Informácie

24. Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

aug 4, 2022

Dňa 22. júna 2022 sa konalo
24. Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

V súlade so Stanovami ZPVVO, § 13, prvá veta, zvolalo Prezídium ZPVVO do priestorov spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava, 24. riadne Valné zhromaždenie (VZ) Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií (ZPVVO) v roku 2022 na deň 22. 06. 2022. Rokovanie otvoril prezident ZPVVO p. Dr. h. c., Ing. Peter Fodrek, PhD., hosť.prof. Na úvod privítal pozvaných delegátov z členských organizácií zväzu, predstavil návrh Programu rokovania VZ ZPVVO a nominácie Prezídia ZPVVO na predsedu VZ (p. Ing. Štefan Boháček, PhD., viceprezident ZPVVO), zapisovateľa (Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., generálny sekretár ZPVVO) a overovateľa zápisnice (Ing. Peter Duchovič, člen DR ZPVVO).

 

 

 

 

Program VZ ZPVVO 2022          

 

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Voľba predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľa zápisnice
 3. Voľba mandátovej komisie
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa prezídia o činnosti ZPVVO za obdobie od 08. 09. 2021 do 22. 06. 2022
 6. Správa o hospodárení ZPVVO za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh členských príspevkov na rok 2022
 7. Správa DR ZPVVO k činnosti  a hospodáreniu ZPVVO za rok 2021 
 8. Zameranie činnosti ZPVVO na rok 2022 – 2023
 9. Diskusia
 10. Správa mandátovej komisie
 11. Správa návrhovej komisie – prijatie uznesení
 12. Záver

 

 

Po schválení navrhnutého programu rokovania a zvolení funkcionárov VZ, odovzdal vedenie rokovania VZ zvolenému predsedovi VZ ZPVVO Ing. Štefanovi Boháčekovi, PhD., viceprezidentovi ZPVVO, ktorý predstavil nominácie Prezídia ZPVVO do jednotlivých pracovných komisií VZ (mandátová komisia: Ing. P. Liška, Ing. J. Orth, Ing. O. Verbich, CSc., návrhová komisia: Ing. P. Duchovič, Ing. M. Franko, PhD., Ing. A.Varga, CSc.). 

 

Po voľbe členov pracovných komisií požiadal predseda VZ prezidenta ZPVVO, Dr. h. c., Ing. P. Fodreka, PhD., hosť. prof., aby predniesol Správu prezídia o činnosti ZPVVO od 08. 09. 2021 do 22. 06. 2022. Prezident Zväzu sa vo svojom vystúpení zameral na vybrané problémy, ktorými sa zaoberali orgány Zväzu od ostatného rokovania Valného zhromaždenia ZPVVO v roku 2021. Na úvod spomenul súčasnú ekonomickú  a spoločenskú situáciu a jej vplyv na podnikateľské prostredie a oblasť priemyselného výskumu. Vo svojom vystúpení, v nadväznosti na predloženú Správu  prezídia o činnosti ZPVVO za hodnotené obdobie, sa skoncentroval na ťažiskové problémy, ktorými sa Zväz zaoberal a na úlohy pre najbližšie obdobie.  Konštatoval, že predovšetkým chceme udržať dlhodobo vybudované zastúpenie ZPVVO v štruktúrach riadenia výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku. Zastúpenie vo vládnych radách,  nadrezortných  výboroch a výkonných orgánoch agentúr a v  nadrezortných komisiách  nám umožňuje aktívne sa zúčastňovať a ovplyvňovať  prípravu a koordináciu koncepčných zámerov v oblasti výskumu, vývoja, inovácií, skúšobníctva i metrológii. Ďalej uviedol, že istý posun  a zmena, v negatívnom zmysle slova, nastala v prístupe a postojoch   orgánov štátnej správy k organizáciám zastupujúcim podnikateľský sektor, čo sa negatívne prejavuje v udržaní si konkurencie schopnosti na európskych a svetových trhoch  a v udržaní ekonomickej stability našich subjektov.  Stanoviská a odporúčania zástupcov nášho zväzu sú v ostatnom období nie vždy  pozitívne hodnotené a akceptované.

 

 

 

Konštatoval, že Zväz sa v období od ostatného valného zhromaždenia aktívne podieľal na pripomienkovaní všetkých koncepčných materiálov, aj keď vo viacerých prípadoch išlo o dokumenty už schválené na najvyššej úrovni a posunuté na schválenie do EK. Uviedol , že Zväz vynaložil maximálne úsilie pri presadzovaní záujmov podnikateľského sektora pri riešení ťažiskových problémov spojených s riadením, koordináciou, legislatívou a organizačným zabezpečením vedy a techniky na Slovensku. Z nášho pohľadu však musíme konštatovať, že v podnikateľskom prostredí pre oblasť výskumu, vývoja a inovácií k zásadným pozitívnym zmenám neprišlo. Konštatoval viaceré zásadne iné predstavy vlády a príslušných ministrov o spolupráci s podnikateľským sektorom a na mnohé ťažiskové otázky VVI, napr. v oblasti EŠIF, využívania prostriedkov Inovačného fondu, n. o., poskytovania stimulov pre VaV atď. Upozornil na viaceré aktivity v uplynulom období, súvisiace s prípravou projektu v rámci výzvy EÚ, Slovenského centra digitálnych inovácií (SCDI), ktorého je ZPVVO zakladajúci člen a ktorý bol úspešne podaný koncom februára 2022. Grantová žiadosť konzorcia SCDI sa umiestnila nad hranicou kvality, avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebude projekt priamo financovaný z programu Digitálna Európa. Projekt získal pečať excelentnosti (seal of excelence). To zakladá titul na financovanie z národných zdrojov.
V ďalšej časti svojho vystúpenia prezident uviedol, že napriek opakovanému schváleniu návrhu nových Štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2021 – 2028, sa návrh ŠPVaV nedostal na rokovanie vlády SR. Z novely zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory vedy a techniky… vyplýva, že súčasná vláda s podporou VVI formou štátnych programov VaV ani nepočíta, čo pokladáme za zásadnú strategickú chybu.
Vyzdvihol, že výrazne sa vyprofilovalo postavenie ZPVVO v rámci zamestnávateľských zväzov. V hodnotenom období pokračovalo Prezídium ZPVVO v snahe prehlbovať spoluprácu so zamestnávateľskými zväzmi a organizáciami. Za posledné obdobie sa aktivizovala spolupráca zamestnávateľských zväzov a organizácií pri presadzovaní záujmov a potrieb zamestnávateľov v oblasti vedy, výskumu, vývoja a inovácií. Prejavilo sa to najmä pri príprave inovácie dokumentu RIS3SK pre roky 2021 – 2027, pri vypracovaní stanoviska k prerozdeľovaniu dotácie zo ŠR, pri príprave zriadenia Slovenského centra digitálnych inovácií, pri presadzovaní oprávnených záujmov podnikateľských subjektov v rámci koncipovania kritérií na hodnotenie kvality uchádzačov z podnikateľského sektora o podporu projektov VaV v rámci OP VaI , resp. po zlúčení s OP II, časť VaI, kde sa dosiahla v mnohých otázkach akceptovateľná zhoda medzi MH SR, MŠVVaŠ SR a predstaviteľmi podnikateľských zväzov a organizácií. Naďalej sú však otvorené mnohé otázky, ako napr. problematika bankových záruk a iných možných foriem záruk, hodnotenie likvidity firiem a dôsledok výsledku hodnotenia na výšku a charakter záruk v závislosti od druhu projektu, možnosti zálohových platieb pre podnikateľský sektor, možnosť čerpania prostriedkov na mzdy a odmeny v podnikateľskom sektore a s tým súvisiaca problematika výšky hodinovej mzdy výskumníka, v porovnaní s výškou hodinovej mzdy u porovnateľne kvalifikovaných výskumných pracovníkov v EÚ, stanovenie výšky režijných nákladov v % celkových oprávnených nákladov na riešenie, na celkový systém hodnotenia žiadostí o NFP z OP II, časť VaI a na systém výberu hodnotiteľov. Okrem toho sa riešila problematika výzvy na budovanie priemyselných výskumno-vývojových centier z prostriedkov OP II, časť VaI, problematika navýšenia super odpočtu dane na 200 %, pričom v súčasnej novele zákona o daniach je opäť super odpočet dane len na úrovni 100% a super odpočet dane za zamestnávanie mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov nebol vôbec v rámci zákona realizovaný.
Prezídium ZPVVO prostredníctvom členov prezídia a DR a predstaviteľov našich členských organizácií, zástupcu v Stálej komisii RV pre VTI, zástupcu v RV SR pre VTI a zástupcov našich členských organizáciách v doménových platformách RIS3 SK 2021+, sa podieľali na finalizácii domén inteligentnej špecializácie a finalizácii RIS3 SK pre programové obdobie EÚ 2021 – 2027. Konštatoval, že významné postavenie má náš zväz v procese tvorby a pripomienkovania legislatívnych noriem. Boli sme zapojení do pripomienkovania všetkých ťažiskových zákonov z oblasti výskumu, vývoja, technickej normalizácie, metrológie a posudzovania zhody.

 

 

 

ZPVVO sa aktívne podieľalo na vypracovaní Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2014 – 2020. Žiaľ, jeho plnenie nebolo doteraz analyzované, hoci analýza by bola užitočná pre prípravu RIS3SK pre roky 2021 – 2027. V nadväznosti na Plán obnovy a odolnosti – Komponent 9 však dodnes nie je doriešená jedna zo základných otázok a to, riadenie, koordinácia vedy, výskumu, vývoja a inovácií a kompetencie jednotlivých rezortných ministerstiev, Úradu vlády SR, poradných orgánov, ako je RV pre VTI, Stála komisia SKS3 RV pre VTI a otázka koordinácie aktivít, úloh a ich plnenie, ktoré v oblasti VVI sú deklarované v RIS3SK, Pláne obnovy a odolnosti a v ďalších zásadných dokumentoch, resp. legislatívnych normách.
Stručne sa, prezident ZPVVO, vo svojom vystúpení zaoberal aj plnením Akčného plánu inteligentného priemyslu, ktoré vyplýva z komplexného materiálu spracovaného MH SR, kde sa uvádza, že z 35 prijatých opatrení nie je 20 doteraz splnených.
Prezídium ZPVVO, spolu so sekretariátom zväzu, sústredilo pozornosť na vytvorenie čo najširšej informovanosti o problematike zapájania sa do programov HORIZONT 2020 a HORIZONT Európa. Opätovne možno konštatovať, že Slovenská republika, napriek medziročnej narastajúcej tendencii zvyšovania účasti, značne zaostáva za svojimi možnosťami v účasti v Rámcových programov EU. Od roku 2021 je schválený nový rámcový program – Horizont Európa. Ku dňu 15.3.2022 bolo hodnotených 184 projektových zámerov so slovenskou účasťou, z toho 62 bolo schválených. Zatiaľ by však bolo predčasné hodnotiť účasť slovenských subjektov v programe Horizont Európa, avšak prvé štatistiky hovoria o náraste záujmu zo Slovenska a tiež o zvýšenej miere úspešnosti.
V ďalšej časti svojho vystúpenia sa prezident ZPVVO zaoberal Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, ktorá bola aj v roku 2021 naďalej najväčším poskytovateľom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu výskumu a vývoja na Slovensku. Prezídium ZPVVO preto venovalo prioritnú pozornosť príprave a hodnoteniu výsledkov jednotlivých výziev, vyhlasovaných APVV. V rámci APVV prišlo v priebehu konca minulého roka a začiatkom tohto roku k zásadným zmenám v zložení Predsedníctva APVV, v ktorom, napriek enormnej snahe ZPVVO a ostatných podnikateľských zväzov, má podnikateľský sektor z trinástich členov len troch zástupcov. Taktiež prišlo k zásadným zmenám v zložení Rád APVV, keď v Rade APVV pre technické vedy významne klesol počet zástupcov podnikateľského sektora a v ostatných radách prakticky podnikateľský sektor VaV nemá zastúpenie. Predstavitelia ZPVVO predložili Predsedníctvu APVV viaceré námety a pripomienky, týkajúce sa hodnotenia predkladaných projektov na schválenie ich financovania, používaných kritérií, najmä projektov aplikovaného výskumu a projektov predkladaných podnikateľskými subjektmi.
Ďalej informoval o zasadaniach Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktorá zasadala dvakrát, ktorej je stálym členom v zmysle štatútu rady vlády. Na zasadnutí RV pre VTI dňa 16. novembra 2021 vystúpil predseda vlády SR E. Heger. Vo svojom vystúpení sa zaoberal významom VVI ako premiérskej témy, nutnosťou prijať také opatrenia, aby výsledky v rámci budúceho programového obdobia boli výrazne lepšie ako za uplynulé obdobie. Upozornil na význam transformácie a zmien obsiahnutých v Pláne obnovy a odolnosti, ktoré by mali prispieť k zásadným kvalitatívnym zmenám. Záverom charakterizoval hlavné úlohy transformovanej RV pre VTI. RV pre VTI sa zaoberala aj návrhom Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2021-2027, kde podstatnou časťou rokovania bola diskusia k chýbajúcej významnej časti dokumentu RIS3SK 2021+ a to systému riadenia, na ktorom neuspela už RIS3SK 2014 – 2020. Predstavitelia zamestnávateľských zväzov upozornili na veľmi závažný problém vylúčenia zamestnávateľov z rozhodovacieho a riadiaceho procesu v rámci pripravovanej RIS3SK2021+ a predložili k dokumentu niekoľko desiatok zásadných pripomienok.
V ďalšej časti svojho vystúpenia sa prezident ZPVVO zaoberal situáciou po zlúčení OP VaI a OP II. V Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra pokrývajú oblasti výskumu, vývoja a inovácií prioritné osi 9 až 13. Tieto osi mali byť zamerané na vytvorenie priaznivého a stabilného prostredia pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a na podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Na čerpanie finančných prostriedkov z OP II, časť VaI malo začlenenie OP VaI do OP II. zásadný vplyv. Ako ukázali aktivity vlády v roku 2021, aj v počas doterajšieho obdobia v roku 2022, táto fúzia dvoch operačných programov nepriniesla žiadny zásadný pozitívny obrat pri čerpaní prostriedkov ŠF na podporu VaI, naopak objem prostriedkov na VaI sa zásadným spôsobom znížil a bol použitý na iné účely ako na podporu VaI. Obe zainteresované ministerstvá, MŠVVaŠ SR a MH SR však deklarujú, že čerpanie je uspokojujúce a keď sú problémy, tak sú spôsobené objektívnymi príčinami. Problémom však je, že z dostupných informácií sa dá nepriamo zistiť, že prevažná väčšina disponibilných finančných prostriedkov v rámci OP II, časť VaI sa používa, resp. použije na iné účely, ako na priamu podporu projektov výskumu a vývoja v súlade s platnými doménami inteligentnej špecializácie RIS3SK, najmä v oblasti domén Automobily pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. Dokonca, ako je všeobecne známe, niektoré výzvy, na projekty Dlhodobého strategického výskumu, na projekty Strategických priemyselných výskumných a vývojových parkov, práve pre tieto domény, ktoré boli vyhlásené a prebehlo aj hodnotenie podaných žiadostí, boli bez náhrady a riadneho zdôvodnenia zrušené a finančné prostriedky boli presunuté na iné účely.
Ďalej prezident konštatoval, že v rámci aktivít Inovačného fondu, n. f. v roku 2021 opätovne nebola vyhlásená žiadna výzva, hoci vzhľadom na disponibilný zostatok prostriedkov po zazmluvnení schválených projektov je ešte dostatočný priestor na vypísanie výzvy. Na ambícii vyhlásiť výzvu v roku 2021 sa zhodla aj správna rada IF. Avšak Správna rada nenašla podporu, adekvátnu odozvu a záujem zo strany vedenia MH SR.
Uviedol tiež, že Prezídium venovalo pozornosť v priebehu rokov 2021 a 2022 aj otázkam prípravy štátneho rozpočtu v oblasti výskumu a vývoja a financovaniu výskumu a vývoja. Finančná podpora priemyselného výskumu a vývoja zo zdrojov štátneho rozpočtu v roku 2021 bola, aj v roku 2022 je, oproti podpore ostatným sektorom vedy a techniky neprimerane nízka a stále nenapĺňa deklarované predstavy o posilnení financovania aplikovaného VaV a podpory rozvoja VVI v podnikateľskom sektore. Celkovo možno z pohľadu ZPVVO konštatovať, že schválený ŠR pre rok 2022 neodráža deklarovanú potrebu rozvoja a skvalitnenia VVI v SR, cieľ dostať sa pri podpore VVI na úroveň porovnateľných krajín EÚ a tak zabezpečiť reálnu podporu VVI, potrebnú pri napĺňaní cieľov RIS3 SK a Akčného plánu Inteligentného priemyslu Industry 4.0.
Stručne analyzoval situáciu v podpore rozvoja VaV v podnikateľskom sektore, zvyšovania počtu vysokokvalifikovaných pracovníkov VaV v podnikateľskom sektore a podporu spolupráce medzi podnikateľským sektorom na jednej strane a vysokými školami a ústavmi SAV na strane druhej prostredníctvom stimulov pre výskum a vývoj v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorá je stále nesystematická a nízka a v dôsledku nízkej transparentnosti, najmä pri koncipovaní tém, pre ktoré sa vypisujú Oznámenia o možnosti podávať žiadosti na podporu VaV… a vyhodnocovania podaných žiadostí a kvality uchádzačov o túto formu štátnej pomoci, sa ani v roku 2021 neplánovali finančné prostriedky zo ŠR na podporu podnikateľského výskumu formou zverejnenia nového Oznámenia.., čo považujeme za zásadný nedostatok pri napĺňaní deklaratívnych vyhlásení o nutnosti podpory VVI v podnikateľskom sektore a spolupráce medzi súkromným sektorom a akademickým sektorom v oblasti VVI.
