Výskumný ústav spojov, n. o.

Výskumný ústav spojov, n. o.

Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

www.vus.sk

Výskumný ústav spojov, n. o. (VÚS)  je nezisková organizácia,  poskytujúca všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb, tvorby a ochrany životného prostredia. Zakladateľom organizácie je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, v súčasnosti Ministerstvo dopravy SR (MD SR), a jej pôvodných 34 zamestnancov.

Riešenie úloh aplikovaného výskumu  bolo aj v roku 2022 zamerané na napĺňanie poslania neziskovej organizácie v oblasti poskytovania všeobecne prospešných služieb vyjadreného v zakladacej listine a štatúte VÚS - výskumu a vývoja pre potreby komplexného rozvoja elektronickej komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich služieb informačnej spoločnosti a pre potreby komplexného rozvoja poštových služieb. V súlade s týmto zameraním sa riešili vo VÚS, n. o.,  tieto projekty:

 • Národná tabuľka frekv. spektra a harmonizácia infor. o využívaní frekv. spektra v EÚ
 • Štatistika elektronických komunikácií
 • Celoslovenský zber dát z oblasti EMP a udržiavanie interaktívnej mapy GIS pre MD SR
 • Špecializovaný zber družicových dát v oblasti GNSS pre vybraných klientov v SR v projekte pre ESA
 • Konzultačná a odborná pomoc Regulačnému úradu
 • Slovenská terminológia z oblasti elektronických komunikácií
 • Systémové monitorovanie noriem z oblasti elektronických komunikácií
 • Zabezpečovanie notifikačných povinností predpisov EÚ a spracovanie prekladov normatívnych dokumentov ETSI do slovenského jazyka
 • Analytické činnosti a podpora medzinárodnej spolupráce
 • Zabezpečovanie činnosti Národného sekretariátu ETSI v SR
 • Zabezpečenie riešenia programovej aplikácie informačného portálu pre bezpečnosť
 • Služby pre podporu prevádzky riešenia umožňujúceho on-line elektronický zber dát.

Najvýznamnejšie projekty

Z hľadiska spoločenského významu boli v roku 2022  najvýznamnejšími najmä projekty riešené
pre Ministerstvo dopravy SR, Regulačný úrad elektronických komunikácií, Európsku komisiu.

VÚS v roku 2022 v rámci projektov realizovaných pre MD SR zabezpečoval hlavne činnosti, ktoré
MD SR vyplývajú zo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (príprava návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra) a zo zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (zabezpečenie štatistického zisťovania v oblasti elektronických komunikácií“).

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?