MicroStep, s.r.o.

MicroStep, s.r.o.

Vajnorská 158, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

www.microstep.sk

Výskum, vývoj a výroba CNC technologických komplexov na delenie materiálov plazmou, kyslíkom, laserom a vodným lúčom, charakterizuje vedeckú, výskumnú, vývojovú, inovačnú a výrobnú orientáciu spoločnosti MicroStep, spol. s.r.o.

Zaoberá sa vývojom, výrobou a dodávkou zložitých energolúčových CNC rezacích centier ( plazma, laser, kyslík, vysokotlaková voda ) , ktoré umožňujú tvarové rezanie plechov a rôznych 3D útvarov, ako sú rúry, profily rôznych prierezov, viek tlakových nádob, atď. V týchto systémoch môžu byť kombinované rôzne rezacie technológie ( napr. plazma a kyslík, plazma a vysokotlaková voda, atď.) Tieto sú ešte doplnené o technológiu vŕtania presných otvorov, rezania závitov do otvorov, ako aj technológiou popisovania dielcov (vibračným perom, laserom, injektom, atď.). Ide o zákaznícky orientované systémy zostavované podľa špecifických požiadaviek konkrétnej produkcie. Produkty firmy sa využívajú v širokej oblasti strojárskej výroby, všade tam , kde je potrebné presné tvarové rezanie dielcov. Ako príklad možno uviesť výrobu lodí, rôznych strojov, segmentov oceľových konštrukcií, atď.

Počas svojej existencie, od roku 1991, dodala firma 2 600 CNC strojov do 53 štátov sveta. Ročná produkcia firmy predstavuje asi 200 strojov v objeme približne 34 miliónov EUR, pričom 95 percent produkcie sa exportuje. Firma má 450 zamestnancov, z toho 45 pracuje vo výskume a vývoji. Disponuje vybudovanou výskumnou a výrobnou základňou sústredenou v novovybudovanom Administratívnom a vývojovom centre v Bratislave a dvoch výrobných závodoch v Partizánskom a  Hriňovej. Vysokou kvalitou dodávaných systémov, ako aj špičkových inovatívnych riešení, sa firma MicroStep zaradila medzi najvýznamnejších dodávateľov v predmetnej oblasti v globálnom meradle.

Najvýznamnejšie výsledky a ich transfer do praxe

Výskumné a inovačné aktivity firmy MicroStep, spol. s r. o. sú zamerané na zvýšenie presnosti rezacieho procesu, najmä v oblasti rezania tvarovo zložitých rezných hrán potrebných pre následné zváracie procesy a automatizovanie procesov nakládky, vykládky a triedenia vyrezaných dielcov. Cieľom je produkovať vysoko sofistikované výrobné bunky , ktoré možno zapojiť do procesu automatizovanej výroby podniku tak, aby zodpovedali trendom vízie Industry 4.0. S tým súvisia aj procesy preventívnej údržby a simulácie výrobného procesu s možnosťou jeho využitia v nadradených informačných systémoch plánovania produkcie na úrovni podniku.

Pri vývoji týchto systémov firma spolupracuje s pracoviskami STU v Bratislave. Ide o spoluprácu s FEI STU a SjF STU pri riešení výskumných úloh formou projektov z APVV a formou stimulov na výskum a vývoj, poskytovaných MŠVaV SR. Spolupráca je zameraná na riešenie úloh, ktoré majú charakter priemyselného výskumu, pričom ide o riadenie a konštrukčné riešenia mechatronických systémov – CNC strojov na delenie materiálov.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?