Informácie

Novozvolené Prezídium ZPVVO a novozvolená DR ZPVVO

sep 27, 2021

Na základe výsledku volieb Prezídia ZPVVO a Dozornej rady (DR) ZPVVO na Valnom zhromaždení (VZ) ZPVVO, ktoré sa konalo dňa 08. 09. 2021, sa po ukončení VZ ZPVVO zišlo na svojom prvom mimoriadnom spoločnom zasadnutí novozvolené Prezídium ZPVVO a novozvolená DR ZPVVO.

V súlade s § 14 druhý odsek, Stanov ZPVVO zvolilo Prezídium ZPVVO všetkými hlasmi za Prezidenta ZPVVO Dr. h. c., Ing. Petra Fodreka, PhD., hosť. prof. a za Viceprezidenta ZPVVO Ing. Štefana Boháčeka, PhD.

V súlade s § 15 Stanov ZPVVO zvolila Dozorná rada ZPVVO všetkými hlasmi za Predsedu DR ZPVVO doc. Ing. Jaromíra Markoviča, PhD.