Informácie

Stanovisko Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií k možnosti podávať žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj

jan 25, 2019

Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií (ZPVVO), združujúci 27 organizácií s viac ako 4500 zamestnancami, mimoriadne znepokojuje situácia, ktorá sa vyvinula po vyhodnotení podaných žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj koncom roka 2018. Riešenie vysoko odborných problémov prostredníctvom médií a rôznych vyhlásení verejných činiteľov je v zásadnom rozpore s ustálenými normami vedeckej etiky pri posudzovaní návrhov projektov na stimuly a s tým súvisiacou dokumentáciou. ZPVVO zásadne nesúhlasí so škandalizovaním podnikateľských subjektov, ako sa to deje v súčasnosti v médiách a niektorými verejnými činiteľmi bez exaktného preverenia a overenia faktov, so zverejňovaním obsahovej náplne posudkov a hodnotení, so škandalizovaním odborných posudzovateľov a hodnotiteľov, so zverejňovaním obsahovej náplne žiadostí a projektov VaV, ktoré sú súčasťou žiadostí. Vzniká tým veľké reálne nebezpečenstvo zneužitia know-how žiadateľa o štátnu pomoc a nositeľa projektu VaV, ktoré v sebe zverejnenie týchto údajov nesie, zo strany iných subjektov a tým straty komparatívnych výhod pri uplatnení výsledkov a výstupov projektov, či už v technologickej alebo produktovej oblasti, v praxi po ukončení riešenia projektu VaV. V zahraničí, v rámci EÚ a v ostatných vyspelých štátoch, sú informácie a publikovanie výstupov výskumu a vývoja, najmä z oblasti aplikovaného a priemyselného výskumu, embargované aj v prípadoch, že sú chránené na rôznej úrovni ochrany duševného vlastníctva.

ZPVVO ako zamestnávateľská organizácia združujúca podnikateľské subjekty, ktorých hlavnou náplňou činnosti je vykonávanie výskumu a vývoja, vysoko oceňuje poskytovanie stimulov pre VaV zo strany MŠVVŠ SR ako systémový nástroj na podporu rozvoja VaV v podnikateľskom sektore. Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj… v nadväznosti na Nariadenie Európskej komisie č. 800/2008… a jeho novelu č. 651/2014… bol prijatý s cieľom podporiť rozvoj budovania výskumno-vývojových základní v podnikateľskej sfére, ktoré sa v drvivej väčšine po roku 1990 rozpadli, podporiť spoluprácu medzi podnikateľskými subjektmi medzi sebou a pracoviskami SAV a VŠ, podnietiť udržateľnosť VaV, zvýšiť podiel vlastných finančných prostriedkov, ktoré je povinný úspešný žiadateľ (podnikateľ) investovať do VaV, zvýšiť počet pracovných miest pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov VaV v podnikateľskom sektore a zabezpečiť ich udržateľnosť a tým vytvoriť podmienky pre obmedzenie úniku mozgov do zahraničia. V konečnom dôsledku zvýšiť inovačnú schopnosť a konkurencie schopnosť slovenských podnikateľských subjektov najmä na medzinárodných trhoch a tým prispieť k rozvoju hospodárstva a spoločnosti SR. V ekonomických podmienkach SR v plnej miere podporujeme zámer MŠVVaŠ SR a možnosti, ktoré rámcuje spomínané Nariadenie EK…, týmto významným nástrojom rozvoja VaV v podnikateľskom sektore pracovať systematicky v nadväznosti na prijaté dokumenty, ako napr. RIS3 SK, schválené domény inteligentnej špecializácie, Koncepcia IDUSTRY 4.0, Koncepcia rozvoja Inteligentného priemyslu pri dôslednom zabezpečení napĺňania a akceptovania priorít rozvoja hospodárstva a spoločnosti v SR a potrieb podnikateľského sektora pri presadzovaní sa na domácich a najmä zahraničných trhoch.

Podľa nášho názoru a skúseností pri uplatňovaní zákona o stimuloch, právne normy, ktoré rámcujú poskytovanie stimulov pre VaV a kontrolu ich efektívneho využívania a ďalšie predpisy, ktoré vychádzajú z uvedených právnych noriem, ako napr. Príkaz ministra č. 62/2012, ktorým sa vydáva Štatút komisie na vyhodnocovanie žiadostí o stimuly na výskum a vývoj a ďalšie, vytvárajú kvalitné predpoklady a priestor pre nezávislé, korektné, odborne kvalifikované a nestranné posúdenie nielen podaných žiadostí o stimuly a súvisiacich projektov VaV, ale aj celého procesu hodnotenia dosiahnutých výsledkov riešenia projektov VaV a posúdenia účelnosti a zákonnosti poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR.
V Bratislave 23. 1. 2019

Schválené Prezídiom a DR ZPVVO

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť