ME-Inspection SK, spol. s r.o.

ME-Inspection SK, spol. s r.o.

Drobného 25A/3585, 841 01 Bratislava, Slovenská republika

www.me-inspection.sk

ME-Inspection SK je malá spoločnosť s viac ako 30 zamestnancami založená v roku 2007 v Bratislave. Špecializuje sa na vývoj, výrobu a realizáciu bezdotykových meracích systémov, na meranie rozmerov (hrúbka, šírka, dĺžka), silových účinkov, na dynamické meranie hmotnosti, inšpekčných systémov, zameraných na kvalitu povrchu výrobkov, kompletnosť výrobkov a výrobu strojov prevažne pre gumárenský a automobilový priemysel. Realizuje štandardný predaj vyrobených produktov, ale zároveň realizuje OEM vývoj a následnú výrobu systému špecifickému zákazníkovi.
Spoločnosť pôsobí vo vyše 30 výrobných závodoch, v 22 krajinách na 4 kontinentoch. Medzi hlavných zákazníkov patria spoločnosti Continental, Goodyear a Pirelli. Od roku 2012 každoročne firmu oceňujú zákazníci najvyšším hodnotením dodávateľa - ratingom “A”. Hodnotenie zákazníkov je komplexným ukazovateľom kvality výrobkov, včasnosti dodávok, rýchlosti inštalácie, kvality a rýchlosti servisného zásahu, dôveryhodnosti a uspokojovania potrieb zákazníkov – neustáleho zlepšovania výrobkov a vývoja nových produktov.
ME-Inspection SK kladie dôraz na:
• dlhodobú a stabilnú spoluprácu so zákazníkmi zabezpečenú dôsledným dodržiavaním dohôd, korektným prístupom a otvorenosťou,
• dlhodobú, čestnú a férovú spoluprácu s výrazným sociálnym podtónom so zamestnancami. Prioritou spoločnosti je nízka fluktuácia zamestnancov, čo kladie vysoké nároky na výber zamestnancov, kde je dôležitá profesionalita a odbornosť uchádzača a kompaktnosť tímu / kolektívu,
• dlhodobú spoluprácu s vysokými a strednými školami. Firma realizuje školiaci program pre študentov, od spolupráce pri stredoškolskej odbornej činnosti, cez praktickú maturitu, vysokoškolskú odbornú činnosť, bakalárske a diplomové práce. Prioritou je kvalitné vzdelanie spolupracujúceho študenta, ktorý výsledkami na škole a medzi spolužiakmi robí tú najlepšiu reklamu spoločnosti,
• dlhodobé budovanie korektných vzťahov s dodávateľmi včasným platením faktúr, férovým reklamačným konaním a stabilnou spoluprácou.

Najvýznamnejšie výsledky
V porovnaní s domácou konkurenciou možno konštatovať len čiastočné prekrytie malého počtu produktov. Čo sa týka zahraničnej konkurencie, rozloženiu a rozsahu portfólia produktov spoločnosti konkurujú viaceré firmy, prevažne z krajín EÚ a USA. Na jeden konkrétny produkt pripadajú maximálne 2 alebo 3 konkurujúce spoločnosti v celosvetovom meradle v porovnateľnom stupni kvality produktu. Rozsahom portfólia meracích a inšpekčných systémov v gumárenskom priemysle nemá spoločnosť ME-Inspection SK konkurenciu.
Všetkým produktom, ktoré ME-Inspection SK predáva, predchádzal interný vývojový proces. Pozostáva z vývoja mechanickej časti zariadení, elektrického návrhu, návrhu riadenia systému, zberu spracovania a vyhodnotenia nameraných dát, spracovaniu nameraných dát. Vzhľadom na komplexnosť vyvíjaných systémov sa vývoj produktu realizuje výhradne internými kapacitami tak, aby sa dosiahli vysoké požiadavky na kvalitu produktu, jeho efektívnu výrobu a ľahkú opraviteľnosť, s prihliadnutím na prediktívnu údržbu s podporou prvkov Industry 4.0.
Najvýznamnejším výsledkom vo výskume, vývoji a inováciách sú presné a extrémne rýchle merania fyzikálnych veličín a spracovanie dát v štandardnom priemyselnom prostredí.

Transfer výstupov do praxe
Sú to produkty na kontrolu farebného značenia pneumatík, kontrolu kompletnosti potlače na bočnici pneumatiky, meranie uniformity a hádzavosti pneumatík.
Medzi najpredávanejšie produkty spoločnosti, (podľa počtu kusov), patrí systém na online meranie kvality behúňových profilov v procese výroby pneumatík. Pozostáva z merania hrúbky (presnosť ±8µm), šírky profilu (presnosť ±100µm), dĺžky profilu (presnosť ±500µm ) a hmotnosti profilu (presnosť ±10g ( max. zaťaženie 50kg) / presnosť ±2g (max. zaťaženie 10kg)) pri pohybe profilu 60 - 90 m / min v štandardných výrobných podmienkach.
Z pohľadu výpočtového výkonu spracovania veľkých dát a spracovania obrazu patrí medzi najzložitejšie produkty systém na kontrolu povrchu bočnice pneumatiky. Kontroluje kvalitu a kompletnosť potlače, nachádzajúcej sa na pneumatike. Správnosť produktu sa posudzuje ako rozdiel požadovanej potlače voči nameraným 3D dátam. Z merania jednej bočnice pneumatiky, so šírkou meracieho pásma 50 mm, vzniká 500MB súbor 3D dát (point cloude), ktorý sa spracováva na serveri s dvomi grafickými kartami Tesla V100. Na kontrolu jednej pneumatiky sú potrebné priemerne 2GB dát. Najmenšia detekovateľná chyba na bočnici pneumatiky predstavuje štvorec s rozmermi 0,2 mm x 0,2 mm x 0,2 mm.
Medzi najkomplexnejšie produkty, z pohľadu integrácie vývoja a výroby extrémne presnej mechaniky, náročnosti a komplexnosti riadiaceho systému, spracovania obrazu a komplexnej stability systému, patrí tester uniformity pneumatík s integrovaným systémom na meranie hádzavosti pneumatiky a vyhodnotenie defektov montáže pneumatiky.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?