Konštatoval, že v súlade s poslaním zväzu, Prezídium podporovalo aktivity, ktoré zviditeľňovali činnosť zväzu a oceňovali výsledky práce jeho členov a pokiaľ to bolo možné nominovalo svojich zástupcov do komisií, resp. pracovných skupín, ktoré pripravovali návrhy na ocenenia na schválenie príslušnými ministrami. Žiaľ, aj napriek vyhláseniu súťaže o Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku, s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti pre rok 2020, do konania VZ ZPVVO neboli ocenenia schválené. V rámci súťaže o cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2020“ prišlo k niektorým zmenám pri organizovaní tejto súťaže. Minister odvolal členov Komisie pre hodnotenie návrhov na cenu Inovatívny čin roka a vymenoval novú komisiu, ktorú sám viedol. V tejto novo vymenovanej komisii už nie sú zástupcovia zamestnávateľských zväzov, združení a organizácií, tak ako tomu bolo dlhé roky zvykom.
V ďalšej časti svojho vystúpenia sa, prezident ZPVVO, stručne zaoberal spoluprácou s reprezentantmi ostatných sektorov vedy a techniky, najmä s Predsedníctvom SAV, Slovenskou rektorskou konferenciou a najmä technickými univerzitami. Konštatoval, že Prezídium má za cieľ všetky typy spolupráce aj naďalej prehlbovať a odporúča aj členskej základni hľadať styčné body spolupráce s pracoviskami SAV a vysokých škôl, najmä pri formulovaní ponúk výskumných riešení pre podnikateľov, ktoré by mohli byť financované v rámci výziev agentúr podporujúcich výskum a vývoj na Slovensku. Uviedol, že poznatky Prezídia zväzu potvrdzujú, že ZPVVO sa vyprofiloval do takej podoby, že dokáže záujmy svojich členov s príslušnými partnermi decíznej i mimodecíznej sféry kvalifikovane obhajovať a riešiť. Túto pozíciu si chce aj do budúcnosti udržať. Tendencie inovačného rozvoja na Slovensku však ukazujú jeho nezvrátiteľný presun do regiónov. Preto aj aktivity zväzu budú musieť smerovať za potencionálnymi regionálnymi odberateľmi výsledkov činnosti ZPVVO a to najmä v spojitosti s využívaním štrukturálnych fondov EU v končiacom programovom období, ale najmä v pripravovanom programovom období 2021 – 2027.
V rámci medzinárodnej spolupráce udržiava ZPVVO dlhodobý pracovný kontakt s partnerskou Asociáciou výskumných organizácií ČR. Žiaľ, plánované aktivity sa z dôvodu pandémie korona vírusu neuskutočnili a vzájomné kontakty a aktivity sa obmedzili len na elektronickú komunikáciu.
Na záver prezident ZPVVO konštatoval, že Prezídium ZPVVO je toho názoru, že zväz ako profesijné združenie si udržalo postavenie neopomenuteľného subjektu v rámci riadiacich štruktúr vedy, techniky a inovácií na Slovensku. Koordinačnou činnosťou významne prispel k zvýšeniu záujmu ostatných sektorov vedy a techniky o spoluprácu s priemyselným výskumom. Samozrejme, že by to bez aktívnej činnosti jednotlivých členov zväzu nebolo možné, za čo im touto formou Prezídium ďakuje. Vyjadril presvedčenie, že Prezídium zväzu vyvinie maximálne úsilie na riešenie otvorených problémov v oblasti priemyselného výskumu a vývoja, tak ako sú uvedené v Správe o činnosti Prezídia a ako ich uviedol vo svojom vystúpení. Budeme sa o to snažiť, najmä v rámci konzultácií a rokovaní na príslušných ministerstvách, zameraných na plnenie opatrení Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, na realizáciu zámerov a opatrení zapracovaných do Akčného plánu Inteligentného priemyslu pre Slovensko, ktorý schválila vláda SR v októbri minulého roka na úlohy vyplývajúce z Plánu obnovy a odolnosti. Konštatoval, že v tomto zmysle predkladá Prezídium VZ na schválenie návrh zamerania činnosti ZPVVO na roky 2022 -2023 a požiadal o jeho schválenie a podporu pri jeho plnení.

