Informácie

Zameranie činnosti Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií na roky 2023-2024

jún 1, 2023

Činnosť Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, v súlade s dlhodobým poslaním zväzu, bude rozvíjať úlohy, ktoré pre podnikateľskú a decíznu sféru vymedzili resp. stanovili nasledovné koncepčné materiály v oblasti podpory hospodárskeho rastu a dlhodobej  orientácie výskumu, vývoja a inovačného rozvoja na Slovensku. Sú to:

 • Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK pre roky 2021 -2027 – gestor MIRRI SR, MŠVVaŠ SR, MH SR a ÚV SR)

 

 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra, časť  Výskum a inovácie na roky 2014-2020 (gestor MDaV SR, MŠVVaŠ SR a MH SR)

 

 • Operačný program Slovensko, časť  Výskum a inovácie na roky 2021-2027 (gestor Úrad vlády SR, MIRRI SR, MŠVVaŠ SR a MH SR)

 

 • Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko (gestor MH SR)

 

 • Plán obnovy SR – Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií, (ÚV SR)

 

 • Národná stratégia VVI do roku 2030

 

Pozornosť ZPVVO sa zameria taktiež na naplnenie zámerov prijatých vládou SR pre obdobie rokov 2020 – 2024 a na naplnenie zámerov prijatých vládou SR po voľbách do NR SR dňa 30. 09. 2023  pre obdobie rokov 2025 – 2028  v rámci:

 

 • Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024 (uznesenie NR SR z 30. 04. 2020)
 • Pripraveného Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2025-2028 na schválenie v NR SR po 30. 09. 2023

 

V jednotlivých oblastiach sa činnosť zväzu v rokoch 2023 – 2024 zameria na:

 

I. Systémová a legislatívna podpora výskumu a vývoja

 

 a.) Aktívne sa podieľať na realizácii Implementačných a realizačných ročných  plánov  Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK 2014 – 2020 a 2021 – 2027), Plánu obnovy – Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií a Národnej stratégie VVI do roku 2030. Zamerať sa pritom na sústavné presadzovanie postavenia priemyselného výskumu a vývoja v štruktúre priorít aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja a inovácií, na  zvyšovanie efektívnosti využívania disponibilných zdrojov smerovaných na podporu výskumu, vývoja a inovácií  a zlepšenie účinnosti transferu poznatkov vedy a výskumu do praxe.

 

b.) Spolupracovať na aktívnej činnosti odborných platforiem pre aktualizáciu domén inteligentnej špecializácie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v rámci procesu EDP ako súčasti RIS3 SK pre programové obdobie EÚ v rokoch 2021 – 2027, ako východiska dopytovo-orientovaných výziev OP Slovensko, časť zameraná na  VaI.

 

c.) V spolupráci s RUZ, AZZZ SR, K500 a APZ presadzovať, aby spoločné východiská a požiadavky zamestnávateľov v oblasti výskumu, vývoja  a inovácií formulované pri prerokúvaní strategických materiálov SR, ktoré sa  týkajú VVI sa premietli do aktualizácie RIS3 SK 2021+, aktualizácie domén RIS3 SK 2021+, aktualizácie Plánu obnovy – Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií, Národnej stratégie VVI do roku 2030  a do Realizačných plánov Operačného Programu Slovensko   pre roky 2021 – 2027, cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa). Súčasne presadzovať reformu školstva s dôrazom na rozšírenie a skvalitnenie výučby matematiky a ostatných predmetov prírodných vied na všetkých stupňoch štúdia, rozšírenie a skvalitnenie výučbu cudzích jazykov okrem angličtiny na ďalší povinne voliteľný cudzí jazyk, zásadné zvýšenie podpory  školstva zo štátneho  rozpočtu najmä technicky a prírodovedne orientovaných VŠ s dôrazom na podporu výchovy študentov  v technických a prírodovedných študijných odboroch tak, aby absolventi boli  lepšie pripravení pre potreby praxe. Presadiť diverzifikáciu VŠ s dôrazom na podporu zo ŠR zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania a  orientáciu spolupráce s praxou v oblasti vedy, výskumu a inovácií  v záujme napĺňania stratégie rozvoja hospodárstva SR, napr. na STU BA, UK BA, UPJŠ KE, TU KE, UNI ZA, SPU NR a TU ZVO.

