VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

Rybníky 954, 011 68 Žilina, Slovenská republika

www.vutch.sk

Výskumný ústav textilnej chémie (VÚTCH) – CHEMITEX, spol. s r. o. si v roku 2020  pripomína 50.výročie založenia. Predstavuje jediné komplexné pracovisko na Slovensku, ktoré svoje aktivity orientuje na textilný a odevný priemysel s prepojením na vláknarenský a chemický priemysel. Vo výskume a vývoji nemá ústav v rámci Slovenskej republiky priamu konkurenciu pre textilný a odevný priemysel. Potrebné kooperačné služby sú vhodne dopĺňané prostredníctvom kapacít vo výrobných firmách (napr. poloprevádzkové a prevádzkové skúšky). Špecializované služby, resp. využitie odborných kapacít zo základného výskumu, sú zabezpečené v rámci kooperácie, resp. priamou spoluprácou na výskumných projektoch so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Žilinskou univerzitou v Žiline, alebo ústavmi Slovenskej akadémie vied. Významnú pozíciu má ústav na trhu v rámci Slovenskej a Českej republiky vo sfére skúšania a certifikácie v  textilnej humánnej ekológii. Ústav je jediným členom, na uvedenom teritóriu, v medzinárodnom združení OEKO-TEX®, s oprávnením vydávania OEKO-TEX® certifikátov o kvalite a zdravotnej bezpečnosti textilu a odevov s celosvetovou platnosťou. V tejto oblasti spolupracuje s ďalšími európskymi inštitútmi napr. OETI Viedeň, Rakúsko, IW Lodž, Poľsko. Na národnej úrovni pôsobí v pozícii notifikovanej osoby NO 1296 s oprávnením posudzovania zhody a vydávania certifikátov EÚ skúšky typu pre osobné ochranné prostriedky v rozsahu osvedčení o akreditácii č.P-002 a S-068. Významne tak pôsobí pre uvedený sortiment v rámci procesov verejného obstarávania a výberových konaní v SR. Zároveň spolupracuje s podobnými notifikovanými osobami v ČR, napr. TZÚ Brno, ITC Zlín, VÚBP Praha.

             V minulosti mal ústav aj textilnú výrobu, zameranú na sortiment technických textílií a strojársku výrobu, orientovanú na koalescenčné odlučovače pre ČOV a zariadenia z vlastného vývoja. Najväčší objem predstavovala chemická výroba, chemické špeciality s vysokou pridanou hodnotou, ktorá bola ukončená v r. 2018 z dôvodu uplatňovania novej chemickej legislatívy REACH.

             V súčasnosti sú predmetom výskumu, vývoja a inovácií najmä:

o   výskum v oblasti inteligentných textílií a odevov s využitím progresívnych nanotechnológií pre ich úpravu a zušľachťovanie a aplikáciou progresívnych technológií napr. nízkoteplotnej plazmy na úpravu,

o   výskum v oblasti technických a multifunkčných textílií s využitím pre rôzne oblasti spoločenského využitia, priemyselných a iných odvetví,

o   komplexné služby v oblasti skúšania a certifikácie textilných a odevných výrobkov a časti výrobkov spotrebnej chémie v akreditovaných skúšobných laboratóriách autorizovanej osoby SKTC-119,

o   posudzovanie zhody osobných ochranných prostriedkov a hračiek, podľa národnej a európskej legislatívy v pozícii autorizovanej osoby SKTC 119 a notifikovanej osoby č.1296.

             Najvýznamnejšie výsledky

             Medzi najvýznamnejšie výsledky výskumu a vývoja za posledných 20 rokov patria:

o   antibakteriálne aditívum BIOSTAT využívané vo vláknarenskom a stavebnom priemysle na účinnú antibakteriálnu úpravu textilných vlákien, náterových a stavebných hmôt,

o ochranná textília TRICOMASK, s podielom elektricky vodivých vlákien, na dosiahnutie maskovacieho účinku v oblasti infračerveného žiarenia, určená pre špeciálne účely v armáde,

o   multifunkčná textília s vysokým hydrofóbnym účinkom na báze nanosólov a samočistiacim efektom, s digitálnym kamuflážnym vzorom, zníženou horľavosťou a antibakteriálnou nanoúpravou. Z multifunkčnej textílie bolo pripravených 7 prototypov poľnej uniformy pre Armádu SR,

o   výskum v oblasti technológie aplikácie nízkoteplotnej plazmy na funkcionalizáciu povrchu textilných materiálov, vrátane vývoja a výroby prototypu zariadenia ZUP 400 na predúpravu textílii s nízkoteplotnou plazmou v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave,

o   výskum a vývoj prototypu inteligentného odevu pre mobilné monitorovanie vitálnych funkcií človeka, v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline, ocenený Zlatou Fatimou na výstave TMM Trenčín.

             Transfer výstupov do praxe

             Za  posledných 20 rokov boli vybrané nasledovné príklady realizácie výsledkov výskumu a vývoja v priemyselnej praxi:

BIOSTAT® je anorganický antimikrobiálny prípravok, mikronizované práškové plnivo na báze oxidu, alebo soli kovu dopovaného striebrom v aktívnej forme. Produkt je vyrábaný pod ochrannou známkou BIOSTAT®, ktorej výhradným vlastníkom je VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina. Vyrába sa v piatich základných kvalitách (BIOSTAT®-A, BIOSTAT®-B, BIOSTAT®-K, BIOSTAT®-L a BIOSTAT®-T) v závislosti od účelu použitia;

Polypropylénový textilný hodváb Prolen® Siltex pripravený z koncentrátu COLORSVIT©;

             Zariadenie ZUP 400 na predúpravu textílií nízkoteplotnou plazmou v atmosfére, vyvinuté a vyrobené vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Prevádzkové zariadenia boli, v rámci licencie, vyrobené pre priemyselnú prax;

Inteligentný odev so zabudovanými textilnými elektródami určený na snímanie          elektrokardiogramu človeka, vyvinutý v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií ŽU v Žiline, ktorému bolo udelené  ocenenie Zlatá Fatima na výstave Trenčín mesto módy v roku 2017.  

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?