VÚRUP, a.s.

VÚRUP, a.s.

Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava 23, Slovenská republika

www.vurup.sk

VÚRUP, a.s. je samostatný právny subjekt. Jeho pôsobenie je zamerané najmä na skúšobníctvo, inšpekčnú činnosť, automatizované spracovanie dát a grafickej dokumentácie pomocou výpočtovej techniky, poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, hodnotenie rizika, vypracovanie dokumentácie v súlade so zákonom č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zameriava sa aj na aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy a palív, petrochemických výrobkov, aditív, výrobu malotonážnych výrobkov a špecialít, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže. Spoločnosť je certifikovaná podľa ISO 9001: 2000 slovenskou SKQS a nemeckou DQS na výskumnú a vývojovú činnosť, a na oblasť výroby chemických špecialít, poskytovanie servisných služieb, na skúšobníctvo v akreditovaných laboratóriách podľa STN EN ISO/IEC 17025.

Najvýznamnejšie výsledky

VÚRUP, a.s. je rešpektovanou spoločnosťou nielen na Slovensku, ale aj v krajinách V4.

Aplikovaný výskum a vývoj je jedným z prostriedkov realizácie stratégie udržateľného spracovania fosílnych zdrojov. V spoločnostiach skupiny MOL sa ropa spracováva komplexne. Okrem kvality výrobkov, hodnotených spotrebiteľmi, je dôležitá aj sféra ochrany životného prostredia a bezpečnosti. V posledných rokoch sa spoločnosť zameriava aj na plnenie smernice EÚ o využití obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe palív. Zlepšovanie kvality výrobkov sa spája so znižovaním nákladov a negatívnych dopadov na prostredie. Inovácie v oblasti automobilového priemyslu sú prepojené s inováciami v ropnom a petrochemickom priemysle. V aplikovanom výskume, v súlade s deľbou kompetencií, spoločnosť kooperuje pri riešení aplikovaného výskumu so slovenskými univerzitami pri riešení čiastkových problémov znižovania emisií skleníkových plynov, cirkulárnej ekonomiky a využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Príkladom je aj medzinárodná spolupráca na riešení projektu „Virtual reality and human factors applications for improving“ v rámci projektu EU NMP2-CT-2005-515831. Jeho cieľom bolo vyvinúť a otestovať vo virtuálnej realite prostriedok, ktorý by pomáhal znižovať podiel ľudského faktoru na závažných priemyselných haváriách (tento podiel je, zatiaľ, 80 až 90 percentný).

Transfer výstupov do praxe

Jedným z najvýznamnejších výsledkov transferu výsledkov výskumu, vývoja a inovácií do praxe je systém hydraulickej ochrany podzemných vôd (HOPV). Hlavným cieľom prác, realizovaných útvarom HOPV spoločnosti VÚRUP, a.s. v rámci tohto systému je kontinuálna ochrana zásob podzemnej vody v hornej časti Žitného ostrova pred kontamináciou voľnými, ako aj vo vode rozpustenými ropnými látkami, pochádzajúcimi z rafinérskeho komplexu SLOVNAFT, a. s., i postupná sanácia staršieho znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody v areáli rafinérie. Pri sanácii je použitá metóda tzv. hydraulickej ochrany, realizovaná sanačným čerpaním podzemnej vody a doplnená odčerpávaním voľných ropných látok z hladiny podzemnej vody vo vrtoch systému HOPV. Práce sa aktuálne vykonávajú podľa projektu geologických prác na obdobie rokov 2017 – 2020. Projekt je, podľa potreby, priebežne doplňovaný projektmi v zmysle ustanovení geologického zákona, a taktiež podľa platného vodoprávneho rozhodnutia. Prácami sa plnia aj požiadavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Bratislave, ktoré vyplývajú z kontrol dodržiavania ustanovení vodného zákona. Správnu funkciu systému HOPV SLOVNAFT, a. s. dlhodobo potvrdzujú výsledky rozsiahleho monitoringu kvality podzemnej vody v blízkom, či širšom okolí areálu SLOVNAFT, a. s.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Geologická 1, 821 06 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť