VIPO a.s.

VIPO a.s.

Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovenská republika

www.vipo.sk

Akciová spoločnosť VIPO pôsobí v oblasti výskumu, vývoja a výroby strojnotechnologických zariadení pre gumárenský priemysel, adhezív pre priemyselné aplikácie, gumárenských technológií a materiálov a priemyselných aplikácií informačných a komunikačných technológií. Pôsobí aj ako autorizovaná skúšobňa a notifikovaná osoba NB 2369 na posudzovanie zhody osobných ochranných prostriedkov a je kompetentná na skúšanie a posudzovanie materiálov kožiarskeho, galantérneho, kožušníckeho a obuvníckeho priemyslu na základe akreditácie Slovenskou národnou akreditačnou službou.

             Vo výskume a vývoji pôsobí 33 pracovníkov v oblasti výrobných strojov a zariadení, 29 pracovníkov v oblasti technológie makromolekulárnych látok a 5 pracovníkov v oblasti priemyselných aplikácií informačných a komunikačných technológií.

             Počas doterajšieho pôsobenia bola VIPO a.. nositeľom viac ako dvadsiatich projektov výskumu a vývoja spolufinancovaných z verejných zdrojov. Okrem iného projektov štátnych programov výskumu a vývoja, štátnych objednávok výskumu a vývoja, projektov spolufinancovaných v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a projektov v rámci operačného programu „Výskum a vývoj“. Firma sa ako partner zúčastnila dvoch medzinárodných projektov rámcových programov EÚ pre výskum a technický rozvoj.  Ako nositeľ vystupovala v projekte programu EUROSTARS-2 „Optimisation of Rubber Extrusion Systems Used in Tyre Bead Making by Mathematical Modelling“.

             Produkty spoločnosti získali viaceré ocenenia. V roku 2008 to bola  Cena Slovenského zväzu strojárskeho priemyslu za päťnásobnú linku na navíjanie pätkových lán a v roku 2013 Cena ministra hospodárstva Slovenskej republiky za automatickú linku na jadrovanie pätkových lán automobilových plášťov.

             Spoločnoť je exportne orientovaná. Viac ako 90 percent jej tržieb prichádza od zahraničných zákazníkov. Predovšetkým sú to svetoví výrobcovia pneumatík - Continental AG, Hannover, Spolková republika Nemecko, Apollo Tyres Ltd., Chennai, Tamil Nadu, India, Madras Rubber Factory (MRF), Ltd., Chennai, India a ďalší poprední producenti osobných, nákladných i veľkorozmerových plášťov. Vzhľadom ku svojmu pôsobeniu na globálnom trhu firma súťaží s americkou, nemeckou, holandskou, japonskou a čínskou konkurenciou.

             Najvýznamnejšie výsledky

             Viaceré výstupy výskumno-vývojových aktivít VIPO a. s. sú predmetom chráneného duševného vlastníctva, napríklad:

 • Patent 306 283 „Způsob úpravy výstužného drátu pro zvýšení adheze elastomerní směs.“
 • Úžitkový vzor 32 862 „Zařízení ke kontrole linky k výrobě patkových lanek.“
 • Úžitkový vzor 32 038 „Zařízení k povrchové úpravě drátu aplikací nánosu chemického činidla.“
 • Úžitkový vzor 32 441 „Zařízení k úpravě povrchu drátu plazmovým výbojem.“
 • Úžitkový vzor 30 798 „Zařízení k fixaci konců drátů patkových lan.“
 • Úžitkový vzor 6857 „Zariadenie na tvarovanie profilu ojadrovaného pätkového lana.“
 • Úžitkový vzor 6885 „Zariadenie na prichytenie začiatku navíjaného drôtu pätkového lana.“
 • Úžitkový vzor 6911 „Zariadenie na strihanie navíjaného drôtu pätkového lana.“
 • Úžitkový vzor 7366 „Zariadenie a spôsob na fixáciu koncov drôtov pätkových lá.“
 • Úžitkový vzor 7371 „Zariadenie a spôsob na navádzanie a ukladanie drôtu na výrobu pätkových lán.“
 • Úžitkový vzor 8383 „Zariadenie a spôsob na snímanie uchopenia začiatku drôtu pätkového lana.“

             Transfer výstupov do praxe

             Medzi najúspešnejšie produkty VIPO a. s., predstavujúce výstupy na základe vlastného výskumu a vývoja, ako aj spolupráce s akademickými partnermi patria:

LIBEPAL PLUS – linka na navíjanie viacdrôtových pätkových lán s plne  automatizovaným výstupom a automatickou zmenou nastavení linky podľa typu vyrábanej produkcie.

LIHEXAL 6 – linka na súčasné navíjanie šiestich jednodrôtových pätkových lán v jednom cykle s automatickým obaľovaním koncov lán bez predĺženia doby pracovného cyklu.

VIPOTERM HM 120M.45 – tavné lepidlo na balenie v potravinárskom priemysle, vyvinuté na báze moderných polyolefínových plastomérov (POP), katalyzovaných metalocénom, s obsahom minimálne 20 percent polymérov z obnoviteľných zdrojov. Ide o veľmi rýchlo tuhnúce lepidlo bez zápachu s vysokou tepelnou stabilitou, bez tvorby vlasu pri nanášaní, s výbornými adhéznymi vlastnosťami pri vysokých i nízkych teplotách, použiteľné aj na ťažko lepiteľné materiály. Jeho priaznivé viskozitné parametre umožňujú aplikáciu pri zníženej teplote a tenších nánosoch, čo výrazne prispieva k úspore nákladov na materiále a energiách.

Smart Maintenance Module (SMM) – systém inteligentného monitoringu a prediktívnej údržby výrobných zariadení s využitím nástrojov umelej inteligencie, umožňujúci zber údajov pre komplexný stavový monitoring, deskriptívnu analytiku a generovanie prediktívnych modelov na predikciu špecifických dôsledkov, napr. riziko vzniku poruchy, pokles kvality produkcie a pod. Systém SMM prestavuje vysoký stupeň digitalizácie výrobného systému zahŕňajúci okrem iného 3-D digitálne mapy a virtuálne modely zariadení a ich komponenty, čo umožňuje vypracovať súbory tréningových materiálov pre operátorov a servisný personál s využitím prostriedkov rozšírenej a virtuálnej reality. Pre tieto účely poskytuje systém realistické virtuálne modely príslušných častí zariadenia, na základe ktorých možno zostaviť interaktívne animácie simulujúce príslušné obslužné a servisné úkony.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?