Stanovy

STANOVY
Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Tieto stanovy sú základným dokumentom, ktorý vymedzuje pôsobnosť, charakter, úlohy a ciele organizácie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií – ďalej Zväzu.

Pôsobnosť Zväzu

§ 1

Zväz je dobrovoľná nezisková záujmová organizácia v zmysle zákona 83/1990 Zb. Je nezávislou organizáciou, združujúcou výskumné organizácie v SR, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, vzdelávanie, certifikácia a s tým priamo súvisiace činnosti ako je projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti.

§ 2

Zväz je právnickou osobou v súlade s citovaným zákonom.

§ 3

Zväz má sídlo v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava.

Poslanie a ciele Zväzu

§ 4

Zväz má za úlohu predovšetkým:

obhajovať záujmy svojich členov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi a organizáciami, týkajúcimi sa prípravy strategických, koncepčných a rozvojových zámerov VaV a otázok financovania,

– zastupovať svojich členov pri prerokovaní výskumno-vývojových programov v rámci technickej a priemyselnej politiky s orgánmi štátnej správy,

koordinovať činnosť a postup pri príprave strategických, koncepčných a rozvojových zámerov výskumu a vývoja, koordinovať spoluprácu pri príprave a realizácii rozhodujúcich a integrovaných projektov vedy a techniky, podporovať rozvoj technickej normalizácie a jej harmonizácie s EU, koordinovať rozvoj skúšobníctva a presadzovať systémy kvality, napomáhať rozvoju medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,

– v spolupráci so štátnou správou a koordinačnými miestami rozvíjať nástroje a kontakty podporujúce účasť Zväzu a jeho členov v medzinárodných programoch a organizáciách,

– zjednocovať záujmy a odstraňovať rozpory medzi členmi Zväzu

– informovať členov o závažných poznatkoch vo všetkých oblastiach činnosti,

-zúčastňovať sa tvorby a novelizácie právnych predpisov, súvisiacich s činnosťou členov, presadzovať cez AZZZ a ZPZ rozširovanie priamych a nepriamych nástrojov štátnej podpory priemyselného výskumu a vývoja a napomáhať k zjednoteniu formulácií a cieľov formou vnútrozväzových diskusií a konferencií,

– pôsobiť v záujme členov Zväzu podľa ich rozhodnutí a potrieb.

Vznik a zánik členstva, druhy členstva

§ 5

1. Členstvo v Zväze sa rozlišuje na riadne, pridružené a čestné.

2. O charaktere členstva a o prijatí pridružených alebo čestných členov rozhoduje Prezídium Zväzu.

3. Riadne členstvo vzniká dňom odsúhlasenia Valným zhromaždením.

4. Pridružené a čestné členstvo vzniká dňom schválenia prihlášky Prezídiom Zväzu. O čom bude žiadateľ bezodkladne upovedomený.

5. Riadnym členom sa môže stať len výskumná organizácia, pôsobiaca v oblasti podľa § 1 na území SR.

6. Pridruženým členom sa môže stať tá organizácia, ktorá nespĺňa podmienky pre riadne členstvo a jej členstvo bude obojstranne ku prospechu.

7. Čestnými členmi sa môžu stať fyzické osoby, ktoré majú v oblasti činnosti členov Zväzu významný podiel na ich technickom rozvoji a podnikateľskej aktivite.

§ 6

1. Zánik členstva vo Zväze nastáva dňom doručenia oznámenia o vystúpení Prezídiu Zväzu

2. Prezídium môže členovi Zväzu, ktorý závažne porušil alebo dlhodobo si neplní členské povinnosti, dočasne pozastaviť výkon členských práv, alebo navrhnúť VZ ukončenie členstva vylúčením zo Zväzu. Za dôvod pre vylúčenie zo Zväzu sa tiež považuje bezdôvodné nezaplatenie členského príspevku do 3 mesiacov po dátume jeho splatnosti.

3. Členstvo vo Zväze zaniká aj pri zániku člena Zväzu ako právnickej osoby.

