Slovenská legálna metrológia, n. o.

Slovenská legálna metrológia, n. o.

Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

www.slm.sk

Slovenska legálna metrológia (SLM) je národná autorita pre legálnu metrológiu SR, zameraná na aplikovaný výskum v nasledovných oblastiach:

  • vývoj metód a prostriedkov (etalónovo) prenosu hodnôt jednotiek a stupníc fyzikálnych veličín,
  • vývoj metód skúšania a ka librácie meradiel pre potreby výrobcov meradiel v SR a v zahraničí,
  • vývoj meracích systémov a zariadení na riešenie neštandardných problémov merania v priemysle.

Výskumne aktivity ústavu sú financované prostredníctvom vlastných zdrojov a domácich grantových agentúr. K najvýznamnejším, v súčasnosti riešeným projektom, patria projekty podporovane Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

SLM je najväčšia autorizovaná osoba na výkon overovania určených meradiel v zmysle zákona č.157/2018 Z. z. o metrológii. Je vydávajúcou autoritou SK1 v rámci OIML-CS certifikačného systému podľa medzinárodných odporúčaní OIML R 76 (Váhy s neautomatickou činnosťou), a OIML R 49 (vodomery). Činnosť organizátora MLPM sa v SLM riadi a vykonáva v zmysle normatívnych požiadaviek uvedených v ISO/IEC 17043:2010 a je národným koordinátorom pre Slovensku republiku v celosvetovom systéme EPTIS. Aktívne sa zapája do medzinárodnej spolupráce a podieľa sa na riešení úloh v rámci Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu OIML, Európskej spolupráce v legálnej metrológii WELMEC a Európskej asociácie národných metrologických organizácií EURAMET. Úzko spolupracuje s externými organizáciami, najmä v oblasti vedy, partnerskými organizáciami v metrológii, s orgánmi štátnej správy SR, kde dochádza ku vzájomne prospešnej výmene informácií a skúseností.

 

Najvýznamnejšie výsledky

Spôsob a zariadenie na skúšanie a kalibráciu plavákových hladinomerov. Je to unikátny merací systém, umožňujúci vykonať metrologickú kontrolu priamo na mieste používania meradla. Jedinečnosť tohto systému spočíva v jeho mobilite, ktorá skráti dobu skúšania a eliminuje riziko spojene s prepravou plavákových hladinomerov do laboratórií. Etalonažne zariadenie umožňuje vykonať celu požadovanú sekvenciu skúšok pri zachovaní požiadaviek na presnosť a kvalitu metrologickej kontroly. V porovnaní s renomovanými laboratóriami, predstavuje novu generáciu meracích systémov, lebo doterajšie meracie systémy boli zložite, viazane na stacionárne zariadenia v laboratóriu a merací rozsah obmedzený priestorovými rozmermi zariadenia.

Zariadenie na kalibráciu nápravových a závesných váh. Unikátne riešenie kalibrácie a overovania nápravových a závesných váh, ktoré sú charakterizovane extrémne malým nosičom zaťaženia, resp. osovým zaťažením. Automatizovaný systém umožňuje vykonať kompletnú sekvenciu metrologickej kontroly väziaceho pristroja pri plnom meracom zaťažení, v podmienkach opakovateľnosti a v súlade s predpísanými normatívnymi požiadavkami. Všetky pohyblivé súčasti, vrátane záťažových prvkov a pohonu sú umiestnene pod úrovňou podlahy s cieľom eliminovať všetky bezpečnostne rizika. Zariadenie možno využiť v kalibračných a skúšobných laboratóriách výrobcov, servisných organizácii, autorizovaných subjektov na overovanie uvedeného druhu meradiel. Možno ho použiť aj na skúšanie snímačov sily. Je jedinečným riešením, v porovnaní s inými metrologickými laboratóriami, vo svete.

 

Transfer výstupov do praxe

Meracie systémy na komplexné overovanie a kalibrovanie rýchlomerov. Merací systém novej generácie, na overovanie a kalibrovanie cestných radarových rýchlomerov, umožňuje meranie frekvencie, vyžarovacej charakteristiky, výkonu a základného meracieho uhla antény, pričom hodnota frekvencie sa počíta na základe Dablérovho javu a simuluje sa tzv. rozdielová frekvencia. Je riadený pomocou aplikácie naprogramovanej v LabVIEW a umožňuje vytvárať rôzne postupnosti simulácie signálov.Systém komplexne pokrýva požiadavky Policajného zboru SR. Implementácia tohto systému bola podnetom k novelizácii vyhlášky ÚNMS SR 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole a skrátila dobu realizácie metrologického výkonu o 35 percent.

Automatizovaný merací systém pre overovanie a kalibráciu výdajných stojanov pohonných hmôt. Merací systém novej generácie je univerzálny a vhodný pre všetky modely

v triede ľahkých dodávkových vozidiel. Riadiaci soft ver využíva kamery s funkciou rozpoznávania obrazu s cieľom odčítať hodnoty objemu pohonných hmôt na stavoznaku, čo zabezpečuje automatizáciu spracovania údajov získaných z meraní. Softvér navyše riadi stavy plnenia odmerných nádob, (etalónovo), zásobných nádrži, vypustenie pohonných hmôt z nádrží, meranie počas „odpeňovania“ námeru, import nameraných dát do informačného systému. Implementácia meracieho systému skrátila dobu realizácie overenia výdajného stojana takmer o 20 percent.

Metrologická kontrola vážiacich zariadení. Metrologická kontrola väziacich zariadení obsahuje softvérovú aplikáciu OVAH, zabezpečujúcu komplexný proces overovania váh s neautomatickou činnosťou, dokumentovania priebehu, vyhodnotenie, export a archiváciu. Aplikácia prináša automatizáciu, efektívne, intuitívne, prediktívne riešenie pre zvýšenie kvality a transparentnosti pri výkone metrologickej kontroly váh používaných v maloobchodných prevádzkach, lekárňach, atď. Implementácia tejto aplikácie skrátila dobu realizácie overenia váh takmer o 20 percent.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?