Informácie

Valné zhromaždenie zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií v roku 2021

okt 5, 2021

Po vyše ročnej prestávke spôsobenej pandémiou korona vírusu a chorobou COVID-19 sa uskutočnilo dňa 08. 09. 2021 v priestoroch spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Bratislava 23. riadne Valné zhromaždenie (VZ) Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií (ZPVVO). Rokovanie otvoril Prezident ZPVVO p. Dr. h. c., Ing. P. Fodrek, PhD., hosť. prof., ktorý na úvod privítal pozvaných delegátov z členských organizácií zväzu. Účastníci si v nadväznosti na nedávne úmrtie bývalého dlhoročného prezidenta ZPVVO v rokoch 2001 – 2021 doc. Ing. Jozefa Budaya, CSc., uctili jeho pamiatku minútou ticha.

Po schválení navrhnutého programu rokovania a zvolení výkonných funkcionárov VZ odovzdal vedenie rokovania VZ zvolenému predsedovi VZ ZPVVO Ing. Štefanovi Boháčekovi, PhD., ktorý predstavil nominácie Prezídia ZPVVO do jednotlivých pracovných komisií VZ. Po voľbe členov pracovných komisií požiadal predseda VZ Prezidenta ZPVVO Dr. h. c., Ing. P. Fodreka, PhD., hosť. prof., aby predniesol Správu prezídia o činnosti ZPVVO od. 28. 6. 2019 do 31. 12. 2020.

Prezident Zväzu sa vo svojom vystúpení zameral na vybrané problémy, ktorými sa zaoberali orgány od ostatného rokovania Valného zhromaždenia ZPVVO v roku 2019. Konštatoval, „že od konca roka 2019, a najmä v roku 2020, naša spoločnosť prešla mimoriadne zložitým obdobím, spôsobeným pandémiou korona vírusu a ochorenia COVID-19. Svojimi nepríjemnými dôsledkami zasiahla do zdravotného stavu nielen obyvateľov Slovenska, ale ohrozovala zdravie obyvateľstva celého sveta. Vplyv pandémie sa premietol aj do ekonomiky Slovenskej republiky, Európskej únie a celej svetovej ekonomiky. Ovplyvnila aj zmenu životného štýlu obyvateľov našej planéty, prístupy podnikateľského sektora a zamestnávateľov k riešeniu problémov. V našich podmienkach sa výrazne podpísala aj pod podporu výskumu, vývoja a inovácií z verejných zdrojov. Mnohé zdroje, alokované na riešenia aktuálnych a ťažiskových problémov nášho priemyslu boli presmerované do iných sfér. Na činnosti a aktivitách nášho zväzu sa významnou mierou odrazila aj zmena vlády na základe výsledkov volieb začiatkom roku 2020.“

V ďalšej časti svojho vystúpenia uviedol, že „Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií, v období od ostatného valného zhromaždenia, vyvinul maximálne úsilie o aktívne podieľanie sa na rozpracovaní všetkých koncepčných materiálov a riešení ťažiskových problémov spojených s riadením, koordináciou, legislatívou a organizačným zabezpečením vedy a techniky na Slovensku. Ťažisko pozornosti zväzu bolo venované problematike, smerujúcej k presadzovaniu záujmov organizácií priemyselného výskumu a vývoja a vplývalo na obhájenie jeho pozície v systéme riadenia a podpory vedy a techniky na Slovensku. Možnosti aktívnej účasti na riešení mnohých problémov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií (VVI) výrazne ovplyvnila zmena vládnej garnitúry a prístup vlády a jej ministrov k riešeniu aktuálnych problémov VVI, k spolupráci s podnikateľským sektorom v oblasti VVI a viaceré zásadne iné predstavy vlády a príslušných ministrov na mnohé ťažiskové otázky VVI, napr. v oblasti štrukturálnych fondov, využívania prostriedkov Inovačného fondu, n. o. (podrobnejšie v kap. 2.8), poskytovania stimulov pre výskum a vývoj atď.

