Informácie

Udeľovanie čestnej hodnosti Dr. h. c. Žilinskej univerzity v Žiline prezidentovi ZPVVO Dr. h. c., Ing. Petrovi Fodrekovi, PhD., hosť. prof.

júl 21, 2021

Na základe návrhu Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline zo dňa 19 11. 2020 udelil dňa 1. júla 2021 rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady a akademickej obce univerzity, za prítomností rektorov slovenských a zahraničných univerzít, predstaviteľov ZPVVO a podnikateľskej praxe prezidentovi ZPVVO a generálnemu riaditeľovi spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Dr. h. c., Ing. Petrovi Fodrekovi, PhD., čestný titul Dr. h. c. Žilinskej univerzity v Žiline za rozvoj poznania v oblasti strojárstva a za dlhoročnú spoluprácu so Strojníckou fakultou UNIZA a so Žilinskou univerzitou v Žiline.

Pri tejto príležitosti predniesol ocenený laureát inauguračnú prednášku, ktorá sa stretla s mimoriadnym ohlasom prítomných.