Výhody členstva

Čo Vám prinesie členstvo v ZPVVO

N
Včasný prístup k legislatíve SR v rámci procesu medzirezortného pripomienkového konania a ako členská organizácia prostredníctvom ZPVVO možnosť vzniesť pripomienky a pozmeňujúce návrhy k pripravovaným zákonom a ďalším legislatívnym predpisom v SR.
N
Včasný prístup k legislatíve EÚ v rámci procesu pripomienkového konania a ako členská organizácia prostredníctvom ZPVVO možnosť vzniesť pripomienky a pozmeňujúce návrhy k pripravovaným nariadeniam a ďalším legislatívnym predpisom EÚ.
N
Prístup k informáciám z rôznych oblastí najmä hospodárskeho života SR dôležitých pre podnikateľský sektor, ktoré distribuuje Republiková únia zamestnávateľov SR, ktorej je ZPVVO členom.
N
Aktuálne a včasné informácie týkajúce sa podnikateľského prostredia súvisiace s oblasťou výskumu, vývoja a inováciami (VVI).
N
Aktuálne a včasné informácie z prostredia MŠVVaŠ SR a MH SR týkajúce sa VVI.
N
Aktuálne informácie o výzvach a stave ich vyhodnotenia v rámci existujúcich agentúr – APVV, Výskumná agentúra, SIEA – Technologická agentúra, výzvy SŠF MŠVVaŠ SR a SŠF MH SR, SPPaI MH SR(napr. inovačné vochery) a SVT MŠVVaŠ SR (napr. stimuly pre VaV). Výzvy z oblasti inovačných projektov (Inovačný fond, n.f.) a pod.
N
Poradenstvo v oblasti VVI.
N
Informácie a poradenstvo o súťažiach týkajúcich sa oceňovania významných výsledkov výskumu a vývoja a ich uplatnenia v praxi a výsledkov v oblasti inovácií.
N
Propagácia činnosti a dosiahnutých výsledkov v oblasti VVI na www stránke ZPVVO.
N
Pravidelné informácie o aktivitách rôznych inštitúcií a združení týkajúcich sa VVI.
N
Informácie a pozvánky na rôzne vedecké a odborné konferencie doma a v zahraničí.
N
Pravidelný monitoring noviniek z oblasti VVI, ktoré nám sprostredkovávajú rôzne organizácie.
N
Sprostredkovávanie informácií a záverov z rokovaní štátnych a verejných orgánov, komisií a pracovných skupín, v ktorých má zastúpenie ZPVVO resp. RÚZ SR, ktoré sa zaoberajú problematikou vedy, výskumu, vývoja a inovácií, podnikateľským prostredím a súvisiacimi problémami (napr. RV pre VTI, HSR vlády SR, SKS3, Rady VA a TA, Rada pre TV, Monitorovací výbor OP II a pod.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?