V období od 28. 6. 2019 sa uskutočňovali aktivity súvisiace s prípravou založenia Slovenského centra digitálnych inovácií (SCDI). Po vyše ročnom úsilí všetkých zainteresovaných, najmä predstaviteľov podnikateľských organizácií, sa podarilo v septembri 2020 založiť SCDI piatim zakladateľským organizáciám z podnikateľského sektora (podrobnejšie v kap. 2.13). V dôsledku zmeny vlády sa dokument Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja výskumu – vývoja – inovácií v SR, ktorý bol po prerokovaní v Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie (RV pre VTI) pripravený na rokovanie vlády SR, sa však na jej rokovanie nedostal. Pozornosť bola venovaná aj Plneniu úloh v rámci Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (IP RIS3 SK) a Akčnému plánu implementáciu stratégie inteligentného priemyslu pre Slovensko (AP IP). Žiaľ, v rámci Programového vyhlásenia vlády, ktorá sa kreovala po voľbách vo februári 2020, sa tejto problematike nevenovala dostatočná pozornosť (stav viď. v kap. 2.2 a 2.3). Na čerpanie finančných prostriedkov z Operačného Programu Výskum a Inovácie (OP VaI) malo zásadný vplyv začlenenie OP VaI do Operačného Programu Integrovaná Infraštruktúra (OP II). Ako ukázali aktivity vlády v roku 2020, táto fúzia dvoch operačných programov nepriniesla žiadny zásadný pozitívny obrat pri čerpaní prostriedkov štrukturálnych fondov (ŠF) na podporu VaI, naopak objem prostriedkov na VaI sa zásadným spôsobom znížil (podrobnejšie v kap. 2.7). Napriek opakovanému schváleniu návrhu nových Štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2021 – 2028 v RV pre VTI sa návrh ŠPVaV nedostal ani na rokovanie predchádzajúcej, ani novej vlády SR (podrobnejšie v kap. 2.11). Projekty  úspešných predkladateľov žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj podľa zákona č.185/2009 Z. z., s ktorými boli ešte v roku 2018 boli podpísané zmluvy o poskytnutí stimulov pre VaV s počiatkom riešenia ešte v roku 2018, boli v roku 2020 konečne podrobené oponentským konaniam. Tie poukázali na veľký rozdiel medzi kvalitnými podnikateľskými subjektmi, ktoré sa zaoberajú VVI, medzi ktoré patrili všetky naše členské organizácie, ktoré uspeli v rámci predložených žiadostí o stimuly pre VaV

a podnikateľskými subjektmi bez akýchkoľvek skúseností v oblasti VVI, personálneho a technického infraštruktúrneho vybavenia pre VVI. Priebeh oponentúr výrazne ovplyvnila účasť zástupcov tretieho sektora (podrobnejšie v kap. 2.10).V rámci programu EÚ na podporu výskumu a vývoja Horizont 2020 boli vyhlásené a vyhodnocované prvé výzvy aj na riešenie priemyselného VaV a podporu inovácií v malých a stredných podnikoch (MSP). Podrobné údaje o účasti slovenských podnikov a ich úspešnosti sú uvedené v kapitole 2.4. So snahou o udržanie podpory aplikovaného výskumu a vývoja pokračovala činnosť Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Predstavitelia ZPVVO predložili Predsedníctvu APVV viaceré námety a pripomienky, týkajúce sa hodnotenia predkladaných projektov na schválenie ich financovania, používaných kritérií, najmä projektov aplikovaného výskumu a projektov predkladaných podnikateľskými subjektmi. Ako z aktivít zväzu vidno, výrazne sa vyprofilovalo postavenie ZPVVO v rámci zamestnávateľských zväzov (podrobnejšie v kap. 2.5). V druhom polroku 2019 a počas celého roka 2020 Prezídium ZPVVO prostredníctvom členov prezídia a DR, zástupcu v Stálej komisii RV pre VTI (SKS3) a zástupcov našich členských organizáciách v doménových platformách RIS3 SK sa podieľali na aktualizácii domén inteligentnej špecializácie a aktualizácii RIS3 SK pre programové obdobie EÚ 2021 – 2027. Podrobnejšie informácie o uvedených a ďalších aktivitách, ako i o postavení ZPVVO pri ich plnení, sú predmetom predkladanej správy. Zväz sa prostredníctvom svojich zástupcov podieľal na tvorbe viacerých legislatívnych noriem a aktívne za zapájal do medzirezortného pripomienkového konania. Veľmi aktívne pracoval prostredníctvom svojich zástupcov v orgánoch a komisiách RÚZ a ZPS. Naši zástupcovia sa aktívne podieľali na práci orgánov APVV, Výskumnej agentúry (VA) MŠVVaŠ SR a Technologickej agentúry (TA) MH SR, v Rade vlády SR pre VTI a v ďalších orgánoch, komisiách a pracovných skupinách, vytvorených orgánmi štátnej správy a zastupiteľskými organizáciami a združeniami zamestnávateľov so zameraním na VVI. Napriek zložitým podmienkam, najmä pre VVI, dosiahli naše členské organizácie a ich pracovníci viaceré zreteľa hodné výsledky, ktoré boli aj ocenené. Napríklad – Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku a ocenením za Inovatívny čin roka.“