4. Pri rozdelení člena Zväzu na viac právnických osôb, alebo pri zlúčení člena Zväzu s inou právnickou osobou-nečlenom Zväzu sa v Prezídiu Zväzu posúdia ďalšia exustencia členstva tohto člena.

5. Členstvo zaniká pri zániku Zväzu.

§ 7

Vysporiadanie členského príspevku sa stanovuje v ročných lehotách. V prípade skončenia členstva zánikom 1., 2. a 3. bodu § 6, neprislúcha vrátenie ani alikvotnej časti základného ročného príspevku, V prípade zlúčenia alebo rozčlenenia právnickej osoby – člena Zväzu- finančné usporiadanie členského príspevku určí Prezídium.

§ 8

Vo veciach vzniku a zániku členstva vo Zväze je rozhodnutie Valného zhromaždenia Zväzu konečné.

Práva a povinnosti riadnych členov

§ 9

Riadni členovia Zväzu majú predovšetkým tieto práva:

1. Právo zúčastňovať sa zasadnutí Valného zhromaždenia Zväzu.

2. Právo voliť a byť volený do orgánov Zväzu, ktoré tieto stanovy určujú.

3. Právo hlasovať o tom, čo je v kompetencii Zväzu a jeho orgánov.

4. Právo predkladať orgánom Zväzu návrhy, namietky a podnety k činnosti Zväzu.

5. Právo žiadať o ochranu a podporu svojich záujmov Zväzom v rozsahu vymedzenom poslaním Zväzu a jeho kompetenciami.

6. Právo žiadať podporu od Zväzu pri sporoch s orgánmi štátnej mpci a správy, či inými orgánmi, v ekonomickej, právnej a sociálnej oblasti.

7. Právo využívať všetky informácie, pokiaľ nie sú predmetom akéhokoľvek tajomstva, alebo nenesú znaky nekalej konkurencie, vrátane individuálnej pomoci formou konzultácií, poradenstva a ďalších služieb. Činnosti člena Zväzu má byť na prospech oboch strán.

8. Právo využívať, na základe stanovených pravidiel, všetky zariadenia a prostriedky, ktoré má Zväz k dispozícii a všetky výhody, ktoré Zväz poskytuje.

§ 10

Pridružení a čestní členovia Zväzu nemajú práva uvedené v § 9, odsek 2. a 3.

§ 11

Základnými povinnosťami členov Zväzu sú:

1. Dodržiavať Stanovy Zväzu a Zväzom schválené ďalšie dokumenty.

2. Riadne platiť základný členský príspevok.

3. Bez písomného súhlasu Prezídia Zväzu nezverejňovať a neposkytovať tretím osobám informácie získané prostredníctvom Zväzu, pokiaľ majú dôverný charakter.

4.Zdržovať sa všetkých aktivít, smerujúcich proti činnosti Zväzu.

Orgány Zväzu

§ 12

Zväz má tieto orgány:

1. Valné zhromaždenie,

2. Prezídium,

3. Dozorná rada,

4. Generálny sekretár a seretariát,

5. Komisie.

Valné zhromaždenie

§ 13

Vrcholným orgánom Zväzu je Valné zhromaždenie. Riadne Valné zhromaždenie sa koná jedenkrát ročne.

Mimoriadne Valné zhromaždenie musí byť zvolané Prezídiom do dvoch mesiacov po splnení niektorej z troch podmienok:

na písomnú žiadosť aspoň polovice riadnych členov Zväzu

na písomnú žiadosť Dozornej rady Zväzu

z iniciatívy Prezídia

Členovi Zväzu musí byť zaslaná pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia a jeho program najmenej 15 dní pred jeho konaním.