 

d.)   Aktívne sa podieľať na zlepšovaní systému financovania výskumu a vývoja v SR. Podporiť zvyšovanie podielu účelového financovania výskumu voči inštitucionálnemu, ktorý bude predmetom verejnej súťaže pre všetky sektory VaT s dôrazom na podporu projektov aplikovaného výskumu a vývoja. Cieľovo sa priblížiť k prerozdeľovaniu  zdrojov štátneho rozpočtu na podporu financovania aplikovaného a základného výskumu v pomere 70:30%.

 

e.)  Požadovať aktivizáciu a participovať na činnosti Výskumnej a Technologickej agentúry, resp. nových orgánov riadenia VVI v nadväznosti na koncepciu riadenia VVI zakotvenú v Pláne obnovy – Komponent 9 pri vytváraní predpokladov pre primerané formulovanie výziev v oblasti výskumu a vývoja pre  podnikateľský sektor, skrátenie času spracovania žiadostí a  zníženie administratívnej náročnosti celého procesu.

 

f.)  Aktívne sa podieľať na aktivitách zameraných na uplatnenie ustanovení § 30c zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov a presadzovať opätovné zvýšenie odpočítateľnej položky na úroveň 200 % výdavkov vynaložených podnikateľským subjektom na VaV a presadzovať uzákonenie odpočítateľnej položky  dane za zamestnávanie mladých vedecko-výskumných pracovníkov do 35 rokov.

 

g.)  Aktívne sa podieľať na podpore  vyhlasovania   štátnych objednávok  výskumu a vývoja, na riešenie strategických problémov rozvoja hospodárstva a priemyslu SR v súlade s prioritnými oblasťami výskumu a vývoja RIS3SK 2021+.

 

h.) Aktívne sa podieľať na činnosti Monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020,  (gestor MDV SR) jeho ďalších riadiacich štruktúr pre VaI, na činnosti Monitorovacieho výboru Operačného programu Slovensko 2021 – 2027,  na činnosti Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) zameranej na VaI (gestori ÚV SR, MIRRI SR, MŠVVaŠ SR a MH SR) a ďalších riadiacich orgánov tohto OP a presadzovať oprávnené požiadavky členov ZPVVO.

 

ch.) Naďalej zabezpečovať účasť zástupcov ZPVVO a podnikateľskej sféry v hodnotiteľskej komisii pre udelenie spôsobilosti vykonávať VaV v zmysle ods.3, § 26a zákona NR SR č.233/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.172/2005 o organizácii štátnej podpory VaV.

 

 • Podieľať sa na novelizácii metodických materiálov a výnosov pripravovaných MŠVVaŠ  SR, MH SR, MF SR, MIRRIU SR a ÚV SR a  zriadenými agentúrami pre oblasť vedy a techniky. Koordinovať uplatnenie zásadných pripomienok členov ZPVVO a v oblasti štátnej podpory VaV požadovať akceptovanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia k Európskym fondom.

 

j.) Presadzovať vytvorenie finančných a organizačných podmienok pre vypísanie opakovanej výzvy na Podnikové výskumno-vývojové centrá  a DSV  v rámci OP Slovensko pre programovacie obdobie 2021 – 2027  a zároveň presadiť opatrenia na zabezpečenie objektívneho a nezávislého hodnotenia a výberu projektov v rámci podaných žiadostí.

 

k.)  Požadovať sfunkčnenie a aktivizáciu činnosti Inovačného fondu n. f.

 

l.) Pomáhať podnikom, podnikateľom a ich zamestnancom v digitálnej transformácii ich podnikania a činnosti najmä prostredníctvom aktivít SCDI v rámci projektu SCDI a výziev MIRRI SR.  Podporovať opatrenia Európskej komisie (EK), ktoré cielia na zlepšovanie infraštruktúry a širokopásmového pripojenia pre všetkých občanov a podniky, odstránenie regulačnej záťaže sieťových operátorov a celkovej nadbytočnej regulácie – uprednostniť samoreguláciu.

