MicroStep, s.r.o.

MicroStep, s.r.o.

Vajnorská 158, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

www.microstep.sk

Výskum, vývoj a výroba CNC technologických komplexov na delenie materiálov plazmou, kyslíkom, laserom a vodným lúčom, charakterizuje vedeckú, výskumnú, vývojovú, inovačnú a výrobnú orientáciu spoločnosti MicroStep, spol. s r. o. Zaoberá sa vývojom, výrobou a dodávkou zložitých energolúčových CNC rezacích centier (plazma, laser, kyslík, vysokotlaková voda), ktoré umožňujú tvarové rezanie plechov a rôznych 3D útvarov, ako sú rúry, profily rôznych prierezov, viek tlakových nádob, atď. V týchto systémoch môžu byť kombinovane rôzne rezacie technológie (napr. plazma a kyslík, plazma a vysokotlaková voda, atď.). Tieto sú ešte doplnene o technológiu vŕtania presných otvorov, rezania závitov do otvorov, ako aj technológiou popisovania dielcov (vibračným perom, laserom, injektor, atď.). Ide o zákaznícky orientovane systémy, zostavovane podľa špecifických požiadaviek konkrétnej produkcie. Produkty firmy sa využívajú v širokej oblasti strojárskej výroby, všade tam, kde je potrebne presne tvarové rezanie dielcov. Ako príklad možno uviesť výrobu lodí, rôznych strojov, segmentov oceľových konštrukcií, atď. Počas svojej existencie, od roku 1991, dodala firma 2600 CNC strojov do 53 štátov sveta. Ročná produkcia firmy predstavuje asi 200 strojov v objeme približne 34 miliónov EUR, pričom 95 % produkcie sa exportuje. Firma ma 450 zamestnancov, z toho 45 pracuje vo výskume a vývoji. Disponuje vybudovanou výskumnou a výrobnou základňou sústredenou v novovybudovanom Administratívnom a vývojovom centre v Bratislave a dvoch výrobných závodoch v Partizánskom a Hriňovej. Vysokou kvalitou dodávaných systémov, ako aj špičkových inovatívnych riešení, sa firma MicroStep zaradila medzi najvýznamnejších dodávateľov v predmetnej oblasti v globálnom meradle.

 

Najvýznamnejšie výsledky a ich transfer do praxe

Výskumne a inovačne aktivity firmy MicroStep, spol. s r. o. sú zamerané na zvýšenie presnosti rezacieho procesu, najmä v oblasti rezania tvarovo zložitých rezných hrán potrebných pre následne zváracie procesy a automatizovanie procesov nakládky, vykládky a triedenia vyrezaných dielcov. Cieľom je produkovať vysoko sofistikované výrobné bunky, ktoré možno zapojiť do procesu automatizovanej výroby podniku tak, aby zodpovedali trendom vízie Industry 4.0. S tým súvisia aj procesy preventívnej údržby a simulácie výrobného procesu s možnosťou jeho využitia v nadradených informačných systémoch plánovania produkcie na úrovni podniku.

Pri vývoji týchto systémov firma spolupracuje s pracoviskami STU v Bratislave. Ide o spoluprácu s FEI STU a SjF STU pri riešení výskumných úloh formou projektov z APVV a formou stimulov na výskum a vývoj, poskytovaných MŠVVaŠ SR. Spolupráca je zameraná na riešenie úloh, ktoré majú charakter priemyselného výskumu, pričom ide o riadenie a konštrukčne riešenia mechatronických systémov – CNC strojov na delenie materiálov.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?