Informácie

25. Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

jún 1, 2023

Dňa 17. mája 2023 sa konalo
25. Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

V súlade so Stanovami ZPVVO, § 13, prvá veta, zvolalo Prezídium ZPVVO do priestorov spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava, 25. riadne Valné zhromaždenie (VZ) Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií (ZPVVO) v roku 2023 na deň 17. 05. 2023. Rokovanie otvoril prezident ZPVVO p. Dr. h. c., Ing. Peter Fodrek, PhD., hosť. prof. Na úvod privítal pozvaných delegátov z členských organizácií zväzu, predstavil návrh Programu rokovania VZ ZPVVO a nominácie Prezídia ZPVVO na predsedu VZ (p. Ing. Štefan Boháček, PhD., viceprezident ZPVVO), zapisovateľa (Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., generálny sekretár ZPVVO) a overovateľa zápisnice (doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD., člen DR ZPVVO).

Program VZ ZPVVO 2023

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu VZ
 3. Voľba predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľa zápisnice
 4. Voľba mandátovej komisie
 5. Voľba návrhovej komisie
 6. Správa prezídia o činnosti ZPVVO za obdobie od 22. 06. 2022 do 17. 05. 2023
 7. Správa o hospodárení ZPVVO za rok 2022, návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh členských príspevkov na rok 2023
 8. Správa DR ZPVVO k činnosti  a hospodáreniu ZPVVO za rok 2022
 9. Správa mandátovej komisie
 10. Návrh na zmenu Stanov ZPVVO
 11. Zameranie činnosti ZPVVO na rok 2023 – 2024
 12. Diskusia
 13. Správa návrhovej komisie – prijatie uznesení
 14. Záver

Po schválení navrhnutého programu rokovania a zvolení funkcionárov VZ, odovzdal Prezident ZPVVO vedenie rokovania VZ zvolenému predsedovi VZ ZPVVO Ing. Štefanovi Boháčekovi, PhD., viceprezidentovi ZPVVO, ktorý predstavil nominácie Prezídia ZPVVO do jednotlivých pracovných komisií VZ (mandátová komisia: Ing. P. Liška, Ing. J. Tóth, Ing. M. Budzák, návrhová komisia: Ing. P. Duchovič, Ing. M. Franko, PhD., Ing. A.Varga, CSc.).

Po voľbe členov pracovných komisií požiadal predseda VZ prezidenta ZPVVO, Dr. h. c., Ing. P. Fodreka, PhD., hosť. prof., aby predniesol Správu prezídia o činnosti ZPVVO od 22. 06. 2022 do 17. 05. 2023. Prezident Zväzu sa vo svojom vystúpení zameral na vybrané problémy, ktorými sa zaoberali orgány Zväzu od ostatného rokovania Valného zhromaždenia ZPVVO v roku 2022.

Na úvod spomenul súčasnú ekonomickú  a spoločenskú situáciu a jej vplyv na podnikateľské prostredie a oblasť priemyselného výskumu. Vo svojom vystúpení, v nadväznosti na predloženú Správu  prezídia o činnosti ZPVVO za hodnotené obdobie, sa skoncentroval na ťažiskové problémy, ktorými sa Zväz zaoberal a na úlohy pre najbližšie obdobie.  Konštatoval, že predovšetkým chceme udržať dlhodobo vybudované zastúpenie ZPVVO v štruktúrach riadenia výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku. Zastúpenie vo vládnych radách,  nadrezortných  výboroch a výkonných orgánoch agentúr a v  nadrezortných komisiách  nám umožňuje aktívne sa zúčastňovať a ovplyvňovať  prípravu a koordináciu koncepčných zámerov v oblasti výskumu, vývoja, inovácií, skúšobníctva i metrológii. Ďalej uviedol, že istý posun  a zmena, v negatívnom zmysle slova, nastala v prístupe a postojoch   orgánov štátnej správy k organizáciám zastupujúcim podnikateľský sektor, čo sa negatívne prejavuje v udržaní si konkurencie schopnosti na európskych a svetových trhoch  a v udržaní ekonomickej stability našich subjektov.  Stanoviská a odporúčania zástupcov nášho zväzu sú v ostatnom období nie vždy  pozitívne hodnotené a akceptované.

V ďalšej časti zdôraznil, že priaznivé podnikateľské prostredie je jedným z kľúčových prvkov prosperity, zamestnanosti a sociálneho rozvoja Slovenska. V uplynulom období však zaznamenávame jeho zhoršovanie.  Konštatoval, že Slovenská republika postupne stráca schopnosť konkurovať iným členským štátom EÚ a preto je  nevyhnutné zvrátiť túto tendenciu formou realizácie opatrení a aktivít, ktoré má ZPVVO vo svojom programe na nasledujúce obdobie. Uviedol, že v   záujme dosiahnutia vyššej konkurencieschopnosti Slovenska budeme v spolupráci s ostatnými zamestnávateľskými zväzmi a organizáciami  tieto opatrenia presadzovať v komunikácii s vládou a s  kompetentnými ministerstvami.

Ďalej konštatoval, že v súčasnosti situáciu výrazne zhoršili doznievajúce dôsledky   pandémie korona vírusu a ochorenia COVID-19, vojenský konflikt na Ukrajine, energetická kríza, zvyšovanie cien surovín, tovarov a potravín a v neposlednom rade aj nestabilita v oblasti riadenia štátu a na politickej scéne. Náš Zväz v spolupráci s ostatnými zamestnávateľskými zväzmi a organizáciami na problémy, ktoré sú dôsledkom  súčasných globálnych problémov sústavne upozorňuje, navrhuje a predkladá príslušným štátnym orgánom návrh opatrení na ich riešenie.

Uviedol, že konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva ovplyvňuje aj  nástup štvrtej priemyselnej revolúcie. Inovácie nadväzujúce na aplikovaný výskum a vývoj sú jednou z kľúčových oblastí pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov, regiónov a ekonomiky štátu. Slovensko v inovačnej výkonnosti dlhodobo zaostáva, čo je aj dôsledkom nedostatočnej a nesystémovej podpory a stimulácie vedy, výskumu  vývoja zo strany štátu, ktorá sa neustále prehlbuje.

