Informácie

Odišiel Dr. h. c., doc. Ing. Jozef Buday, CSc.

mar 1, 2021

Dr. h. c., doc. Ing. Jozef Buday, CSc. zomrel, po krátkej, ťažkej chorobe, 27. februára 2021 vo veku nedožitých 70 rokov.

Dr. h. c., doc. Ing. Jozef Buday, CSc. sa narodil 19. 3. 1951 v Prosnom. Po absolvovaní SVŠ v Považskej Bystrici, v roku 1969, nastúpil na štúdium na Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave. Štúdium v odbore Elektrotechnológia – experimentálna elektrofyzika ukončil v roku 1974. Vedeckú hodnosť CSc. získal na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline v roku 1990. V roku 2007 sa habilitoval na Žilinskej univerzite v Žiline za docenta. V roku 1974 nastúpil do zamestnania na Elektrotechnický výskumný ústav – ZŤS , Nová Dubnica. Je ženatý a má syna.

Využitím svojich teoretických a odborných vedomostí a skúsenosti, riadiacich a komunikačných schopností sa v priebehu rokov z vývojového pracovníka, cez funkciu vedúceho oddelenia a vedúceho odboru, vypracoval na generálneho riaditeľa Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu, a. s., Nová Dubnica. Tento post zastával nepretržite od 1. 1. 1991. Bol členom riadiacich orgánov RÚZ SR, viacerých vedeckých rád univerzít, odborných komisií, atď. Je autorom viac ako 47 pôvodných vedeckých a odborných prác vo vedeckých a odborných zborníkoch, časopisoch, skrípt, učebníc a monografie. Bol zodpovedným riešiteľom, resp. spoluriešiteľom 16 výskumných úloh a štúdií, viacerých koncepčných materiálov. Je spoluautorom 12 patentov a 22 úžitkových vzorov. Je nositeľom Pribinovho kríža I. triedy. Prezidentom ZPVVO bol od 11. 5. 2001.

Česť jeho pamiatke.