Informácie

Spoločné stanovisko zamestnávateľských zväzov, organizácií a SOPK k zrušeniu výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

júl 29, 2020

Dňa 29.7.2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Integrovaná infraštruktúra, časť Výskum a Inovácie informovalo, že týmto dňom boli zrušené výzvy na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier vo všetkých piatich doménach Stratégie inteligentnej špecializácie, teda:

  • Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie;
  • Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel;
  • Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie;
  • Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Priemysel pre 21. storočie;
  • Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie.

Zamestnávateľské združenia, zväzy, organizácie a SOPK, výskumný sektor, dlhodobo a úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť tie najlepšie podmienky pre využitie prostriedkov zo štrukturálnych fondov v aplikovanom výskume, vývoji a inováciách pre ďalšiu intenzifikáciu výkonnosti priemyslu, exportu, a tým aj HDP Slovenskej republiky. Spoločne boli zapojené do príprav Stratégie inteligentnej špecializácie, ako aj samotného operačného programu Výskum a inovácie.

Zamestnávatelia a podnikatelia sú pobúrení zrušením výziev, ktoré sa uskutočnilo bez predchádzajúcich rokovaní v Rade Výskumnej agentúry, Stálej komisii RIS3, ani na pôde Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, ktorá je riadiacim orgánom implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3“) v Slovenskej republike kreovaným na princípe partnerstva.

Zrušením predmetných výziev zostanú nenaplnené jedny z kľúčových opatrení operačného programu, ktorými sú podpora priemyselného výskumu a spolupráca vereneja súkromnej sféry v oblasti vedy, výskumu a inovácií, ako aj špecifického cieľa programu Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry.

Zamestnávatelia a podnikatelia zastúpení v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie vyjadrujú znepokojenie a zásadný nesúhlas s rušením výziev, ktoré podporujú dlhodobú spoluprácu medzi akademickým a podnikateľským sektorom, podporujú transfer technológií a zvyšovanie súkromných investícií do dlhodobo podfinancovaného výskumu v rámci SR.

Ide o opakované nezvládnutie procesov s implementáciou EŠIF a hrubé porušenie všetkých zásad, na ktorých je postavená Stratégia inteligentnej špecializácie SR a jej implementácia. Zamestnávateľské organizácie, boli a vždy budú partnerom pre štátne orgány, ktoré sledujú záujem SR transformovať sa na ekonomiku založenú na znalostiach, inováciách a produkcii tovarov, technológií a služieb s vysokou pridanou hodnotou.

Z pohľadu podnikateľského sektora, ale predovšetkým z pohľadu aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií a zabezpečenia konkurencie schopnosti MSP sú prioritné nasledovné výzvy:

  1. Podpora dlhodobého strategického výskumu vo všetkých piatich doménach RIS3 (Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie, Zdravé potraviny a životné prostredie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie) – pre všetky domény bolo alokovaných 288 mil. eur;
  2. Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier (SPVVC) vo všetkých piatich doménach RIS3 (Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie, Zdravé potraviny a životné prostredie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie) – pre všetky domény bolo alokovaných 100 mil. eur;
  3. Podpora MSP – celkove bolo alokovaných 87 mil. eur.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že:

– Investície do aplikovaného výskumu znamenajú v celosvetovom meradle to najlepšie zhodnotenie finančných prostriedkov a o to viac na Slovensku, kde HDP je tvorené v drvivej časti priemyslom a exportom;

– Slovenský výskumno-vývojový sektor, najmä sektor podnikateľského výskumu, je dlhodobo totálne podfinancovaný, v posledných rokoch bol významne poškodený viacerými aférami a prijaté opatrenie vlády na zrušenie podpory budovania SPVVC zo ŠF, hoci už pred temer rokom podali žiadatelia návrhy projektov, bez akéhokoľvek vysvetlenia a diskusie so zástupcami podnikateľského sektora a v príslušných orgánoch oprávnených vyjadrovať sa ku všetkým opatreniam v rámci OP II, časť Výskum a Inovácie a bez náhrady iným adekvátnym opatrením na podporu VVI v podnikateľskom sektore a spolupráce s akademickým sektorom v oblasti VVI považujeme za bezprecedentný čin a v porovnaní s okolitými štátmi –prostredia V4, to bude znamenať ďalšie významne zhoršenie konkurencieschopnosti podnikateľského sektoru a SR v európskom hospodárskom priestore a aj z globálneho pohľadu v blízkej buducnosti, čo významne negatívne ovplyvní aj ekonomiku a životnú úroveň na Slovensku.

Podnikateľský sektor zameraný na výskum a vývoj očakával v tomto zložitom období v dôsledku korona krízy
– urýchlené podpísanie zmlúv so žiadateľmi o NFP zo ŠF u vyhodnotených žiadostí v rámci výziev DSV a SPVVC;
– urýchlené vyhodnotenie podaných a doteraz nevyhodnotených žiadostí o NFP zo ŠF v rámci výziev DSV a SPVVC;
– nekrátenie prostriedkov určených na VaI zo ŠF, ale vypísanie výziev na nespotrebované finančné prostriedky so zameraním na DSV, SPVVC a podporu MSP najmä v doméne Priemysel pre 21. storočie a použitie nespotrebovaných prostriedky v rámci OP II, časť VaI na podporu reštartu a zvýšenia konkurencie schopnosti priemyslu a podnikateľského sektora v SR najmä investovaním do prioritných oblastí priemyslu SR v rámci domén RIS3 SK.

Upozorňujeme, že žiadne z týchto očakávaní, ktoré sú zároveň základnými cieľmi operačného programu VaI neboli a nie sú napĺňané, naviac neprebehla žiadna diskusia o využití prostriedkov, ktoré sú prioritne určené na posilnenie konkurencieschopnosti a zvýšenie exportnej schopnosti slovenskej ekonomiky.

Z týchto dôvodov opätovne žiadame dôsledné plnenie cieľov operačného programu v pôvodne plánovaných výzvach a opatreniach.

Zároveň žiadame urýchlené zvolanie rokovania Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie na ktorom máme záujem prediskutovať a prijať opatrenia na vyriešenie súčasnej negatívnej situácie.

Spoločné stanovisko zamestnávateľských zväzov, organizácií a SOPK k zrušeniu výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier.pdf