Informácie

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií Slovenskej republiky do roku 2030

mar 17, 2023

V súvislosti so spôsobom prípravy a priebehu legislatívneho procesu  jedného z najdôležitejších dokumentov zabezpečujúcich rozvoj výskumu, vývoja a inovácií SR do roku 2030, ktorý podmieňuje aj úspešný rozvoj slovenského hospodárstva a najmä priemyslu z pohľadu zavádzania inovatívnych technológií a produktov zabezpečujúcich napredovanie Slovenska a zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských podnikov na európskych a svetových trhoch, obrátili sa zamestnávateľské organizácie, združenia   a zväzy AZZZ, RÚZ, SOPK, KLUB 500 a ZPVVO prostredníctvom listu adresovanom Prezidentke republiky Zuzane Čaputovej  a súčasne aj e-mailom, ktorého prílohou je list zaslaný Prezidentke SR na EK EÚ (viď. priložený text e-mailu), s požiadavkou o zastavenie pokračujúceho  legislatívneho procesu schvaľovania tohto mimoriadne dôležitého dokumentu,  napriek tomu, že bol podrobený závažnej kritike nie len zo strany podnikateľského sektora, ale aj ostatných zainteresovaných sektorov. V priebehu neštandardného prístupu zo strany vlády k príprave tohto dokumentu a k vlastnej realizácii legislatívneho procesu  odznelo veľké množstvo zásadných pripomienok k obsahu a forme dokumentu zo strany zástupcov zamestnávateľských organizácií, ale aj od ostatných zainteresovaných strán , ktoré však pri tvorbe definitívnej podoby dokumentu, pred jeho predložením na rokovanie  Vlády SR a parlamentu, neboli akceptované, resp. zohľadnené.

Text e-mailu zaslaného EK EÚ:

Dear Mr. Director General,

On behalf of the employers and entrepreneurs organized in the Federation of Employers’ Associations, the National Union of Employers, the Slovak Chamber of Commerce and Industry, Klub 500 and the Association of Research and Development Industrial Organizations, we have the honour hereby to submit to you a letter for your attention, in which we called on the President of the Slovak Republic not to allow the legislative process for the National Research and Development Strategy in the Slovak Republic. The strategy is, among other things, a milestone of the Recovery and Resilience Plan and one of the preconditions for using European funds until 2027. As employers, we have fundamental substantive reservations to the process of creating the above-stated material, as well as its current final wording and structure The Government of the Slovak Republic did not ensure a broad participatory process in the preparation of the material (the so-called Quadruple Helix Model), but instead prepared the material by a narrow group of selected authors without any systematic discussion with employer and professional  associations, which unite the majority of business entities in Slovakia.

 

Yours sincerely,

 

Ing. Tomáš Malatinský, Federation of Employers’ Associations, President

RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA,  National Union of Employers, President

doc. Ing. Peter Mihók, CSc., Slovak Chamber of Commerce and Industry, Chairman       

Doc. Ing. Rosina Štefan PhD. MBA,  Klub 500, Vice-President     

Dr. h. c., Ing. Peter Fodrek, PhD., VIS. PROF., Association of Research and Development Industrial Organizations, President