VÚRUP, a.s.

VÚRUP, a.s.

Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava 23, Slovenská republika

www.vurup.sk

VÚRUP, a.s. je samostatný právny subjekt. Jeho pôsobenie je zamerané najmä na skúšobníctvo, inšpekčnú činnosť, poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, hodnotenie procesných rizík, vypracovanie dokumentácie v súlade so zákonom č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, meranie faktorov pracovného prostredia a technologické merania emisií, vrátane implementácie programu LDAR. Zameriava sa aj na aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy a palív, petrochemických výrobkov, aditív, výrobu malotonážnych výrobkov a špecialít, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže.

 

Spoločnosť má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2015 pre rozsah: Skúšanie, inšpekcia výrobkov a poskytovanie služieb; Výroba a predaj špecialít; Geologický prieskum a sanácia horninového prostredia; Návrh a vývoj.

Akreditované skúšobné laboratóriá preukazujú spôsobilosť vykonávať akreditované činnosti nestranne a dôveryhodne plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017.

Inšpekčný orgán typu C preukazuje spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť plnením akreditačných požiadaviek normy ISO/IEC 17020: 2012.

Najvýznamnejšie výsledky

VÚRUP, a.s. je rešpektovanou spoločnosťou nielen na Slovensku, ale aj v krajinách V4.

Aplikovaný výskum a vývoj je jedným z prostriedkov realizácie stratégie udržateľného spracovania fosílnych zdrojov. V spoločnostiach skupiny MOL sa ropa spracováva komplexne. Okrem kvality výrobkov, hodnotených spotrebiteľmi, je dôležitá aj sféra ochrany životného prostredia a bezpečnosti. V posledných rokoch sa spoločnosť zameriava aj na plnenie smernice EÚ o využití obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe palív. Zlepšovanie kvality výrobkov sa spája so znižovaním nákladov a negatívnych dopadov na prostredie. Inovácie v oblasti automobilového priemyslu sú prepojené s inováciami v ropnom a petrochemickom priemysle. V aplikovanom výskume, v súlade s deľbou kompetencií, spoločnosť kooperuje pri riešení aplikovaného výskumu so slovenskými univerzitami pri riešení čiastkových problémov znižovania emisií skleníkových plynov, cirkulárnej ekonomiky a využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Príkladom je aj medzinárodná spolupráca na riešení projektu „Virtual reality and human factors applications for improving“ v rámci projektu EU NMP2-CT-2005-515831. Jeho cieľom bolo vyvinúť a otestovať vo virtuálnej realite prostriedok, ktorý by pomáhal znižovať podiel ľudského faktoru na závažných priemyselných haváriách (tento podiel je, zatiaľ, 80 až 90 percentný).

Transfer výstupov do praxe

Jedným z najvýznamnejších výsledkov transferu výsledkov výskumu, vývoja a inovácií do praxe je systém hydraulickej ochrany podzemných vôd (HOPV). Hlavným cieľom prác, realizovaných útvarom HOPV spoločnosti VÚRUP, a.s. v rámci tohto systému je kontinuálna ochrana zásob podzemnej vody v hornej časti Žitného ostrova pred kontamináciou voľnými, ako aj vo vode rozpustenými ropnými látkami, pochádzajúcimi z rafinérskeho komplexu SLOVNAFT, a. s., i postupná sanácia staršieho znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody v areáli rafinérie. Pri sanácii je použitá metóda tzv. hydraulickej ochrany, realizovaná sanačným čerpaním podzemnej vody a doplnená odčerpávaním voľných ropných látok z hladiny podzemnej vody vo vrtoch systému HOPV. Práce sa aktuálne vykonávajú podľa projektu geologických prác na obdobie rokov 2021-2025. Projekt je, podľa potreby, priebežne doplňovaný projektmi v zmysle ustanovení geologického zákona, a taktiež podľa platného vodoprávneho rozhodnutia. Prácami sa plnia aj požiadavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Bratislave, ktoré vyplývajú z kontrol dodržiavania ustanovení vodného zákona. Správnu funkciu systému HOPV dlhodobo potvrdzujú výsledky rozsiahleho monitoringu kvality podzemnej vody v blízkom, či širšom okolí areálu SLOVNAFT, a. s.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?