WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM )

Dlhá 1011/88D, 010 09 Žilina, Slovenská republika

www.wtm.sk

Spoločnosť WTM sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti technických vied, hlavne výrobných technológii ako sú zváranie, zlievanie, tvárnenie, tepelné spracovanie materiálov a NDT. Konkrétne sa zameriava na základný výskum chýb materiálov alebo výrobkov po zváraní, tvárnení, obrábaní a odlievaní. Spoločnosť sa venuje tiež oprave a rekonštrukcii rôznych zváraných konštrukcií a tlakových nádob, defektoskopickému skúšaniu materiálov nedeštruktívnymi metódami, informatívnemu testovaniu, meraniu, analýze a kontrole materiálov. WTM vykonáva aj mimoškolskú vzdelávaciu činnosť. Pracovníci WTM sú kvalifikovaní pre vykonávanie svojej činnosti a spoločnosť úzko spolupracuje s odborníkmi Katedry technologického inžinierstva na Žilinskej univerzite.

Našim ďalším plánom do budúcna je participovať na projektoch EÚ v spolupráci so Žilinskou univerzitou. Náplňou projektu by bol vývoj nových materiálov neželezných kovov orientované na zliatiny na báze horčíka, titánu, niklu, medi a ďalších zliatin. Využitie týchto zliatin sa predpokladá v automobilovom priemysle pre akumulátory, stýkače, poprípade iné súčasti v elektrických a hybridných vozidlách. Elektrické a hybridné vozidlá s využitím elektromotorov podstatne znižujú tvorbu emisií a spotrebu fosílnych palív, čo predpokladá vysokú mieru potencionálnej využiteľnosti predkladaného projektu. Súčasne sa bude vyvíjať technológia spracovania zliatin, ich spájanie a následná kontrola nedeštruktívnymi skúškami, ktoré slúžia na kontrolu odliatkov a spojov súčastí. V nadväznosti na plnenie cieľov v súlade s horizontálnou prioritou trvalo udržateľného rozvoja sa posilní výskum a vývoj, zvýši sa rozvoj technologických procesov a zvýši sa konkurencieschopnosť v automobilovom priemysle.

Na domácom a zahraničnom trhu za svoju konkurenciu považujeme akreditované laboratória, školiace strediská a zváračské školy. Vzhľadom na relatívne veľký počet konkurentov, je nevyhnutné budovať konkurenčnú výhodu, ktorú považujeme za základný element ovplyvňujúci výkonnosť našej spoločnosti. Stratégiou v rámci tvorby konkurenčnej výhody je vytvorenie produktu alebo služby s charakteristikou, ktorá je celkovo v odvetví považovaná za špecifickú.

Najvýznamnejšie výsledky

Spoločnosť WTM, s.r.o. sa snaží o rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti strojárenstva a integrovaných priemyselných zariadení, s ohľadom na aplikáciu a použitie prístrojového vybavenia v NDT na efektívnejšie odhaľovanie necelistvosti materiálov. Zváranie a kontrola materiálov nedeštruktívnymi skúškami sa vykonávajú v akreditovanom laboratóriu NDT. Konkrétne sme sa zaoberali vývojom prístroja a prípravku pre magnetickú práškovú skúšku, ktorý by umožňoval efektívnejšie indikovať povrchové a podpovrchové necelistvostí v rámci špecifickej súčiastky. Tento typ testovacej metódy zahŕňa aplikáciu magnetického poľa externe, alebo použitie elektrického prúdu priamo cez materiál, ktorý vytvorí magnetické pole v materiáli. Zároveň sú viditeľné feromagnetické častice nanášané na skúšobný povrch. Prítomnosť povrchových necelistvostí alebo necelistvostí tesne pod povrchom spôsobuje deformáciu magnetického poľa, ktorá zasa spôsobuje magnetický rozptyl pri chybe. Magnetické častice sú priťahované rozptýleným poľom v oblasti diskontinuity a priľnú k okrajom, kde sa vykreslí jej tvar.

Predovšetkým pri tomto type skúšania keď sa kontroluje väčší počet rovnakých výrobkov si vyrábame vlastné zariadenia na ich kontrolu, aby bola zabezpečená požadovaná veľkosť magnetického poľa, ktorá bude schopná identifikovať chyby v požadovanom rozsahu pre konkrétny výrobok.

 

Transfer výstupov  do praxe

Spoločnosť WTM, s.r.o. svojou činnosťou a službami zvyšuje domácu pridanú hodnotu, snaží sa o efektívny transfer technológií a výsledkov vedy a výskumu do výrobného procesu a o rozvoj výrobných postupov v priemysle orientovaných na lepšie využívanie dostupných zdrojov, využitím vedecko technologického rozvoja a inovácií. Príkladom je aj vyššie uvedené zhotovené prístrojové vybavenie, ktoré bolo navrhnuté tak, aby sa zjednodušila a urýchlila kontrola špecifického kusu. Skúška sa vykonávala pomocou medených cievok a prúdového zdroja tak, aby vzniklo magnetické pole v dvoch na seba kolmých smeroch v požadovaných zónach. Počas skúšky bolo nutné skontrolovať celú požadovanú oblasť. Posúvaním cievky je zabezpečené dostatočné prekrytie kontrolovaných oblastí. Výstupom je aj publikácia s názvom „Magnetická kontrola brzdných klinov“, ktorá je zverejnená v elektronickom časopise www.engineering.sk a bližšie špecifikuje postupy a celkový priebeh skúšky na vlastnom zariadení.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?