Konštatoval, že Zväz v hodnotenom období vyvinul maximálne úsilie o aktívne podieľanie sa  na rozpracovaní všetkých koncepčných materiálov a riešení ťažiskových problémov spojených s riadením, koordináciou, legislatívou a organizačným zabezpečením vedy a techniky na Slovensku. Ťažisko pozornosti venoval problematike, ktorá smerovala  k presadzovaniu záujmov organizácií priemyselného výskumu a vývoja a vplýval na obhájenie jeho pozície v systéme riadenia a podpory vedy a techniky na Slovensku. Možnosti aktívnej účasti na riešení mnohých problémov v oblasti VVI výrazne ovplyvnil  prístup vlády a jej ministrov k riešeniu aktuálnych problémov VVI, k spolupráci  s podnikateľským sektorom v oblasti VVI a viaceré zásadne iné predstavy vlády a príslušných ministrov na mnohé ťažiskové otázky VVI, napr. v oblasti ŠF, využívania prostriedkov Inovačného fondu, n. o., poskytovania stimulov pre VaV atď. V uplynulom období sa uskutočňovali aktivity súvisiace s prípravou projektu v rámci výzvy EÚ  Slovenského centra digitálnych inovácií, ktorého je Zväz zakladajúcim členom. Projekt bol úspešne podaný príslušnému orgánu EÚ a v tomto roku by sa mala začať jeho realizácia. Konštatoval, že grantová žiadosť konzorcia SCDI v rámci grantovej výzvy DIGITAL-2021-EDIH-01 sa umiestnila svojou  kvalitou na úrovni „seal of excelence“, avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebude projekt priamo financovaný z programu Digitálna Európa, ale prostredníctvom grantovej zmluvy  s MIRRI SR, ktorá by mala byť podpísaná  v priebehu  júna 2023, na základe výzvy, ktorá by mala byť vypísaná MIRRI SR v priebehu mesiaca mája. Pozornosť bola venovaná dopracovaniu RIS3SK pre roky 2021 – 2027.  Konštatoval však, že Akčnému  plánu implementáciu stratégie inteligentného priemyslu pre Slovensko nevenovalo MH SR, ani príslušné útvary ÚV SR pozornosť.  Uviedol, že Zväz sa sústredil na  pripomienkovaniu Plánu obnovy a odolnosti –  Komponentu 9. Naše pripomienky a pripomienky ostatných predstaviteľov sektoru VVI však neboli vzaté do úvahy. Konštatoval, že Zväz venoval pozornosť aj Národnej stratégie VVI SR 2030, k príprave ktorej však opäť príslušné útvary ÚV SR neprizvali zástupcov podnikateľského sektora. Ďalej venoval pozornosť   príprave OP Slovensko pre roky 2021 – 2027. Na čerpanie finančných prostriedkov z OP II, časť  VaI malo zásadný vplyv začlenenie  OP VaI do OP II. Ako ukázali aktivity vlády v roku 2021 a  počas roku 2022, táto fúzia dvoch operačných programov nepriniesla žiadny zásadný pozitívny obrat pri čerpaní prostriedkov ŠF na podporu VaI, naopak objem prostriedkov na VaI sa zásadným spôsobom znížil a bol použitý na iné účely.

Napriek opakovanému schváleniu návrhu nových Štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2021 – 2028 v RV pre VTI sa návrh ŠPVaV nedostal na rokovanie vlády SR. Z novely zákona č. 172/2005 Z. z. vyplýva, že súčasná vláda s podporou VVI formou štátnych programov VaV ani nepočíta.  Projekty  úspešných  predkladateľov  žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj podľa zákona č.185/2009 Z. z., s ktorými boli ešte v roku 2018 boli podpísané zmluvy s ukončením riešenia do 31. 12. 2021 sa doteraz neuskutočnili záverečné oponentské konania. So snahou o udržanie podpory aplikovaného výskumu a vývoja pokračovala činnosť Agentúry na podporu výskumu a vývoja. V rámci APVV prišlo k zásadným zmenám v zložení  Predsedníctva APVV, v ktorom, napriek enormnej snahe ZPVVO a ostatných podnikateľských zväzov má podnikateľský sektor z trinástich členov len troch zástupcov. Taktiež prišlo k zásadným zmenám v zložení Rád APVV, keď v Rade APVV pre TV  významne klesol počet zástupcov podnikateľského sektora a v ostatných radách prakticky podnikateľský sektor VaV nemá zastúpenie.  V súčasnosti sa v zmysle novely zákona č. 172 Z. z.  pre projekty s dotáciou zo ŠR nad 200 000.- eur pripravuje systém hodnotenia prostredníctvom panelov zahraničných expertov  Predstavitelia ZPVVO predložili Predsedníctvu APVV rad námetov a pripomienok týkajúcich sa hodnotenia predkladaných projektov na schválenie ich financovania, používaných kritérií, najmä projektov aplikovaného výskumu a projektov predkladaných podnikateľskými subjektmi.   Ako vidieť z prezentovaných aktivít zväzu,   výrazne sa vyprofilovalo postavenie ZPVVO v rámci zamestnávateľských zväzov.  Počas celého roka 2022 a 2023 sa Prezídium ZPVVO prostredníctvom členov prezídia, DR, sekretariátu a zástupcov našich členských organizácií podieľali a predkladali stanoviská ku všetkým oblastiam a dokumentom týkajúcich sa VVI, najmä k Plánu obnovy a odolnosti, k Národnej stratégii VVI SR 2030, ku koncepcii personálneho obsadenia Rady vlády SR pre VTI a k ďalším strategickým problémom ovplyvňujúcim ekonomickú stabilitu a konkurencie schopnosť nielen našich členov ale slovenského priemyslu všeobecne.

Vo svojom vystúpení prezident ZPVVO konštatoval že členská základňa bola informovaná o  legislatívnych normách a predpisoch, ktoré súvisia s oblasťou vedy, výskumu, inovácií a techniky, o ktorých  Sekretariát ZPVVO prostredníctvom týždenného Monitoringu legislatívy SR a Monitoringu legislatívy EÚ. Členská základňa ZPVVO má možnosť  predložiť pripomienky ku pripravovaným legislatívnym normám priamo v rámci MPK, resp. prostredníctvom ZPVVO a RÚZ. Prezident ZPVVO uviedol, že ako člen Prezídia a organizačného výboru RÚZ sa vyjadruje hlasovaním ku každému stanovisku RÚZ, k pripravovaným legislatívnym normám a predpisom. V prípade potreby kompetentní zástupcovia ZPVVO pripravujú a  koordinujú pripomienky s ostatnými zamestnávateľskými zväzmi a organizáciami a  zúčastňujú sa rozporových  konaní.

Pre zabezpečenie plnenia míľnikov, cieľov a úloh vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti bola zriadená Rada vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti SR. Vo vystúpení prezident ZPVVO uviedol, že aj keď zamestnávateľské organizácie, združenia a zväzy neboli priamo pozvané k účasti na tvorbe Plánu obnovy, tak sa zúčastňovali pripomienkových konaní, ktoré realizoval útvar ÚV SR a predložili sme k dokumentu, k časti venovanej VVI, ku  Komponentu 9 rad zásadných pripomienok, ktoré však vo veľkej väčšine neboli akceptované. Ostatné pripomienkové konanie v marci 2023 so zameraním na krátenie prostriedkov vybraných komponentov z dôvodu vytvorenia ďalšieho komponentu zameraného na riešenie problémov súvisiacich s energetickou krízou REPowerEU. Už aj tak značne oklieštený rozpočet   Komponentu 9 sa predpokladá krátiť čo znamená zníženie alokácie u Komponentu  9 o 46 355 343 eur. Naše pripomienky prezentované v rámci MPK na rozporovom konaní, ktoré si osvojila aj RÚZ, však opätovne neboli akceptované. Aj z uvedeného prístupu k príprave a k realizácii opatrení z nich vyplývajúcich,  tak dôležitých dokumentov, najmä z pohľadu podpory rozvoja a úspešnosti VVI v podmienkach SR vidieť, že veda, výskum, vývoj a inovácie, najmä so zameraním na aplikovaný výskum, vývoj a inovácie tak potrebné pre zvýšenie konkurencie schopnosti slovenských podnikov na európskych a tretích trhoch, je v podmienkach SR stále mimo pozornosti vlády a ostatných štátnych orgánov.

V ďalšej časti správy sa prezident venoval Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií, ktorá  má byť hlavným strategickým dokumentom, ktorý má určiť zámery, ciele a priority SR a princípy dobrého riadenia a efektívnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Má definovať opatrenia nevyhnutné pre dosiahnutie stanovených cieľov a tvoriť základný rámec poskytovania podpory v oblasti výskumu, vývoja a inovácií zo všetkých dostupných zdrojov. Má byť záväzným východiskovým dokumentom na prípravu súvisiacich strategických a koncepčných materiálov štátnej vednej, technickej a inovačnej politiky pripravovaných ústrednými orgánmi štátnej správy a ich podriadenými orgánmi. Cieľom návrhu  bolo  zadefinovať systém riadenia výskumu, vývoja a inovácií naprieč jednotlivými ministerstvami, zabezpečiť koordinovanú tvorbu politík výskumu, vývoja a inovácií a vytvoriť vhodné prostredie pre ďalší rozvoj výskumu, vývoja a inovácií a oblastí s nimi súvisiacich. Prešla predbežným pripomienkovým konaním a  následne medzirezortným pripomienkovým konaním, v rámci ktorého   bolo podaných 557 pripomienok, z toho 335 zásadných. Po ukončení záverečného posúdenia vybraných vplyvov, bola Národná stratégia predložená na rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie, ktorá predložený dokument schválila a Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktorej rokovanie  sa však neuskutočnilo z dôvodu vyjadrenia nespokojnosti partnerov tripartity zo strany zamestnávateľských organizácií  s postupom pri tvorbe Národnej stratégie. ZPVVO malo k predloženému dokumentu 65 pripomienok v rámci  PPK a aj MPK Celé pripomienkové konanie prebiehalo netradičným spôsobom, formou nezáväznej diskusie, bez podrobného preberania jednotlivých pripomienok a definovania záverov k nim. V podstate možno konštatovať, že z pohľadu ZPVVO, ale aj našich partnerských zamestnávateľských organizácií sa pôvodný text, obsah a štruktúra dokumentu nezmenila a naše pripomienky neboli akceptované. Má skôr charakter dlhodobej vízie. Sú pomenované problémy a námety na ich riešenie, len nie je uvedený spôsob, metódy riešenia“. S pripomienkami, ktoré predložil ZPVVO sa v plnom rozsahu stotožnila aj RÚZ. Pripomienky podobného charakteru predložili aj ostatné zamestnávateľské organizácie, združenia a zväzy. Vzhľadom k tomu, že neboli akceptované naše zásadné pripomienky k dokumentu, tak sa predstavitelia AZZZ, RÚZ, SOPK, Klubu 500 a ZPVVO obrátili  listom na pani Prezidentku SR s požiadavkou o zastavenie pokračujúceho legislatívneho procesu k uvedenému materiálu aj napriek tomu, že sa jedná o strategický legislatívny materiál, ktorý má zásadný vplyv na hospodársku a sociálnu politiku SR. V liste bolo poukázané aj na spornú kompetenciu odvolanej vlády SR schvaľovať takýto závažný dokument a na ďalšie procesné a vecné nedostatky tvorby a schvaľovania dokumentu. Podobný list zaslali predstavitelia zamestnávateľských organizácií aj Európskej komisii EÚ. Žiaľ odpoveď z Kancelárie prezidenta SR bola mimoriadne stručná a zaujala iba stanovisko ku kompetencii odvolanej vlády SR.  K ostatným  závažným okolnostiam sa Kancelária pani prezidentky nevyjadrila.  Odpoveď zo strany EK (EÚ) sme doteraz nedostali. Vláda SR tento dokument schválila. a  Národná stratégia VVI SR 2030  má byť oficiálne predstavená verejnosti.

V ďalšej časti vystúpenia sa prezident ZPVVO sústredil pozornosť na problematiku Rámcových programov EU. V tejto súvislosti využívame informácie zasielané z Národnej kancelárie HORIZONTU, ktoré v pravidelných intervaloch poskytujeme našej členskej základni. Opätovne možno konštatovať, že Slovenská republika značne zaostáva za svojimi možnosťami v účasti v Rámcových programov EU. Vo väčšine kvantitatívnych, ale najmä kvalitatívnych porovnávaní sa umiestňujeme väčšinou na posledných miestach medzi krajinami EÚ.

Ďalej sa zaoberal  činnosťou Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktorá  bola

aj v roku 2022 najväčším poskytovateľom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu výskumu a vývoja na Slovensku. Prezídium ZPVVO venovalo prioritnú pozornosť príprave a hodnoteniu výsledkov jednotlivých výziev vyhlasovaných APVV. Usmerňovalo zástupcov ZPVVO v Predsedníctve, v radách a pracovných skupinách agentúry tak, aby v rámci výziev boli primerane pokryté rozvojové zámery priemyselných odvetví na Slovensku a v rámci hodnotenia objektívne posúdená výskumná úroveň a hospodárska prospešnosť navrhovaných projektov. Konštatoval, že v súčasnom Predsedníctve APVV je podpredsedom  P-APVV je zástupca podnikateľského sektora, nominant ZPVVO a ďalšími členmi za podnikateľský sektor je viceprezident ZPVVO a výkonný riaditeľ Klubu 500. V aktuálnom zložení  Rady APVV pre TV pôsobia len traja nominanti podnikateľského sektora z 30 členov Rady. Stále nie je  vôbec braná do úvahy požiadavka na zabezpečenie pokrytia vedných odborov, resp. skupín príbuzných  vedných odborov, v ktorých  sú podávané projekty, takže niektoré vedné odbory, zostávajú nepokryté členmi rady, ktorí všetci pôsobia ako spravodajcovia pri hodnotení projektov. Z uvedeného vyplýva, že postavenie zástupcov  podnikateľského sektora v P-APVV a v Rade pre TV, najmä pri presadzovaní kvalitných projektov aplikovaného výskumu a vývoja a pri obhajovaní oprávnených záujmov a požiadaviek podnikateľského sektora v oblasti výskumu a vývoja je veľmi náročné. V rámci VV APVV 2021 bolo   podaných 181 projektov  v oblasti technických vied z celkovo podaných 521 projektov. Z uvedeného počtu projektov bolo 81 projektov základného výskumu a 100 projektov aplikovaného výskumu a vývoja. Vzhľadom na disponibilné finančné prostriedky zo ŠR pre projekty ZV  bola dotácia poskytnutá 24 projektom. Presadili  sa štyri podnikateľské subjekty.  Vzhľadom na disponibilné finančné prostriedky zo ŠR pre projekty AVV  bola dotácia poskytnutá 28 projektom. Presadilo  sa 13 podnikateľských subjektov Rada sa na svojom zasadaní zaoberala aj kvalitou hodnotenia projektov nezávislými hodnotiteľmi.

V rámci VV APVV 2022 bolo podaných 612 projektov. Rada pre technické vedy  zodpovedala za posúdenie 187   podaných projektov. Z uvedeného počtu podaných žiadostí bolo 88 projektov  základného výskumu   a 99 projektov aplikovaného výskumu a vývoja. Z 187 podaných projektov  na 38 projektoch sa podieľajú podnikateľské subjekty a to na riešení 4 projektov ZV a 34 projektov AVaV. Členské organizácie ZPVVO, podnikateľské subjekty, podali spolu 12 projektov, z toho jeden  projekt ZV a 11 projektov AVaV. Naša členská organizácia, Žilinská univerzita v Žiline, sa  podieľala spolu na 29 projektoch VaV, z toho na  12 projektoch ZV a 17 projektoch AV. V porovnaní s VV APVV 2021 a staršími všeobecnými výzvami APVV v minulých rokoch  má počet projektov VaV podávaných organizáciami podnikateľského sektora a najmä našimi členskými organizáciami klesajúcu tendenciu. Proces hodnotenia sa skončil v  apríli 2023. V dňoch 9. – 10. mája 2023 na zasadnutí Rady pre TV sa rozhodlo o návrhu na podporu projektov dotáciou zo ŠR. Predpokladá sa, že úspešným žiadateľom bude dotácia na rok 2023 poskytnutá v priebehu júla 2023.

