Pracovné stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

  . Kategória Uncategorised

Dňa 3.mája 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Petra Plavčana s predstaviteľmi Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií p.Jozefom Budayom, prezidentom ZPVVO a p.Igorom Chovanom, generálnym sekretárom ZPVVO. Na stretnutí diskutovali o schválenom Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 - 2020 a prístupoch MŠVVaŠ SR pri jeho rozpracovaní na podmienky ministerstva. Zástupcovia Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií predložili p.ministrovi Plavčanovi súbor nasledovných odporúčaní pre riešenie otvorených problémov v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania a požiadali o ich zohľadnenie pri implementácii Programového vyhlásenia vlády SR. 

1. Urýchlené dopracovanie a schválenie Akčného plánu implementácie RIS3 SK na roky 2016 - 2017.

2. Vyhlásenie verejnej výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie na projekty strategického výskumu, ktoré budú postavené na spolupráci všetkých sektorov vedy a techniky.

3. Ustanovenie samostatnej prierezovej sekcie Vedy a techniky na Ministerstve školstva, vedy a techniky SR.

4. Schválenie systémových nástrojov pre riadenie nových programov APVV a ich spustenie v roku 2016.

5. Presadenia schválenia štátnych programov výskumu a vývoja pre vybrané oblasti hospodárskeho rozvoja SR.

6. Pokračovanie v cielenej podpore programových výskumných tém formou stimulov na podporu výskumu a vývoja.

7. Prehodnotenie podmienok pre pôsobenie pracovníkov z praxe v akademických hodnostiach vo vzdelávacom procese na vysokých školách.

8. Riešenie zálohového financovania pre podnikateľský sektor na projekty podporené z Operačného programu Výskum a inovácie.

9. Presadzovanie zvýšenia podielu nákladov na výskum a vývoj podnikateľov, ako odpočitateľnú položku zo základu dane z príjmu na úroveň 75%.

10. Aktualizácia systému a nastavenia kritérií pre udeľovanie Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu za vedu a techniku.

Predložené odporúčania Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií zohľadní MŠVVaŠ SR, ako systémové nástroje podpory vedy a techniky v období rokov 2016 - 2020.

Valné zhromaždenie ZPVVO 2015

  . Kategória Uncategorised

Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií sa uskutočnilo dňa 25.6.2015 v  PRVEJ  ZVÁRAČSKEJ, a.s. Bratislava. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili prezident Republikovej únie zamestnávateľov p.RNDr. Miroslav Kiraľvarga, hlavný štátny radca odboru priemyselného rozvoja a investícií MH SR p. Jozef Velebný, riaditeľka Agentúry na podporu výskumu a vývoja p.Bibiána Remiarová,PhD, generálny riaditeľ Agentúry MŠVVaŠ SR pre ŠF EU p.Ing.Róbert Škripko, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry p. JUDr. Svetlana Gavorová.

 

Pracovný seminár k podpore výskumu, vývoja a inovácií zo zdrojov ŠF

  . Kategória Uncategorised

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií v spolupráci so ZSVTS dňa 9.apríla 2015 zorganizoval v Bratislave pracovný seminár zameraný na "Podporu výskumu, vývoja a inovácií v podnikateľskom sektore zo zdrojov štrukturálnych fondov". Zástupcovia odboru prípravy OP Výskum a inovácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcie podporných programov Ministerstva hospodárstva SR a oddelenia informačnej podpory transféru technológií CVTI SR oboznámili vyše štyridsať zástupcov podnikateľského sektora o stave prípravy a tematickej orientácii prvých výziev OP VaI, ako i o možnostiach informačnej podpory v oblasti priemyselného vlastníctva pre podnikateľský sektor.

Kľúčovým implementačným nástrojom OP VaI sa stala Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR /RIS3 SK/. V rámci OP VaI bude podporená široká škála výskumných aktivít v rámci jedného projektu /od základného výskumu, cez aplikovaný výskum až po samotný vývoj/. Dôraz bude kladený na zvyšovanie účinnosti partnerstva medzi akademickou sférou a priemyslom. V rámci podnikateľského sektora bude umožnená podpora všetkých typov podnikov /malé, stredné, veľké, špecifické klastre/. Dôraz bude sústredený na podporu menšieho počtu veľkých medzisektorových projektov a komplementárne financovanie projektov podporovaných v rámci iných programov EU.

Memorandum o spolupráci medzi ZPVVO a CVTI SR

  . Kategória Uncategorised

Dňa 11.februára 2015 podpísali zástupcovia Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií a Centra vedecko-technických informácií SR pp. hosť.prof.Ing.Peter Fodrek,PhD., Vice-Prezident ZPVVO a prof.RNDr.Ján Turňa,CSc., generálny riaditeľ CVTI SR memorandum o informačnej podpore v oblasti priemyselného vlastníctva. Zúčastnené strany sa dohodli, že budú rozvíjať vzájomné kontakty a väzby a sprostredkovávať členom ZPVVO informačnú podporu o význame duševného vlastníctva, ako i  možnosti ochrany a komercionalizácie priemyselného vlastníctva. Ďalej sa dohodli na podpore funkčných inovačných procesov v členských organizáciách ZPVVO a spoločnom  riešení foriem ochrany priemyselného vlastníctva týchto organizácií. Zúčastnené strany sa budú snažiť u členov ZPVVO zvýšiť povedomie o priemyselnom vlastníctve a podporiť ich vo využívaní služieb, ktoré im v rámci projektu Národné podnikateľské centrum /NCP/ budú poskytnuté bezplatne.

Podpísanie dohody medzi ZPVVO a ZSVTS

  . Kategória aktuality

Dňa 4. decembra 2014 podpísali prezidenti Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií a Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností pp.doc.Ing.Jozef Buday,CSc a prof.Ing.Dušan Petráš,PhD., EUR.ING dohodu o spolupráci, ktorej cieľom je zintenzívniť spoločné aktivity pri realizovaní úloh vyplývajúcich z náplne činnosti oboch zväzov, najmä v oblasti propagácie výsledkov vedy a techniky a pri podpore vzdelávacích aktivít. Medzi hlavné témy spolupráce sa zakotvila participácia na príprave koncepčných dokumentoch z oblasti vedy, výskumu a inovácií, konzultácie legislatívnych noriem z tejto oblasti, podpora aktivít vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce vo vede a technike a aktívna účasť na zabezpečovaní konferencií, vzdelávacích aktivít a iných spoločensko-prospešných činností ZPVVO a ZSVTS.

Valné zhromaždenie ZPVVO 2014

  . Kategória aktuality

Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií sa uskutočnilo dňa 19.6.2014 v PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a.s. Bratislava. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR p.doc.PhDr. Dušan Čaplovič,DrSc, riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu vlády SR p. Ing.Ladislav Šimko, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR p.Ing. Róbert Szabó,PhD, riaditeľ odboru priemyslu a inovácií MH SR p.Ing. Martin Hlinka, riaditeľka Agentúry na podporu výskumu a vývoja p.Bibiána Remiarová,PhD, generálny riaditeľ Agentúry MŠVVaŠ SR pre ŠF EU p.RNDr.Marián Kostolányi.

V rámci odbornej časti valného zhromaždenia minister školstva, vedy, výskumu a športu SR p.Dušan Čaplovič, rozviedol postup pác na vypracovaní Stratégie inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky a charakterizoval hlavné úlohy Akčného plánu implementácie RIS3 SK na roky 2014-2016.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu