Informácie

Valné zhromaždenie zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií 2018

okt 16, 2018

Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií sa uskutočnilo dňa 7.9.2018 v priestoroch PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili, Ing. Pavol Pavlis, predseda ÚNMS SR,Mgr. Rastislav Igliar, generálny riaditeľ SŠF MŠVVaŠ SR,Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV,RNDr. Miroslav Kiráľvarga, MBA, prezident RÚZ SR,Ing. Róbert Szabó, PhD., riaditeľ odboru SVT MŠVVaŠ SR, zástupcovia MH SRIng. Vladimír Tanistrák a Mgr. Edmund Škorvaga, Ing. Stanislav Sipko, generálny riaditeľ VA,Ing. Ján Oravec, PhD., prezident ZPS, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU v Bratislave, ktorí aj vystúpili v odbornej časti rokovania valného zhromaždenia so svojimi príspevkami. Na rokovaní valného zhromaždenia sa zúčastnili aj ďalší hostia, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., riaditeľ UIaK Slovenskej obchodnej priemyselnej komory. Ing. Viliam Gonda, viceprezident ZSVTS Ing. Pavol Radič, EUR ING,. a zástupca SE, a. s., Ing. Andrej Hanzel.

Na úvod odbornej časti valného zhromaždenia vystúpil prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií doc. Ing. J. Buday, CSc. Analyzoval stav zmien v podnikateľskom prostredí na Slovensku a rozviedol otvorené problémy zlepšovania podnikateľského prostredia pre oblasť vedy, výskumu, vývoja a inovácií najmä z pohľadu podpory rozvoja výskumu, vývoja a inovácií v podnikateľskom sektore.

Hostia sa vo svojich vystúpeniach   sústredili na aktuálne problémy výskumu a vývoja z pohľadu inštitúcií, ktoré reprezentovali. Ing. P. Pavlis vo svojom vystúpení uviedol  problémy súvisiace s problematikou VaV v oblasti  finančnej, personálnej, organizačnej a kompetenčnej.

Mgr. R. Igliar sa zaoberal vo svojom vystúpení vyhlásenými desiatimi výzvami, ktoré sa realizovali v spolupráci s VA a MHSR. Vyzval na spoluprácu pri napĺňaní výziev a pri hodnotení žiadostí a projektov. Prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc. vo svojom vystúpení vyjadril sa k postaveniu a úlohám SAV. Porovnal postavenie SAV s postavením a úlohami Max Planck Institut a Fraunhofer Institut v SRN. Uviedol konkrétne aplikačné výstupy pracovísk SAV a konštatoval, že chýba mostík medzi SAV a priemyslom – platforma, na báze ktorej by sa dalo pretransformovať výstupy z pracovísk SAV do priemyslu. Ďalej konštatoval, že chýba jasná štátna vedná politika SR a chýba technologická agentúra financovaná zo ŠR. Apeloval na spracovanie štátnej vednej politiky. Poukázal na problémy v oblasti vzdelávania. Konštatoval, že ZPVVO je primárnym partnerom pre SAV v oblasti spoluprácu vo VaV. RNDr. M. Kiráľvarga, MBA vo svojom vystúpení poďakoval prezidentovi ZPVVO doc. J. Budayovi za prácu v rámci RÚZ. Konštatoval, že základným cieľom RÚZ je zlepšovanie podnikateľského prostredia v oblasti vymožiteľnosti práva, riešenie problematiky dvojitého zdanenia, problematika legislatívneho procesu, problematika možnosti pripomienkovania poslaneckých návrhov zákonov, otázka minimálnej mzdy.
Ing. R. Szabó, PhD. vo svojom príhovore ocenil podiel aktivít ZPVVO v oblasti VaV. Zaoberal sa ŠPVaV, ich orientáciou a zameraním, spôsobom financovania a stavom ich pripravenosti. Ďalej sa vyjadril k stimulom pre VaV, ku kritériám nárokov na žiadateľov a kvalitu projektov a k obsahovému zameraniu stimulov. V ďalšej časti svojho vystúpenia sa venoval implementácii európskych aktivít. Ing. V. Tanistrák, zástupca odboru inovácií a aplikovaného výskumu MH SR sa vo svojej prezentácii zaoberal problematikou Inteligentného priemyslu a podporou inovácií MH SRUviedol, žev oblasti inteligentného priemyslu sa zriadila platforma IP za účasti zástupcov štátnej správy, akademickej obce, podnikateľskej a priemyselnej sféry, vypracovala sa koncepcia inteligentného priemyslu a Akčný plán IP, ktorý bol predložený na HSR. V ďalšej časti prezentácie predstavil podporné programy pre inovačné aktivity zo ŠR. Konštatoval, že Slovensko je miernym inovátorom, najsilnejší vplyv na inovácie má zamestnanosť a predaj. Najslabšou stránkou sú financie a podpora inovácií. Predstavil formy podpory inovácií zo ŠR. Mgr. E. Škorvaga sa vo svojom vystúpení zameral na problematiku OP VaI. Konštatoval, že OPVaI na MH SR je orientovaný na inovačné aktivity. Stručne s vyjadril k činnosti Technologickej agentúry pri MH SR. Predstavil vyhlásené výzvy, zaoberal sa situáciou a problémami v komunikácii s EK EÚ v súvislosti s výzvami a napĺňaním kritérií RIS3. Zaoberal sa tiež výzvou pre MSP. Zdôraznil podporu MSP v rámci SME Instrument.. Na záver vyzdvihol úroveň spolupráce MH SR so ZPVVO. Ing. S. Sipko sa vo svojej prezentácii sústredil na dva problémy – Proces oživenia systému podpory VaV projektov z OP VaI a Postup pri príprave výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja. Uviedol, že VA počíta v rámci vyhlásených výziev s účasťou podnikateľského sektora ako žiadateľov a aj ako partnerov. Predstavil a komentoval jednotlivé vyhlásené výzvy. Ing. J. Oravec, PhD. sa vo svojom vystúpení zaoberal problematikou nízkej úspešnosti MSP v rámci programov EÚ. Taktiež sa zaoberal úlohou SBA, ktorej ZPS je zakladajúcim členom. Vyzval plénum VZ ZPVVO dať typy, v ktorých by mohla SBA pomôcť MSP najmä v oblasti inovácií, v oblasti podpory mladých podnikateľov a pri riešení byrokratických prekážok pri podnikaní. Prof. Ing. R. Redhammer, PhD. ocenil spoluprácu medzi ZPVVO, RÚZ, podnikateľským sektorom a vysokými školami. Vyjadril názor, že nie je až taký problém financovanie vysokých škôl. Problém je v počte a kvalite študentov. Poukázal na pokles počtu mladých ľudí – potenciálnych adeptov vysokoškolského štúdia za ostatných 10 rokov zo 100 tisíc na 56 tisíc potenciálnych mladých adeptov vysokoškolského vzdelávania. Podporil stanovisko ZPVVO, aby vznikla Technologická agentúra podporovaná zo ŠR.
V pracovnej časti valného zhromaždenia delegáti schválili správu o činnosti zväzu a správu o hospodárení zväzu za rok 2017, rozpočet zväzu na rok 2018 a stanovili zameranie činnosti zväzu na roky 2018-2019.