V ďalšej časti svojho vystúpenia uviedol, že „hodnotiaca správa Prezídia o činnosti ZPVVO nemá za cieľ zosumarizovať podrobný prehľad aktivít prezídia, sekretariátu i samotného zväzu. Je zameraná na charakteristiku hlavných pozitív za minulé obdobie a zdôraznenie pretrvávajúcich problémov v oblasti priemyselného výskumu, vývoja a inovácií. Prezídium ZPVVO zastáva názor, že zväz, ako profesné združenie, si udržalo postavenie neopomenuteľného subjektu v rámci riadiacich štruktúr vedy, techniky a inovácií na Slovensku. Koordinačnou činnosťou významne prispel k zvýšeniu záujmu ostatných sektorov vedy a techniky o spoluprácu s priemyselným výskumom. Samozrejme, že by to bez aktívnej činnosti jednotlivých členov zväzu nebolo možné, začo im touto formou Prezídium, i ja osobne, ďakujeme. Žiaľ, v hodnotenej časti roka 2019 a v roku 2020, ktorý ovplyvnila pandémia korona vírusu a následné ochorenie COVID-19, kedy bola väčšina aktivít s veľkou koncentráciou účastníkov zrušená, resp. v prípade, ak to bolo organizačno-technicky zvládnuteľné, sa rokovania konali v on-line priestore, čo značne vplývalo na operatívnosť rokovaní, diskusiu k danej problematike a dokumentom, ako aj na prijímanie záverov. Pre ďalšie zlepšovanie činnosti ZPVVO a postavenia priemyselného výskumu a vývoja predkladá Prezídium návrh zamerania činnosti na roky 2020 – 2021 so žiadosťou o podporu členov zväzu pri jeho plnení.“

Na záver v mene Prezídia ZPVVO a DR ZPVVO poďakoval za dôveru a podporu, ktorú členské organizácie prejavovali Prezídiu ZPVVO a ostatným orgánom počas celého uplynulého obdobia. Novozvoleným členom orgánov pre funkčné obdobie 2021 – 2025 zaželal veľa zdravia, energie, tvorivých nápadov, entuziazmu a úspechov pri presadzovaní oprávnených záujmov podnikateľského sektora, našej členskej základne v oblasti VVI a v záujme rozvoja slovenského priemyslu a ekonomiky.
Správu o hospodárení ZPVVO za rok 2019,  návrh rozpočtu na r.2020 a návrh členských príspevkov na rok 2020 predložil delegátom generálny sekretár zväzu Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Následne predložil taktiež Správu o hospodárení ZPVVO za rok 2020, návrh rozpočtu na r.2021 a návrh členských príspevkov na rok 2021. Vo svojom vystúpení uviedol, že všetky uvedené dokumenty boli v nadväznosti na schválené opatrenia v súvislosti s vývojom situácie  s pandémiou korona vírusu a ochorenia COVID-19,  po prerokovaní  a súhlase    členov  Prezídia a DR ZPVVO, schválené členskými organizáciami ZPVVO hlasovaním štatutárnych zástupcov členských organizácií ZPVVO, za každú členskú organizáciu jeden hlas,  formou “per rollam” elektronickou formou v priebehu rokov 2020 a 2021.

