Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

WestEnd Gate, Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, Slovenská republika

www.vupc.sk

História Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. (VÚPC, a.s.) v Bratislave siaha do  roku 1947. Jeho hlavným cieľom bolo podporiť rozvoj celulózo-papierenského priemyslu v Československu. Počas svojho pôsobenia sa podieľal na príprave a realizácii rozvojových akcií slovenského a českého priemyslu celulózy a papiera. Hlavné zameranie činnosti ústavu vždy bolo sústredené najmä na technologický výskum a vývoj, jeho priemyselnú aplikáciu, na technickú pomoc celulózkam, papierňam a spracovateľským podnikom, na zvyšovanie kvalifikácie papierenských odborníkov a na spracovanie a rozširovanie odborných a ekonomických informácií. Výskumný ústav prešiel viacerými organizačnými zmenami od výskumnej organizácie výrobno-hospodárskej jednotky Slovcepa, cez právnu formu štátneho podniku až po súčasnú akciovú spoločnosť. Prístrojové vybavenie a poloprevádzkové zariadenia ústavu sú na vysokej úrovni. Dosiahnuté výsledky ústavu uspokojili v priebehu desaťročí jeho pôsobenia mnohých domácich a zahraničných zákazníkov. Za výsledky svojej práce bol ústav a jeho pracovníci ocenení mnohými uznaniami na domácej I medzinárodnej úrovni. Členstvo v medzinárodných nevládnych organizáciách (CEPI, EUCEPA, TAPPI, CPPA, FEFCO a. i.) prispievajú k získavaniu najnovších vedeckých a technických poznatkov, ako aj k medzinárodnému prezentovaniu výskumných  výsledkov.

             V súčasnosti sa VÚPC, a. s. zameriava najmä na:

 1. Výskum, vývoj, konzultačná činnosť pre drevospracujúci a celulózo-papierenský priemysel
 2. Simulácia procesov v laboratórnych podmienkach
 3. Testovanie technológií v poloprevádzkových podmienkach
 4. Malotonážna výroba špeciálnych papierov
 5. Povrchová úprava papiera nanášaním ultratenkých vrstiev, natieraním, kašírovaním atď.
 6. Testovanie kvality buničiny, papiera a lepenky
 7. Technické a ekonomické informácie poskytované podnikom
 8. Vývoj, výroba a servis zariadení
 9. Výskum v oblasti biotechnológií pre rozvoj obehovej bio-ekonomiky
 10. Inteligentné biologicky degradovateľné obaly
 11. Publikovanie výsledkov výskumu v medzinárodných indexovaných a renomovaných vedeckých časopisoch, aj vo vlastnom vedeckom časopise WOOD RESEARCH (ISSN 1336-4561), indexovanom v medzinárodných renomovaných databázach Web of Science Core Collection, SCOPUS, SJR a ďalších.

             Centrum Excelentnosti LignoSilva  buduje VÚPC na základe biznis plánu vypracovaného v rámci projektu HORIZON 2020 – Teaming. Vybudovaním centra sa dosiahne kvalitatívne zlepšenie unikátnej infraštruktúry využívanej hlavne členskými štátmi EÚ, ale aj USA, Kanadou, Brazíliou, Indiou, Čínou a ďalšími krajinami.

             Služby a infraštruktúru spoločnosti využívajú národné a nadnárodné skupiny a spoločnosti:  Mondi, Metsä Tissue, Slovak Hygienic Paper Group, Bukóza Holding, Lenzing, EMBA, DS Smith, Grafobal, Ceresan, Eka Chemicals, Akzo Nobel, HESIA, VUJE, FECUPRAL, OP Papírna, Essity, Hengstler, Globo Plast, Ludoprint  Obal Servis, Perechin Timber and Chemical Plant,  KRPA PAPER, PRETTY Trading,  EKT-BEN, Ecco  Geis CZ  Harmanec-Kuvert,  HoReCup, Huhtamaki  Kartonimex Intercell   MAGNA Slovteca,  Metso Paper, Novak-papír, OPTIMA, 3PACK group   SCA Hygiene Products, SMP – Security Paper Mill, U. S. Steel, WLS Weindel Logistik Service, Eco-Pack, Printhouse, Buckman Laboratories,  Grupo Industrial Joao Santos, SHIVA Paper mills, OLPA, Xepap, Delfortgroup, AZC, Enviral,  Jansen Combustion and Boiler Technologies,  Zubialde,  Weyerhaeuser. 

             Laboratóriá ústavu na testovanie kvality buničiny, papiera a lepenky majú štatút kvalifikovaného laboratória CEPI-CTS (Comparative Testing Services of the Confederation of European Paper Industries).

 

Najvýznamnejšie výsledky

 • Výsledky výskumu v oblasti zvýšenia efektívnosti výroby inteligentných biologicky degradovateľných a kompostovateľných obalov na báze špeciálne povrchovo upraveného papiera a lepenky,
 • kaskádové zhodnocovanie odpadového dreva a výrobkov na báze dreva po ich prvotnom použití,
 • optimalizácia technológie výroby bioetanolu druhej generácie aplikáciou najefektívnejších metód predspracovania biomasy mechanicky, parnou explóziou a kryolýzou.

             Transfer výstupov do praxe

             Realizáciou modernizácie unikátnej poloprevádzkovej infraštruktúry na základe princípov Industry 4.00, v rámci projektu HORIZON 2020 – Budovanie Centra Excelentnosti LignoSilva   dochádza k transferu výsledkov výskumu z laboratórnych podmienok cez poloprevádzkovú optimalizáciu do praxe.   

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?