Informácie

Stanovisko Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií k možnosti podávať žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj

jan 25, 2019

Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií (ZPVVO), združujúci 27 organizácií s viac ako 4500 zamestnancami, mimoriadne znepokojuje situácia, ktorá sa vyvinula po vyhodnotení podaných žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj koncom roka 2018. Riešenie vysoko odborných problémov prostredníctvom médií a rôznych vyhlásení verejných činiteľov je v zásadnom rozpore s ustálenými normami vedeckej etiky pri posudzovaní návrhov projektov na stimuly a s tým súvisiacou dokumentáciou. ZPVVO zásadne nesúhlasí so škandalizovaním podnikateľských subjektov, ako sa to deje v súčasnosti v médiách a niektorými verejnými činiteľmi bez exaktného preverenia a overenia faktov, so zverejňovaním obsahovej náplne posudkov a hodnotení, so škandalizovaním odborných posudzovateľov a hodnotiteľov, so zverejňovaním obsahovej náplne žiadostí a projektov VaV, ktoré sú súčasťou žiadostí. Vzniká tým veľké reálne nebezpečenstvo zneužitia know-how žiadateľa o štátnu pomoc a nositeľa projektu VaV, ktoré v sebe zverejnenie týchto údajov nesie, zo strany iných subjektov a tým straty komparatívnych výhod pri uplatnení výsledkov a výstupov projektov, či už v technologickej alebo produktovej oblasti, v praxi po ukončení riešenia projektu VaV. V zahraničí, v rámci EÚ a v ostatných vyspelých štátoch, sú informácie a publikovanie výstupov výskumu a vývoja, najmä z oblasti aplikovaného a priemyselného výskumu, embargované aj v prípadoch, že sú chránené na rôznej úrovni ochrany duševného vlastníctva.

ZPVVO ako zamestnávateľská organizácia združujúca podnikateľské subjekty, ktorých hlavnou náplňou činnosti je vykonávanie výskumu a vývoja, vysoko oceňuje poskytovanie stimulov pre VaV zo strany MŠVVŠ SR ako systémový nástroj na podporu rozvoja VaV v podnikateľskom sektore. Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj… v nadväznosti na Nariadenie Európskej komisie č. 800/2008… a jeho novelu č. 651/2014… bol prijatý s cieľom podporiť rozvoj budovania výskumno-vývojových základní v podnikateľskej sfére, ktoré sa v drvivej väčšine po roku 1990 rozpadli, podporiť spoluprácu medzi podnikateľskými subjektmi medzi sebou a pracoviskami SAV a VŠ, podnietiť udržateľnosť VaV, zvýšiť podiel vlastných finančných prostriedkov, ktoré je povinný úspešný žiadateľ (podnikateľ) investovať do VaV, zvýšiť počet pracovných miest pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov VaV v podnikateľskom sektore a zabezpečiť ich udržateľnosť a tým vytvoriť podmienky pre obmedzenie úniku mozgov do zahraničia. V konečnom dôsledku zvýšiť inovačnú schopnosť a konkurencie schopnosť slovenských podnikateľských subjektov najmä na medzinárodných trhoch a tým prispieť k rozvoju hospodárstva a spoločnosti SR. V ekonomických podmienkach SR v plnej miere podporujeme zámer MŠVVaŠ SR a možnosti, ktoré rámcuje spomínané Nariadenie EK…, týmto významným nástrojom rozvoja VaV v podnikateľskom sektore pracovať systematicky v nadväznosti na prijaté dokumenty, ako napr. RIS3 SK, schválené domény inteligentnej špecializácie, Koncepcia IDUSTRY 4.0, Koncepcia rozvoja Inteligentného priemyslu pri dôslednom zabezpečení napĺňania a akceptovania priorít rozvoja hospodárstva a spoločnosti v SR a potrieb podnikateľského sektora pri presadzovaní sa na domácich a najmä zahraničných trhoch.

Podľa nášho názoru a skúseností pri uplatňovaní zákona o stimuloch, právne normy, ktoré rámcujú poskytovanie stimulov pre VaV a kontrolu ich efektívneho využívania a ďalšie predpisy, ktoré vychádzajú z uvedených právnych noriem, ako napr. Príkaz ministra č. 62/2012, ktorým sa vydáva Štatút komisie na vyhodnocovanie žiadostí o stimuly na výskum a vývoj a ďalšie, vytvárajú kvalitné predpoklady a priestor pre nezávislé, korektné, odborne kvalifikované a nestranné posúdenie nielen podaných žiadostí o stimuly a súvisiacich projektov VaV, ale aj celého procesu hodnotenia dosiahnutých výsledkov riešenia projektov VaV a posúdenia účelnosti a zákonnosti poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR.
V Bratislave 23. 1. 2019

Schválené Prezídiom a DR ZPVVO