BIONT, a.s.

BIONT, a.s.

Karloveská 63, 842 29 Bratislava 4, Slovenská republika

www.biont.sk

BIONT, a. s. je spoločnosť orientovaná na oblasť nukleárnej medicíny, s užším zameraním na Pozitrónovú Emisnú Tomografiu (PET). Jej hlavným poslaním je vyrábať a distribuovať rádiofarmaká pre logisticky dosiahnuteľné PET centrá a zabezpečovať PET/CT a SPECT/CT vyšetrenia pre pacientov zo SR i zahraničia. S hlavnou činnosťou úzko súvisí aj výskum a vývoj prípravy rádionuklidov, rádiofarmák, výrobného zariadenia a v neposlednej miere aj vzdelávanie, školenia a šírenie vlastného know-how.

 

             Najvýznamnejšie výsledky

Počas krátkej doby od svojho vzniku - 21.1.2005, sa spoločnosť zaradila medzi popredných výrobcov PET rádiofarmák, ako aj poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore nukleárna medicína. Už v prvom roku existencie sa začali vyšetrenia pacientov pomocou PET/CT a SPECT/CT tomografov. Zároveň bola spustená skúšobná výroba rádiofarmaka 18F-Fludeoxyglukózy (18F-FDG) v rámci licencie Ústavu jadrovej fyziky ČAV, Řež v ČR. Od roku 2006 dodáva spoločnosť 18F-FDG väčšine slovenských PET centier. Prvý vlastný produkt – rádiofarmakum „biontFDG,“ bol zaregistrovaný na Slovensku v roku 2008 a v súčasnosti je registrovaný v štyroch štátoch EÚ. V roku 2009 sa začali pravidelné dodávky rádiofarmák aj do zahraničia. Licenciu na výrobu biontFDG kúpila turecká spoločnosť Eczacıbaşı-Monrol, ktorá ju od roku 2015 realizuje vo svojom závode v Bulharsku.

V súvislosti s rastúcim záujmom o nové rádiofarmaká sa sortiment výroby postupne rozširuje. Spoločnosť má v súčasnosti, okrem FDG, vo výrobnom programe osem rádiofarmák značených rádionuklidmi 11C, 18F, 64Cu, 68Ga a pripravuje sa výroba ďalších produktov. Do konca roku 2019 bolo realizovaných vyše 5100 výrob pre domácich i zahraničných odberateľov. V  súčasnosti dodáva rádiofarmaká štyrom PET centrám v SR, jednému v ČR a desiatim v Rakúsku.

PET centrum BIONT, a. s. je v oblasti PET/CT diagnostiky od začiatku činnosti vrcholovým pracoviskom v SR. V súčasnosti vykonáva vyše 3200 PET/CT vyšetrení ročne na dvoch PET/CT tomografoch. Najčastejšie používaným rádiofarmakom u onkologických ochorení je 18F-FDG, kde sa vyšetrujú pacienti najmä s lymfoproliferatívnymi ochoreniami, nádormi gastrointestinálneho traktu a malígnym melanómom. V roku 2013 začalo rutinné vyšetrovanie pacientov s nádormi mozgu pomocou rádiofarmák na báze značených aminokyselín (11C-metionín a 18F-FET). Pri vyhodnocovaní vyšetrení sa od začiatku používali semikvantitatívne metódy a fúzia PET obrazov s obrazmi magnetickej rezonancie. Diagnostika pacientov s karcinómom prostaty začala v roku 2014 s rádiofarmakom 11C-cholín, ktoré bolo od roku 2018 nahradené moderným rádiofarmakom 68Ga-PSMA. Pracovisko sa venuje aj diagnostike neuroendokrinných nádorov. Od roku 2017 nahradilo dovtedy používané klasické SPECT vyšetrenia PET/CT vyšetrením s rádiofarmakom 68Ga-DOTATOC. Nezanedbateľné sú skúsenosti pracoviska aj v neonkologickej PET diagnostike, najmä u pacientov s horúčkami neznámeho pôvodu, vaskulitídami, sarkoidózou, v lokalizácii epileptogénnej zóny u pacientov s refraktérnou epilepsiou, v diagnostike demencií, Parkinsonovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení.

V oblasti konvenčnej nukleárnej medicíny sa pracovisko zameriava najmä na diagnostiku zápalových ložísk pomocou autológne označených leukocytov, diagnostiku Parkinsonovej choroby, scintigrafiu prištítnych teliesok, ale realizuje aj bežné vyšetrenia ako je scintigrafia skeletu alebo sentinelová lymfoscintigrafia u pacientov s malígnym melanómom a s karcinómom prsníka. Ročne sa na jednom SPECT/CT tomografe vykoná viac ako 1000 scintigrafických vyšetrení.

PET centrum BIONT, a. s. sa podieľa na riešení viacerých klinických štúdií a výsledky svojej práce pravidelne prezentuje na odborných podujatiach v SR aj zahraničí.

 

             Transfer výstupov do praxe

Vo svojej výskumnej činnosti sa pracovníci BIONTu zameriavajú na aktuálne potreby rozvoja spoločnosti, predovšetkým zavádzaním výroby nových rádiofarmák a vývojom výrobných zariadení. Takto boli vyvinuté technológie na výrobu rádionuklidov 11C, 64Cu a 89Zr, ako aj technológie značenia rôznych molekúl (Metionín, Cholín, FET, PSMA). Najvýznamnejšie výstupy z vývoja zariadení sú Vysokoprodukčný terč pre výrobu 11C metánu, ocenený ako inovatívny čin roku 2016 a zariadenie na získavanie kovových rádionuklidov z tuhých terčov, ktoré v roku 2019 získalo certifikát správnej výrobnej praxe.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?