Správu dozornej rady (DR) k činnosti a  hospodáreniu ZPVVO za rok 2019 a Správu DR k činnosti a  hospodáreniu ZPVVO za rok 2020 predniesol predseda DR ZPVVO doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD. V správach DR sa konštatuje, že „V roku 2019 a v roku 2020 sa DR
ZPVVO zamerala na:

  • kontrolu dodržiavania právnych noriem a stanov Zväzu,
  • kontrolu plnenia záverov prijatých na Valnom zhromaždení,
  • a v súlade s § 15 stanov uskutočnila revíziu hospodárenia Zväzu.

Ďalej na základe uskutočnených kontrol DR ZPVVO vo svojich záveroch konštatuje, že „Po analýze stavu plnenia úloh uložených VZ, DR konštatuje ich priebežné plnenie.“
DR nezaznamenala žiadne porušenie stanov Zväzu zo strany orgánov Zväzu. Konštatovala, že nezistila žiadne vážne nedostatky v oblasti hospodárenia a  odporučila VZ schváliť hospodárenie ZPVVO a výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie roku 2019 a roku 2020. DR zároveň posúdila návrhy rozpočtov ZPVVO na roky 2020 a 2021 a nemala k nim výhrady a odporučila VZ rozpočty schváliť, vrátane úpravy členského príspevku na roky 2020 a 2021.

V ďalšom bode programu sa VZ zaoberalo návrhom Dodatku č. 5 k Stanovám ZPVVO uviedol vo svojom vystúpení predseda DR ZPVVO doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD. Zdôvodnil návrh zmien a úprav jednotlivých bodov predloženého návrhu, ku ktorému sa uskutočnila diskusia zameraná na spresnenia niektorých ustanovení dodatku č. 5 ku stanovám Zväzu. Návrhy z diskusie boli plánom VZ odsúhlasené a zapracované do definitívneho znenia dodatku.

Po správe mandátovej komisie prednesenej jej predsedom Ing. P. Líškom, v ktorej sa konštatovalo, že v zmysle platných stanov VZ ZPVVO je uznášania schopné, VZ pristúpilo k voľbám nových organov ZPVVO – Prezídia ZPVVO a DR ZPVVO.

Voľby viedol predseda volebnej komisie, Ing. J. Šesták, CSc. VZ ZPVVO zvolilo všetkými hlasmi prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim členov Prezídia ZPVVO na funkčné obdobie 2021-2025 a následne VZ ZPVVO zvolilo všetkými hlasmi prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim členov DR ZPVVO. Na záver poďakoval predseda volebnej komisie Ing. J. Šesták, CSc. odstupujúcemu Prezídiu a DR ZPVVO za vykonanú prácu za uplynulé funkčné obdobie, najmä v ostatný dvoch náročných rokoch a zaželal novozvolenému Prezídiu a DR ZPVVO veľa entuziazmu, chuti, odhodlania a úspechov v ich zodpovednej a veľmi často neľahkej práci v záujme rozvoja vedy, výskumu, vývoja a inovácií v podnikateľskom sektore v prospech hospodárstva a ľudí v SR.

