Informácie

Súhrn vybraných návrhov opatrení v rámci programu ZPVVO a RÚZ SR zameraných na posilnenie podpory aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií

jún 26, 2019

a) Posilniť trend zvyšovania účelových výdavkov na úkor inštitucionálnych výdavkov pri finančnej podpore projektov výskumu a vývoja;

b) Rozpracovať v rámci implementácie domén RIS3 systémové nástroje vedúce k zintenzívneniu a stimulácii spolupráce a previazanosti súkromného sektora, akademického sektora a štátnych a verejných vedecko-výskumných organizácií s cieľom zvýšenia komercializácie výsledkov a výstupov riešení projektov výskumu a vývoja a k zvýšeniu podielu podporovaných projektov postavených na ich partnerstve;

c) Garantovať minimálny podiel verejných výdavkov z celkového HDP štátu na podporu predovšetkým aplikovanej vedy a výskumu;

d) Posilniť aplikovaný výskum prostredníctvom zjednodušenia administratívnej náročnosti a rozšírenia nepriamej podpory na úroveň porovnateľnú v krajinách EÚ;

e) Zjednotiť orientáciu vedeckých a výskumných aktivít s podnikateľskými snahami pri hľadaní maximálneho vplyvu na realizáciu inovácií;

f) Zvýšiť dostupnosť kapitálu pre všetky štádiá a úrovne výskumu a vývoja. Podporovať všetky úrovne financovania, od malých výskumných grantov, až po rozsiahle investície do výskumu a vývoja zamerané na podnikateľské účely. Zabezpečiť vyvážené prostredie štátnej podpory, eurofondov, podnikových investícií, rizikového kapitálu atď.;

g) Realizovať systematicky v praxi zavedené politiky, predpisy, stimuly a dane na podporu výskumných a vývojových aktivít.

h) Rozšíriť podporu mladých výskumno-vývojových pracovníkov formou superodpočtu dane vo výške 250 % mzdových nákladov na pracovníka do 35 rokov veku, v trvaní 3 roky na pracovníka;

i) Realizovať v plnom rozsahu Implementačný plán RIS3 SK;

j) Doplniť systém hodnotenia výskumných aktivít výskumných inštitúcií aj o kvantifikované výsledky aplikovaného výskumu a vývoja, ktoré majú potenciál byť v priebehu maximálne piatich rokov realizované v praxi, resp. boli po ukončení výskumnej aktivity zavedené do praxe;

k) Umožniť využívanie infraštruktúry vedy a výskumu obstaranej z prostriedkov ŠF EÚ súkromným sektorom za odplatu, vytvoriť model reálnej spolupráce medzi vedeckými výskumnými centrami a priemyslom;

l) Všetky nové projekty nákupov a budovania technickej infraštruktúry na strane univerzít a SAV riešiť tak, aby ich bolo možné plne využívať pri spolupráci s priemyslom. Realizovať reálnu databázu technickej infraštruktúry VaV dostupnú nielen pracoviskám VaV, ale aj subjektom podnikateľského sektora, ktorá by zabránila vzniku duplicít pri nákupe infraštruktúry a vytvorila podmienky pre jej efektívne využitie;

m) Spustiť prípravu aktualizácie RIS3 v nadväznosti na nasledujúce programové obdobie;

n) Vypracovať štátnu vednú politiku SR do roku 2030;

o) Vyčleniť finančné prostriedky na realizovanie štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2028;

p) Pripraviť zmeny pri financovaní projektov prostredníctvom EŠIF ̶ najmä zavedenie preddavkových platieb počas riešenia projektov aj pre súkromný sektor;

q) Výrazne zredukovať administratívu, zjednodušiť sledovanie, vykazovanie výsledkov, ako aj zjednodušenie podmienok pre prijímateľov podpory;

r) Zvýšiť objem finančných zdrojov vyčlenených na inovačné vouchery. Podporu zamerať predovšetkým na spoluprácu medzi priemyslom, univerzitami a SAV;

s) Zvýšiť objem prostriedkov na financovanie programov a výziev APVV. Upraviť kritériá v zmysle návrhov a pripomienok podnikateľského sektora. Zjednotiť základné kritériá v jednotlivých schémach podpory VVI zo ŠR a iných verejných zdrojov s uvážením charakteru výskumu a cieľa, ktorý sa podporou výskumného projektu sleduje. Zaviesť výnimku pre APVV tak, aby sa nevyčerpané prostriedky na konci roku nevracali do štátneho rozpočtu, ale prenášali do nasledujúceho rozpočtového obdobia;

t) Nastaviť podmienky pre výraznejší vstup rizikového kapitálu do VVI, zjednodušiť reguláciu pre investičné fondy a finančne, alebo daňovo stimulovať výrobné podniky pri investovaní do inovatívnych firiem a pri nákupe duševného vlastníctva.

Súhrn vybraných návrhov opatrení.doc

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť