Informácie

Zameranie činnosti

aug 12, 2022

Zameranie činnosti Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií na roky 2022-2023

Činnosť Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, v súlade s dlhodobým poslaním zväzu, bude rozvíjať úlohy, ktoré pre podnikateľskú a decíznu sféru vymedzili resp. stanovili nasledovné koncepčné materiály v oblasti podpory hospodárskeho rastu a dlhodobej  orientácie výskumu, vývoja a inovačného rozvoja na Slovensku. Sú to: 

 • Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK pre roky 2014 -2020 – gestor MIRRI SR, MŠVVaŠ SR a MH SR)
 • Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK pre roky 2021 -2027 – gestor MIRRI SR, MŠVVaŠ SR, MH SR a ÚV SR)
 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra, časť  Výskum a inovácie na roky 2014-2020 (gestor MDaV SR, MŠVVaŠ SR a MH SR)
 • Operačný program Slovensko, časť  Výskum a inovácie na roky 2021-2027 (gestor Úrad vlády SR, MIRRI SR, MŠVVaŠ SR a MH SR)
 • Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko (gestor MH SR)
 • Plán obnovy SR – Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií,  (ÚV SR)

 Pozornosť ZPVVO sa zameria taktiež na naplnenie zámerov prijatých vládou SR pre obdobie rokov 2020 – 2024 v rámci:

 •  Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024 (uznesenie NR SR z 30. 04. 2020 )

 V jednotlivých oblastiach sa činnosť zväzu v rokoch 2020 – 2022 zameria na: 

I. Systémová a legislatívna podpora výskumu a vývoja

a.) Aktívne sa podieľať na realizácii Implementačných a realizačných ročných  plánov  Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK 2014 – 2020 a 2021 – 2027) a Plánu obnovy – Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií. Zamerať sa pritom na sústavné presadzovanie postavenia priemyselného výskumu a vývoja v štruktúre priorít aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja a inovácií, na  zvyšovanie efektívnosti využívania disponibilných zdrojov smerovaných na podporu výskumu, vývoja a inovácií  a zlepšenie účinnosti transferu poznatkov vedy a výskumu do praxe.

b.) Spolupracovať na aktívnej činnosti odborných platforiem pre aktualizáciu domén inteligentnej špecializácie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v rámci procesu EDP ako súčasti RIS3 SK pre programové obdobie EÚ v rokoch 2021 – 2027, ako východiska dopytovo-orientovaných výziev OP Slovensko, časť zameraná na  VaI.

c.) V spolupráci s RUZ, AZZZ SR, K500 a APZ presadzovať, aby spoločné východiská a požiadavky zamestnávateľov v oblasti výskumu, vývoja  a inovácií formulované pri prerokúvaní strategických materiálov SR, ktoré sa  týkajú VVI sa premietli do aktualizácie RIS3 SK 2021+, aktualizácie domén RIS3 SK 2021+, aktualizácie Plánu obnovy – Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií a do Realizačných plánov OP Slovensko – časť VaI. Súčasne presadzovať reformu školstva s dôrazom na rozšírenie a skvalitnenie výučby matematiky a ostatných predmetov prírodných vied na všetkých stupňoch štúdia, rozšírenie a skvalitnenie výučbu cudzích jazykov okrem angličtiny na ďalší povinne voliteľný cudzí jazyk, zásadné zvýšenie podpory  školstva zo štátneho  rozpočtu najmä technicky a prírodovedne orientovaných VŠ s dôrazom na podporu výchovy študentov  v technických a prírodovedných študijných odboroch tak, aby absolventi boli  lepšie pripravení pre potreby praxe. Presadiť diverzifikáciu VŠ s dôrazom na podporu zo ŠR zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania a  orientáciu spolupráce s praxou v oblasti vedy, výskumu a inovácií  v záujme napĺňania stratégie rozvoja hospodárstva SR, napr. na STU BA, UK BA, UPJŠ KE, TU KE, UNI ZA, SPU NR a TU ZVO.

 d.)  Aktívne sa podieľať na zlepšovaní systému financovania výskumu a vývoja v SR. Podporiť zvyšovanie podielu účelového financovania výskumu voči inštitucionálnemu, ktorý bude predmetom verejnej súťaže pre všetky sektory VaT. Cieľovo sa priblížiť k prerozdeľovaniu  zdrojov štátneho rozpočtu na podporu financovania aplikovaného a základného výskumu v pomere 70:30%.