Návrh Zamerania činnosti ZPVVO na rok 2020 – 2022 predniesol prezident zväzu Dr. h. c., Ing. P. Fodrek, PhD., hosť. prof. , v ktorom sa uvádza:
„Činnosť ZPVVO, v súlade s dlhodobým poslaním zväzu, bude rozvíjať úlohy, ktoré pre podnikateľskú a decíznu sféru vymedzili resp. stanovili nasledovné koncepčné materiály v oblasti podpory hospodárskeho rastu a dlhodobej orientácie výskumu, vývoja a inovačného rozvoja na Slovensku. Sú to:

  • Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK pre roky 2014 -2020 – gestor MIRRI SR, MŠVVaŠ SR a MH SR)
  • Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK pre roky 2021 -2027 – gestor MIRRI SR, MŠVVaŠ SR a MH SR)
  • Operačný program Integrovaná infraštruktúra, časť Výskum a inovácie na roky 2014-2020 (gestor MDaV SR, MŠVVaŠ SR a MH SR)
  • Operačný program SR, časť Výskum a inovácie na roky 2021-2027 (gestor Úrad vlády SR, MIRRI SR, MŠVVaŠ SR a MH SR)
  • Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko (gestor MH SR)
  • Plán obnovy a  odolnosti SR (MF SR)

Pozornosť ZPVVO sa zameria najmä na naplnenie zámerov prijatých vládou SR pre obdobie rokov 2020 – 2024 v rámci:

  • Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024 (uznesenie NR SR z 30. 04. 2020 )

V jednotlivých oblastiach sa činnosť zväzu v rokoch 2020 – 2021 zameria na:

I. Systémová a legislatívna podpora výskumu a vývoja
II. Spolupráca s jednotlivými sektormi vedy a techniky a orgánmi regionálnej samosprávy
III. Využívanie MVTS a štrukturálnych fondov EU na podporu VaV
IV. Informačná, popularizačná a organizačná činnosť.“

V diskusii vystúpili šiesti delegáti  ktorí sa zaoberali významom založenia ZPVVO, jeho cieľmi a postavením v súčasnom ekonomickom priestore, nevyhnutnosťou propagácie výsledkov VVI členskej základne ZPVVO a prezentáciou výsledkov aj smerom k štátnym orgánom a k šíreniu dobrého mena výskumnej komunity najmä z podnikateľského sektora smerom k širokej verejnosti, efektívnosťou spotreby elektrickej energie v rámci napájaných zariadení a technológií, problematikou batériových zdrojov, cenovou politikou v oblasti elektrickej energie a energií všeobecne a námetmi ako riešiť súčasnú situáciu, návrhom úpravy textu návrhu Dodatku č. 5 Stanov ZPVVO a problematikou predkladania nominácií na Cenu ministra ŠVVaŠ SR.

Návrh uznesenia z VZ ZPVVO predniesol za návrhovú komisiu jej predseda p. Ing. P. Duchovič. Uznesenie bolo schválené všetkými hlasmi prítomných delegátov členských organizácií ZPVVO zúčastňujúcich sa VZ. Ako účasť uznesenia delegáti schválili Správu o činnosti zväzu, Správu o hospodárení zväzu za rok 2019, rozpočet zväzu na rok 2020 a výšku členských príspevkov na rok 2020, Správu o hospodárení zväzu za rok 2020, rozpočet zväzu na rok 2021 a výšku členských príspevkov na rok 2021, Správy DR ZPVVO za roky 2019 a 2020 a Zameranie činnosti zväzu na roky 2021-2022.

Na záver rokovania predseda Valného zhromaždenia, p. Ing. Š. Boháček, PhD. a doterajší predseda ZPVVO, p. Dr. h. c., Ing. P. Fodrek, PhD., hosť. prof., poďakovali prítomným delegátom členských organizácií ZPVVO za aktívny prístup. Zaželali veľa úspechov členským organizáciám pri napĺňaní svojich podnikateľských zámerov v oblasti VVI a plnení prijatých zámerov a uznesení ZPVVO a novo zvoleným orgánom zväzu pri obhajovaní záujmov priemyselného výskumu a vývoja a členských organizácií zväzu v ďalšom období.