Valné zhromaždenie je oprávnené rokovať a uznášať sa, ak je v stanovenej dobe jeho zasadanie prítomná nadpolovičná väčšina riadných členov Zväzu. Ak táto podmienka nie je splnená, rokovanie sa odloží o jednu hodinu. Potom je Valné zhromaždenie oprávnené rokovať a uznášať sa aj pri nižšej ako nadpolovičnej účasti riednych členov Zväzu (najmenej 1/3). Pri hlasovaní Valného zhromaždenia má každý riadny člen jeden hlas. Uznesenie Valného zhromaždenia je schválené, ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov, okrem rozhodnutí o:

a.) zmene stanov Zväzu

b.) voľbe a odvolaní členov Prezídia (prezidenta, viceprezidenta, členovia), predsedu a členov Dozornej rady

c.) zrušenie Zväzu a z toho vyplývajúcom majetkovom vysporiadaní,

d.) určení dĺžky funkčného obdobia orgánov Zväzu

pri ktorých sa vyžaduje súhlas hlasov troch štvrtín všetkých riadených členov Zväzu.

Rokovací poriadok Valného zhromaždenia schvaľujú riadni členovia na prvom zasadnutí. Zmeny rokovacieho poriadku schvaľuje podľa potreby plénum Valného zhromaždenia, ktoré si volí po otvorení pracovné Predsedníctvo, komisie a zapisovateľa.

Valné zhromaždenie má tieto výlučné právomoci:

1. schvaľovať a meniť znenie stanov Zväzu

2. stanoviť program činnosti Zväzu,

3. voliť a odvolávať členov Prezídia, prezidenta, viceprezidenta, predsedu a členov Dozornej rady

4. prerokovať a schvaľovať správy Prezídia o činnosti a Dozornej rady o hospodárení a kontrolnej činnosti,

5. rozhodovať o odvolaniach vo veciach členstva v Zväze,

6. uznášať sa o zrušení Zväzu a z toho vyplývajúcom majetkovom vysporiadaní,

7. určovať dľžku funkčného obdobia orgánov Zväzu,

8. stanovovať výšku členského príspevku.

Prezídium

§ 14

Prezídium je výkonným orgánom Zväzu. Riadi Zväz v dobe medzi zasadaniami Valného zhromaždenia. Prezídium je päťčlenné. Valné zhromaždenie volí Prezídium na funkčné obdobie dvoch rokov. Prezídium vykonáva svoju funkciu do doby zvolenia nového Prezídia.

Štatutárnymi zástupcami Zväzu sú prezident a viceprezident. Právne úkony Zväzu pre ktoré je žiadúca písomná forma, podpisuje prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident Zväzu.

Rokovania Prezídia sa zúčastňuje aj generálny sekretár s delegovanými právomocami,

Prezídium plní úlohy vyplývajúce zo záverov Valného zhromaždenia, alebo delegované Valným zhromaždením. Prezídium sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

Do právomoci Prezídia patria hlavne:

a.) zvolávať riadne a mimoriadne rokovanie Valného zhromaždenia v súlade s § 13,

b.) rozpracovávať závery Valného zhromaždenia a organizovať ich realizáciu,

c.) schvaľovať členstvo pridružených členov, pozastavovať výkon členských práv a navrhovať VZ ukončenie členstva vo Zväze,

d.) vytvárať odborné komisie, schvaľovať ich vedúcich a členov,

e.) menovať podľa potreby rozhodcovské komisie,

f.) vydávať podľa potreby riadiace akty vyplývajúce zo Stanov.

V prípade odstúpenia členov Prezídia, preberá jeho právomoci do VZ Dozorná rada, ktorá najneskôr do 15 dní zvolá mimoriadne valné zhromaždenie.

Dozorná rada

§ 15

Dozorná rada je kontrolným orgánom Zväzu. Tvorí ju trojčlenná skupina zástupcov riadných členov Zväzu, ktorej predsedu a členov volí Valné Valné zhromaždenie. Pri svojej činnosti sa riadi obecne platnými právnymi predpismi. Najmenej jeden raz ročne vykonáva revíziu hospodárenia Zväzu. Jej kontrolná činnosť sa neobmedzuje len na hospodárenie, ale tiež na kontrolu plnenia záverov prijatých na Valnom zhromaždení a na Prezídiu. Valné zhromaždenie ju poveruje výkonom kontrolnej činnosti aj vo veciach porušovania záujmov jedného člena druhým. Pri svojej činnosti je oprávnená požadovať vysvetlenia a podklady aj od Prezídia a ostatných orgánov Zväzu. Predseda Dozornej rady sa podľa potreby zúčastňuje rokovania Prezídia s hlasom poradným. Členstvo fyzickej osoby v Dozornej rade vylučuje zároveň členstvo v Prezídiu Zväzu. Dozorná rada predkladá podľa povahy veci závery svojej činnosti príslušným orgánom Zväzu.