 e.)  Požadovať aktivizáciu a participovať na činnosti Výskumnej a Technologickej agentúry, resp. nových orgánov riadenia VVI v nadväznosti na koncepciu riadenia VVI zakotvenú v Pláne obnovy – Komponent 9 pri vytváraní predpokladov pre primerané formulovanie výziev v oblasti výskumu a vývoja pre  podnikateľský sektor, skrátenie času spracovania žiadostí a a zníženie administratívnej náročnosti celého procesu.

f.)   Aktívne sa podieľať na aktivitách zameraných na uplatnenie ustanovení § 30c zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov a presadzovať opätovné zvýšenie odpočítateľnej položky na úroveň 200 % výdavkov vynaložených podnikateľským subjektom na VaV a presadzovať uzákonenie odpočítateľnej položky  dane za zamestnávanie mladých vedecko-výskumných pracovníkov do 35 rokov.

g.) Aktívne sa podieľať na podpore  vyhlasovania   štátnych objednávok  výskumu a vývoja, na riešenie strategických problémov rozvoja hospodárstva a priemyslu SR v súlade s prioritnými oblasťami výskumu a vývoja RIS3SK 2021+.

h.) Aktívne sa podieľať na činnosti monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020,  (gestor MDV SR) a riadiacich štruktúr časti OP Slovensko zameranej na VaI (gestori ÚV SR, MIRRI SR, MŠVVaŠ SR a MH SR) a presadzovať oprávnené požiadavky členov ZPVVO.

ch.) Naďalej zabezpečovať účasť zástupcov ZPVVO a podnikateľskej sféry v hodnotiteľskej komisii pre udelenie spôsobilosti vykonávať VaV v zmysle ods.3, § 26a zákona NR SR č.233/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.172/2005 o organizácii štátnej podpory VaV.

i.)Prostredníctvom RUZ uplatňovať nomináciu zástupcu ZPVVO v Stálej komisii pre RIS3 zriadenej pri Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a aktívne sa podieľať na jej činnosti.

j.) Podieľať sa na novelizácii metodických materiálov a výnosov pripravovaných MŠVVaŠ  SR, MH SR, MF SR, MIRRIU SR a ÚV SR a  zriadenými agentúrami pre oblasť vedy a techniky. Koordinovať uplatnenie zásadných pripomienok členov ZPVVO a v oblasti štátnej podpory VaV požadovať akceptovanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia k Európskym fondom.

k.) Presadzovať vytvorenie finančných a organizačných podmienok pre vypísanie opakovanej výzvy na Podnikové výskumno-vývojové centrá  a DSV  v rámci OP Slovensko pre programovacie obdobie 2021 – 2027  a zároveň presadiť opatrenia na zabezpečenie objektívneho a nezávislého hodnotenia a výberu projektov v rámci podaných žiadostí.

l.) Požadovať sfunkčnenie a aktivizáciu činnosti Inovačného fondu n. f.

II. Spolupráca s jednotlivými sektormi vedy a techniky a orgánmi regionálnej samosprávy

a.) Koordinovať, prostredníctvom Výboru pre vedu, výskum a inovácie pri Republikovej únii zamestnávateľov, vytváranie nových neštandardných zoskupení pracovísk SAV, vysokých škôl, aplikovaného výskumu a podnikateľskej sféry pre realizáciu transferu poznatkov vedy a výskumu do praxe formou klastrov.

b.) Prehlbovať spoluprácu s orgánmi regionálnej samosprávy (VÚC) s cieľom dohodnúť účasť pracovísk ZPVVO na realizácii zámerov regionálnych inovačných stratégií. V nadväznosti na vyhlásené výzvy na čerpanie zdrojov štrukturálnych fondov koordinovať prípravu spoločných inovačných projektov pre  zvýšenie konkurenčnej schopnosti regiónov.

c.) Podieľať na príprave a priebehu odborných workshopov orientovaných na objektívny dialóg medzi zamestnávateľmi a jednotlivými sektormi vedy a techniky o rozvojových potrebách priemyslu a možnostiach riešenia týchto problémov v rámci uplatňovania podpory   výskumu a vývoja  formou stimulov pre domácich investorov.

d.) Zasadzovať sa a cielene podporovať  uplatňovanie schémy štátnej podpory výskumu a vývoja formou stimulov pre výskum a vývoj, alebo podobnej schémy vychádzajúcej zo zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre VaV… tak, aby boli podporené také témy VaV, ktoré prispejú k rozvoju trendov VaV v podnikateľskej sfére v súlade s potrebami podnikateľského sektora, programovým vyhlásením vlády SR v oblasti podpory podnikateľskej sféry, s  uzneseniami vlády SR k podpore hospodárskeho rastu a v súlade s prijatými strategickými dokumentmi v oblasti VVI.

e.) V rámci spolupráce s ostatnými partnermi zastupujúcimi podnikateľský sektor sa aktívne podieľať a presadzovať záujmy členov ZPVVO  pri realizácii RIS3 SK 2021+ a v rámci nej domén inteligentnej špecializácie  pre programovacie obdobie EÚ rokov 2021 – 2027 a pri realizácii Plánu obnovy – Komponent 9.

f.) Ako jedna zo zakladajúcich organizácií Slovenského centra digitálnych inovácií (SCDI), v spolupráci s ostatnými zakladajúcimi členmi, za predpokladu kladného posúdenia  projektu DEP podaného v rámci výzvy EÚ v oblasti zavádzanie digitálnych inovácií v priemysle vyvinúť maximálne úsilie pri jeho realizácii. 

III. Využívanie MVTS a štrukturálnych fondov EU na podporu VaV

 1. V spolupráci s MŠVVŠ SR, Národnou kanceláriou HORIZONT-u,  sieťou národných koordinátorov (NCP), Národných kontaktných bodov a Styčnou kanceláriou v Bruseli venovať zvýšenú pozornosť využívaniu nástrojov podporného programu EU pre vedu, výskum a inovácie – HORIZONT EURÓPA. Hľadať východiská najmä pre zvýšenie úspešnosti projektov MSP v rámci programu SME Instrument a Fast Track to Inovation.
 • V spolupráci s Úradom vlády SR, MIRRI SR, MŠVVaŠ SR a MH SR presadzovať včasné vypracovanie  metodických príručiek pre vyhlásenie výziev v rámci novo pripravovaného OP EÚ Slovensko 2021 – 2027,  pre časť VaI a nastavenie finančných nástrojov tak, aby sa zamedzilo ďalšiemu odďaľovaniu  začatia riešenia projektov VaV a čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov OP.
 • Presadzovať spružnenie systému podpory aplikovaného VaV a inovačných projektov zo zdrojov štrukturálnych fondov. Požadovať zavedenie zálohového financovania riešenia projektov výskumu pre podnikateľský sektor, ako je to umožnené pracoviskám verejného a vysokoškolského sektoru. Refundačné financovanie uplatňovať len na nákup prístrojov a zariadení súvisiacich s riešením projektu. Umožniť  obnovu infraštruktúry výskumu a vývoja aj pre výskumné organizácie podnikateľského sektoru VaT.
 • Pokračovať v spolupráci s Asociáciu výskumných organizácií ČR a využívať získané poznatky z ČR na zefektívňovanie systému riadenia a podpory aplikovaného výskumu a vývoja v SR.

 

IV. Informačná, popularizačná a organizačná činnosť

 a.) Pokračovať v informačnej činnosti o legislatívnom procese, programových smeroch, metodických smerniciach a ďalších aktivitách z oblasti vedy, techniky a inovácií, ako i z nadväzných oblastí, dôležitých pre členov ZPVVO.

 b.)  Podieľať sa na organizácii  akcií „Týždňa vedy na Slovensku“ a na obnovení organizovania národnej konferencie zameranej na aktuálne problémy riadenia a podpory výskumu a vývoja na Slovensku. 

 c.) Podieľať sa na činnosti komisie pre hodnotenie žiadostí o udelenie Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu za vedu a techniku a presadzovať vyvážené ocenenie pre jednotlivé sektory vedy a techniky.

 d.) Podieľať sa na organizácii súťaže „Inovatívny čin roka“ a prezentácii výsledkov priemyselného výskumu a vývoja v rámci odborných výstav.

 

 

Bratislava, 22. 06. 2022