Rada pre TV sa podrobne zaoberala aj prípravou hodnotenia projektov VaV s predpokladanou dotáciou nad 200 000.- eur prostredníctvom Panelov zahraničných expertov v zmysle novely zákona č. 172/2005 Z. z.

V ďalšej časti svojho vystúpenia sa prezident ZPVVO zaoberal novou Radou vlády SR pre VTI.  Uviedol, že  v informáciách  na www stránkach Úradu vlády SR sa uvádza nasledovné „Slovensko v nasledujúcom období získa len z európskych zdrojov stovky miliónov eur určených na výskum a inovácie. Po predošlých skúsenostiach s neefektívnym čerpaním, rušením výziev či netransparentným hodnotiacim procesom prechádza slovenské riadenie výskumu a inovácií reformou vyvolanou POO. Súčasťou reformy je zapojenie zahraničných expertov do hodnotenia výskumných a inovačných projektov, koordinácia financovania novou RV SR pre VTI, ale aj vznik expertného útvaru na ÚV SR zodpovedného za strategické riadenie v tejto oblasti“. Ďalej sa na uvedených stránkach konštatuje, že „Pri výbere komisia zahraničných expertov aj predseda vlády prihliadali na rovnomerné zastúpenie všetkých sektorov výskumného a inovačného ekosystému“. RÚZ spolu so ZPVVO nominovala za kandidáta na člena Rady vlády SR pre VTI Prezidenta ZPVVO  AZZZ, nominovala viceprezidenta ZPVVO. Avšak ani jeden z uvedených kandidátov, ani z ďalších kvalitných kandidátov navrhnutých ostatnými zamestnávateľskými organizáciami, združeniami a zväzmi, okrem kandidáta APZD,   nebol vymenovaný. Podľa názoru ZPVVO bol výber členov Rady  netransparentný. Nebol zverejnený zoznam nominantov a nominujúcich organizácií ani zoznam odporúčaných kandidátov pre členstvo v Rade komisiou, z ktorého si vybral  a vymenoval členov predseda vlády. Taktiež neboli zverejnené jasné a jednoznačne oceniteľné kvalitatívne a kvantitatívne kritériá pre verbálne a bodové hodnotenie kandidátov na základe podkladov, ktoré museli kandidáti, resp. navrhujúce organizácie o kandidátoch predložiť, čo považujeme za zásadný nedostatok celého procesu menovania Rady, ktorými by mali byť kompetentní odborníci reprezentujúci jednotlivé sektory vedy, výskumu, vývoja a inovácií schopní vyjadrovať sa a prijímať  zásadné  a strategické rozhodnutia v oblasti VVI. Uvedené zloženie podľa nášho názoru nespĺňa ani zďaleka nároky a požiadavky na plnenie poslania Rady vlády pre VVI, ktoré sú deklarované v príslušných vládnych dokumentoch

V  časti venovanej operačnému programu Integrovaná infraštruktúra uviedol, že  prioritné osi 9 až 13 pokrývajú oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Predmetné osi OPII majú byť  zamerané na vytvorenie priaznivého a stabilného prostredia pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a na podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. V priebehu roku  2022  a od  počiatku roka 2023 pokračovalo Prezídium ZPVVO s monitorovacou a informačnou aktivitou o stave implementácie OP ŠF smerujúcich k podpore výskumu, vývoja a inovácií. Aktívne sa podieľalo prostredníctvom svojich zástupcov na činnosti orgánov, komisií a pracovných skupín v rámci riadiaceho orgánu – MDV SR a orgánov riadených  MŠVVaŠ SR a MH SR. Aj v  priebehu roka 2022 a začiatkom roka 2023 ovplyvnila čerpanie  prostriedkov na VaI   doznievajúca pandémia korona vírusu COVID-19, ku ktorej sa pridali problémy súvisiace s vojnovým konfliktom na Ukrajine, energetická kríza a bezprecedentné zvyšovanie cien materiálov, energií, tovarov a služieb. Aj po zlúčení operačných programov zostáva zameranie, štruktúra a obsah aktivít v oblasti výskumu a vývoja zachovaná a má  vychádzať z potrieb a rozvojového potenciálu, ako aj z očakávaných výsledkov definovaných v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 a reflektovať zásady štátnych politík v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií obsiahnutých v Národnom programe reforiem SR. Kľúčovým implementačným nástrojom stratégie RIS3 SK sa po zlúčení oboch operačných programov stal OP II. Ako vidieť z dostupných prehľadov situácie pri manažovaní OP VaI, resp. OP II, časť VaI v rámci kompetencií MŠVVaŠ a MH SR, obidve ministerstvá deklarujú, že čerpanie je uspokojujúce a keď sú problémy, tak sú spôsobené objektívnymi príčinami. Problémom však je, že z uvedených dát sa dá nepriamo zistiť, či prevažná väčšina disponibilných finančných prostriedkov v rámci OP II, časť VaI sa používa, resp. použije na iné účely, ako na priamu podporu projektov výskumu a vývoja v súlade  s platnými doménami inteligentnej špecializácie RIS3SK, najmä v oblasti domén Automobily pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. Dokonca, ako je všeobecne známe, niektoré výzvy, na projekty Dlhodobého strategického výskumu, na projekty Strategických priemyselných výskumných a vývojových parkov, práve pre tieto domény, ktoré boli vyhlásené a prebehlo aj hodnotenie podaných žiadostí, odhliadnuc od termínu vyhlásenia výzvy a časovej dĺžky hodnotiaceho procesu, boli bez náhrady a riadneho zdôvodnenia zrušené a finančné prostriedky boli presunuté na iné účely. V súčasnosti  je situácia taká, že príslušné útvary zodpovedných ministerstiev nevedia reagovať na otázky   zástupcov ZPVVO v príslušných orgánoch OP VaI, resp. OP II, časť VaI a identifikovať projekty, ktoré majú skutočne charakter projektov výskumu a vývoja a výšku prostriedkov, ktoré sú na tieto projekty alokované, resp. použité, pretože takúto štatistiku tieto útvary ministerstiev neevidujú.

Nové výzvy v rámci OP Slovensko, cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšie Európa) sú len v stave príprav. Uskutočnilo  sa zasadanie Monitorovacieho výboru  pre tento OP, na ktorom sa schvaľovali potrebné dokumenty pre vypísanie výziev a realizovalo  sa kreovanie zloženia  Komisie MV pre cieľ1 a jej prvé zasadanie.