Sekretariat a generálny sekretár

§ 16

Administratívnu činnosť Zväzu zabezpečuje sekretariát. Na jeho čele stojí generálny sekretár, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Valnému zhromaždeniu, v delegovaných prípadoch prezidentovi Prezídia Zväzu. Generálny sekretár je kooptovaným členom Prezídia s delegovanými právomocami vo vyhradených činnostiach, ktoré určuje Valné zhromaždenie. Má v Prezídiu hlas poradný. Generálny sekretár je zamestnancom Zväzu.

Komisie

§ 17

Prezídium Zväzu vytvára pre potreby Zväzu odborné komisie pre riešenie technických problémov. Ich úlohou je realizovať ciele a záujmy Zväzu a jeho jednotlivých členov. Komisie majú svojich vedúcich, ktorých schvaľuje Prezídium. Vedúci komisií sa môžu zúčastňovať rokovania Prezídia s hlasom poradným.

Komisie môžu uplatňovať realizáciu výsledkov svojej činnosti, ktorá je svojou povahou v súlade so Stanovami Zväzu len cestou Prezídia alebo Valného zhromaždenia.

K riešeniu jednotlivých sporov medzi členami Zväzu menuje Prezídium rozhodcovské komisie. Komisia má nepárny počet členov (3 alebo 5) a predsedu si zvolí zo svojho stredu. Závery rozhodcovskej komisieschvaľuje Valné zhromaždenie. Rozhodcovská komisia má v sporných prípadoch delegovanú právomoc vyžadovať od členov podklady k posudzovaniu sporu. Títo sú povinní v p

Hospodárenie

§ 18

Hospodárenie Zväzu sa riadi:

– všeobecne platnými právnymi normami,

– uzneseniami Valného zhromaždenia

– Smernicami Zväzu

Členský príspevok

§ 19

Každá forma členstva, okrem čestného, je spojená s platením členského príspevku. Výška príspevku je rovnaká pre riadnych i pridružených členov. Výška členského príspevku na príslušný kalendárny rok určuje VZ.

Valné zhromaždenie môže určiť platenie členského príspevku aj pre kratšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Členský príspevok platí člen Zväzu na príslušný bankový účet Zväzu do 15.dňa po termíne úhrady stanovenom Valným zhromaždením Zväzu.

Pri vzniku členstva v priebehu roka člen uhradí členský príspevok podľa pravidiel prijatých na Valnom zhromaždení.

Záverečné ustanovenia

§ 20

1. Člen, ktorý je právnickou osobou, je zastupovaný svojim štatutárnym zástupcom alebo poverenou osobou, vždy len jednou osobou, na Valnom zhromaždení.
2. Poradný zbor členov VZ namá nijaké hlasovacie práva a zúčastňuje sa len konzultačných rokovaní pri príprave Valného zhromaždenia alebo rozpracovaní jeho záverov. Tieto konzultácie sú vecou dohody členov.
3. Tieto Stanovy môžu byť menené či doplňované len rozhodnutím Valného zhromaždenia.

Tieto Stanovy boli prijaté na rokovaní Valného zhromaždenia konaného v Trnave, dňa 28.3.2000.

Dodatok č.1
k Stanovám Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií registrovaným Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-2200/90-563 z 26.4.2000

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií zo dňa 23.4.2004 a 20.5.2005 , boli schválené nasledovné zmeny stanov

takto:

V časti Pôsobnosť zväzu, §3

1.vypúšťa sa
pôvodný text v znení: Zväz má sídlo v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava.

2.nahrádza sa
novým textom v znení: Zväz má sídlo v Bratislave, Geologická l, 821 06 Bratislava

V časti Valné zhromaždenie, v odstavci b.)

1.vypúšťa sa
pôvodný text v znení: b.) voľbe a odvolaní členov Prezídia (prezidenta, viceprezidenta, členovia), predsedu a členov Dozornej rady

2.nahrádza sa
novým textom v znení: b) voľbe a odvolaní členov prezídia (prezident, viceprezident, členovia) a členov dozornej rady,

V časti Valné zhromaždenie, bod 3, posledný odstavec

1.vypúšťa sa
pôvodný text v znení: 3.voliť a odvolávať členov Prezídia, prezidenta, viceprezidenta, predsedu a členov Dozornej rady

2.nahrádza sa
novým textom v znení: 3.voliť a odvolávať členov Prezídia a členov Dozornej rady

V časti Prezídium, druhý odstavec

1. vypúšťa sa
pôvodný text v znení: Štatutárnymi zástupcami Zväzu sú prezident a viceprezident. Právne úkony Zväzu pre ktoré je žiadúca písomná forma, podpisuje prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident Zväzu.

2. nahrádza sa
novým textom v znení: Štatutárnymi zástupcami Zväzu sú prezident a viceprezident. Prezidenta a viceprezidenta si zvolí prezídium z členov prezídia na svojom zasadaní najneskôr do 14 dní po voľbe prezídia. Právne úkony Zväzu, pre ktoré je žiadúca písomná forma, podpisuje prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident Zväzu

V časti Dozorná rada, druhá veta

1. vypúšťa sa
pôvodný text v znení: Tvorí ju trojčlenná skupina zástupcov riadných členov Zväzu, ktorej predsedu a členov volí Valné Valné zhromaždenie.

2. nahrádza sa
novým textom v znení: Tvorí ju trojčlenná skupina zástupcov riadnych členov zväzu, ktorých volí Valné zhromaždenie a ktorá si spomedzi svojich členov na svojom prvom zasadaní zvolí predsedu.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom zaregistrovania na Ministerstve vnútra SR..

Dodatok č.2
k Stanovám Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií registrovaným Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-2200/90-563 z 26.4.2000

a základe rozhodnutia valného zhromaždenia Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií zo dňa 29.5.2008 , boli schválené nasledovné zmeny stanov

takto:

V časti Prezídium, prvý odstavec, tretia veta

1.vypúšťa sa
pôvodný text v znení: Prezídium je päťčlenné.

2.nahrádza sa
novým textom v znení: Prezídium je maximálne sedemčlenné.

V časti Prezídium sa pred posledný odstavec doplňuje nový odstavec

1.dopĺňa sa
nový text v znení: Prezídium svoje rozhodnutie schvaľuje konsenzuálne. V prípade hlasovania sú rozhodnutia Prezídia schválené nadpolovičným počtom hlasov všetkých členov Prezídia. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta zväzu.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom zaregistrovania na Ministerstva vnútra SR.

Dodatok č.3
k Stanovám Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií registrovaným Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-2200/90-563 z 26.4.2000

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií zo dňa 28.6.2016, boli schválené nasledovné zmeny stanov

takto:

V časti Prezídium, §14, prvý odstavec

1. vypúšťa sa
pôvodný text v znení: Prezídium je maximálne sedemčlenné. Valné zhromaždenie volí Prezídium na funkčné obdobie dvoch rokov.

2. nahrádza sa
nový text v znení: Prezídium tvorí sedem až jedenásť zástupcov riadnych členov Zväzu, ktorých volí Valné zhromaždenie na obdobie štyroch rokov.

V časti Prezídium, §14, sa za druhý odstavec doplňuje nový odstavec

1. dopĺňa sa
nový text v znení: Rokovania Prezídia sa uskutočňujú pravidelne každé dva mesiace. Operatívne náležitosti medzi zasadaniami Prezídia rieši Výkonný výbor Zväzu, ktorý je zložený z prezidenta, Vice-prezidenta a predsedu Dozornej rady Zväzu.

V časti Prezídium, §14, tretí odstavec

1. vypúšťa sa
pôvodný text v znení: Rokovania Prezídia sa zúčastňuje aj generálny sekretár s delegovanými právomocami.

2. nahrádza sa
nový text v znení: Rokovania Prezídia a Výkonného výboru sa zúčastňuje aj generálny sekretár s delegovanými právomocami.

V časti Dozorná rada, §15, druhá veta

1. vypúšťa sa
pôvodný text v znení: Tvorí ju trojčlenná skupina zástupcov riadnych členov Zväzu, ktorých volí Valné zhromaždenie a ktorá si spomedzi svojich členov na svojom prvom zasadaní zvolí predsedu.

2. nahrádza sa
nový text v znení: Tvorí ju tri až päť členná skupina zástupcov riadnych členov Zväzu, ktorých na štvorročné obdobie volí Valné zhromaždenie a ktorá si spomedzi svojich členov na svojom prvom zasadaní zvolí predsedu.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom zaregistrovania na Ministerstva vnútra SR.

Dodatok č.4
k Stanovám Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií registrovaným Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-2200/90-563 z 26.4.2000

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií zo dňa 29.6.2017 , bola schválená nasledovná zmena stanov takto:

V časti Poslanie a ciele zväzu, §4

Dopĺňa sa ďalší odrazník v znení:
– vykonávať prognostické, koncepčné, analytické a výskumné činnosti v oblasti vedy, techniky a inovácií v priemysle

Dodatok č.5
k Stanovám Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií evidovaným Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-2200/90-563 z 26.4.2000

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií zo dňa 08. 09. 2021, boli schválené nasledovné zmeny stanov.

Stanovy Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií sa menia a dopĺňajú takto:

 1. V § 1 sa text nahrádza textom:  „Zväz je dobrovoľnou, nepolitickou a neziskovou organizáciou zamestnávateľov založenou v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je nezávislou organizáciou, združujúcou organizácie a osoby, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, inovačné aktivity, vzdelávanie, certifikácia a s tým priamo súvisiace činnosti ako je projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti.“

 1. V § 4 sa v prvej odrážke text „VaV“ nahrádza textom „výskumu, vývoja a inovácií (VVI)“.

 

 1. V § 4 sa v druhej odrážke slová „výskumno-vývojovej“ nahrádzajú slovami „výskumno-vývojových a inovačných“ a v tretej odrážke sa slová „výskumu a vývoja“ nahrádzajú slovami „výskumu, vývoja a inovácií“.

 

 1. V § 4 sa v siedmej odrážke text „AZZZ a ZPZ“ nahrádza textom „organizácie zamestnávateľov“. Slová „výskumu a vývoja“ sa nahrádzajú slovami „výskumu, vývoja a inovácií.“

 1. V § 5, v odseku 5. sa slová „výskumná organizácia“ nahrádzajú slovami „organizácia a osoba“

 1. V § 11, v odseku 2 sa vypúšťa slovo „základný“.

 1. V 14 sa text nahrádza textom:

„Prezídium je výkonným orgánom Zväzu. Riadi Zväz v dobe medzi zasadaniami Valného zhromaždenia. Prezídium tvorí sedem až jedenásť zástupcov riadnych členov Zväzu, ktorých volí Valné zhromaždenie na obdobie štyroch rokov. Prezídium vykonáva svoju funkciu do doby zvolenia nového Prezídia.

Štatutárnymi zástupcami Zväzu sú prezident a viceprezident. Prezidenta a viceprezidenta si zvolí prezídium z členov prezídia na svojom zasadaní najneskôr do 14 dní po voľbe prezídia. Právne úkony Zväzu, pre ktoré je žiadúca písomná forma, podpisuje prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident Zväzu. Rokovania Prezídia sa uskutočňujú každé dva mesiace.

Rokovania Prezídia sa zúčastňuje aj generálny sekretár s delegovanými právomocami.