 

m.) Presadzovať zintenzívnenie  spolupráce a previazanosť súkromného sektora a verejných vedecko-výskumných organizácií a univerzít. Pre podporu aplikovaného výskumu a inovácií rozpracovať v rámci implementácie domén RIS3 SK systémové nástroje podporujúce spoluprácu univerzít, verejného sektora, a súkromného sektora.

n.)  Zasadzovať sa o garantovanie minimálneho podielu verejných výdavkov z celkového HDP štátu na podporu predovšetkým aplikovanej vedy a výskumu  v objeme 1,2 % HDP.

 

o.) Presadzovať posilnenie  aplikovaného výskum  a vývoja prostredníctvom zjednodušenia administratívnej náročnosti  a rozšírenia jeho nepriamej podpory na úroveň porovnateľnú v krajinách EÚ.

 

p.) Usilovať sa o vypracovanie štátnej politiky pre výskum, vývoj a inovácie, komplexne pokrývajúcu potreby rozvoja výskumu, vývoja a inovácií počas nasledujúcich 10 rokov (aspoň do roku 2030, resp. na 15 rokov) a v rámci nej definovať strategické štátne programy VVI, na ktoré bude garantovať finančné prostriedky štát zo ŠR.

 

 

q.)   Presadzovať nastavenie vhodných   podmienok pre výraznejší vstup rizikového kapitálu do VVI, zjednodušenie  regulácie pre investičné fondy a finančne, napr. formou stimulov pre výskum a vývoj v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj…, alebo formou daňových opatrení  stimulovať výrobné podniky pri investovaní do aplikovaného výskumu, vývoja, inovácií a inovatívnych firiem a pri nákupe duševného vlastníctva.

r.)   Usilovať sa o presadenie realizácie v plnom rozsahu Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021+.

s.)   Presadzovať zvýšenie podielu projektov postavených na partnerstve medzi výskumnými inštitúciami a priemyslom, zjednodušiť podmienky pre vedomostný a technologický transfer z výskumného prostredia do praxe.

t.)   Presadzovať posilnenie podpory aplikovaného výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov EÚ, v rámci nej podporu vzniku konzorcií výskumných pracovísk podnikateľského sektora, akademického sektora a štátneho sektora výskumu a vývoja, zjednodušenie administratívnej náročnosti a rozšírenie jeho nepriamej podpory na úroveň porovnateľnú s ostatnými krajinami EÚ.

u.)   Vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie komplexného prepracovania Národnej stratégie VVI SR do roku 2030 za účasti zástupcov zamestnávateľských organizácií a zväzov s uvážením ich pripomienok.

 

II. Spolupráca s jednotlivými sektormi vedy a techniky a orgánmi regionálnej samosprávy

 a.) Koordinovať, prostredníctvom Výboru pre vedu, výskum a inovácie pri Republikovej únii zamestnávateľov, vytváranie nových neštandardných zoskupení pracovísk SAV, vysokých škôl, aplikovaného výskumu a podnikateľskej sféry pre realizáciu transferu poznatkov vedy a výskumu do praxe formou klastrov.

 

b.) Prehlbovať spoluprácu s orgánmi regionálnej samosprávy (VÚC) s cieľom dohodnúť účasť pracovísk ZPVVO na realizácii zámerov regionálnych inovačných stratégií. V nadväznosti na vyhlásené výzvy na čerpanie zdrojov štrukturálnych fondov koordinovať prípravu spoločných inovačných projektov pre  zvýšenie konkurenčnej schopnosti regiónov.

 

c.) Podieľať na príprave a priebehu odborných workshopov orientovaných na objektívny dialóg medzi zamestnávateľmi a jednotlivými sektormi vedy a techniky o rozvojových potrebách priemyslu a možnostiach riešenia týchto problémov v rámci uplatňovania podpory   výskumu a vývoja  formou stimulov pre domácich investorov.

 

d.) Zasadzovať sa a cielene podporovať  uplatňovanie schémy štátnej podpory výskumu a vývoja formou stimulov pre výskum a vývoj, alebo podobnej schémy vychádzajúcej zo zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre VaV… tak, aby boli podporené také témy VaV, ktoré prispejú k rozvoju trendov VaV v podnikateľskej sfére v súlade s potrebami podnikateľského sektora, programovým vyhlásením vlády SR v oblasti podpory podnikateľskej sféry, s  uzneseniami vlády SR k podpore hospodárskeho rastu a v súlade s prijatými strategickými dokumentmi v oblasti VVI.

 

e.) V rámci spolupráce s ostatnými partnermi zastupujúcimi podnikateľský sektor sa aktívne podieľať a presadzovať záujmy členov ZPVVO  pri realizácii RIS3 SK 2021+, v rámci nej domén inteligentnej špecializácie  pre programovacie obdobie EÚ rokov 2021 – 2027, pri realizácii Plánu obnovy  a odolnosti – Komponent 9 a pri zásdnom prepracovaní Národnej stratégie VV do roku 2030.

 

f.) Ako jedna zo zakladajúcich organizácií Slovenského centra digitálnych inovácií (SCDI), v spolupráci s ostatnými zakladajúcimi členmi,  prispieť pri realizácii projektu digitalizácie priemyslu  oblasti zavádzanie digitálnych inovácií a vyvinúť maximálne úsilie pri jeho realizácii v rámci pripravovanej výzvy MIRRI SR orientovanej na podporu centier digitálnych inovácii s certifikátom Seal of excelence  EÚ (EK), ktorým SCDI je. 

 

III. Využívanie MVTS a štrukturálnych fondov EU na podporu VaV

 • V spolupráci s MŠVVŠ SR, Národnou kanceláriou HORIZONT-u,  sieťou národných koordinátorov (NCP), Národných kontaktných bodov a Styčnou kanceláriou v Bruseli venovať naďalej zvýšenú pozornosť využívaniu nástrojov podporného programu EU pre vedu, výskum a inovácie – HORIZONT EURÓPA. Hľadať východiská najmä pre zvýšenie úspešnosti projektov MSP v rámci programu SME Instrument a Fast Track to Inovation.

 

 • V spolupráci s Úradom vlády SR, MIRRI SR, MŠVVaŠ SR a MH SR presadzovať včasné vypracovanie metodických príručiek pre vyhlásenie výziev v rámci OP EÚ Slovensko 2021 – 2027,  pre cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) a nastavenie finančných nástrojov tak, aby sa zamedzilo ďalšiemu odďaľovaniu  začatia riešenia projektov VaV a čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov OP.

 

 • Presadzovať spružnenie systému podpory aplikovaného VaV a inovačných projektov zo zdrojov štrukturálnych fondov. Požadovať zavedenie zálohového financovania riešenia projektov výskumu pre podnikateľský sektor, ako je to umožnené pracoviskám verejného a vysokoškolského sektoru. Refundačné financovanie uplatňovať len na nákup prístrojov a zariadení súvisiacich s riešením projektu. Umožniť obnovu infraštruktúry výskumu a vývoja aj pre výskumné organizácie podnikateľského sektoru VaT.

 

 • Pokračovať v spolupráci s Asociáciu výskumných organizácií ČR a využívať získané poznatky z ČR na zefektívňovanie systému riadenia a podpory aplikovaného výskumu a vývoja v SR.

 

IV. Informačná, popularizačná a organizačná činnosť

 

 • Pokračovať v informačnej činnosti o legislatívnom procese, programových smeroch, metodických smerniciach a ďalších aktivitách z oblasti vedy, techniky a inovácií, ako i z nadväzných oblastí, dôležitých pre členov ZPVVO.

 

 • Podieľať sa na organizácii akcií „Týždňa vedy na Slovensku“ a na obnovení organizovania národnej konferencie zameranej na aktuálne problémy riadenia a podpory výskumu a vývoja na Slovensku. 

 

 • Podieľať sa na činnosti komisie pre hodnotenie žiadostí o udelenie Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu za vedu a techniku a presadzovať vyvážené ocenenie pre jednotlivé sektory vedy a techniky.

 

 • Podieľať sa na organizácii súťaže „Inovatívny čin roka“ a prezentácii výsledkov priemyselného výskumu a vývoja v rámci odborných výstav.

 

 

Bratislava, 17. 05. 2023