V rámci aktivít  IF, n. f. v  roku 2022 a  za prvé štyri  mesiace roku 2023, vo vystúpení prezident ZPVVO konštatoval, že opätovne  nebola vyhlásená žiadna výzva, hoci  vzhľadom na disponibilný zostatok prostriedkov po zazmluvnení už  schválených projektov je ešte dostatočný priestor na vypísanie výzvy. Na ambícii vyhlásiť výzvu v roku 2022 sa zhodla aj správna rada IF, ktorá  však nenašla podporu, adekvátnu odozvu a záujem zo strany vtedajšieho vedenia MH SR. Prezídium ZPVVO podporuje udržanie prijateľnej dostupnosti návratných finančných prostriedkov na podporu výskumu,  vývoja a inovácií zo zdrojov IF, n. f. Nízka úroková sadzba oproti komerčným úrokom a vhodne nastavená doba splácania istiny úveru z tohto fondu nemá v podmienkach Slovenska konkurenciu. Bolo by však vhodné podstatne zvýšiť základné imanie Inovačného fondu formou darov, príspevkov, alebo vo forme dotácie tak, aby bolo možné podporiť aj zdrojovo náročnejšie inovačné projekty formou NFV vo výške nad 300 000 eur. V ostatnom období  sa naďalej prehlboval  problém pri zazmluvňovaní schválených projektov VVI Správnou radou IF, ktorý spočíva v definícii kompetencii zriaďovateľa IF n. f., najmä vo vzťahu ku rozhodnutiu Správnej rady IF a časového termínu vyjadrenia predchádzajúceho stanoviska zriaďovateľa IF k rozhodnutiu Správnej rady IF. Napr. napriek aktivitám Správnej rady nepodarilo získať predchádzajúce stanovisko zriaďovateľa IF ku podpísaniu jednej zo zmlúv na schválené projekty. Vzhľadom na personálne zmeny na MH SR prišlo aj  k zmenám v zložení  Správnej rady IF a DR IF a tým aj k ohrozeniu prípadných ďalších aktivít smerujúcich k podpore rozvoja transferu výsledkov a výstupov výskumu a vývoja vo forme inovácií do praxe v rámci podnikateľského sektora, najmä v priemysle z dôvodu práce Správnej rady na hranici uznášania schopnosti. Napriek tomu, že sa uskutočnili dve rokovania s novým ŠT MH SR, neprišlo k žiadnej odozve na riešenie nastolených problémov na uvedených rokovaniach zo strany MH SR.

V ďalšej časti  sa Prezident ZPVVO venoval otázkam prípravy štátneho rozpočtu v oblasti výskumu a vývoja  a   financovaniu výskumu a vývoja. Konštatoval, že  aj v priebehu rokov  2022 a 2023, venovalo a venuje  Prezídium ZPVVO mimoriadnu  pozornosť otázkam prípravy ŠR v oblasti VaV  a   financovaniu V aV. Finančná podpora priemyselného výskumu a vývoja zo zdrojov štátneho rozpočtu v roku 2022 bola  a aj v roku 2023 je oproti podpore ostatným sektorom vedy a techniky neprimerane nízka  a stále nenapĺňa deklarované predstavy o posilnení financovania aplikovaného VaV a podpory rozvoja VVI v podnikateľskom sektore. Z pohľadu ZPVVO možno opätovne   konštatovať, že ani schválený ŠR pre rok 2023 neodráža deklarovanú potrebu rozvoja a skvalitnenia VVI  v SR, cieľ dostať sa pri podpore VVI na úroveň zrovnateľných krajín EÚ a reálnu podporu VVI potrebnú pri napĺňaní cieľov RIS3 SK 2021+, Akčného plánu Inteligentného priemyslu Industry 4.0 a Národnej stratégie VVI do roku 2030. Súčasná situácia spôsobená pandémiou COVID-19, vojnovými udalosťami na Ukrajine a nevídanou energetickou krízou, ktorá výrazne postihuje aj priemysel a podnikateľský sektor  negatívne ovplyvňuje skutočné prerozdelenie finančných prostriedkov z verejných zdrojov a teda aj zo ŠR pre oblasť VVI. Tým sa zhoršujú podmienky pre všetky sektory  a subjekty vedy,  výskumu, vývoja a inovácií, čo bude mať negatívny dôsledok na ekonomiku a výkonnosť všetkých odvetví priemyslu v SR a aj na sociálnu a spoločenskú situáciu obyvateľstva. V rámci výziev vypisovaných APVV sa vzhľadom na súčasnú situáciu sa nezvýšili ani prostriedky na zabezpečenie už vypísaných výziev v uplynulých rokoch ani prostriedky na VV APVV 2022 a neplánuje sa ani zvýšenie finančných prostriedkov na VV APVV 2023 v rozpočte na rok 2023.

Situácia v podpore rozvoja VaV v podnikateľskom sektore, zvyšovania počtu vysokokvalifikovaných pracovníkov VaV v podnikateľskom sektore a podpora spolupráce medzi podnikateľským sektorom na jednej strane  a vysokými školami a ústavmi SAV na strane druhej prostredníctvom stimulov pre výskum a vývoj v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. je  stále nesystematická a nízka  a v dôsledku nízkej transparentnosti najmä pri koncipovaní tém, pre ktoré sa vypisujú Oznámenia o možnosti podávať žiadosti na podporu VaV… a vyhodnocovania podaných žiadostí a kvality uchádzačov o túto formu štátnej pomoci, sa ani v roku 2022 a ani na rok 2023 neplánovali finančné prostriedky zo ŠR na podporu podnikateľského výskumu formou zverejnenia nového Oznámenia o možnosti podávať žiadosti…, čo považujeme za zásadný nedostatok pri napĺňaní deklaratívnych vyhlásení o nutnosti podpory VVI v podnikateľskom sektore a spolupráce medzi súkromným sektorom a akademickým sektorom v oblasti VVI. Ostatný raz vyčlenilo  MŠVVaŠ SR časť zdrojov štátneho rozpočtu na stimuly pre podporu výskumu a vývoja podľa zákona č.185/2009 Z. z. v roku 2018.  ZPVVO každoročne pri rôznych rokovaniach na úrovni útvarov MŠVVaŠ SR kriticky hodnotí stav, že od roku 2018 do roku 2022 nebola  realizovaná žiadna nová výzva na stimuly pre podporu výskumu a vývoja. V rozpočte na uvedené  roky  neboli pre nové  oznámenia alokované žiadne finančné prostriedky, naopak pre oblasť stimulov pre VaV boli finančné prostriedky v rozpočte krátené a vláda s touto formou podpory rozvoja VaV v podnikateľskom sektore ani neráta. Napriek tomu, že riešiteľské organizácie poskytli včas dokumentáciu k záverečným oponentúram ktorých riešenie začalo v roku 2018, tieto sa v dôsledku súčasných personálnych a organizačných problémov na ministerstve, odsunuli až na tento rok.   Skúsenosti a poznatky ZPVVO a jeho členov  potvrdzujú, že stimuly sú vhodným motivačným nástrojom pre investovanie podnikateľských prostriedkov do výskumu a vývoja. Očakávame, že ŠVVaŠ SR v spolupráci s vládou SR,  od roku 2024 v nadväznosti na schválené zásadné dokumenty orientované na rozvoj slovenského hospodárstva a priemyslu, presadí opätovne túto formu podpory výskumu a vývoja zameranú na rozvoj a povzbudenie výskumno-vývojovej aktivity súkromného sektora a jeho spolupráce najmä s akademickým sektorom pravidelne a  v ďalšom období bude každoročne zverejňovať Oznámenie o možnosti podávať žiadosti o stimuly pre VaV, pričom bude disponovať primeranou výškou finančných prostriedkov v rámci rozpočtu na daný rok na nové stimuly. Očakávame, že vývoj situácie v rokoch 2020 – 2022, ešte  čiastočne spôsobený pandémiou koronavírusu – COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine, energetickou krízou a infláciou, ale aj vyjadreniami  a prístupom doterajších  vedúcich funkcionárov ministerstva k tejto forme podpory rozvoja podnikateľského výskumu, vývoja a inovácií a podnikateľského sektora všeobecne, sa od  roku 2024 zásadne zmení v súlade s odporúčaniami a dokumentmi EK(EÚ). Prezídium ZPVVO bude naďalej vyvíjať úsilie smerom k zvráteniu postoja súčasného vedenia MŠVVaŠ SR k podpore VVI v podnikateľskom sektore.