Prezídium plní úlohy vyplývajúce zo záverov Valného zhromaždenia, alebo delegované Valným zhromaždením. Prezídium sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

Do právomoci Prezídia patria hlavne:

 • zvolávať riadne a mimoriadne rokovanie Valného zhromaždenia v súlade s § 13,

 • rozpracovávať závery Valného zhromaždenia a organizovať ich realizáciu,

 • schvaľovať členstvo pridružených členov, pozastavovať výkon členských práv a navrhovať Valnému zhromaždeniu ukončenie členstva vo Zväze,

 • vytvárať odborné komisie, schvaľovať ich vedúcich a členov,

 • menovať podľa potreby rozhodcovské komisie,

 • vydávať podľa potreby riadiace akty vyplývajúce zo Stanov.

 

Prezídium svoje rozhodnutie schvaľuje konsenzuálne. V prípade hlasovania sú rozhodnutia Prezídia schválené nadpolovičným počtom hlasov všetkých členov Prezídia. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta zväzu.

V prípade odstúpenia členov Prezídia, preberá jeho právomoci do Valného zhromaždenia Dozorná rada, ktorá najneskôr do 15 dní zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. „

 1. Dopĺňa sa 14a v znení:

„Operatívne náležitosti medzi zasadaniami Prezídia rieši Výkonný výbor Zväzu, ktorý je   zložený z prezidenta, viceprezidenta a predsedu Dozornej rady Zväzu.

Rokovania Výkonného výboru zvoláva prezident podľa potreby.

 

Rokovania Výkonného výboru sa zúčastňuje aj generálny sekretár s delegovanými právomocami.“

 1. V 15 sa text nahrádza textom:

„Dozorná rada je kontrolným orgánom Zväzu. Tvorí ju tri až päť zástupcov riadnych členov Zväzu, ktorých na štvorročné obdobie volí Valné zhromaždenie a ktorá si spomedzi svojich členov na svojom prvom zasadaní zvolí predsedu. Pri svojej činnosti sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi. Najmenej jeden raz ročne vykonáva revíziu hospodárenia Zväzu. Jej kontrolná činnosť sa neobmedzuje len na hospodárenie, ale tiež  na kontrolu plnenia záverov prijatých na Valnom zhromaždení a na Prezídiu. Valné zhromaždenie ju poveruje výkonom kontrolnej činnosti aj vo veciach porušovania záujmov jedného člena druhým. Pri svojej činnosti je oprávnená požadovať vysvetlenia a podklady aj od Prezídia a ostatných orgánov Zväzu. Predseda a členovia dozornej rady sa zúčastňujú rokovania Prezídia s hlasom poradným. Členstvo fyzickej osoby v dozornej rade vylučuje zároveň členstvo v Prezídiu Zväzu. Dozorná rada predkladá podľa povahy veci závery svojej činnosti Valnému zhromaždeniu Zväzu.“

 1. V § 16 sa vypúšťa text „Valnému zhromaždeniu v delegovaných prípadoch.“

 1. Dopĺňa sa § 16a v znení:

1. V prípade mimoriadnej situácie, ako napr. vyhlásenie mimoriadneho  stavu v štáte, alebo núdzového stavu v štáte vládou SR, resp. prezidentom SR a pod., sa môže uskutočniť rokovanie Valného zhromaždenia, Prezídia, Dozornej rady, resp.   Výkonného výboru ZPVVO nasledovnými formami, pričom forma rokovania musí byť uvedená v pozvánke:

