VÚEZ, a.s.

VÚEZ, a.s.

Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice, Slovenská republika

www.vuez.sk

Spoločnosť VÚEZ, a. s. má bohatú históriu, ktorá siaha viac ako 45 rokov do minulosti. Za tieto roky prešla niekoľkými organizačnými zoskupeniami a transformáciami, aby dosiahla svoju súčasnú podobu. Od svojho vzniku sa spoločnosť úspešne rozširovala a neustále rozširuje portfólio ponúkaných služieb o nové inovácie a produkty.

VÚEZ, a. s. sa vyprofilovala na výskumno – vývojovú, inžiniersku, výrobnú a montážnu organizáciu s vysokým podielom intelektuálnych, vývojových, predvýrobných etáp a kontrolných činností.

Aktívne sa podieľa na neustálom zvyšovaní bezpečnosti, prevádzkovej spoľahlivosti a zlepšovaní ekologických parametrov technologických zariadení a stavebných objektov s dôrazom na energetické zariadenia. Je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Portfólio ponúkaných služieb:

 • zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární,
 • výskum a vývoj energetických zariadení a robotických systémov,
 • automatizácia priemyselných procesov a digitalizácia v priemysle,
 • servisné merania a diagnostika,
 • garančné skúšky energetických zariadení,
 • výroba a montáž elektrických a tlakových zariadení,
 • injektáž železobetónových konštrukcií proti priesakom,
 • implementácia robotických systémov.

Najvýznamnejšie výsledky

V rámci projektu dostavby jadrovej elektrárne Mochovce sme úspešne vykonali periodickú integrálnu skúšku tesnosti (nultý PERIS) na 3.bloku elektrárne Mochovce, ktorá bola schválená Úradom jadrového dozoru SR a bola nevyhnutným predpokladom na spustenie bloku do prevádzky.

Spoločnosť v roku 2019 začala v spolupráci s Ústavom robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave realizovať projekt „Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby (IZVAR)“, ktorého cieľom bol celkový návrh efektívneho robotického pracoviska zvárania malého počtu výrobkov s vysokou premenlivosťou a zároveň diagnostiky zvarov s využitím ultrazvuku. Realizáciou a dosiahnutými výsledkami sme získali tri úžitkové vzory na nasledovné technické riešenia:

 • Robotický systém na adaptívne spájanie súčasti pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby
 • Systém inteligentnej robotickej ultrazvukovej diagnostiky
 • Systém robotického polohovania zváraných súčastí pomocou silovo – momentového snímača

Inovácie, ktoré sme dosiahli projektom IZVAR boli prezentované na najväčšej výstave zameranej na robotiku a automatizáciu v Európe – AUTOMATICA 2023 v Mníchove. Efektívna spolupráca s Ústavom robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave následne pokračuje projektom, ktorého cieľom je výskum a vývoj inteligentného riadiaceho systému robotizovaného zváracieho pracoviska. Návrh tohto systému zohľadňuje  moderný koncept priemyselnej výroby – Priemysel 4.0

Transfer výstupov do praxe

V oblasti aplikovaného výskumu, ktorý je zameraný na bezpečnostné a havarijné systémy jadrových elektrární pôsobíme viac ako 25 rokov. V rámci výskumného pracoviska máme vybudované viaceré skúšobné zariadenia, ktoré slúžia na  experimentálne overovanie funkčnosti dôležitých komponentov havarijných systémov. Jedným z významných príkladov je skúšobné zariadenie VIKTORIA. Toto zariadenie umožňuje detailné testovanie a simuláciu rôznych scenárov a podmienok, ktoré by mohli nastať v prípade havárie jadrovej elektrárne. Tieto experimenty sú neoceniteľné pre overenie efektívnosti a spoľahlivosti havarijných systémov a prispievajú k neustálemu zlepšovaniu ich funkcionality. V tejto oblasti veľmi úzko spolupracujeme so spoločnosťou IRSN(Francúzsko).

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?