V ďalšej časti sa prezident ZPVVO zameral, v súlade s poslaním zväzu, na problematiku  podpory aktivít, ktoré zviditeľňovali činnosť zväzu a jeho členských organizácií v oblasti vedy, výskumu, vývoja, inovácií a oceňovali výsledky práce jeho členov. Konštatoval, že  pokiaľ to bolo možné nominoval Zväz  svojich zástupcov do komisií, resp. pracovných skupín, ktoré pripravovali návrhy na ocenenia na schválenie príslušnými ministrami.

Na základe iniciatívy ZPVVO sa od roku 2016  udeľuje „Cena za vedu a techniku ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR“  za obidve jej zložky, vedu a techniku, pre všetky sektory vedy a techniky. V uplynulom roku boli konečne  schválené a udelené aj Ceny za vedu a techniku nie len za rok 2022, ale aj za predchádzajúce dva roky – rok 2020 a 2021.  ZPVVO, na základe návrhov od našich členských organizácií navrhol  v roku 2022 na ocenenie dva  tímy na ocenenie  „Vedecko-technický tím roka“, jeden návrh na ocenenie za „ Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky“, jeden návrh  na ocenenie „Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov“, jeden návrh na ocenenie  „Popularizátor vedy“.

V rámci súťaže o cenu ministra  hospodárstva SR. „Inovatívny čin roka“, ktorej cieľom je nielen povzbudiť podnikateľské subjekty a fyzické osoby k inovatívnym aktivitám, ale aj zviditeľniť riešenia, ktoré sú výnimočné, boli udelené ocenenia naposledy v roku 2021 v rámci súťaže Inovatívny čin roka 2020. V nasledujúcom  roku prišlo k  zmenám pri organizovaní tejto súťaže. Minister hospodárstva SR odvolal členov Komisie pre hodnotenie návrhov na cenu Inovatívny čin roka a vymenoval novú komisiu, ktorú sám viedol. V tejto novo vymenovanej komisii už neboli zástupcovia zamestnávateľských zväzov, združení a organizácií, tak ako tomu bolo dlhé roky zvykom. Organizátorom celej súťaže vrátane  odovzdávania ocenení bola SIEA. Bol posunutý termín podávania návrhov a ich vyhodnotenia. Pre rok 2021 minister hospodárstva SR súťaž Inovatívny čin roka zrušil. Prezídium ZPVVO, napriek určitým organizačným zmenám a zmenám v prístupe k spolupráci so zamestnávateľskými zväzmi, združeniami a organizáciami pri organizovaní súťaže „Inovatívny čin roka“ a na ostatnej porade Komisie pre posudzovanie návrhov na udelenie „Ceny za vedu a techniku“, avizovaným zmenám  v prístupe a  v koncepcii realizácie Ceny za vedu a techniku odporúča členom ZPVVO aj v nasledujúcom období vyvinúť maximálne úsilie pri dosahovaní špičkových výsledkov a výstupov, najmä v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja a v inováciách a aktívne sa zapojiť do súťaže o cenu ministra ŠVVaŠ SR „Cena za vedu a techniku“ a taktiež do súťaže o cenu ministra hospodárstva SR  „Inovatívny čin roka“.

V ďalšej časti zhodnotil prezident ZPVVO spoluprácu s reprezentantmi ostatných sektorov vedy a techniky a zahraničnými partnermi. Uviedol, že v    hodnotenom období pokračovalo Prezídium ZPVVO v snahe prehlbovať spoluprácu najmä s Predsedníctvom SAV, Slovenskou rektorskou konferenciou, najmä s technickými univerzitami,   so zamestnávateľskými zväzmi a organizáciami, najmä s RÚZ, v ktorej sme kolektívnymi členmi, zodpovedáme za oblasť VVI  a vedieme Výbor RÚZ pre VVI, s AZZZ, s Klubom 500 a s APZD. Za posledné obdobie sa aktivizovala spolupráca zamestnávateľských zväzov a organizácií pri  presadzovaní záujmov a potrieb zamestnávateľov v oblasti vedy, výskumu, vývoja a inovácií. Prejavilo sa to najmä pri príprave inovácie dokumentu RIS3SK pre roky 2021 – 2027,  pri príprave zriadenia Slovenského centra digitálnych inovácií, kde sa vykryštalizovala situácia tak, že   najvýznamnejšiu úlohu pri jeho založení, okrem ZPVVO, zohrávali ITAS, ZCHFP SR a ZCPP a spolu s Priemyselným inovačným klastrom sa stali  v septembri 2020 zakladateľskými organizáciami  SCDI SR, či pri presadzovaní oprávnených záujmov podnikateľských subjektov v rámci koncipovania kritérií na hodnotenie kvality uchádzačov   z podnikateľského sektora o podporu projektov VaV v rámci OP VaI, resp. po zlúčení s OP II v rámci OP II, časť VaI,. Naďalej sú však otvorené mnohé otázky, ako napr. problematika bankových záruk a iných možných foriem záruk, hodnotenie likvidity firiem a dôsledok výsledku hodnotenia na výšku a charakter záruk v závislosti od charakteru  preloženého projektu atď. Zaoberali sme sa  v diskusii  s MŠVVaŠ SR aj otázkami  zvýšenia kvality výchovy a vzdelávania mladej generácie,  najmä na technických a prírodovedných odboroch univerzít a možnosťami využívania technickej infraštruktúry VaV nadobudnutej využitím  verejných zdrojov  súkromným sektorom. Žiaľ, vzhľadom na zmenu prístupov, koncepcií a názorov na riešenie viacerých problémov  sa tieto požiadavky nepremietli do noviel príslušných zákonov a právnych predpisov. Predstavitelia nášho zväzu v spolupráci s ostatnými zamestnávateľskými organizáciami vyvinuli maximálne úsilie aj na predstavenie svojich názorov na riešenie využívania ŠF EÚ, riešenie personálnych otázok  a koncepčných otázok v APVV, na koncepciu a obsah už spomínaných strategických dokumentov a  ďalšie problémy súvisiace s VVI. V sledovanom období sa  uskutočnili rokovania s viacerými predstaviteľmi vlády, jednotlivých ministerstiev a Úradu vlády SR. Vzhľadom na situáciu s doznievajúcou  pandémiou korona vírusu, vzniknutým vojnovým konfliktom na Ukrajine energetickou krízou prejavujúcou sa enormným zvýšením cien energií, surovín, produktov a potravín,   sa zatiaľ pozitívne neprejavili výsledky týchto rokovaní, keďže vláda riešila iné problémy a má na riešenie mnohých  načrtnutých  problémov aj v súvislosti napr. s dokumentom Plán obnovy a odolnosti SR, zásadne iný názor.

Prezídium má za cieľ  všetky typy  spolupráce aj naďalej prehlbovať a odporúča aj členskej základni hľadať styčné body spolupráce s pracoviskami SAV a vysokých škôl, najmä pri formulovaní ponúk výskumných riešení pre podnikateľov, ktoré by mohli byť financované v rámci výziev agentúr podporujúcich výskum a vývoj na Slovensku.

Z aktivít Prezídia ZPVVO v minulom období nemožno vynechať činnosti  spojené s procesom pôsobenia ZPVVO v rámci jeho členstva  v zamestnávateľských a podnikateľských zväzov.   V rámci zväzov zabezpečovalo a zabezpečuje  ZPVVO úlohu odborného garanta pre oblasť výskumu, vývoja a inovácií. Na základe takto vytvorenej pozície bol ZPVVO poverený zastupovaním zamestnávateľských zväzov vo všetkých pracovných skupinách a komisiách pre prípravu koncepčných materiálov a legislatívnych návrhov z oblasti výskumu, vývoja a inovácií. V rámci orgánov, komisií a pracovných skupín  v pôsobnosti MIRRI SR, MŠVVaŠ SR a MH SR zástupcovia ZPVVO priamo, alebo ako zástupcovia  RÚZ v súčasnosti pôsobia v temer 20-tich  orgánoch, výboroch,   resp. komisiách, pracovných skupinách. Prierezové záujmy výskumu a vývoja presadzuje Prezídium ZPVVO prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov. Koordináciu týchto aktivít vykonáva Výbor pre vedu, výskum a inovácie RÚZ, ktorému predsedá prezident ZPVVO a sekretariát výboru sídli na sekretariáte ZPVVO. Prezídium ZPVVO je presvedčené, že cez takéto štruktúry RÚZ, ktorý je neopomenuteľným subjektom v rámci pripomienkovania koncepčných a legislatívnych materiálov, môže  zväz obhajovať aj záujmy priemyselného výskumu a vývoja. V ostatnom období, najmä ostatných mesiacoch  roku 2022 a prvej tretine  roka 2023 sa významne aktivizovala spolupráca ZPVVO s ostatnými zamestnávateľskými organizáciami, nielen v rámci RÚZ, ale aj Klubom 500, AZZZ SR a APZD pri príprave, konzultáciách a pripomienkovaní všetkých  dôležitých dokumentov pre zabezpečenie rozvoja VVI všeobecne a priemyselného VVI, spolupráce s akademickým sektorom a s rozvojom MVTS. Táto intenzívna spolupráca a spoločné aktivity priniesli aj rad pozitívnych výsledkov.

V rámci medzinárodnej spolupráce udržuje ZPVVO dlhodobý pracovný kontakt s partnerskou Asociáciou výskumných organizácií ČR. Žiaľ, plánované aktivity a stretnutia sa z dôvodu pandémie korona vírusu a ochorenia COVID-19 neuskutočnili ani v roku 2022 a vzájomné kontakty a aktivity sa značne obmedzili, len na  formu  elektronickej komunikácie.

Poznatky Prezídia zväzu potvrdzujú, že ZPVVO sa vyprofiloval do takej podoby, že dokáže  záujmy našich  členov  s svojimi partnermi kvalifikovane obhajovať a riešiť. Túto pozíciu chceme aj do budúcnosti udržať. Tendencie inovačného rozvoja na Slovensku však ukazujú jeho presun do regiónov. Preto aj aktivity zväzu budú musieť smerovať za potencionálnymi regionálnymi odberateľmi výsledkov činnosti ZPVVO a to najmä v spojitosti s využívaním štrukturálnych fondov EU v končiacom programovom období, ale najmä v  programovom období 2021 – 2027.

V závere svojho vystúpenia prezident ZPVVO konštatoval, že nebolo  cieľom predloženej   správy  Prezídia  o činnosti ZPVVO zosumarizovať podrobný prehľad aktivít Prezídia, sekretariátu i samotného zväzu, ale že je  zameraná na charakteristiku hlavných pozitív za minulé obdobie a zdôraznenie pretrvávajúcich problémov v oblasti priemyselného výskumu, vývoja a inovácií.  Konštatoval, že  Prezídium ZPVVO je toho názoru, že zväz ako profesné združenie si udržalo postavenie neopomenuteľného subjektu v rámci riadiacich štruktúr vedy, techniky a inovácií na Slovensku, koordinačnou činnosťou významne prispel k zvýšeniu záujmu ostatných sektorov vedy a techniky o spoluprácu s priemyselným výskumom, čo  by nebolo možné  bez aktívnej činnosti jednotlivých členov zväzu a ich predstaviteľov, resp. zástupcov, za čo im vyjadril poďakovanie  prezídia.  Ďalej konštatoval, že žiaľ, v hodnotenej časti druhého polroka 2022 a prvej tretiny  roka 2023 tak, ako celú spoločnosť, hospodársky, sociálny a spoločenský život zásadným spôsobom ovplyvnila doznievajúca  pandémia korona vírusu a následné ochorenie COVID-19, keď väčšina aktivít s veľkou koncentráciou účastníkov bola zrušená, resp. v prípade, ak to bolo organizačno-technicky zvládnuteľné, tak sa konali v on-line priestore, čo značne vplývalo na  operatívnosť rokovaní, diskusiu k preberanej problematike a dokumentom a na  prijímanie záverov. Ďalej uviedol, že  v priebehu celého roka 2022 a aj súčasného roku 2023 prišlo  k prehĺbeniu problémov, najmä v ekonomickej oblasti,  k čomu prispeli problémy so zvyšovaním cien energií v dôsledku  vojnového  konfliktu na Ukrajine, problémy s rastom cien surovín, produktov, tovarov a potravín. Uviedol, že pre ďalšie zlepšovanie činnosti ZPVVO a postavenia priemyselného výskumu a vývoja predložilo Prezídium  zväzu návrh zamerania činnosti na roky 2023 – 2024 a požiadal delegátov  o podporu členov zväzu pri jeho plnení.

Správu o hospodárení ZPVVO za rok 2022, návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh členských príspevkov na rok 2023 predložil delegátom generálny sekretár zväzu Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Konštatoval, že všetky tri dokumenty boli prerokované a schválené v Prezídiu ZPVVO a následne v DR ZPVVO. Vzhľadom na problémy spojené najmä s doznievajúcou pandémiou korona vírusu a ochorením COVID-19, vojnou na Ukrajine,  energetickou krízou a zvyšovaním cien energií, surovín a produktov poukázal na negatívny trend vo vývoji celkovej uhradenej ročnej výšky členských príspevkov za ostatné roky napriek čo viedlo k tomu, že nie  všetky členské organizácie si splnili povinnosť, súvisiacu s úhradou členského príspevku.

Správu Dozornej rady ZPVVO (DR) k činnosti a hospodáreniu ZPVVO za rok 2022 predniesol predseda DR ZPVVO doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD. V správe DR sa konštatuje, že

„V roku 2022 sa DR ZPVVO zamerala na:

 • kontrolu dodržiavania právnych noriem a stanov Zväzu,
  • kontrolu plnenia záverov prijatých na Valnom zhromaždení,
  • a v súlade s § 15 stanov uskutočnila revíziu hospodárenia Zväzu.“

Ďalej na základe uskutočnených kontrol DR ZPVVO vo svojich záveroch konštatuje, že „Po analýze stavu plnenia úloh uložených VZ, DR konštatuje ich priebežné plnenie.“
DR nezaznamenala žiadne porušenie stanov Zväzu zo strany orgánov Zväzu. Konštatovala, že nezistila žiadne vážne nedostatky v oblasti hospodárenia a odporučila VZ schváliť hospodárenie ZPVVO a výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie roku 2022. DR zároveň posúdila návrh rozpočtu ZPVVO na rok 2023 a nemala k nemu výhrady a odporučila VZ rozpočet schváliť, vrátane návrhu výšky členského príspevku na rok 2023.

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda, Ing. P. Líška. V správe sa konštatovalo, že v zmysle platných stanov VZ ZPVVO je uznášania schopné. Z celkového počtu 24 pozvaných delegátov z 24 členských organizácií, za každú členskú organizáciu jeden delegát, sa VZ zúčastnilo 18 splnomocnených delegátov osemnástich  členských organizácií, čo predstavuje 75% účasť delegátov členských organizácií.

V súvislosti s presťahovaním sídla a sekretariátu ZPVVO do nových priestorov v budove spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. na Kopčianskej ul. č. 14 v nadväznosti na vypovedanie zmluvy o nájme v priestoroch na Geologickej ul. č. 1, v súlade s platnými právnymi predpismi predložilo Prezídium ZPVVO Návrh na Zmenu stanov ZPVVO  formou Dodatku č. 6 k Stanovám ZPVVO, obsahom ktorej je  zmena textu v § 3, ktorý definuje adresu sídla Zväzu. Návrh na Zmenu stanov ZPVVO predniesol a zdôvodnil predseda VZ ZPVVO Ing. Š. Boháček, PhD.  Dokument Návrh Dodatku k Stanovám ZPVVO je nedeliteľnou prílohou Záznamu z VZ ZPVVO 2023.

Návrh Zamerania činnosti ZPVVO na rok 2023 – 2024 predniesol generálny sekretár zväzu Dr. h. c., doc.  Ing. J. Wagner, PhD.,  v ktorom sa uvádza: „Činnosť Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, v súlade s dlhodobým poslaním zväzu, bude rozvíjať úlohy, ktoré pre podnikateľskú a decíznu sféru vymedzili resp. stanovili nasledovné koncepčné materiály v oblasti podpory hospodárskeho rastu a dlhodobej  orientácie výskumu, vývoja a inovačného rozvoja na Slovensku. Sú to:

 • Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK pre roky 2021 -2027 – gestor MIRRI SR, MŠVVaŠ SR, MH SR a ÚV SR)
 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra, časť  Výskum a inovácie na roky 2014-2020 (gestor MDaV SR, MŠVVaŠ SR a MH SR)
 • Operačný program Slovensko, časť  Výskum a inovácie na roky 2021-2027 (gestor Úrad vlády SR, MIRRI SR, MŠVVaŠ SR a MH SR)
 • Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko (gestor MH SR)
 • Plán obnovy SR – Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií, (ÚV SR)
 • Národná stratégia VVI do roku 2030

Pozornosť ZPVVO sa zameria taktiež na naplnenie zámerov prijatých vládou SR pre obdobie rokov 2020 – 2024 a na naplnenie zámerov prijatých vládou SR po voľbách do NR SR dňa 30. 09. 2023  pre obdobie rokov 2025 – 2028  v rámci:

 • Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024 (uznesenie NR SR z 30. 04. 2020)
 • Pripraveného Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2025-2028 na schválenie v NR SR po 30. 09. 2023

V jednotlivých oblastiach sa činnosť zväzu v rokoch 2023 – 2024 zameria na:

I.Systémová a legislatívna podpora výskumu a vývoja
II. Spolupráca s jednotlivými sektormi vedy a techniky a orgánmi regionálnej samosprávy;
III. Využívanie MVTS a štrukturálnych fondov EU na podporu VaV;
IV. Informačná, popularizačná a organizačná činnosť“,ktoré sú podrobne rozpracované v predloženom dokumente VZ ZPVVO na schválenie.

Dokument Zameranie činnosti ZPVVO na rok 2023 – 2024 je nedeliteľnou prílohou Záznamu z VZ ZPVVO 2023.

V diskusii vystúpili siedmi účastníci VZ ZPVVO s deviatimi príspevkami.

Ing. Š. Boháček, PhD., generálny riaditeľ VÚPC, a. s., sa  vo svojom príspevku zaoberal problematikou využívania SCDI a problematikou umelej inteligencie.

Ing. P. Líška, delegát VUJE, a. s.,  vo svojom vystúpení konštatoval, že  chýba koncepcia orientácie priemyslu v SR, na ktoré   by sa mali  orientovať aktivity Zväzu. Ďalej sa zaoberal problematikou spolupráce v oblasti ZV a AVV a inovácií, problematikou štátnych objednávok  v oblasti VVI  a  problematikou vodíkovej stratégie.  K uvedenej otázke zaujal stanovisko formou poznámky  Ing. Š. Boháček, PhD.

Zástupca VÚEZ, G. Dubina,  sa vo svojom príspevku zaoberal problematikou nabíjacích staníc pre automobily a s tým spojené problémy a problematikou  nosičov  energie pre elektromobily.

K problematike vodíkovej stratégie a elektromobility sa vo svojom príspevku zaoberal  ako reakciu na predchádzajúcich diskutérov Dr. h. c., Ing. P. Fodrek, PhD, hosť. prof., generálny riaditeľ PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. a Prezident ZPVVO.

Ing. J. Pavlík, generálny riaditeľ VÚS, n. o., vo svojom príspevku upriamil pozornosť na  komunikačná politika štátu, ktorá je dobre nastavená a zaoberal sa v tejto súvislosti  spoluprácou v tejto oblasti s UNIZA pri realizácii tejto stratégie. Ďalej upozornil na  problematiku ekologickej  a ekonomickej dopravy, najmä nákladnej.

Generálny sekretár  zameral svoj príspevok na  spoluprácu ZPVVO s ostatnými  organizáciami zamestnávateľov a s vysokými školami. Navrhol zorganizovať seminár, na ktorom by sa mohli prediskutovať jednotlivé úlohy,  stanoviská  a názory účastníkov  k zameraniu  a orientácii činnosti ZPVVO na roky 2023 – 2024.

Dr. h. c., Ing. P. Fodrek, PhD, hosť. prof.  upozornil na nutnosť pripraviť sa na zapojenie sa do realizácie  úloh v rámci dokumentov Plán Obnovy a Odolnosti a Národnej  Stratégie VVI SR 2030 a v tejto súvislosti pripraviť vhodné témy projektov.

Ing. Š. Boháček, PhD. sa vo svojom príspevku zaoberal problematikou zabezpečenia financií pre MSP a veľké podniky  pre realizáciu zámerov v oblasti VVI v oblasti investičných prostriedkov. K tejto problematike vyjadril svoj názor aj Dr. h. c., Ing. P. Fodrek, PhD, hosť. prof., ktorý potvrdil, že sa pripravuje výzva zameraná na poskytnutie investičných  prostriedkov v oblasti VVI.

Správu návrhovej komisie vrátane Návrhu uznesenia z VZ ZPVVO predniesol za návrhovú komisiu jej predseda p. Ing. M. Franko, PhD. Doplňujúci návrh do uznesenia predniesol GS ZPVVO. Návrh uznesenia vrátane predloženého doplňujúceho návrhu do uznesenia  bolo schválené všetkými hlasmi 18 prítomných delegátov členských organizácií ZPVVO zúčastňujúcich sa VZ. Ako súčasť uznesenia delegáti schválili Správu prezídia o činnosti zväzu za hodnotené obdobie , Správu o hospodárení zväzu za rok 2022, rozpočet zväzu na rok 2023 a výšku členských príspevkov na rok 2023, Správu DR ZPVVO za rok 2022 a Zameranie činnosti zväzu na roky 2022-2023. Dokument Návrh uznesenia z VZ ZPVVO je nedeliteľnou prílohou Záznamu z VZ ZPVVO 2023.

Na záver rokovania predseda Valného zhromaždenia, p. Ing. Š. Boháček, PhD. a prezident ZPVVO, p. Dr. h. c., Ing. P. Fodrek, PhD., hosť. prof., poďakovali prítomným delegátom členských organizácií ZPVVO za aktívny prístup. Zaželali veľa úspechov členským organizáciám pri napĺňaní svojich podnikateľských zámerov v oblasti VVI a plnení prijatých zámerov a uznesení ZPVVO a orgánom zväzu pri obhajovaní záujmov priemyselného výskumu a vývoja a členských organizácií zväzu v ďalšom období.