody a doplnená odčerpávaním voľných ropných látok z hladiny podzemnej vody vo vrtoch systému HOPV. Práce sa aktuálne vykonávajú podľa projektu geologických prác na obdobie rokov 2021-2025. Projekt je, podľa potreby, priebežne doplňovaný projektmi v zmysle ustanovení geologického zákona, a taktiež podľa platného vodoprávneho rozhodnutia. Prácami sa plnia aj požiadavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Bratislave, ktoré vyplývajú z kontrol dodržiavania ustanovení vodného zákona. Správnu funkciu systému HOPV dlhodobo potvrdzujú výsledky rozsiahleho monitoringu kvality podzemnej vody v blízkom, či širšom okolí areálu SLOVNAFT, a. s.

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

Rybníky 954, 011 68 Žilina, Slovenská republika

www.vutch.sk

Výskumný ústav textilnej chémie (VÚTCH) – CHEMITEX, spol. s r. o. si v roku 2020  pripomína 50.výročie založenia. Predstavuje jediné komplexné pracovisko na Slovensku, ktoré svoje aktivity orientuje na textilný a odevný priemysel s prepojením na vláknarenský a chemický priemysel. Vo výskume a vývoji nemá ústav v rámci Slovenskej republiky priamu konkurenciu pre textilný a odevný priemysel. Potrebné kooperačné služby sú vhodne dopĺňané prostredníctvom kapacít vo výrobných firmách (napr. poloprevádzkové a prevádzkové skúšky). Špecializované služby, resp. využitie odborných kapacít zo základného výskumu, sú zabezpečené v rámci kooperácie, resp. priamou spoluprácou na výskumných projektoch so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Žilinskou univerzitou v Žiline, alebo ústavmi Slovenskej akadémie vied. Významnú pozíciu má ústav na trhu v rámci Slovenskej a Českej republiky vo sfére skúšania a certifikácie v  textilnej humánnej ekológii. Ústav je jediným členom, na uvedenom teritóriu, v medzinárodnom združení OEKO-TEX®, s oprávnením vydávania OEKO-TEX® certifikátov o kvalite a zdravotnej bezpečnosti textilu a odevov s celosvetovou platnosťou. V tejto oblasti spolupracuje s ďalšími európskymi inštitútmi napr. OETI Viedeň, Rakúsko, IW Lodž, Poľsko. Na národnej úrovni pôsobí v pozícii notifikovanej osoby NO 1296 s oprávnením posudzovania zhody a vydávania certifikátov EÚ skúšky typu pre osobné ochranné prostriedky v rozsahu osvedčení o akreditácii č.P-002 a S-068. Významne tak pôsobí pre uvedený sortiment v rámci procesov verejného obstarávania a výberových konaní v SR. Zároveň spolupracuje s podobnými notifikovanými osobami v ČR, napr. TZÚ Brno, ITC Zlín, VÚBP Praha.

             V minulosti mal ústav aj textilnú výrobu, zameranú na sortiment technických textílií a strojársku výrobu, orientovanú na koalescenčné odlučovače pre ČOV a zariadenia z vlastného vývoja. Najväčší objem predstavovala chemická výroba, chemické špeciality s vysokou pridanou hodnotou, ktorá bola ukončená v r. 2018 z dôvodu uplatňovania novej chemickej legislatívy REACH.

             V súčasnosti sú predmetom výskumu, vývoja a inovácií najmä:

o   výskum v oblasti inteligentných textílií a odevov s využitím progresívnych nanotechnológií pre ich úpravu a zušľachťovanie a aplikáciou progresívnych technológií napr. nízkoteplotnej plazmy na úpravu,

o   výskum v oblasti technických a multifunkčných textílií s využitím pre rôzne oblasti spoločenského využitia, priemyselných a iných odvetví,

o   komplexné služby v oblasti skúšania a certifikácie textilných a odevných výrobkov a časti výrobkov spotrebnej chémie v akreditovaných skúšobných laboratóriách autorizovanej osoby SKTC-119,

o   posudzovanie zhody osobných ochranných prostriedkov a hračiek, podľa národnej a európskej legislatívy v pozícii autorizovanej osoby SKTC 119 a notifikovanej osoby č.1296.

