Výskumný ústav chemických vlákien 

Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

Štúrova 2 05921 Svit, Slovenská republika

www.vuchv.sk

Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. vo Svite vznikol  1. januára 1951 ako sektorový ústav s pôvodným názvom Výskumný ústav umelých vlákien na základe potreby vybudovať vlastnú vedecko-výskumnú a technologickú základňu pre výskum, vývoj a výrobu chemických vlákien vo vtedajšom Československu.

Odvtedy už viac ako 65 rokov pôsobí v oblasti základného výskumu, aplikovaného výskumu a realizácie výsledkov výskumu v priemyselnej praxi v oblasti koncentrátov aditív, pigmentov a modifikátorov, štandardných a modifikovaných chemických vlákien ako i štandardných a špeciálnych analytických metód hodnotenia polymérnych systémov. Súčasťou ústavu je štátna skúšobňa.

Spoločnosť sa tiež zaoberá projektovou prípravou zavádzania nových výrob chemických vlákien, vývojom strojno-technologických zariadení  a modernizáciou výrob chemických vlákien. VÚCHV taktiež vyvíja a vyrába prototypové zariadenia, pilotné linky a špeciálne zariadenia pre technológie chemických vlákien, ale aj pre iné priemyselné aplikácie ako je potravinársky, automobilový alebo strojársky priemysel. 65 rokov skúseností s výskumnými a vývojovými projektami je podložených vyše 470 patentami a autorskými osvedčeniami, 1160 publikáciami, rozsiahlou infraštruktúrou a v neposlednom rade tímom špičkových odborníkov.

Realizujeme národné, medzinárodné a priemyselné projekty základného a aplikovaného výskumu v nasledovných oblastiach:

 • koncentráty, resp. kompaundy farbiacich prostriedkov a aditív pre modifikáciu chemických vlákien, fólií a plastov,
 • modifikované mono- a bi-komponentné strižové a nekonečné vlákna s definovanými štruktúrnymi, fyzikálno-mechanickými a aplikačnými vlastnosťami pre textilné a technické aplikácie,
 • komplexné hodnotenia vlastností koncentrátov, vlákien a textilných materiálov v laboratóriách akreditovaných podľa ISO/IEC 17025:2005.

Naše vývojové aktivity v oblasti strojno-technologických celkov a liniek sú zamerané hlavne na:

 • zvlákňovacie a extrúzne linky
 • technológie spracovania polymérov a chemických substancií
 • recyklačné a aglomeračné technológie
 • povrchovú úpravu materiálov plazmou založenej na DCSBD technológiu
 • jednoúčelové stroje a zariadenia
 • automatizačné a riadiace systémy
 • konštrukčné činnosti (3D CAD Solidworks a SolidCAM)

S našimi partnermi z akademickej oblasti ale aj z oblasti priemyslu sa podieľame na riešení medzinárodných výskumných a vývojových úloh. Okrem iného sme sa napríklad podieľali na riešení medzinárodného projektu v rámci 7. Rámcového programu EU pod názvom SAFEPROTEX, ktorého cieľom bol vývoj ochranných odevov s niekoľkonásobnými bariérovými vlastnosťami. Sme taktiež držiteľmi oprávnenia na vykonávanie výskumu a vývoja vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Už viac ako 20 rokov patrí neodmysliteľne do oblasti našej pôsobnosti skúšobníctvo a certifikácia. Divízia skúšobníctva VÚCHV pozostáva z akreditovaných skúšobných laboratórií fyzikálnych, analytických a textilných (SL-FAT) podľa STN EN ISO/IEC 17025:2018, reg. č. 012/S-020 a akreditovaného certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky (COCV) podľa ISO/IEC 17065, reg. č. 012/P-006.

Akreditácia nám bola udelená Slovenskou národnou akreditačnou službou (www.snas.sk) a je pravidelne aktualizovaná.

O vysokej kvalifikácii, skúsenostiach a autorite pracovníkov divízie skúšobníctva svedčí tiež to, že v spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR získala naša divízia:

 • autorizáciu – Autorizovaná osoba SKTC-118 na zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti
  hračiek a o zmene a doplnení č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
  veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov
 • notifikáciu pre EU – Notifikovaná osoba 1634 na smernicu EP a Rady 2009/48/EC Safety of toys. (Notified bodies nando – http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm)

 

Skúšobné laboratóriá (SL-FAT)

Testovanie, najmä vláknitých materiálov, sa v našom ústave vykonávalo od samotného vzniku VÚCHV, najmä v rámci riešenia výskumných projektov. V roku 1993 bola Skúšobným laboratóriám fyzikálnym, analytickým a textilným udelená akreditácia od SNAS, a to ako prvému subjektu v ére samostatnosti Slovenskej republiky. Od akreditácie realizujeme skúšanie textilu a odevov pre účely reklamácie tak pre firmy ako aj pre fyzické osoby.

Akreditované skúšobné laboratóriá sú objektívne, nestranné a nezávislé. Naši pracovníci dbajú na dôvernosť informácií a sú pripravení plniť požiadavky zákazníkov v čo najkratších termínoch.

Činnosť SL-FAT je zameraná na nasledovné oblasti:

 • vlákna, priadze, textílie, textilné galantérne výrobky, textilné výrobky
 • textilné hračky
 • polymérne materiály
 • vybrané zložky životného prostredia – odpadové vody, vodné výluhy, kaly, zeminy, odpady a pod.
 • poradenstvo v oblasti riešenia problémov vo výrobnom procese vlákien, plošných textílií, polymérnych materiálov a pod.