Správu o hospodárení ZPVVO za rok 2021, návrh rozpočtu na r.2022 a návrh členských príspevkov na rok 2022 predložil delegátom generálny sekretár zväzu Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Konštatoval, že všetky tri dokumenty boli prerokované a schválené v Prezídiu ZPVVO a následne v DR ZPVVO. Vzhľadom na problémy spojené najmä s pandémiou korona vírusu a ochorením COVID-19 poukázal na negatívny trend vo vývoji celkovej uhradenej ročnej výšky členských príspevkov za ostatné roky napriek tomu, že všetky členské organizácie si splnili povinnosť, súvisiacu s úhradou členského príspevku.

 

 

 

 

Správu Dozornej rady ZPVVO (DR) k činnosti a hospodáreniu ZPVVO za rok 2021 predniesol predseda DR ZPVVO doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD. V správe DR sa konštatuje, že „V roku 2021 sa DR ZPVVO zamerala na:
• kontrolu dodržiavania právnych noriem a stanov Zväzu,
• kontrolu plnenia záverov prijatých na Valnom zhromaždení,
• a v súlade s § 15 stanov uskutočnila revíziu hospodárenia Zväzu.“
Ďalej na základe uskutočnených kontrol DR ZPVVO vo svojich záveroch konštatuje, že „Po analýze stavu plnenia úloh uložených VZ, DR konštatuje ich priebežné plnenie.“
DR nezaznamenala žiadne porušenie stanov Zväzu zo strany orgánov Zväzu. Konštatovala, že nezistila žiadne vážne nedostatky v oblasti hospodárenia a odporučila VZ schváliť hospodárenie ZPVVO a výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie roku 2021. DR zároveň posúdila návrh rozpočtu ZPVVO na rok 2022 a nemala k nemu výhrady a odporučila VZ rozpočet schváliť, vrátane návrhu výšky členského príspevku na rok 2022.

 

 

 

 

 

Návrh Zamerania činnosti ZPVVO na rok 2022 – 2023 predniesol prezident zväzu Dr. h. c., Ing. P. Fodrek, PhD., hosť. prof., v ktorom sa uvádza:
„Činnosť ZPVVO, v súlade s dlhodobým poslaním zväzu, bude rozvíjať úlohy, ktoré pre podnikateľskú a decíznu sféru vymedzili resp. stanovili nasledovné koncepčné materiály v oblasti podpory hospodárskeho rastu a dlhodobej orientácie výskumu, vývoja a inovačného rozvoja na Slovensku. Sú to:
• Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK pre roky 2014 -2020 – gestor MIRRI SR, MŠVVaŠ SR a MH SR)
• Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK pre roky 2021 -2027 – gestor MIRRI SR, MŠVVaŠ SR, MH SR a ÚV SR)
• Operačný program Integrovaná infraštruktúra, časť Výskum a inovácie na roky 2014-2020 (gestor MDaV SR, MŠVVaŠ SR a MH SR)
• Operačný program Slovensko, časť Výskum a inovácie na roky 2021-2027 (gestor Úrad vlády SR, MIRRI SR, MŠVVaŠ SR a MH SR)
• Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko (gestor MH SR)
• Plán obnovy SR – Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií, (ÚV SR)

Pozornosť ZPVVO sa zameria, najmä na naplnenie zámerov prijatých vládou SR pre obdobie rokov 2020 – 2024 v rámci:
• Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024 (uznesenie NR SR z 30. 04. 2020 )