             Najvýznamnejšie výsledky

             Medzi najvýznamnejšie výsledky výskumu a vývoja za posledných 20 rokov patria:

o   antibakteriálne aditívum BIOSTAT využívané vo vláknarenskom a stavebnom priemysle na účinnú antibakteriálnu úpravu textilných vlákien, náterových a stavebných hmôt,

o ochranná textília TRICOMASK, s podielom elektricky vodivých vlákien, na dosiahnutie maskovacieho účinku v oblasti infračerveného žiarenia, určená pre špeciálne účely v armáde,

o   multifunkčná textília s vysokým hydrofóbnym účinkom na báze nanosólov a samočistiacim efektom, s digitálnym kamuflážnym vzorom, zníženou horľavosťou a antibakteriálnou nanoúpravou. Z multifunkčnej textílie bolo pripravených 7 prototypov poľnej uniformy pre Armádu SR,

o   výskum v oblasti technológie aplikácie nízkoteplotnej plazmy na funkcionalizáciu povrchu textilných materiálov, vrátane vývoja a výroby prototypu zariadenia ZUP 400 na predúpravu textílii s nízkoteplotnou plazmou v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave,

o   výskum a vývoj prototypu inteligentného odevu pre mobilné monitorovanie vitálnych funkcií človeka, v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline, ocenený Zlatou Fatimou na výstave TMM Trenčín.

             Transfer výstupov do praxe

             Za  posledných 20 rokov boli vybrané nasledovné príklady realizácie výsledkov výskumu a vývoja v priemyselnej praxi:

BIOSTAT® je anorganický antimikrobiálny prípravok, mikronizované práškové plnivo na báze oxidu, alebo soli kovu dopovaného striebrom v aktívnej forme. Produkt je vyrábaný pod ochrannou známkou BIOSTAT®, ktorej výhradným vlastníkom je VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina. Vyrába sa v piatich základných kvalitách (BIOSTAT®-A, BIOSTAT®-B, BIOSTAT®-K, BIOSTAT®-L a BIOSTAT®-T) v závislosti od účelu použitia;

Polypropylénový textilný hodváb Prolen® Siltex pripravený z koncentrátu COLORSVIT©;

             Zariadenie ZUP 400 na predúpravu textílií nízkoteplotnou plazmou v atmosfére, vyvinuté a vyrobené vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Prevádzkové zariadenia boli, v rámci licencie, vyrobené pre priemyselnú prax;

Inteligentný odev so zabudovanými textilnými elektródami určený na snímanie          elektrokardiogramu človeka, vyvinutý v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií ŽU v Žiline, ktorému bolo udelené  ocenenie Zlatá Fatima na výstave Trenčín mesto módy v roku 2017.  

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

WestEnd Gate, Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, Slovenská republika

www.vupc.sk

História Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. (VÚPC, a.s.) v Bratislave siaha do  roku 1947. Jeho hlavným cieľom bolo podporiť rozvoj celulózo-papierenského priemyslu v Československu. Počas svojho pôsobenia sa podieľal na príprave a realizácii rozvojových akcií slovenského a českého priemyslu celulózy a papiera. Hlavné zameranie činnosti ústavu vždy bolo sústredené najmä na technologický výskum a vývoj, jeho priemyselnú aplikáciu, na technickú pomoc celulózkam, papierňam a spracovateľským podnikom, na zvyšovanie kvalifikácie papierenských odborníkov a na spracovanie a rozširovanie odborných a ekonomických informácií. Výskumný ústav prešiel viacerými organizačnými zmenami od výskumnej organizácie výrobno-hospodárskej jednotky Slovcepa, cez právnu formu štátneho podniku až po súčasnú akciovú spoločnosť. Prístrojové vybavenie a poloprevádzkové zariadenia ústavu sú na vysokej úrovni. Dosiahnuté výsledky ústavu uspokojili v priebehu desaťročí jeho pôsobenia mnohých domácich a zahraničných zákazníkov. Za výsledky svojej práce bol ústav a jeho pracovníci ocenení mnohými uznaniami na domácej I medzinárodnej úrovni. Členstvo v medzinárodných nevládnych organizáciách (CEPI, EUCEPA, TAPPI, CPPA, FEFCO a. i.) prispievajú k získavaniu najnovších vedeckých a technických poznatkov, ako aj k medzinárodnému prezentovaniu výskumných  výsledkov.

             V súčasnosti sa VÚPC, a. s. zameriava najmä na:

 1. Výskum, vývoj, konzultačná činnosť pre drevospracujúci a celulózo-papierenský priemysel
 2. Simulácia procesov v laboratórnych podmienkach
 3. Testovanie technológií v poloprevádzkových podmienkach
 4. Malotonážna výroba špeciálnych papierov
 5. Povrchová úprava papiera nanášaním ultratenkých vrstiev, natieraním, kašírovaním atď.
 6. Testovanie kvality buničiny, papiera a lepenky
 7. Technické a ekonomické informácie poskytované podnikom
 8. Vývoj, výroba a servis zariadení
 9. Výskum v oblasti biotechnológií pre rozvoj obehovej bio-ekonomiky
 10. Inteligentné biologicky degradovateľné obaly
 11. Publikovanie výsledkov výskumu v medzinárodných indexovaných a renomovaných vedeckých časopisoch, aj vo vlastnom vedeckom časopise WOOD RESEARCH (ISSN 1336-4561), indexovanom v medzinárodných renomovaných databázach Web of Science Core Collection, SCOPUS, SJR a ďalších.

             Centrum Excelentnosti LignoSilva  buduje VÚPC na základe biznis plánu vypracovaného v rámci projektu HORIZON 2020 – Teaming. Vybudovaním centra sa dosiahne kvalitatívne zlepšenie unikátnej infraštruktúry využívanej hlavne členskými štátmi EÚ, ale aj USA, Kanadou, Brazíliou, Indiou, Čínou a ďalšími krajinami.

             Služby a infraštruktúru spoločnosti využívajú národné a nadnárodné skupiny a spoločnosti:  Mondi, Metsä Tissue, Slovak Hygienic Paper Group, Bukóza Holding, Lenzing, EMBA, DS Smith, Grafobal, Ceresan, Eka Chemicals, Akzo Nobel, HESIA, VUJE, FECUPRAL, OP Papírna, Essity, Hengstler, Globo Plast, Ludoprint  Obal Servis, Perechin Timber and Chemical Plant,  KRPA PAPER, PRETTY Trading,  EKT-BEN, Ecco  Geis CZ  Harmanec-Kuvert,  HoReCup, Huhtamaki  Kartonimex Intercell   MAGNA Slovteca,  Metso Paper, Novak-papír, OPTIMA, 3PACK group   SCA Hygiene Products, SMP – Security Paper Mill, U. S. Steel, WLS Weindel Logistik Service, Eco-Pack, Printhouse, Buckman Laboratories,  Grupo Industrial Joao Santos, SHIVA Paper mills, OLPA, Xepap, Delfortgroup, AZC, Enviral,  Jansen Combustion and Boiler Technologies,  Zubialde,  Weyerhaeuser. 

             Laboratóriá ústavu na testovanie kvality buničiny, papiera a lepenky majú štatút kvalifikovaného laboratória CEPI-CTS (Comparative Testing Services of the Confederation of European Paper Industries).

 

Najvýznamnejšie výsledky

 • Výsledky výskumu v oblasti zvýšenia efektívnosti výroby inteligentných biologicky degradovateľných a kompostovateľných obalov na báze špeciálne povrchovo upraveného papiera a lepenky,
 • kaskádové zhodnocovanie odpadového dreva a výrobkov na báze dreva po ich prvotnom použití,
 • optimalizácia technológie výroby bioetanolu druhej generácie aplikáciou najefektívnejších metód predspracovania biomasy mechanicky, parnou explóziou a kryolýzou.

             Transfer výstupov do praxe

             Realizáciou modernizácie unikátnej poloprevádzkovej infraštruktúry na základe princípov Industry 4.00, v rámci projektu HORIZON 2020 – Budovanie Centra Excelentnosti LignoSilva   dochádza k transferu výsledkov výskumu z laboratórnych podmienok cez poloprevádzkovú optimalizáciu do praxe.   

Výskumný ústav spojov, n. o.

Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

www.vus.sk

Výskumný ústav spojov, n. o. (VÚS)  je nezisková organizácia,  poskytujúca všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb, tvorby a ochrany životného prostredia. Zakladateľom organizácie je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, v súčasnosti Ministerstvo dopravy SR (MD SR), a jej pôvodných 34 zamestnancov.

Riešenie úloh aplikovaného výskumu  bolo aj v roku 2022 zamerané na napĺňanie poslania neziskovej organizácie v oblasti poskytovania všeobecne prospešných služieb vyjadreného v zakladacej listine a štatúte VÚS - výskumu a vývoja pre potreby komplexného rozvoja elektronickej komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich služieb informačnej spoločnosti a pre potreby komplexného rozvoja poštových služieb. V súlade s týmto zameraním sa riešili vo VÚS, n. o.,  tieto projekty:

 • Národná tabuľka frekv. spektra a harmonizácia infor. o využívaní frekv. spektra v EÚ
 • Štatistika elektronických komunikácií
 • Celoslovenský zber dát z oblasti EMP a udržiavanie interaktívnej mapy GIS pre MD SR
 • Špecializovaný zber družicových dát v oblasti GNSS pre vybraných klientov v SR v projekte pre ESA
 • Konzultačná a odborná pomoc Regulačnému úradu
 • Slovenská terminológia z oblasti elektronických komunikácií
 • Systémové monitorovanie noriem z oblasti elektronických komunikácií
 • Zabezpečovanie notifikačných povinností predpisov EÚ a spracovanie prekladov normatívnych dokumentov ETSI do slovenského jazyka
 • Analytické činnosti a podpora medzinárodnej spolupráce
 • Zabezpečovanie činnosti Národného sekretariátu ETSI v SR
 • Zabezpečenie riešenia programovej aplikácie informačného portálu pre bezpečnosť
 • Služby pre podporu prevádzky riešenia umožňujúceho on-line elektronický zber dát.

Najvýznamnejšie projekty

Z hľadiska spoločenského významu boli v roku 2022  najvýznamnejšími najmä projekty riešené
pre Ministerstvo dopravy SR, Regulačný úrad elektronických komunikácií, Európsku komisiu.

VÚS v roku 2022 v rámci projektov realizovaných pre MD SR zabezpečoval hlavne činnosti, ktoré
MD SR vyplývajú zo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (príprava návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra) a zo zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (zabezpečenie štatistického zisťovania v oblasti elektronických komunikácií“).

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM )

Dlhá 1011/88D, 010 09 Žilina, Slovenská republika

www.wtm.sk

Spoločnosť WTM sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti technických vied, hlavne výrobných technológii ako sú zváranie, zlievanie, tvárnenie, tepelné spracovanie materiálov a NDT. Konkrétne sa zameriava na základný výskum chýb materiálov alebo výrobkov po zváraní, tvárnení, obrábaní a odlievaní. Spoločnosť sa venuje tiež oprave a rekonštrukcii rôznych zváraných konštrukcií a tlakových nádob, defektoskopickému skúšaniu materiálov nedeštruktívnymi metódami, informatívnemu testovaniu, meraniu, analýze a kontrole materiálov. WTM vykonáva aj mimoškolskú vzdelávaciu činnosť. Pracovníci WTM sú kvalifikovaní pre vykonávanie svojej činnosti a spoločnosť úzko spolupracuje s odborníkmi Katedry technologického inžinierstva na Žilinskej univerzite.

Našim ďalším plánom do budúcna je participovať na projektoch EÚ v spolupráci so Žilinskou univerzitou. Náplňou projektu by bol vývoj nových materiálov neželezných kovov orientované na zliatiny na báze horčíka, titánu, niklu, medi a ďalších zliatin. Využitie týchto zliatin sa predpokladá v automobilovom priemysle pre akumulátory, stýkače, poprípade iné súčasti v elektrických a hybridných vozidlách. Elektrické a hybridné vozidlá s využitím elektromotorov podstatne znižujú tvorbu emisií a spotrebu fosílnych palív, čo predpokladá vysokú mieru potencionálnej využiteľnosti predkladaného projektu. Súčasne sa bude vyvíjať technológia spracovania zliatin, ich spájanie a následná kontrola nedeštruktívnymi skúškami, ktoré slúžia na kontrolu odliatkov a spojov súčastí. V nadväznosti na plnenie cieľov v súlade s horizontálnou prioritou trvalo udržateľného rozvoja sa posilní výskum a vývoj, zvýši sa rozvoj technologických procesov a zvýši sa konkurencieschopnosť v automobilovom priemysle.

Na domácom a zahraničnom trhu za svoju konkurenciu považujeme akreditované laboratória, školiace strediská a zváračské školy. Vzhľadom na relatívne veľký počet konkurentov, je nevyhnutné budovať konkurenčnú výhodu, ktorú považujeme za základný element ovplyvňujúci výkonnosť našej spoločnosti. Stratégiou v rámci tvorby konkurenčnej výhody je vytvorenie produktu alebo služby s charakteristikou, ktorá je celkovo v odvetví považovaná za špecifickú.

Najvýznamnejšie výsledky

Spoločnosť WTM, s.r.o. sa snaží o rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti strojárenstva a integrovaných priemyselných zariadení, s ohľadom na aplikáciu a použitie prístrojového vybavenia v NDT na efektívnejšie odhaľovanie necelistvosti materiálov. Zváranie a kontrola materiálov nedeštruktívnymi skúškami sa vykonávajú v akreditovanom laboratóriu NDT. Konkrétne sme sa zaoberali vývojom prístroja a prípravku pre magnetickú práškovú skúšku, ktorý by umožňoval efektívnejšie indikovať povrchové a podpovrchové necelistvostí v rámci špecifickej súčiastky. Tento typ testovacej metódy zahŕňa aplikáciu magnetického poľa externe, alebo použitie elektrického prúdu priamo cez materiál, ktorý vytvorí magnetické pole v materiáli. Zároveň sú viditeľné feromagnetické častice nanášané na skúšobný povrch. Prítomnosť povrchových necelistvostí alebo necelistvostí tesne pod povrchom spôsobuje deformáciu magnetického poľa, ktorá zasa spôsobuje magnetický rozptyl pri chybe. Magnetické častice sú priťahované rozptýleným poľom v oblasti diskontinuity a priľnú k okrajom, kde sa vykreslí jej tvar.

Predovšetkým pri tomto type skúšania keď sa kontroluje väčší počet rovnakých výrobkov si vyrábame vlastné zariadenia na ich kontrolu, aby bola zabezpečená požadovaná veľkosť magnetického poľa, ktorá bude schopná identifikovať chyby v požadovanom rozsahu pre konkrétny výrobok.

 

Transfer výstupov  do praxe

Spoločnosť WTM, s.r.o. svojou činnosťou a službami zvyšuje domácu pridanú hodnotu, snaží sa o efektívny transfer technológií a výsledkov vedy a výskumu do výrobného procesu a o rozvoj výrobných postupov v priemysle orientovaných na lepšie využívanie dostupných zdrojov, využitím vedecko technologického rozvoja a inovácií. Príkladom je aj vyššie uvedené zhotovené prístrojové vybavenie, ktoré bolo navrhnuté tak, aby sa zjednodušila a urýchlila kontrola špecifického kusu. Skúška sa vykonávala pomocou medených cievok a prúdového zdroja tak, aby vzniklo magnetické pole v dvoch na seba kolmých smeroch v požadovaných zónach. Počas skúšky bolo nutné skontrolovať celú požadovanú oblasť. Posúvaním cievky je zabezpečené dostatočné prekrytie kontrolovaných oblastí. Výstupom je aj publikácia s názvom „Magnetická kontrola brzdných klinov“, ktorá je zverejnená v elektronickom časopise www.engineering.sk a bližšie špecifikuje postupy a celkový priebeh skúšky na vlastnom zariadení.

ZTS VVÚ KOŠICE, a. s.  

Južná trieda 95 , 041 24 Košice, Slovenská republika

www.ztsvvu.eu

Spoločnosť ZTS VVÚ Košice, a. s. je pokračovateľom vyše 100 ročnej tradície strojárstva v Košiciach a participovala na písaní dejín československého strojárstva sa od r. 1976 zaoberá výskumom, vývojom, a výrobou komplexných riešení s vysokým stupňom inovácie, automatizácie a robotizácie s využitím najnovších technológií pre nasledujúce oblasti:

 • Environmentálne riešenia pre spracovanie a skladovanie jadrových odpadov,
 • Riešenia pre inováciu priemyselných procesov,
 • Riešenia pre Security, obranu a krízové situácie.

 

Najvýznamnejšie výstupy transferu do praxe

Inovatívne riešenia sú vyvíjané na báze robotov, manipulátorov a teleoperátorov našli uplatnenie pri spracovaní a likvidácii jadrového odpadu a vyraďovaní zariadení v jadrovej energetike z prevádzky, v účelových strojoch a zariadeniach,  automobiloch a servisných platformách pre krízové situácie a v inováciách priemyselných procesov v kovospracujúcom,  papierenskom, drevospracujúcom, hutníckom a chemickom odvetví.

Samostatnou kapitolou je spolupráca so zahraničnými výskumnými inštitúciami a univerzitami, čo viedlo ku komerčným úspechom spoločnosti, či už doma, alebo v zahraničí.

             Za vlajkovú loď a najvýznamnejšiu spoluprácu považujeme výskum a vývoj riešení a dodávky do  CERN Ženeva. Výsledkom tejto spolupráce je, že naše robotické riešenia boli ocenené prestížnou cenou „Zlatý Hadrón“.

  Žilinská univerzita v Žiline 

  Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika

  www.uniza.sk

  Veda, výskum a umelecká tvorba na univerzite sa rozvíjajú v duchu akademických slobôd - slobodného vedeckého bádania, výskumu, vývoja, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Na základe doterajších výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti, riešenia projektov z domácich a zahraničných grantových schém, projektov zo štrukturálnych fondov, projektov Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra Žilinskej univerzity,  centier excelentnosti a kompetenčných centier, centier aplikovaného výskumu rezultovali prioritné smery výskumu na Žilinskej univerzite.

  Najvýznamnejšie oblasti výskumu

  • inteligentné dopravné systémy: doprava, dopravný prostriedok, logistické systémy, dopravná cesta, inteligentné mestá - Smart Cities, prognózovanie a modelovanie dopravných systémov. Dopravná a tarifná politika štátu, (harmonizácia a integrácia legislatívy a systémov riadenia dopravnej a spojovej sústavy SR v rámci európskeho priestoru), podnikateľské prostredie primárne v oblasti poskytovania dopravných a poštových služieb,
  • inteligentné výrobné systémy: výroba, budovy, materiály, Factory of Future, inovácie výrobkov, moderné konštruovanie a simulácie pokrokových technológií a služieb, -
  • bezpečnosť: budovanie komplexnej bezpečnosti spoločnosti, krízového manažmentu a ochrany osôb, majetku, informácií a životného prostredia, zvyšovania úrovne bezpečnosti kritickej infraštruktúry, bezpečnej a ekologickej dopravnej cesty a dopravy.

   

   Podporné  oblasti výskumu

  • biomedicínske a materiálové inžinierstvo: inovačné riešenia diagnostiky v zdravotníctve s aplikáciou nových technológií a služieb, materiálové inžinierstvo a materiálový dizajn,
  • elektrotechnika a energetika: elektrotechnológie, elektronika, fotonika, silnoprúdová elektrotechnika, energetické zdroje budúcnosti so zameraním na „Green Energy“, 12 obnoviteľné zdroje energie (OZE), energeticky úsporné, environmentálne vhodné a stavebno-fyzikálne správne riešené stavby vzhľadom na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti,
  • životné prostredie: molekulárna diagnostika divožijúcej bioty, chemizmus a biotický monitoring vôd vysokých pohorí vrátane terénneho výskumu, teoreticko-experimentálne analýzy znečisťovania životného prostredia vplyvom dopravy a analýzy vplyvu znečistenia na materiály, dopravnú cestu a dopravné prostriedky,
  • informačné a komunikačné technológie: implementácia najmodernejších sieťových riešení pre podporu všetkých oblastí výskumu univerzity so zameraním na fotonické, SAT, terestriálne, multimediálne technológie,
  • „Mediatéka“ ako nový typ znalostného centra, komunikačná bezpečnosť, IoT (Internet of Things), atď.,
  • aplikovaná matematika a kvantitatívne metódy pre všetky oblasti výskumu UNIZA, o sociálne (spoločenské) a behaviorálne vedy: výskum a manažment procesov tvorby a šírenia znalostí a technológií, politika a nástroje open access, difúzia znalostí a ochrana duševného vlastníctva, riadenie ľudských a technických zdrojov: manažment, marketing, logistika a podnikanie, výskumy v oblastiach kreatívneho priemyslu, kultúrneho dedičstva, výskum dejín knižnej a hudobnej kultúry,
  • vzdelávanie pre 21. storočie je zamerané na pedagogickú vedu a výskum vo väzbe na nové technológie a podmienky.

  Ďalší členovia

  N/A

  Rýchly kontakt

  +421 908 863 944

  zpvvo@zpvvo.sk

  Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

  Kontaktujte nás

  Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?