 1. a) fyzická prítomnosť jej členov na mieste uvedenom v pozvánke,
 2. b) telekonferencia, alebo videokonferencia s použitím vhodnej komunikačnej techniky, umožňujúcej spojenie všetkých členov Valného zhromaždenia, Prezídia, Dozornej rady, Výkonného výboru ZPVVO na diaľku v reálnom čase, ak s tým výslovne súhlasia všetci členovia Valného zhromaždenia, Prezídia, Dozornej rady,  resp. Výkonného výboru ZPVVO a tento súhlas vyjadria zaslaním e-mailu na adresu osoby, ktorá hlasovanie organizuje.
 3. V prípade, že nie je možné realizovať rokovanie Valného zhromaždenia, Prezídia, Dozornej rady, resp. Výkonného výboru ZPVVO v zmysle bodu 1 § 16a, je možné použiť písomne hlasovanie bez zasadnutia Valného zhromaždenia, Prezídia, Dozornej rady,  resp. Výkonného výboru ZPVVO formou per rollam, pričom postup pri hlasovaní per rollam je nasledovný:
 • Za hlasovanie per rollam sa považuje hlasovanie elektronickou formou prostredníctvom e-mailovej adresy člena Valného zhromaždenia, Prezídia, Dozornej rady, resp.  Výkonného výboru ZPVVO.
 • Návrh materiálu zasiela členom Valného zhromaždenia, Prezídia, Dozornej rady,  Výkonného výboru ZPVVO predseda Valného zhromaždenia, Prezident, resp. Predseda Dozornej rady ZPVVO,  alebo ním poverená osoba, najmenej 3 pracovné dni pred stanoveným dňom hlasovania, ak nie je v odôvodnených prípadoch stanovená iná lehota. Návrh materiálu je súčasťou zápisnice o hlasovaní.
 • Člen Valného zhromaždenia, Prezídia, Dozornej rady,  Výkonného výboru ZPVVO hlasuje v súlade so stanovenými možnosťami a pravidlami hlasovania (áno – nie, pre – proti, schvaľujem –neschvaľujem), zaslaním e-mailu so svojim hlasovaním Predsedovi Valného zhromaždenia, Prezidentovi ZPVVO, resp.  Predsedovi Dozornej rady  ZPVVO, alebo ním poverenej osobe.
 • Hlasovanie per rollam, jeho priebeh a výsledok hlasovania zaznamená Predseda Valného zhromaždenia, resp. Prezident ZPVVO, resp. Predseda Dozornej rady ZPVVO, alebo ním poverená osoba,  písomne do „uznesenia o hlasovaní per rollam“, ktoré predloží najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia hlasovania a rozošle všetkým členom Valného zhromaždenia, Prezídia, Dozornej rady, resp.   Výkonného výboru ZPVVO v elektronickej forme.
 • Hlasovanie per rollam je platné, ak bol návrh materiálu zaslaný každému členovi Valného zhromaždenia, Prezídia, Dozornej rady,  Výkonného výboru ZPVVO na ním určenú e-mailovú adresu, ak sa hlasovania v určenej lehote zúčastnila nadpolovičná väčšina členov Valného zhromaždenia, Prezídia, Dozornej rady, resp. Výkonného výboru ZPVVO. a za predložený materiál hlasovala nadpolovičná väčšina členov  Valného zhromaždenia, Prezídia, Dozornej rady, resp. Výkonného výboru ZPVVO, okrem rozhodnutí Valného zhromaždenia ZPVVO uvedených v § 13, body a.) až d.), pri ktorých sa vyžaduje súhlas troch štvrtín všetkých riadnych členov ZPVVO.“
 1. V § 18, prvá odrážka, sa slovo „normami“ nahrádza slovom „predpismi“.

 1. V § 19 sa text prvého odseku nahrádza textom:

„Každá forma členstva, okrem čestného, je spojená s platením členského príspevku. Výška príspevku je rovnaká pre riadnych i pridružených členov. Výšku členského príspevku na príslušný kalendárny rok určuje Valné zhromaždenie.“

Dodatok č.6
k Stanovám Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií registrovaným Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-2200/90-563 z 26.4.2000 v znení predchádzajúcich dodatkov

Na základe uznesenia č. 1.6 Valného zhromaždenia Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií zo dňa 17.05.2023 , sa mení text stanov v paragrafe  §3 takto:

(pôvodný text)

Zväz má sídlo v Bratislave, Geologická l, 821 06 Bratislava

na

(nový text)

Zväz má sídlo v Bratislave, Kopčianska 804/14, 851 01 Bratislava

i

Stanovy ZPVVO

i

Dodatok č. 1_1

i

Dodatok č. 1_2

i

Dodatok č. 2

i

Dodatok č. 3

i

Dodatok č. 4

i

Dodatok č. 5 -1

i

Dodatok č. 5 -2

i

Dodatok č. 5 -3

i

Dodatok č. 5 -4

i

Dodatok č. 6

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?