WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM )

Dlhá 1011/88D, 010 09 Žilina, Slovenská republika

www.wtm.sk

Spoločnosť W&TM sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti technických vied, hlavne výrobných technológii akými sú zváranie, zlievanie, tvárnenie, tepelné spracovanie materiálov a NDT. Konkrétne sa zameriava na základný výskum chýb materiálov alebo výrobkov po zváraní, tvárnení, obrábaní a odlievaní. Venuje sa aj oprave a rekonštrukcii zváraných konštrukcií a tlakových nádob, defektoskopickému skúšaniu materiálov nedeštruktívnymi metódami, informatívnemu testovaniu, meraniu, analýze a kontrole materiálov. W&TM vykonáva aj mimoškolskú vzdelávaciu činnosť. Pracovníci sú kvalifikovaní pre vykonávanie svojej činnosti a spoločnosť úzko spolupracuje s odborníkmi Katedry technologického inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline.

Spoločnosť plánuje v budúcnosti participovať na projektoch EÚ v spolupráci so Žilinskou univerzitou. Náplňou projektu by bol vývoj nových materiálov neželezných kovov, orientovaný na zliatiny na báze horčíka, titánu, niklu, medi a ďalších zliatin. Využitie týchto zliatin sa predpokladá v automobilovom priemysle pre akumulátory, stýkače, prípade iné súčasti v elektrických a hybridných vozidlách. Elektrické a hybridné vozidlá s využitím elektromotorov podstatne znižujú tvorbu emisií a spotrebu fosílnych palív, čo predpokladá vysokú mieru potenciálnej využiteľnosti predkladaného projektu. Súčasne sa bude vyvíjať technológia spracovania zliatin, ich spájanie a následná kontrola nedeštruktívnymi skúškami, slúžiacimi na kontrolu odliatkov a spojov súčastí. V nadväznosti na plnenie cieľov, v súlade s horizontálnou prioritou trvalo udržateľného rozvoja, sa posilní výskum a vývoj, zvýši sa rozvoj technologických procesov a zvýši sa konkurencieschopnosť v automobilovom priemysle.

Na domácom a zahraničnom trhu sú spoločnosti konkurenciou akreditované laboratória, školiace strediská a zváračské školy. Vzhľadom na relatívne veľký počet konkurentov, je nevyhnutné budovať konkurenčnú výhodu, ktorú považujeme za základný element, ovplyvňujúci výkonnosť spoločnosti. Stratégiou, v rámci tvorby konkurenčnej výhody, je vytvoriť produkt alebo služby, ktorá je v odvetví považovaná za špecifickú.

Najvýznamnejšie výsledky

Spoločnosť W&TM, s.r.o. sa snaží o rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti strojárenstva a integrovaných priemyselných zariadení, s ohľadom na aplikáciu a použitie prístrojového vybavenia v NDT na efektívnejšie odhaľovanie necelistvosti materiálov. Zváranie a kontrola materiálov nedeštruktívnymi skúškami sa vykonávajú v akreditovanom laboratóriu NDT. Konkrétne sa zaoberali vývojom prístroja a prípravku pre magnetickú práškovú skúšku, ktorý by umožňoval efektívnejšie indikovať povrchové a podpovrchové necelistvostí v rámci špecifickej súčiastky. Tento typ testovacej metódy zahŕňa aplikáciu magnetického poľa externe, alebo použitie elektrického prúdu priamo cez materiál, ktorý vytvorí magnetické pole v materiáli. Zároveň sú viditeľné feromagnetické častice nanášané na skúšobný povrch. Prítomnosť povrchových necelistvostí alebo necelistvostí tesne pod povrchom spôsobuje deformáciu magnetického poľa, ktorá zasa spôsobuje magnetický rozptyl pri chybe. Magnetické častice sú priťahované rozptýleným poľom v oblasti diskontinuity a priľnú k okrajom, kde sa vykreslí jej tvar.

Predovšetkým pri tomto type skúšania, kedy sa kontroluje väčší počet rovnakých výrobkov, si vyrábame vlastné zariadenia na ich kontrolu, aby bola zabezpečená požadovaná veľkosť magnetického poľa, schopná identifikovať chyby v žiadanom rozsahu pre konkrétny výrobok.

Transfer výstupov do praxe

Svojou činnosťou a službami spoločnosť zvyšuje domácu pridanú hodnotu. Snaží sa o efektívny transfer technológií a výsledkov vedy a výskumu do výrobného procesu a o rozvoj výrobných postupov v priemysle, orientovaných na lepšie využívanie dostupných zdrojov, využitím vedecko-technologického rozvoja a inovácií. Príkladom je aj spomenuté zhotovené prístrojové vybavenie, ktoré bolo navrhnuté tak, aby sa zjednodušila a urýchlila kontrola špecifického kusu. Navrhovaný prístroj na výkon magnetickej práškovej skúšky využíva dve na seba kolmé magnetické polia. Prvé magnetické pole vzniká prechodom elektrického prúdu v medených elektródach, pričom ich rozteč je rovnaká ako rozteč otvorov na kontrolovaných súčiastkach. Druhé magnetické pole (pozdĺžna magnetizácia) vytvára pohyblivá cievka, ktorá sa posúva pozdĺž upevnených klátikov. Skúška sa vykonávala pomocou medených cievok a prúdového zdroja tak, aby vzniklo magnetické pole vo dvoch na seba kolmých smeroch v požadovaných zónach. Počas skúšky bolo potrebné skontrolovať celú oblasť. Posúvaním cievky je zabezpečené dostatočné prekrytie kontrolovaných oblastí. Výstupom je aj publikácia s názvom „Magnetická kontrola brzdných klinov.“ Zverejnená je v elektronickom časopise www.engineering.sk a bližšie špecifikuje postupy a celkový priebeh skúšky na vlastnom zariadení.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?