V jednotlivých oblastiach sa činnosť zväzu v rokoch 2022 – 2023 zameria na:
I. Systémová a legislatívna podpora výskumu a vývoja;
II. Spolupráca s jednotlivými sektormi vedy a techniky a orgánmi regionálnej samosprávy;
III. Využívanie MVTS a štrukturálnych fondov EU na podporu VaV;
IV. Informačná, popularizačná a organizačná činnosť“,
ktoré sú podrobne rozpracované v predloženom dokumente VZ ZPVVO na schválenie.
Dokument Zameranie činnosti ZPVVO na rok 2022 – 2023 je nedeliteľnou prílohou Záznamu z VZ ZPVVO 2022.

 

 

V diskusii vystúpili dvaja delegáti a GS ZPVVO. Ing. P. Líška sa vo svojom vystúpení zaoberal problematikou obsadzovania nominácií v odborných orgánoch, napr. APVV, pri riešení ktorej odporúčal spolupracovať s univerzitami, ďalej sa dotkol problémov súvisiacich s potrebou zjednodušenia výkazníctva finančných prostriedkov v rámci projektov VVI a problematiky nominácií do miestnych zložiek samosprávnych orgánov. K jednotlivým uvedeným problémom zaujali stanovisko vo svojom vystúpení páni P. Fodrek, Š. Boháček a J. Wagner. Generálny riaditeľ VÚS, n. o., Ing. J. Pavlík prezentoval zameranie ústavu, možnosti financovania ich aktivít, spoluprácu s partnermi v ČR, spoluprácu v rámci MVTS s ESA. GS ZPVVO vo svojom vystúpení poukázal na situáciu v APVV po vymenovaní nového predsedníctva APVV a doplnení jednotlivých Rád pre jednotlivé odbory VaT novými členmi, informoval o výsledkoch hodnotenia projektov v rámci VV2021, najmä z pohľadu výsledkov pri získaní dotácie zo ŠR projektov, v ktorých sú nositeľmi, resp. spoluriešiteľmi podnikateľské subjekty. Informoval o Vyhlásení súťaže o Cenu ministra ŠVVaŠ SR za VaT za rok 2022 a o situácii, súvisiacej s vyhlasovaním oznámení o možnosti podávať žiadosti o podporu projektov VaV v rámci stimulov pre VaV a o situácii týkajúcej sa osudu pripravených ŠPVaV.

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda, Ing. P. Líška. V správe sa konštatovalo, že v zmysle platných stanov VZ ZPVVO je uznášania schopné. Z celkového počtu 25 pozvaných delegátov z 25 členských organizácií, za každú členskú organizáciu jeden delegát, sa VZ zúčastnilo 20 splnomocnených delegátov dvadsiatich členských organizácií, čo predstavuje 80% účasť delegátov členských organizácií.

 

 

 

Správu návrhovej komisie vrátane Návrhu uznesenia z VZ ZPVVO predniesol za návrhovú komisiu jej predseda p. Ing. P. Duchovič. Uznesenie bolo schválené všetkými hlasmi 20 prítomných delegátov členských organizácií ZPVVO zúčastňujúcich sa VZ. Ako súčasť uznesenia delegáti schválili Správu prezídia o činnosti zväzu za hodnotené obdobie , Správu o hospodárení zväzu za rok 2021, rozpočet zväzu na rok 2022 a výšku členských príspevkov na rok 2022, Správu DR ZPVVO za rok 2021 a Zameranie činnosti zväzu na roky 2022-2023.
Dokument Návrh uznesenia z VZ ZPVVO je nedeliteľnou prílohou Záznamu z VZ ZPVVO 2022.

 

 

 

 

Na záver rokovania predseda Valného zhromaždenia, p. Ing. Š. Boháček, PhD. a prezident ZPVVO, p. Dr. h. c., Ing. P. Fodrek, PhD., hosť. prof., poďakovali prítomným delegátom členských organizácií ZPVVO za aktívny prístup. Zaželali veľa úspechov členským organizáciám pri napĺňaní svojich podnikateľských zámerov v oblasti VVI a plnení prijatých zámerov a uznesení ZPVVO a orgánom zväzu pri obhajovaní záujmov priemyselného výskumu a vývoja a členských organizácií zväzu v ďalšom období.