Informácie

Súhrn vybraných návrhov opatrení v rámci programu ZPVVO a RÚZ SR zameraných na posilnenie podpory aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií

jún 26, 2019

a) Posilniť trend zvyšovania účelových výdavkov na úkor inštitucionálnych výdavkov pri finančnej podpore projektov výskumu a vývoja;

b) Rozpracovať v rámci implementácie domén RIS3 systémové nástroje vedúce k zintenzívneniu a stimulácii spolupráce a previazanosti súkromného sektora, akademického sektora a štátnych a verejných vedecko-výskumných organizácií s cieľom zvýšenia komercializácie výsledkov a výstupov riešení projektov výskumu a vývoja a k zvýšeniu podielu podporovaných projektov postavených na ich partnerstve;

c) Garantovať minimálny podiel verejných výdavkov z celkového HDP štátu na podporu predovšetkým aplikovanej vedy a výskumu;

d) Posilniť aplikovaný výskum prostredníctvom zjednodušenia administratívnej náročnosti a rozšírenia nepriamej podpory na úroveň porovnateľnú v krajinách EÚ;

e) Zjednotiť orientáciu vedeckých a výskumných aktivít s podnikateľskými snahami pri hľadaní maximálneho vplyvu na realizáciu inovácií;

f) Zvýšiť dostupnosť kapitálu pre všetky štádiá a úrovne výskumu a vývoja. Podporovať všetky úrovne financovania, od malých výskumných grantov, až po rozsiahle investície do výskumu a vývoja zamerané na podnikateľské účely. Zabezpečiť vyvážené prostredie štátnej podpory, eurofondov, podnikových investícií, rizikového kapitálu atď.;

g) Realizovať systematicky v praxi zavedené politiky, predpisy, stimuly a dane na podporu výskumných a vývojových aktivít.

h) Rozšíriť podporu mladých výskumno-vývojových pracovníkov formou superodpočtu dane vo výške 250 % mzdových nákladov na pracovníka do 35 rokov veku, v trvaní 3 roky na pracovníka;

i) Realizovať v plnom rozsahu Implementačný plán RIS3 SK;

j) Doplniť systém hodnotenia výskumných aktivít výskumných inštitúcií aj o kvantifikované výsledky aplikovaného výskumu a vývoja, ktoré majú potenciál byť v priebehu maximálne piatich rokov realizované v praxi, resp. boli po ukončení výskumnej aktivity zavedené do praxe;

k) Umožniť využívanie infraštruktúry vedy a výskumu obstaranej z prostriedkov ŠF EÚ súkromným sektorom za odplatu, vytvoriť model reálnej spolupráce medzi vedeckými výskumnými centrami a priemyslom;

l) Všetky nové projekty nákupov a budovania technickej infraštruktúry na strane univerzít a SAV riešiť tak, aby ich bolo možné plne využívať pri spolupráci s priemyslom. Realizovať reálnu databázu technickej infraštruktúry VaV dostupnú nielen pracoviskám VaV, ale aj subjektom podnikateľského sektora, ktorá by zabránila vzniku duplicít pri nákupe infraštruktúry a vytvorila podmienky pre jej efektívne využitie;

m) Spustiť prípravu aktualizácie RIS3 v nadväznosti na nasledujúce programové obdobie;

n) Vypracovať štátnu vednú politiku SR do roku 2030;

o) Vyčleniť finančné prostriedky na realizovanie štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2028;

p) Pripraviť zmeny pri financovaní projektov prostredníctvom EŠIF ̶ najmä zavedenie preddavkových platieb počas riešenia projektov aj pre súkromný sektor;

q) Výrazne zredukovať administratívu, zjednodušiť sledovanie, vykazovanie výsledkov, ako aj zjednodušenie podmienok pre prijímateľov podpory;

r) Zvýšiť objem finančných zdrojov vyčlenených na inovačné vouchery. Podporu zamerať predovšetkým na spoluprácu medzi priemyslom, univerzitami a SAV;

s) Zvýšiť objem prostriedkov na financovanie programov a výziev APVV. Upraviť kritériá v zmysle návrhov a pripomienok podnikateľského sektora. Zjednotiť základné kritériá v jednotlivých schémach podpory VVI zo ŠR a iných verejných zdrojov s uvážením charakteru výskumu a cieľa, ktorý sa podporou výskumného projektu sleduje. Zaviesť výnimku pre APVV tak, aby sa nevyčerpané prostriedky na konci roku nevracali do štátneho rozpočtu, ale prenášali do nasledujúceho rozpočtového obdobia;

t) Nastaviť podmienky pre výraznejší vstup rizikového kapitálu do VVI, zjednodušiť reguláciu pre investičné fondy a finančne, alebo daňovo stimulovať výrobné podniky pri investovaní do inovatívnych firiem a pri nákupe duševného vlastníctva.

Súhrn vybraných návrhov opatrení.doc