Výskumný ústav spojov, n. o.

Výskumný ústav spojov, n. o.

Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

www.vus.sk

Výskumný ústav spojov, n. o. (VÚS) je nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb, tvorby a ochrany životného prostredia. Zakladateľom organizácie je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, v súčasnosti Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR), a jej pôvodných 34 zamestnancov.

Riešenie úloh aplikovaného výskumu a vývoja bolo v minulom období zamerané na napĺňanie poslania neziskovej organizácie v oblasti poskytovania všeobecne prospešných služieb, vyjadreného v zakladacej listine a štatúte ústavu – výskum a vývoj pre potreby komplexného rozvoja elektronickej komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich služieb informačnej spoločnosti, ako aj pre potreby komplexného rozvoja poštových služieb.

V súlade s týmto zameraním sa riešili tieto projekty:

 • Národná tabuľka frekvenčného spektra a harmonizácia informácií o využívaní frekvenčného spektra v EÚ,
 • Štatistika elektronických komunikácií,
 • Podpora rozvoja prístupových sietí novej generácie,
 • Zabezpečenie služieb expertnej podpory,
 • Vypracovanie a aktualizácia technických špecifikácií rozhraní,
 • Konzultačná a odborná pomoc Regulačnému úradu pri meraní kvality služieb,
 • Slovenská terminológia z oblasti elektronických komunikácií – rezortná príručka, systémové monitorovanie noriem z oblasti elektronických komunikácií,
 • Zabezpečovanie notifikačných povinností predpisov EÚ a spracovanie prekladov normatívnych dokumentov ETSI do slovenského jazyka,
 • Analytické činnosti a podpora medzinárodnej spolupráce,
 • Zabezpečovanie činnosti Národného sekretariátu ETSI v SR,
 • Komplexné zabezpečenie funkčného riešenia programovej aplikácie informačného portálu
  pre bezpečnosť,
 • Služby, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí prevádzka hardvérového a softvérového riešenia umožňujúceho on-line elektronický zber dát,
 • Prevádzka hardvérového a softvérového riešenia umožňujúceho on-line porovnávanie cien internetového pripojenia zohľadňujúceho lokalizáciu užívateľa,
 • Meranie intenzity elektromagnetického poľa (hygienické merania), meranie hluku v životnom prostredí, skúšky elektrickej bezpečnosti, elektromagnetickej kompatibility a rádiových parametrov elektrických a elektronických zariadení, kalibrácie meradiel elektrických veličín.

Najvýznamnejšie výsledky

Z hľadiska spoločenského významu, boli najvýznamnejšími projektmi predovšetkým projekty riešené pre MDV SR a RÚ.

V rámci projektov realizovaných pre MDV SR ústav zabezpečoval činnosti, ktoré ministerstvu vyplývajú zo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (príprava návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra) a zo zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (zabezpečenie štatistického zisťovania v oblasti elektronických komunikácií).

V rokoch 2016 – 2018 riešil VÚS, n. o. projekt Výskum limitných podmienok integrovateľnosti varovných hlásení v terestriálnom vysielaní. Bol zameraný na šírenie varovných hlásení pre obyvateľstvo prostredníctvom digitálnych systémov televízneho a rozhlasového vysielania DVB‑T a T‑DAB+. Projekt podporovala agentúra APVV. Jedným z výstupov bolo aj úspešné odskúšanie tejto metódy šírenia v oblasti Banskej Bystrice. Rozhlasové vysielanie T‑DAB+, aj s možnosťou implementovania varovných hlásení, naďalej pokračuje.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?