Beset, spol. s r.o.

Beset, spol. s r.o.

Jelenia 18, 81105 Bratislava, Slovenská republika

www.beset.sk

Spoločnosť Beset, s.r.o. sa zaoberá výskumom a vývojom informačných a komunikačných technológií (IKT), ich riešením pre zber, úpravu a analýzu veľkého množstva údajov, bezpečnosťou IKT, automatizáciou, výrobnými procesmi, ERP systémami. Od roku 1993 patrí k významným dodávateľom IT riešení na slovenskom trhu. V roku 1994 bola prvou IT spoločnosťou na Slovensku, ktorá získala certifikát kvality poľa ISO 9001. V 90-tych rokoch 20.storočia, ako pobočka významnej anglickej spoločnosti ICL, dodávala hardvér, softvér, poskytovala konzultácie a školenia pri realizácii PHARE projektov. Od roku 1997 spoločnosť rozšírila portfólio o implementáciu podnikových ERP riešení pre výrobné podniky na Slovensku. Po roku sa postupne z dodávateľa hardvéru preorientovala na vývoj, implementáciu, dodávku a podporu informačných systémov na mieru pre významné inštitúcie na Slovensku. Japonská spoločnosť Fujitsu prevzala firmu v roku 2002 a o dva roky ju predala slovenskému subjektu. Vtedy sa zmenil názov spoločnosti na Beset.

Beset má viac ako 50 zamestnancov s centrálou v Bratislave. Na pobočke v Banskej Bystrici má špecializované výskumno-vývojové pracovisko, ktoré sa zaoberá výskumom IKT riešení pre zber, úpravu a analýzu veľkého množstva údajov so zameraním na ekonomické údaje. Na pobočke v Trenčíne je pracovisko zamerané na ERP systémy a IT bezpečnosť. Od roku 2005 je držiteľom certifikátu pre informačnú bezpečnosť podľa ISO 27001 aj certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001. Od roku 2009 disponuje Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti pre vyšší stupeň utajenia „Dôverné“. V roku 2015 sa spoločnosť zamerala na trendy a moderné postupy, začala spoluprácovať s vedeckými organizáciami a získala Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Certifikát systému manažmentu IT služieb podľa ISO 20000 pribudol v roku 2017. Už viac ako 25 rokov kontinuálne udržiava systémové prístupy, prispôsobuje sa trendom, optimalizuje všetky činnosti a procesy v organizácii pri poskytovaní produktov a služieb.

Najvýznamnejšie výsledky

Beset, spol s r.o. riešila v rokoch 2015-2018 so spoločnosťou Merchant, s.r.o., projekt v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj MŠVVaŠ SR, s názvom: Projekt priemyselného výskumu technológie autonómneho výrobného cyklu v súlade s konceptom Industry 4.0 – AV-SFactory. Východiskom výskumných prác bola rozsiahla analýza potrieb výrobných podnikov dunajského regiónu. Poukázala na širokú skupinu požiadaviek a problémov výrobného cyklu. Medzi hlavné výzvy patrí zníženie nákladov, vyplývajúcich z prestojov počas modifikácie výrobných procesov, zníženie času trvania zásahu, či už servisného alebo modifikačného, zvýšenie kvality interakčného rozhrania medzi operátorom a výrobným procesom. Významnou je aj problematika a požiadavka na komplexné prepojenie výrobných procesov s manažérskymi informačnými systémami, ako aj zavedenie metodík prediktívneho predpovedania porúch a prestojov.

Transfer výstupov do praxe

Intenzívna interakcia s malými a strednými výrobnými firmami, najmä z oblasti automotive, ale aj s poprednými výskumnými pracoviskami významných európskych i celosvetových spoločností (BSH, Airbus, Festo, atď. ) potvrdila vhodnosť voľby metodík a postupov výskumu z projektu AV-SFactory. Prejavilo sa to ich záujmom o spoluprácu s tímom z Beset, spol s.r.o. a snahou o vytvorenie zastrešujúcich štruktúr kooperujúcich tímov (klastra) európskeho významu.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?