Informácie

3. spoločné rokovanie Prezídia a DR ZPVVO

nov 15, 2023

Dňa 28. 09. 2023 sa uskutočnilo 3. spoločné rokovanie Prezídia a DR ZPVVO v  Kaštieli Čereňany.

Predmetom rokovania bolo prerokovanie návrhov na Cenu MŠVVaŠ SR za VaT 2023, dokumenty VAIA ÚV SR: „Revízia výdavkov a kompetencií vo VVI“ a „Záväzná metodika riadenia , financovania a hodnotenia podpory VVI“, stav v realizácii projektu SCDI financovaného z POO, informácie z rokovania Koordinačnej platformy Rady vlády SR pre VTI, z rokovania Komisie MV pre PO1 OP SK, aktuálne otázky činnosti APVV ako príprava VV APVV 2023, stav v príprave hodnotenia projektov VaV nad 200 000,00 eur v rámci APVV prostredníctvom panelov expertov, integrácia výziev v rámci VEGA do APVV a príprava návrhov na členov Rady APVV pre technické vedy. Po rozsiahlej diskusii prijalo Prezídium a DR ZPVVO celkom 22 uznesení.