Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline 

Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika

www.uniza.sk

Veda, výskum a umelecká tvorba na univerzite sa rozvíjajú v duchu akademických slobôd - slobodného vedeckého bádania, výskumu, vývoja, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Na základe doterajších výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti, riešenia projektov z domácich a zahraničných grantových schém, projektov zo štrukturálnych fondov, projektov Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra Žilinskej univerzity,  centier excelentnosti a kompetenčných centier, centier aplikovaného výskumu rezultovali prioritné smery výskumu na Žilinskej univerzite.

Najvýznamnejšie oblasti výskumu

 • inteligentné dopravné systémy: doprava, dopravný prostriedok, logistické systémy, dopravná cesta, inteligentné mestá - Smart Cities, prognózovanie a modelovanie dopravných systémov. Dopravná a tarifná politika štátu, (harmonizácia a integrácia legislatívy a systémov riadenia dopravnej a spojovej sústavy SR v rámci európskeho priestoru), podnikateľské prostredie primárne v oblasti poskytovania dopravných a poštových služieb,
 • inteligentné výrobné systémy: výroba, budovy, materiály, Factory of Future, inovácie výrobkov, moderné konštruovanie a simulácie pokrokových technológií a služieb, -
 • bezpečnosť: budovanie komplexnej bezpečnosti spoločnosti, krízového manažmentu a ochrany osôb, majetku, informácií a životného prostredia, zvyšovania úrovne bezpečnosti kritickej infraštruktúry, bezpečnej a ekologickej dopravnej cesty a dopravy.

 

 Podporné  oblasti výskumu

 • biomedicínske a materiálové inžinierstvo: inovačné riešenia diagnostiky v zdravotníctve s aplikáciou nových technológií a služieb, materiálové inžinierstvo a materiálový dizajn,
 • elektrotechnika a energetika: elektrotechnológie, elektronika, fotonika, silnoprúdová elektrotechnika, energetické zdroje budúcnosti so zameraním na „Green Energy“, 12 obnoviteľné zdroje energie (OZE), energeticky úsporné, environmentálne vhodné a stavebno-fyzikálne správne riešené stavby vzhľadom na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti,
 • životné prostredie: molekulárna diagnostika divožijúcej bioty, chemizmus a biotický monitoring vôd vysokých pohorí vrátane terénneho výskumu, teoreticko-experimentálne analýzy znečisťovania životného prostredia vplyvom dopravy a analýzy vplyvu znečistenia na materiály, dopravnú cestu a dopravné prostriedky,
 • informačné a komunikačné technológie: implementácia najmodernejších sieťových riešení pre podporu všetkých oblastí výskumu univerzity so zameraním na fotonické, SAT, terestriálne, multimediálne technológie,
 • „Mediatéka“ ako nový typ znalostného centra, komunikačná bezpečnosť, IoT (Internet of Things), atď.,
 • aplikovaná matematika a kvantitatívne metódy pre všetky oblasti výskumu UNIZA, o sociálne (spoločenské) a behaviorálne vedy: výskum a manažment procesov tvorby a šírenia znalostí a technológií, politika a nástroje open access, difúzia znalostí a ochrana duševného vlastníctva, riadenie ľudských a technických zdrojov: manažment, marketing, logistika a podnikanie, výskumy v oblastiach kreatívneho priemyslu, kultúrneho dedičstva, výskum dejín knižnej a hudobnej kultúry,
 • vzdelávanie pre 21. storočie je zamerané na pedagogickú vedu a výskum vo väzbe na nové technológie a podmienky.

Veda, výskum a umelecká tvorba na univerzite sa rozvíjajú v duchu akademických slobôd – slobodného vedeckého bádania, výskumu, vývoja, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Na základe doterajších výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti, riešenia projektov z domácich a zahraničných grantových schém, projektov zo štrukturálnych fondov, projektov Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra Žilinskej univerzity, centier excelentnosti a kompetenčných centier, centier aplikovaného výskumu rezultovali prioritné smery výskumu na Žilinskej univerzite.

Najvýznamnejšie oblasti výskumu:

 • inteligentné dopravné systémy: doprava, dopravný prostriedok, logistické systémy, dopravná cesta, inteligentné mestá – Smart Cities, prognózovanie a modelovanie dopravných systémov. Dopravná a tarifná politika štátu, (harmonizácia a integrácia legislatívy a systémov riadenia dopravnej a spojovej sústavy SR v rámci európskeho priestoru), podnikateľské prostredie primárne v oblasti poskytovania dopravných a poštových služieb,
 • inteligentné výrobné systémy: výroba, budovy, materiály, Factory of Future, inovácie výrobkov, moderné konštruovanie a simulácie pokrokových technológií a služieb,
 • bezpečnosť: budovanie komplexnej bezpečnosti spoločnosti, krízového manažmentu a ochrany osôb, majetku, informácií a životného prostredia, zvyšovania úrovne bezpečnosti kritickej infraštruktúry, bezpečnej a ekologickej dopravnej cesty a dopravy.

Podporné oblasti výskumu:

 • biomedicínske a materiálové inžinierstvo: inovačné riešenia diagnostiky v zdravotníctve s aplikáciou nových technológií a služieb, materiálové inžinierstvo a materiálový dizajn,
 • elektrotechnika a energetika: elektrotechnológie, elektronika, fotonika, silnoprúdová elektrotechnika, energetické zdroje budúcnosti so zameraním na „Green Energy“, 12 obnoviteľné zdroje energie (OZE), energeticky úsporné, environmentálne vhodné a stavebno-fyzikálne správne riešené stavby vzhľadom na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti,
 • životné prostredie: molekulárna diagnostika divožijúcej bioty, chemizmus a biotický monitoring vôd vysokých pohorí vrátane terénneho výskumu, teoreticko-experimentálne analýzy znečisťovania životného prostredia vplyvom dopravy a analýzy vplyvu znečistenia na materiály, dopravnú cestu a dopravné prostriedky,
 • informačné a komunikačné technológie: implementácia najmodernejších sieťových riešení pre podporu všetkých oblastí výskumu univerzity so zameraním na fotonické, SAT, terestriálne, multimediálne technológie,
 • „Mediatéka“ ako nový typ znalostného centra, komunikačná bezpečnosť, IoT (Internet of Things), atď.,
 • aplikovaná matematika a kvantitatívne metódy pre všetky oblasti výskumu UNIZA, o sociálne (spoločenské) a behaviorálne vedy: výskum a manažment procesov tvorby a šírenia znalostí a technológií, politika a nástroje open access, difúzia znalostí a ochrana duševného vlastníctva, riadenie ľudských a technických zdrojov: manažment, marketing, logistika a podnikanie, výskumy v oblastiach kreatívneho priemyslu, kultúrneho dedičstva, výskum dejín knižnej a hudobnej kultúry,
 • vzdelávanie pre 21. storočie je zamerané na pedagogickú vedu a výskum vo väzbe na nové technológie a podmienky.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?