 

Naše laboratóriá:

 • laboratórium atómovej absorpčnej spektroskopie (AAS)
 • laboratórium UV-VIS spektroskopie
 • laboratórium svetelnej mikroskopie
 • laboratórium ekoanalytiky
 • laboratórium plynovej chromatografie (GC/MS)
 • laboratórium FT-IR spektroskopie
 • laboratórium termických a termogravimetrických metód (DSC a TGA)
 • laboratórium hodnotenia horľavosti
 • textilné laboratórium
 • laboratórium koloristiky

V našich laboratóriách testujeme nasledovné charakteristiky:

 • zdravotná nezávadnosť (hygienicko-ekologické vlastnosti)
 • pevnosť, ťažnosť, Youngov modul vlákien
 • pevnosť, ťažnosť textílií a polymérnych fólií až do 5000 N
 • termické a termogravimetrické vlastnosti
 • koloristické vlastnosti
 • horľavosť aj pre komodity určené pre automobilový priemysel v zmysle noriem jednotlivých automobiliek
 • antistatické vlastnosti
 • svetelná stabilita
 • morfológia a makromorfologická štruktúra
 • mikroskopické skúšky (priečne rezy vlákien, pozdĺžne pohľady vlákien, hodnotenie defektov materiálov a pod.)
 • identifikácia neznámych substancií
 • určenie technických charakteristík materiálov
 • reologické vlastnosti polymérov
 • iné fyzikálno-mechanické vlastnosti

 

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky (COCV)

V rámci akreditovanej činnosti COCV posudzuje zhodu nasledovných komodít:

 • výrobky textilného, odevného, galantérneho priemyslu, textilné vlákna a priadze
 • textilné hračky

s  požiadavkovými normami, národnou a európskou legislatívou, technickými požiadavkami klienta a s technickými požiadavkami verejného obstarávateľa. V rámci pôsobnosti Autorizovanej osoby SKTC-118 / Notifikovanej osoby 1634 na textilné hračky posudzuje zhodu s kritériami určenými v smernici EP a Rady 2009/48/EC v súvislosti so zákonom SR 78/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Odborní pracovníci COCV vykonávajú odborné posudzovania reklamovaných textilných výrobkov v rámci zákona 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane spotrebiteľa.

 

Dlhoročné know-how a skúsenosti z oblasti výskumu a vývoja chemických vlákien tvoria základ našej kompetencie v chemickej výrobe.

V priebehu rokov realizácie chemickej výroby sme vybudovali výrobné kapacity založené na našich vlastných technológiách, čím sme sa stali spoľahlivým partnerom pre malotonážne dodávky polymérnych koncentrátov aditív, farebných koncentrátov a polypropylénových a polyetylénových strižových vlákien.

Naše produkty:

 • COLORSVIT– polymérne koncentráty farbiacich prostriedkov
 • COLORSVIT– polymérne koncentráty aditív
 • KALCIFIL– polypropylénové (PP) a polyetylénové (PE) strižové vlákna pre stavebný priemysel
 • FIBROSAN– polypropylénové (PP) kompozitné strižové vlákna pre sorpciu ropných látok

 

Vývoj, konštrukcia a výroba technologických zariadení a celkov pre produkciu chemických vlákien patrí neodmysliteľne do portfólia našich činností.

 Už v roku 1955 sme skonštruovali prvý kontinuálny zvlákňovací stroj a od tej doby sme sa podieľali na konštrukcii a výrobe viac ako 100 technologických celkov pre výrobu chemických, syntetických a celulózových vlákien. Naše skúsenosti a technológie úspešne využívame aj v kooperačnej výrobe komponentov a náhradných dielov.

V súčasnosti realizujeme konštrukciu, výrobu a opravy zariadení a technologických celkov pre oblasti:

 • výroba chemických vlákien a spracovanie polymérov (extrúzne, zvlákňovacie a dĺžiace linky, farbenie v hmote, dávkovacie, vytláčacie, sušiace zariadenia, produkčné potrubia),
 • všeobecný chemický priemysel (ohrevné systémy, sušiarne materiálov, zmiešavacie, dávkovacie, filtračné a čistiace zariadenia, podesty a platformy, nerezové nádoby a nádrže),
 • potravinársky priemysel (tabletovacie, dávkovacie, dopravníkové a prepichovacie zariadenia, nerezový program),
 • recyklačný priemysel (recyklačné linky pre spracovanie textilných odpadov, aglomeračné linky, mlecie zariadenia),
 • iné priemyselné odvetvia (logistické systémy, automatizované manipulátory, jednoúčelové zariadenia a riešenia na mieru),
 • povrchová úprava materiálov plazmou využívajúca DCSBD technológiu.

Možnosti strojárskej výroby:

 • výroba náhradných dielov a komponentov bez, resp. podľa dodanej dokumentácie,
 • výroba pogumovaných valcov (nevyvažovaných aj vyvažovaných),
 • generálne opravy, rekonštrukcie a renovácie strojných a elektrických častí zariadení,
 • opravy vstrekovacích foriem,
 • kooperačná výroba,
 • dodávka automatizácie a riadiacich systémov liniek, strojov a zariadení.

  Rýchly kontakt

  +421 908 863 944

  zpvvo@zpvvo.sk

  Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

  Kontaktujte nás

  Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?