Informácie

Spoločné stanovisko zamestnávateľských zväzov, organizácií a SOPK k zrušeniu výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

júl 29, 2020

Dňa 29.7.2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Integrovaná infraštruktúra, časť Výskum a Inovácie informovalo, že týmto dňom boli zrušené výzvy na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier vo všetkých piatich doménach Stratégie inteligentnej špecializácie, teda:

  • Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie;
  • Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel;
  • Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie;
  • Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Priemysel pre 21. storočie;
  • Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie.

Zamestnávateľské združenia, zväzy, organizácie a SOPK, výskumný sektor, dlhodobo a úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť tie najlepšie podmienky pre využitie prostriedkov zo štrukturálnych fondov v aplikovanom výskume, vývoji a inováciách pre ďalšiu intenzifikáciu výkonnosti priemyslu, exportu, a tým aj HDP Slovenskej republiky. Spoločne boli zapojené do príprav Stratégie inteligentnej špecializácie, ako aj samotného operačného programu Výskum a inovácie.

Zamestnávatelia a podnikatelia sú pobúrení zrušením výziev, ktoré sa uskutočnilo bez predchádzajúcich rokovaní v Rade Výskumnej agentúry, Stálej komisii RIS3, ani na pôde Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, ktorá je riadiacim orgánom implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3“) v Slovenskej republike kreovaným na princípe partnerstva.

Zrušením predmetných výziev zostanú nenaplnené jedny z kľúčových opatrení operačného programu, ktorými sú podpora priemyselného výskumu a spolupráca vereneja súkromnej sféry v oblasti vedy, výskumu a inovácií, ako aj špecifického cieľa programu Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry.

Zamestnávatelia a podnikatelia zastúpení v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie vyjadrujú znepokojenie a zásadný nesúhlas s rušením výziev, ktoré podporujú dlhodobú spoluprácu medzi akademickým a podnikateľským sektorom, podporujú transfer technológií a zvyšovanie súkromných investícií do dlhodobo podfinancovaného výskumu v rámci SR.

Ide o opakované nezvládnutie procesov s implementáciou EŠIF a hrubé porušenie všetkých zásad, na ktorých je postavená Stratégia inteligentnej špecializácie SR a jej implementácia. Zamestnávateľské organizácie, boli a vždy budú partnerom pre štátne orgány, ktoré sledujú záujem SR transformovať sa na ekonomiku založenú na znalostiach, inováciách a produkcii tovarov, technológií a služieb s vysokou pridanou hodnotou.

Z pohľadu podnikateľského sektora, ale predovšetkým z pohľadu aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií a zabezpečenia konkurencie schopnosti MSP sú prioritné nasledovné výzvy:

  1. Podpora dlhodobého strategického výskumu vo všetkých piatich doménach RIS3 (Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie, Zdravé potraviny a životné prostredie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie) – pre všetky domény bolo alokovaných 288 mil. eur;
  2. Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier (SPVVC) vo všetkých piatich doménach RIS3 (Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie, Zdravé potraviny a životné prostredie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie) – pre všetky domény bolo alokovaných 100 mil. eur;
  3. Podpora MSP – celkove bolo alokovaných 87 mil. eur.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že:

– Investície do aplikovaného výskumu znamenajú v celosvetovom meradle to najlepšie zhodnotenie finančných prostriedkov a o to viac na Slovensku, kde HDP je tvorené v drvivej časti priemyslom a exportom;

– Slovenský výskumno-vývojový sektor, najmä sektor podnikateľského výskumu, je dlhodobo totálne podfinancovaný, v posledných rokoch bol významne poškodený viacerými aférami a prijaté opatrenie vlády na zrušenie podpory budovania SPVVC zo ŠF, hoci už pred temer rokom podali žiadatelia návrhy projektov, bez akéhokoľvek vysvetlenia a diskusie so zástupcami podnikateľského sektora a v príslušných orgánoch oprávnených vyjadrovať sa ku všetkým opatreniam v rámci OP II, časť Výskum a Inovácie a bez náhrady iným adekvátnym opatrením na podporu VVI v podnikateľskom sektore a spolupráce s akademickým sektorom v oblasti VVI považujeme za bezprecedentný čin a v porovnaní s okolitými štátmi –prostredia V4, to bude znamenať ďalšie významne zhoršenie konkurencieschopnosti podnikateľského sektoru a SR v európskom hospodárskom priestore a aj z globálneho pohľadu v blízkej buducnosti, čo významne negatívne ovplyvní aj ekonomiku a životnú úroveň na Slovensku.

Podnikateľský sektor zameraný na výskum a vývoj očakával v tomto zložitom období v dôsledku korona krízy
– urýchlené podpísanie zmlúv so žiadateľmi o NFP zo ŠF u vyhodnotených žiadostí v rámci výziev DSV a SPVVC;
– urýchlené vyhodnotenie podaných a doteraz nevyhodnotených žiadostí o NFP zo ŠF v rámci výziev DSV a SPVVC;
– nekrátenie prostriedkov určených na VaI zo ŠF, ale vypísanie výziev na nespotrebované finančné prostriedky so zameraním na DSV, SPVVC a podporu MSP najmä v doméne Priemysel pre 21. storočie a použitie nespotrebovaných prostriedky v rámci OP II, časť VaI na podporu reštartu a zvýšenia konkurencie schopnosti priemyslu a podnikateľského sektora v SR najmä investovaním do prioritných oblastí priemyslu SR v rámci domén RIS3 SK.

Upozorňujeme, že žiadne z týchto očakávaní, ktoré sú zároveň základnými cieľmi operačného programu VaI neboli a nie sú napĺňané, naviac neprebehla žiadna diskusia o využití prostriedkov, ktoré sú prioritne určené na posilnenie konkurencieschopnosti a zvýšenie exportnej schopnosti slovenskej ekonomiky.

Z týchto dôvodov opätovne žiadame dôsledné plnenie cieľov operačného programu v pôvodne plánovaných výzvach a opatreniach.

Zároveň žiadame urýchlené zvolanie rokovania Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie na ktorom máme záujem prediskutovať a prijať opatrenia na vyriešenie súčasnej negatívnej situácie.

Spoločné stanovisko zamestnávateľských zväzov, organizácií a SOPK k zrušeniu výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier.pdf

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť