VUJE, a.s.

VUJE, a.s.

Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika

www.vuje.sk

VUJE, a. s., je lídrom   na trhu v oblasti jadrovej energetiky, služieb na podporu a prevádzku prenosových a distribučných sústav. Realizuje projekty komplexne, formou dodávky na kľúč, od úvodnej dokumentácie až po konečné testovanie. Je rešpektovanou a uznávanou autoritou s množstvom medzinárodných úspechov. Vstupuje do piatej dekády poskytovania služieb a dlhodobé skúsenosti ju predurčujú, prinášať inovatívne riešenia. 

V súčasnosti sa venuje aj problematike inovácii jadrových technológii. V oblasti bezpečnosti jadrových zariadení sa výskumu venovali rozsiahle projekty, predmetom ktorých boli teoretické a analytické rozbory bezpečnostných a prevádzkových problémov reaktorov VVER, riešené v minulých desaťročiach. VUJE, a.s., disponuje rozhodujúcimi skúsenosťami, najmä v oblasti jadrovej bezpečnosti a neutrónovej kinetiky v rozsahu od normálnych prevádzkových stavov až po najzávažnejšie ťažké havárie s deštrukciou paliva, vrátane výskumu šírenia rádioaktívnych štiepnych produktov do okolia a narábania s rádioaktívnymi odpadmi.

Spoločnosť VUJE, a. s. je členom medzinárodného združenia „V4G4 Centre of Excellence“, zameraného predovšetkým na vývoj rýchlych plynom chladených reaktorov a na vybudovanie demonštračného reaktora tejto technológie. V uvedenom združení koordinuje vývojové aktivity. VUJE, a.s. je členom European Sustainable Nuclear Industrial Initiative (ESNII), ktorej úlohou je podpora výskumu a vývoja nových typov jadrových reaktorov IV. generácie a zabezpečenie energetickej bezpečnosti EÚ. Aktívne sa zúčastňuje veľkého počtu rôznych medzinárodných výskumných projektov, z ktorých napr. GoFastR, SARGEN IV, ALLLIANCE, VINCO, ESNII Plus sú osobitne orientované na vývoj a výskum reaktorov IV. generácie a budovanie infraštruktúry, zameranej na pokročilé technológie nových typov reaktorov.

              Najvýznamnejšie výsledky

            Projekt Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR vytvoril predpoklady, pre efektívne posúdenie životnosti zariadení jadrových elektrární a navrhol  možnosti predĺženia ich životnosti.

             V projekte Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí bolo vykonaných takmer 50-tisíc meraní na približne 18-tisíc miestach Slovenska. Výsledkom je mapa elektromagnetického poľa na Slovensku, hlavne v obytných zónach.

Riešením bezpečnosti pri seizmických udalostiach sa zaoberal ďalší projekt Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti. Jeho témou bolo experimentálne testovanie zemetrasenia na rôzne komponenty elektrárne.

             ISDC Soft je softvér, ktorý bol vo VUJE, a.s., vyvinutý pre stanovovanie a optimalizáciu nákladov a ďalších parametrov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na báze medzinárodného štandardu ISDC a bol riešený v projekte Vývoj softvérovej platformy pre výpočtové stanovovanie a optimalizáciu nákladov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na báze medzinárodného štandardu ISDC pre zaistenie bezpečného a efektívneho vyraďovania.

Projekt Zvýšenie účinnosti prenosu elektrickej energie je zameraný na výskum metodiky určenia vlastnej nesymetrie v prenose a distribúcii elektrickej energie s využitím výsledkov meraní synchrónnych fázorov, ktorá bude využiteľná v procese zvyšovania efektívnosti prenosu, najmä prevádzkovateľmi elektroenergetických sietí.

             Transfer výstupov do praxe

             Pre oblasť elektroenergetiky spoločnosť vyvíja a dodáva špecializované meracie a monitorovacie systémy, podľa individuálnych potrieb zákazníka. Tieto systémy spĺňajú špecifické podmienky aplikácie, môžu byť diaľkovo konfigurovateľné, prípadne plne automatizované s odosielaním dát. Navrhované riešenia sú komplexné, obsahujú softvérovú nadstavbu umožňujúcu konfiguráciu systému, archiváciu dát.

VUJE, a. s., vyvinula systém ARAMIS - integrovaný softvérový nástroj pre on-line monitorovanie a vyhodnocovanie radiačnej situácie v jednotlivých objektoch areálu jadrovej elektrárne. Systém zahŕňa tiež prediktívne algoritmy pre extrapoláciu vývoja situácie a poskytovanie podkladov pre kvalifikované riadenie činnosti obsluhy počas havárií s únikom rádioaktivity do vnútorných priestorov blokov.

Pracovníci spoločnosti vyvinuli a realizovali systémy na meranie koncentrácie vodíka počas havárií so stratou chladiva pre bloky VVER. Vyvíjajú a aplikujú aj  technológie úpravy, spracovania a ukladania rádioaktívnych odpadov.

VUJE, a. s. vyvíja a vyrába moderné, diaľkovo ovládané manipulátory a mechanizačné prostriedky pre prevádzkové kontroly materiálu vybraných zariadení a opravy zariadení jadrových elektrární. Diaľkovo ovládané manipulátory sa využívajú pri nedeštruktívnych skúškach všetkých hlavných zariadení jadrovo-energetických blokov.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?