VÚEZ, a.s.

VÚEZ, a.s.

Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice, Slovenská republika

www.vuez.sk

História spoločnosti VÚEZ, a. s. siaha 45 rokov späť do minulosti. Do súčasnej podoby sa spoločnosť transformovala cez niekoľko organizačných zoskupení. Firma postupne úspešne rozširovala a rozširuje portfólio ponúkaných služieb o nové aktivity. Počas svojej existencie sa vyprofilovala na inžiniersku, výrobnú a montážnu organizáciu s vysokým podielom intelektuálnych, vývojových, predvýrobných etáp a kontrolných činností. V súčasnosti sa zameriava na špecializované a neštandardné činnosti v energetike a na vyhradené technické zariadenia. Je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Podiel tuzemských odberateľov na celkových tržbách v roku 2018 dosahoval 66,5 %. Odberateľom s najvyšším podielom boli Slovenské elektrárne, a. s. Jedným zo strategických cieľov je zvýšenie exportu. Jeho podiel na tržbách z predaja vlastných výrobkov a služieb v roku 2018 dosiahol 33,5 %. Najvýznamnejšími zahraničnými odberateľmi boli: EnergoAtom – JE Rovno (Ukrajina); Elektrodinamika, Moskva (Ruská federácia); IRSN, Paríž (Francúzsko); Centrum Výskumu Řež (Česká republika); ČEZ Energoservis, Třebíč (Česká republika); ŠKODA JS, Plzeň (Česká republika).

Najvýznamnejšie výsledky

Na obrate spoločnosti sa výskum a vývoj podieľa štyrmi percentami, čo je v podmienkach trhovej ekonomiky úspech.

V priebehu roku 2018 začala firma realizovať interný výskumno-vývojový projekt, financovaný z vlastných zdrojov. Jeho cieľom bol vznik výskumno-vývojového robotizovaného pracoviska zvárania a aktivity zamerané na vznik prototypu robotizovaného pracoviska zvárania pre potreby vysoko premenlivej a malosériovej výroby. Využitie takéhoto pracoviska je možné jednak pre vlastnú potrebu špecifickej výroby vo firme VÚEZ, ako aj v iných malých a stredných podnikoch zameraných na spracovanie kovov.

V spolupráci s ÚRK FEI STU v Bratislave a s Národným centrom robotiky riešila firma vývoj inteligentných nástrojov na automatické prispôsobenie pracoviska pre rôzne typy výrobkov s využitím najnovších teoretických poznatkov. Spoločne s Národným centrom robotiky VUEZ realizoval projekt implementácie inteligentného systému vyhodnotenia geometrických vlastností zvaru do robotizovaného pracoviska zvárania.

Spoločnosť ďalej spolupracuje s ÚRK FEI STU na riešení úloh projektov IZVAR a DIROZ. V projektoch ide o návrh a realizáciu inteligentných nástrojov na dosiahnutie automatického prispôsobenia pracoviska pre rôzne typy výrobkov a zvarov, s využitím nástrojov umelej inteligencie. Projekt zároveň rieši aj návrh a realizácia automatizovaného diagnostického pracoviska s využitím priemyselných robotov. Cieľom je zvládnutie robotických aplikácií v priemysle tak, aby sa VÚEZ stal ich systémovým integrátorom. Zároveň bude v spoločnosti vytvorené zváracie robotické pracovisko pre malosériovú výrobu s významnou pridanou hodnotou týkajúcou sa skúšok zvarových spojov.

Transfer výstupov do praxe

Ďalšou oblasťou, v ktorej firma pôsobí viac ako 25 rokov, je veda a výskum. Aplikovaný výskum je zameraný na bezpečnostné a havarijné systémy jadrových elektrární. Na tomto pracovisku sa vybudovali viaceré skúšobné zariadenia na experimentálne overovanie funkčnosti dôležitých komponentov havarijných systémov. Príkladom je skúšobné zariadenie VIKTORIA. Medzi významných, zväčša zahraničných zákazníkov, patria: IRSN (Francúzsko), GRS (Nemecko), Bel V (Belgicko), VTT (Fínsko), UVJ Řež (ČR), VUJE (SR), NSC (Nuclear Safety Center) (Čína), Alion Science and Technology (USA), IVO Power Engineering Ltd, (Fínsko), Framatome (Francúzsko) a iní. Spoločnosť riešila i projekt APVV „Filtrácia chladiva v podmienkach ťažkých havárií reaktorov typu VVER 440 V-213“. Jeho obsahom je skúmanie vplyvu podmienok ťažkých havárií (mechanické, termohydraulické a chemické vplyvy) na procesy dlhodobého odvodu tepla z hermetických priestorov, resp. kontajnmentu jadrových elektrární pri uvažovanom zadržaní roztaveného kória v tlakovej nádobe reaktora.

VÚEZ pri riešení týchto projektov zvyčajne spolupracuje s akademickými inštitúciami: Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Ústavom anorganickej chémie SAV, Fyzikálnym ústavom SAV a VŠCHT Praha.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?